لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/05

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمترتماس بگیرید
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقهتماس بگیرید
51کابل افشان 95*1 پاسارگادمترتماس بگیرید
52کابل افشان 120*1 پاسارگادمترتماس بگیرید
53کابل افشان 150*1 پاسارگادمترتماس بگیرید
54کابل افشان 185*1 پاسارگادمترتماس بگیرید
55کابل افشان 240*1 پاسارگادمترتماس بگیرید
56کابل افشان 300*1 پاسارگادمترتماس بگیرید
57کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
58کابل افشان 1*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
59کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
60کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
61کابل افشان 4*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
62کابل افشان 6*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
63کابل افشان 10*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
64کابل افشان 16*2 پاسارگادمترتماس بگیرید
65کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
66کابل افشان 1*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
67کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
68کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
69کابل افشان 4*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
70کابل افشان 6*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
71کابل افشان 10*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
72کابل افشان 16*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
73کابل افشان 25*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
74کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
75کابل افشان 35*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
76کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
77کابل افشان 50*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
78کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
79کابل افشان 70*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
80کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
81کابل افشان 95*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
82کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمترتماس بگیرید
83کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
84کابل افشان 1*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
85کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
86کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
87کابل افشان 4*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
88کابل افشان 6*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
89کابل افشان 10*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
90کابل افشان 16*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
91کابل افشان 25*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
92کابل افشان 35*4 پاسارگادمترتماس بگیرید
93کابل افشان 1*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
94کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
95کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
96کابل افشان 4*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
97کابل افشان 6*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
98کابل افشان 10*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
99کابل افشان 16*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
100کابل افشان 25*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
101کابل افشان 35*5 پاسارگادمترتماس بگیرید
102کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمترتماس بگیرید
103کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمترتماس بگیرید
104کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
105کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
106کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
107کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
108کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
109کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
110کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
111کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
112کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
113کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
114کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
115کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید 
116کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
117کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
118کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
119کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
120کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
121کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
122کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
123کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
124کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
124کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
125کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
126کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
127کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
128کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
129کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
130کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید
130کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگاد
مترتماس بگیرید

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد کلیک کنید