سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

آخرین لیست قیمت : 1399/08/05
آخرین به روز رسانی : 1399/08/18

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکو24.900
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکو34.350
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکو54.350
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکو89.200
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکو134.100
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکو237.200
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکو376.200
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکو583.600
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکو814.100
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکو1.152.500
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکو1.660.800
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکو2.161.400
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکو2.737.100
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکو3.420.050
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکو4.225.950
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکو5.586.450
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکو6.994.200
18کابل افشان 1 × 2  سیمکو62.500
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو50.250
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو91.000
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو140.100
22کابل افشان 4 × 2  سیمکو212.400
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو335.850
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو553.750
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو827.900
26کابل افشان 1 × 3  سیمکو87.350
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو73.150
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو127.900
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو197.500
30کابل افشان 4 × 3  سیمکو301.350
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو484.300
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو816.350
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو1.234.850
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو1.893.050
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو2.615.900
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو3.732.500
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو2.296.550
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو3.012.450
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو4.354.700
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو6.160.050
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو8.274.850
42کابل افشان 1 × 4  سیمکو116.900
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو92.950
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو167.450
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو257.350
46کابل افشان 4 × 4  سیمکو396.000
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو611.900
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو1.036.150
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو1.621.400
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو2.533.200
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو3.511.500
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو212.850
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو325.800
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو489.550
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو768.950
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو1.334.450
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو2.053.800
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو3.154.000
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو4.377.750
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو152.000
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو255.800
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو384.900
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو599.300
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو831.350
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو1.182.200
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو1.676.850
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو2.180.250
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو2.753.350
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو3.433.300
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو4.152.950
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو5.603.500
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو7.015.000
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو120.550
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو127.600
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو172.600
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو179.700
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو255.250
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو261.400
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو340.150
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو354.400
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو563.250
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو584.750
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو867.900
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو1.382.000
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو1.865.850
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو155.150
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو164.750
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو233.000
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو241.400
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو297.100
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو348.100
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو356.050
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو484.900
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو500.550
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو802.550
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو1.273.450
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو1.985.400
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو2.723.000
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو196.250
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو209.450
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو294.650
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو306.750
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو444.800
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو460.100
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو627.350
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو654.200
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو1.007.750
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو1.047.400
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو1.590.000
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو2.630.650
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو3.576.350
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو238.450
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو252.200
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو360.750
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو374.400
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو550.050
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو564.050
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو777.300
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو805.300
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1.295.850
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1.348.900
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو2.033.500
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو3.252.300
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو4.481.250
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو261.350
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو395.200
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو616.650
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو850.400
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو1.166.600
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو1.665.600
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو2.290.050
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو2.869.550
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو3.554.600
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو4.447.200
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو5.812.450
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو7.301.450
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو9.479.900
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو12.181.350
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو2.349.900
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو3.048.050
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو4.133.100
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو5.740.950
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو8.043.000
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو10.286.350
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو12.407.850
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو15.698.950
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو20.492.050
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو26.012.750
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو141.600
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو238.000
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو371.450
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو589.000
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو810.450
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو1.102.150
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو1.580.950
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو2.180.050
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو2.743.800
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو3.405.650
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو4.266.500
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو5.575.550
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو7.019.300
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو61.750
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو92.300
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو126.000
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو186.300
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو339.400
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو59.950
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو90.900
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو125.000
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو187.600
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو348.550
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو83.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اصناف، جهت دریافت اطلاعات و ثبت سفارش، با شماره 66764955 تماس بگیرید. 66764955

ثبت درخواست

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram