لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه2250000
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه2900000
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4120000
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6180000
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقه10300000
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقه15300000
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقه25500000
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمتر413000
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمتر636000
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمتر878000
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمتر1240000
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمتر1800000
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4130000
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6190000
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقه10320000
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقه15400000
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقه25600000
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمتر418000
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمتر642000
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمتر885000
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمتر1250000
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمتر1810000
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمتر2460000
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمتر3140000
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقه3300000
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقه4750000
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقه6000000
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقه8280000
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقه12950000
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقه5250000
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقه3960000
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6180000
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقه10150000
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقه15700000
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقه25600000
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر430000
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر685000
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر925000
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر450000
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر710000
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر950000
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمتر1380000
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمتر1930000
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمتر2730000
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمتر3430000
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمتر6750000
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمتر8750000
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقه12600000
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقه18400000
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقه23000000
51کابل افشان 95*1 پاسارگادمتر2500000
52کابل افشان 120*1 پاسارگادمتر3270000
53کابل افشان 150*1 پاسارگادمتر3810000
54کابل افشان 185*1 پاسارگادمتر4700000
55کابل افشان 240*1 پاسارگادمتر6360000
56کابل افشان 300*1 پاسارگادمتر7860000
57کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمتر62000
58کابل افشان 1*2 پاسارگادمتر76000
59کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمتر106000
60کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمتر171000
61کابل افشان 4*2 پاسارگادمتر255000
62کابل افشان 6*2 پاسارگادمتر358000
63کابل افشان 10*2 پاسارگادمتر611000
64کابل افشان 16*2 پاسارگادمتر993000
65کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمتر87000
66کابل افشان 1*3 پاسارگادمتر106000
67کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمتر148000
68کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمتر242000
69کابل افشان 4*3 پاسارگادمتر358000
70کابل افشان 6*3 پاسارگادمتر520000
71کابل افشان 10*3 پاسارگادمتر895000
72کابل افشان 16*3 پاسارگادمتر1380000
73کابل افشان 25*3 پاسارگادمتر2060000
74کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمتر2480000
75کابل افشان 35*3 پاسارگادمتر2840000
76کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمتر3270000
77کابل افشان 50*3 پاسارگادمتر4020000
78کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمتر4600000
79کابل افشان 70*3 پاسارگادمتر5640000
80کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمتر6600000
81کابل افشان 95*3 پاسارگادمتر7500000
82کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمتر9080000
83کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمتر110000
84کابل افشان 1*4 پاسارگادمتر133000
85کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمتر198000
86کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمتر315000
87کابل افشان 4*4 پاسارگادمتر470000
88کابل افشان 6*4 پاسارگادمتر675000
89کابل افشان 10*4 پاسارگادمتر1150000
90کابل افشان 16*4 پاسارگادمتر1800000
91کابل افشان 25*4 پاسارگادمتر2780000
92کابل افشان 35*4 پاسارگادمتر3870000
93کابل افشان 1*5 پاسارگادمتر169000
94کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمتر248000
95کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمتر393000
96کابل افشان 4*5 پاسارگادمتر580000
97کابل افشان 6*5 پاسارگادمتر847000
98کابل افشان 10*5 پاسارگادمتر1452000
99کابل افشان 16*5 پاسارگادمتر2220000
100کابل افشان 25*5 پاسارگادمتر3630000
101کابل افشان 35*5 پاسارگادمتر4960000
102کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمتر336000
103کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمتر548000
104کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگادمتر133000
105کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگادمتر194000
106کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگادمتر272000
107کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگادمتر410000
108کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگادمتر648000
109کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگادمتر999000
110کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگادمتر173000
111کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگادمتر270000
112کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگادمتر370000
113کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگادمتر570000
114کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگادمتر932000
115کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگادمتر
116کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگادمتر2580000
117کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگادمتر3330000
118کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگادمتر218000
119کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگادمتر339000
120کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگادمتر480000
121کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگادمتر750000
122کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگادمتر1200000
123کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگادمتر1880000
124کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگادمتر2890000
124کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگادمتر
125کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگادمتر420000
126کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگادمتر610000
127کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگادمتر920000
128کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگادمتر1530000
129کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگادمتر2340000
130کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگادمتر3660000
130کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگادمتر4960000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top