لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه2.550.000
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه3.250.000
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4.600.000
4سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6.900.000
5سیم افشان 4 * 1 پاسارگادحلقه11.500.000
6سیم افشان 6 * 1 پاسارگادحلقه17.200.000
7سیم افشان 10 * 1 پاسارگادحلقه28.800.000
8سیم افشان 16 * 1 پاسارگادمتر460.000
9سیم افشان 25 * 1 پاسارگادمتر700.000
10سیم افشان 35 * 1 پاسارگادمتر970.000
11سیم افشان 50 * 1 پاسارگادمتر1.370.000
12سیم افشان 70 * 1 پاسارگادمتر2.000.000
13سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4.610.000
14سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6.910.000
15سیم ارت 4 * 1 پاسارگادحلقه11.520.000
16سیم ارت 6 * 1 پاسارگادحلقه17.300.000
17سیم ارت 10 * 1 پاسارگادحلقه28.900.000
18سیم ارت 16 * 1 پاسارگادمتر465.000
19سیم ارت 25 * 1 پاسارگادمتر707.000
20سیم ارت 35 * 1 پاسارگادمتر980.000
21سیم ارت 50 * 1 پاسارگادمتر1.380.000
22سیم ارت 70 * 1 پاسارگادمتر2.020.000
23سیم ارت 95 * 1 پاسارگادمتر2.730.000
24سیم ارت 120 * 1 پاسارگادمتر3.450.000
25سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگادحلقه3.700.000
26سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگادحلقه5.400.000
27سیم بند تخت 1*2 پاسارگادحلقه6.800.000
28سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگادحلقه9.400.000
29سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگادحلقه14.600.000
30سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگادحلقه6.000.000
31سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگادحلقه4.440.000
32سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگادحلقه6.900.000
33سیم مفتول 4 * 1 پاسارگادحلقه11.300.000
34سیم مفتول 6 * 1 پاسارگادحلقه17.500.000
35سیم مفتول 10 * 1 پاسارگادحلقه28.900.000
36سیم مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر470.000
37سیم مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر750.000
38سیم مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر1.020.000
39کابل مفتول 16 * 1 پاسارگادمتر490.000
40کابل مفتول 25 * 1 پاسارگادمتر790.000
41کابل مفتول 35 * 1 پاسارگادمتر1.050.000
42کابل مفتول 50 * 1 پاسارگادمتر1.530.000
43کابل مفتول 70 * 1 پاسارگادمتر2.140.000
44کابل مفتول 95 * 1 پاسارگادمتر3.030.000
45کابل مفتول 120 * 1 پاسارگادمتر3.800.000
46کابل مفتول 240 * 1 پاسارگادمتر7.500.000
47کابل مفتول 300 * 1 پاسارگادمتر9.700.000
48کابل کولری 1*4 پاسارگادحلقه14.000.000
49کابل کولری 1/5*4 پاسارگادحلقه20.600.000
50کابل کولری 1/5*5 پاسارگادحلقه25.600.000
51کابل تخت 10*3 پاسارگادمتر1.050.000
52کابل تخت 16*3 پاسارگادمتر1.640.000
53کابل تخت 25*3 پاسارگادمتر2.440.000
54کابل تخت 35*3 پاسارگادمتر3.340.000
55کابل تخت 50*3 پاسارگادمتر4.700.000
56کابل تخت 70*3 پاسارگادمتر6.700.000
57کابل آسانسور 0.75*24 پاسارگادمتر800.000
58کابل آسانسور 0.75*20 پاسارگادمتر
59کابل آسانسور 0.75*18 پاسارگادمتر
60کابل افشان 95*1 پاسارگادمتر2.750.000
61کابل افشان 120*1 پاسارگادمتر3.600.000
62کابل افشان 150*1 پاسارگادمتر4.200.000
63کابل افشان 185*1 پاسارگادمتر5.200.000
64کابل افشان 240*1 پاسارگادمتر7.000.000
65کابل افشان 300*1 پاسارگادمتر8.900.000
66کابل افشان 0/75*2 پاسارگادمتر70.000
67کابل افشان 1*2 پاسارگادمتر86.000
68کابل افشان 1/5*2 پاسارگادمتر120.000
69کابل افشان 2/5*2 پاسارگادمتر193.000
70کابل افشان 4*2 پاسارگادمتر288.000
71کابل افشان 6*2 پاسارگادمتر405.000
72کابل افشان 10*2 پاسارگادمتر690.000
73کابل افشان 16*2 پاسارگادمتر1.120.000
74کابل افشان 0/75*3 پاسارگادمتر98.000
75کابل افشان 1*3 پاسارگادمتر120.000
76کابل افشان 1/5*3 پاسارگادمتر170.000
77کابل افشان 2/5*3 پاسارگادمتر273.000
78کابل افشان 4*3 پاسارگادمتر405.000
79کابل افشان 6*3 پاسارگادمتر585.000
80کابل افشان 10*3 پاسارگادمتر1.010.000
81کابل افشان 16*3 پاسارگادمتر1.560.000
82کابل افشان 25*3 پاسارگادمتر2.320.000
83کابل افشان 16+25*3 پاسارگادمتر2.800.000
84کابل افشان 35*3 پاسارگادمتر3.200.000
85کابل افشان 16+35*3 پاسارگادمتر3.700.000
86کابل افشان 50*3 پاسارگادمتر4.500.000
87کابل افشان 25+50*3 پاسارگادمتر5.200.000
88کابل افشان 70*3 پاسارگادمتر6.400.000
89کابل افشان 35+70*3 پاسارگادمتر7.400.000
90کابل افشان 95*3 پاسارگادمتر8.400.000
91کابل افشان 50+95*3 پاسارگادمتر10.200.000
92کابل افشان 0/75*4 پاسارگادمتر124.000
93کابل افشان 1*4 پاسارگادمتر150.000
94کابل افشان 1/5*4 پاسارگادمتر225.000
95کابل افشان 2/5*4 پاسارگادمتر355.000
96کابل افشان 4*4 پاسارگادمتر530.000
97کابل افشان 6*4 پاسارگادمتر760.000
98کابل افشان 10*4 پاسارگادمتر1.300.000
99کابل افشان 16*4 پاسارگادمتر2.000.000
100کابل افشان 25*4 پاسارگادمتر3.150.000
101کابل افشان 35*4 پاسارگادمتر4.350.000
102کابل افشان 1*5 پاسارگادمتر190.000
103کابل افشان 1/5*5 پاسارگادمتر280.000
104کابل افشان 2/5*5 پاسارگادمتر444.000
105کابل افشان 4*5 پاسارگادمتر655.000
106کابل افشان 6*5 پاسارگادمتر955.000
107کابل افشان 10*5 پاسارگادمتر1.620.000
108کابل افشان 16*5 پاسارگادمتر2.500.000
109کابل افشان 25*5 پاسارگادمتر4.100.000
110کابل افشان 35*5 پاسارگادمتر5.600.000
111کابل افشان 1/5*7 پاسارگادمتر380.000
112کابل افشان 2/5*7 پاسارگادمتر620.000
113کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگادمتر150.000
114کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگادمتر220.000
115کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگادمتر300.000
116کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگادمتر460.000
117کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگادمتر730.000
118کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگادمتر1.130.000
119کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگادمتر195.000
120کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگادمتر305.000
121کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگادمتر418.000
122کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگادمتر644.000
123کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگادمتر1.055.000
124کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگادمتر
125کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگادمتر2.910.000
126کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگادمتر3.760.000
127کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگادمتر246.000
128کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگادمتر383.000
129کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگادمتر540.000
130کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگادمتر840.000
131کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگادمتر1.340.000
132کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگادمتر2.100.000
133کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگادمتر3.260.000
134کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگادمتر
135کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگادمتر475.000
136کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگادمتر690.000
137کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگادمتر1.030.000
138کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگادمتر1.710.000
139کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگادمتر2.640.000
140کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگادمتر4.100.000
141کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگادمتر5.550.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram