لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

آخرین لیست قیمت : 1399/07/19

آخرین به روز رسانی : 1399/11/09

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه1,880,000
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه2,430,000
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه3,420,000
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقه5,130,000
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقه8,550,000
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقه12,650,000
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقه21,100,000
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمتر344,000
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمتر530,000
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمتر732,000
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمتر1,040,000
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمتر1,500,000
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقه3,430,000
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقه5,140,000
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقه8,570,000
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقه12,750,000
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقه21,200,000
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمتر348,000
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمتر535,000
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمتر740,000
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمتر1,050,000
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمتر1,510,000
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمتر2,050,000
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمتر2,620,000
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقه2,750,000
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقه3,960,000
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقه5,000,000
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقه6,900,000
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقه10,800,000
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقه4,370,000
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقه3,300,000
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقه5,130,000
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقه8,450,000
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقه13,100,000
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقه21,200,000
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر355,000
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر570,000
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر770,000
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر374,000
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر590,000
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر790,000
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمتر1,150,000
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمتر1,610,000
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمتر2,280,000
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمتر2,860,000
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمتر5,630,000
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمتر7,290,000
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقه10,420,000
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقه15,200,000
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقه19,100,000
51کابل افشان 95*1 پاسارگادمتر2,080,000
52کابل افشان 120*1 پاسارگادمتر2,700,000
53کابل افشان 150*1 پاسارگادمتر3,150,000
54کابل افشان 185*1 پاسارگادمتر3,880,000
55کابل افشان 240*1 پاسارگادمتر5,260,000
56کابل افشان 300*1 پاسارگادمتر6,500,000
57کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمتر51,000
58کابل افشان 1*2 پاسارگادمتر63,000
59کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمتر87,000
60کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمتر141,000
61کابل افشان 4*2 پاسارگادمتر211,000
62کابل افشان 6*2 پاسارگادمتر296,000
63کابل افشان 10*2 پاسارگادمتر505,000
64کابل افشان 16*2 پاسارگادمتر820,000
65کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمتر72,000
66کابل افشان 1*3 پاسارگادمتر87,000
67کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمتر122,000
68کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمتر20,000
69کابل افشان 4*3 پاسارگادمتر296,000
70کابل افشان 6*3 پاسارگادمتر431,000
71کابل افشان 10*3 پاسارگادمتر740,000
72کابل افشان 16*3 پاسارگادمتر1,140,000
73کابل افشان 25*3 پاسارگادمتر1,700,000
74کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمتر2,050,000
75کابل افشان 35*3 پاسارگادمتر2,340,000
76کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمتر2,700,000
77کابل افشان 50*3 پاسارگادمتر3,320,000
78کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمتر3,800,000
79کابل افشان 70*3 پاسارگادمتر4,660,000
80کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمتر5,450,000
81کابل افشان 95*3 پاسارگادمتر6,200,000
82کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمتر7,500,000
83کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمتر91,000
84کابل افشان 1*4 پاسارگادمتر110,000
85کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمتر163,000
86کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمتر260,000
87کابل افشان 4*4 پاسارگادمتر388,000
88کابل افشان 6*4 پاسارگادمتر559,000
89کابل افشان 10*4 پاسارگادمتر953,000
90کابل افشان 16*4 پاسارگادمتر1,500,000
91کابل افشان 25*4 پاسارگادمتر2,300,000
92کابل افشان 35*4 پاسارگادمتر3,200,000
93کابل افشان 1*5 پاسارگادمتر140,000
94کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمتر205,000
95کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمتر325,000
96کابل افشان 4*5 پاسارگادمتر480,000
97کابل افشان 6*5 پاسارگادمتر700,000
98کابل افشان 10*5 پاسارگادمتر1,200,000
99کابل افشان 16*5 پاسارگادمتر1,830,000
100کابل افشان 25*5 پاسارگادمتر3,000,000
101کابل افشان 35*5 پاسارگادمتر4,100,000
102کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمتر278,000
103کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمتر453,000
104کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگادمتر110,000
105کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگادمتر160,000
106کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگادمتر225,000
107کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگادمتر340,000
108کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگادمتر535,000
109کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگادمتر825,000
110کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگادمتر143,000
111کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگادمتر223,000
112کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگادمتر310,000
113کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگادمتر477,000
114کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگادمتر770,000
115کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگادمتر
116کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگادمتر2,150,000
117کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگادمتر2,770,000
118کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگادمتر180,000
119کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگادمتر280,000
120کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگادمتر400,000
121کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگادمتر620,000
122کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگادمتر1,000,000
123کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگادمتر1,560,000
124کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگادمتر2,390,000
124کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگادمتر
125کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگادمتر347,000
126کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگادمتر507,000
127کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگادمتر760,000
128کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگادمتر1,260,000
129کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگادمتر1,940,000
130کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگادمتر3,030,000
130کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگادمتر4,100,000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram