لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

آخرین لیست قیمت : 1399/07/19

آخرین به روز رسانی : 1400/05/15

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگاد حلقه 1,880,000
2 سیم افشان 1 * 1 پاسارگاد حلقه 2,430,000
3 سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگاد حلقه 3,420,000
4 سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگاد حلقه 5,130,000
5 سیم افشان 4 * 1 پاسارگاد حلقه 8,550,000
6 سیم افشان 6 * 1 پاسارگاد حلقه 12,650,000
7 سیم افشان 10 * 1 پاسارگاد حلقه 21,100,000
8 سیم افشان 16 * 1 پاسارگاد متر 344,000
9 سیم افشان 25 * 1 پاسارگاد متر 530,000
10 سیم افشان 35 * 1 پاسارگاد متر 732,000
11 سیم افشان 50 * 1 پاسارگاد متر 1,040,000
12 سیم افشان 70 * 1 پاسارگاد متر 1,500,000
13 سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگاد حلقه 3,430,000
14 سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگاد حلقه 5,140,000
15 سیم ارت 4 * 1 پاسارگاد حلقه 8,570,000
16 سیم ارت 6 * 1 پاسارگاد حلقه 12,750,000
17 سیم ارت 10 * 1 پاسارگاد حلقه 21,200,000
18 سیم ارت 16 * 1 پاسارگاد متر 348,000
19 سیم ارت 25 * 1 پاسارگاد متر 535,000
20 سیم ارت 35 * 1 پاسارگاد متر 740,000
21 سیم ارت 50 * 1 پاسارگاد متر 1,050,000
22 سیم ارت 70 * 1 پاسارگاد متر 1,510,000
23 سیم ارت 95 * 1 پاسارگاد متر 2,050,000
24 سیم ارت 120 * 1 پاسارگاد متر 2,620,000
25 سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگاد حلقه 2,750,000
26 سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگاد حلقه 3,960,000
27 سیم بند تخت 1*2 پاسارگاد حلقه 5,000,000
28 سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگاد حلقه 6,900,000
29 سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگاد حلقه 10,800,000
30 سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگاد حلقه 4,370,000
31 سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگاد حلقه 3,300,000
32 سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگاد حلقه 5,130,000
33 سیم مفتول 4 * 1 پاسارگاد حلقه 8,450,000
34 سیم مفتول 6 * 1 پاسارگاد حلقه 13,100,000
35 سیم مفتول 10 * 1 پاسارگاد حلقه 21,200,000
36 سیم مفتول 16 * 1 پاسارگاد متر 355,000
37 سیم مفتول 25 * 1 پاسارگاد متر 570,000
38 سیم مفتول 35 * 1 پاسارگاد متر 770,000
39 کابل مفتول 16 * 1 پاسارگاد متر 374,000
40 کابل مفتول 25 * 1 پاسارگاد متر 590,000
41 کابل مفتول 35 * 1 پاسارگاد متر 790,000
42 کابل مفتول 50 * 1 پاسارگاد متر 1,150,000
43 کابل مفتول 70 * 1 پاسارگاد متر 1,610,000
44 کابل مفتول 95 * 1 پاسارگاد متر 2,280,000
45 کابل مفتول 120 * 1 پاسارگاد متر 2,860,000
46 کابل مفتول 240 * 1 پاسارگاد متر 5,630,000
47 کابل مفتول 300 * 1 پاسارگاد متر 7,290,000
48 کابل کولری 1*4 پاسارگاد حلقه 10,420,000
49 کابل کولری 1/5*4 پاسارگاد حلقه 15,200,000
50 کابل کولری 1/5*5 پاسارگاد حلقه 19,100,000
51 کابل افشان 95*1 پاسارگاد متر 2,080,000
52 کابل افشان 120*1 پاسارگاد متر 2,700,000
53 کابل افشان 150*1 پاسارگاد متر 3,150,000
54 کابل افشان 185*1 پاسارگاد متر 3,880,000
55 کابل افشان 240*1 پاسارگاد متر 5,260,000
56 کابل افشان 300*1 پاسارگاد متر 6,500,000
57 کابل افشان 0/75*2 پاسارگاد متر 51,000
58 کابل افشان 1*2 پاسارگاد متر 63,000
59 کابل افشان 1/5*2 پاسارگاد متر 87,000
60 کابل افشان 2/5*2 پاسارگاد متر 141,000
61 کابل افشان 4*2 پاسارگاد متر 211,000
62 کابل افشان 6*2 پاسارگاد متر 296,000
63 کابل افشان 10*2 پاسارگاد متر 505,000
64 کابل افشان 16*2 پاسارگاد متر 820,000
65 کابل افشان 0/75*3 پاسارگاد متر 72,000
66 کابل افشان 1*3 پاسارگاد متر 87,000
67 کابل افشان 1/5*3 پاسارگاد متر 122,000
68 کابل افشان 2/5*3 پاسارگاد متر 20,000
69 کابل افشان 4*3 پاسارگاد متر 296,000
70 کابل افشان 6*3 پاسارگاد متر 431,000
71 کابل افشان 10*3 پاسارگاد متر 740,000
72 کابل افشان 16*3 پاسارگاد متر 1,140,000
73 کابل افشان 25*3 پاسارگاد متر 1,700,000
74 کابل افشان 16+25*3 پاسارگاد متر 2,050,000
75 کابل افشان 35*3 پاسارگاد متر 2,340,000
76 کابل افشان 16+35*3 پاسارگاد متر 2,700,000
77 کابل افشان 50*3 پاسارگاد متر 3,320,000
78 کابل افشان 25+50*3 پاسارگاد متر 3,800,000
79 کابل افشان 70*3 پاسارگاد متر 4,660,000
80 کابل افشان 35+70*3 پاسارگاد متر 5,450,000
81 کابل افشان 95*3 پاسارگاد متر 6,200,000
82 کابل افشان 50+95*3 پاسارگاد متر 7,500,000
83 کابل افشان 0/75*4 پاسارگاد متر 91,000
84 کابل افشان 1*4 پاسارگاد متر 110,000
85 کابل افشان 1/5*4 پاسارگاد متر 163,000
86 کابل افشان 2/5*4 پاسارگاد متر 260,000
87 کابل افشان 4*4 پاسارگاد متر 388,000
88 کابل افشان 6*4 پاسارگاد متر 559,000
89 کابل افشان 10*4 پاسارگاد متر 953,000
90 کابل افشان 16*4 پاسارگاد متر 1,500,000
91 کابل افشان 25*4 پاسارگاد متر 2,300,000
92 کابل افشان 35*4 پاسارگاد متر 3,200,000
93 کابل افشان 1*5 پاسارگاد متر 140,000
94 کابل افشان 1/5*5 پاسارگاد متر 205,000
95 کابل افشان 2/5*5 پاسارگاد متر 325,000
96 کابل افشان 4*5 پاسارگاد متر 480,000
97 کابل افشان 6*5 پاسارگاد متر 700,000
98 کابل افشان 10*5 پاسارگاد متر 1,200,000
99 کابل افشان 16*5 پاسارگاد متر 1,830,000
100 کابل افشان 25*5 پاسارگاد متر 3,000,000
101 کابل افشان 35*5 پاسارگاد متر 4,100,000
102 کابل افشان 1/5*7 پاسارگاد متر 278,000
103 کابل افشان 2/5*7 پاسارگاد متر 453,000
104 کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگاد متر 110,000
105 کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگاد متر 160,000
106 کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگاد متر 225,000
107 کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگاد متر 340,000
108 کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگاد متر 535,000
109 کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگاد متر 825,000
110 کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگاد متر 143,000
111 کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگاد متر 223,000
112 کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگاد متر 310,000
113 کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگاد متر 477,000
114 کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگاد متر 770,000
115 کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگاد متر  
116 کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگاد متر 2,150,000
117 کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگاد متر 2,770,000
118 کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگاد متر 180,000
119 کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگاد متر 280,000
120 کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگاد متر 400,000
121 کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگاد متر 620,000
122 کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگاد متر 1,000,000
123 کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگاد متر 1,560,000
124 کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگاد متر 2,390,000
124 کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگاد متر  
125 کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگاد متر 347,000
126 کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگاد متر 507,000
127 کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگاد متر 760,000
128 کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگاد متر 1,260,000
129 کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگاد متر 1,940,000
130 کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگاد متر 3,030,000
130 کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگاد متر 4,100,000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top