لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

آخرین به روز رسانی : 1401/07/13

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکومتر36050
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکومتر49600
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکومتر77650
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکومتر122450
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکومتر193600
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکومتر336900
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکومتر532500
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکومتر828750
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکومتر1153650
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکومتر1639750
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکومتر2305400
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکومتر3068350
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکومتر3866850
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکومتر4820200
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکومتر5868150
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکومتر7699350
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکومتر9677950
18کابل افشان 1 × 2  سیمکومتر95450
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکومتر77950
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکومتر135150
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکومتر211150
22کابل افشان 4 × 2  سیمکومتر316450
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکومتر483100
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکومتر792000
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکومتر1226500
26کابل افشان 1 × 3  سیمکومتر131850
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکومتر106850
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکومتر194950
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکومتر303550
30کابل افشان 4 × 3  سیمکومتر450850
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکومتر677550
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکومتر1186550
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکومتر1748900
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکومتر2673700
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکومتر3708650
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکومتر5313550
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکومتر3237850
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکومتر4232600
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکومتر6136900
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکومتر8520400
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکومتر11659050
42کابل افشان 1 × 4  سیمکومتر174350
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکومتر140250
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکومتر244050
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکومتر383450
46کابل افشان 4 × 4  سیمکومتر591250
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکومتر873850
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکومتر1494650
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکومتر2275800
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکومتر3599150
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکومتر5019000
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکومتر312600
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکومتر482050
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکومتر736600
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکومتر1089450
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکومتر1832500
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکومتر2814100
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکومتر4605250
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکومتر6444050
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکومتر224800
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکومتر373900
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکومتر565050
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکومتر865600
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکومتر1198550
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکومتر1701850
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکومتر2341750
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکومتر3131850
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکومتر3973600
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکومتر4915300
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکومتر6063350
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکومتر7891650
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکومتر10111750
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکومتر196050
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکومتر206750
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکومتر275900
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکومتر287000
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکومتر401500
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکومتر411900
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکومتر542800
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکومتر564550
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکومتر831250
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکومتر865300
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکومتر1287000
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکومتر1992800
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکومتر2663000
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکومتر251600
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکومتر266150
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکومتر367150
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکومتر382000
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکومتر543850
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکومتر556000
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکومتر750750
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکومتر786100
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکومتر1181050
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکومتر1222400
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکومتر1840950
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکومتر2765900
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکومتر3765100
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکومتر316700
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکومتر338000
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکومتر464050
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکومتر478900
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکومتر692400
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکومتر721400
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکومتر970550
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکومتر1019900
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکومتر1534350
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکومتر1609150
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکومتر2378600
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکومتر3691300
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکومتر4991250
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکومتر384650
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکومتر409750
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکومتر568550
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکومتر586050
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکومتر855450
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکومتر886050
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکومتر1197650
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکومتر1247600
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکومتر1900000
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکومتر1986700
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکومتر2968500
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکومتر4622350
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکومتر6327400
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکومتر375500
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکومتر563300
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکومتر867850
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکومتر1176950
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکومتر1621600
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکومتر2309000
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکومتر3161950
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکومتر3934900
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکومتر4866600
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکومتر6087800
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکومتر7992050
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکومتر9990050
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکومتر12742050
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکومتر16459300
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکومتر3318000
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکومتر4272100
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکومتر5760600
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکومتر8109750
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکومتر11204050
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکومتر14442800
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکومتر17164950
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکومتر21868900
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکومتر28596400
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکومتر34966600
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکومتر201700
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکومتر336900
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکومتر529250
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکومتر825650
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکومتر1123800
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکومتر1548400
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکومتر2224100
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکومتر3070800
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکومتر3814100
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکومتر4747850
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکومتر5934600
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکومتر7862150
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکومتر9844600
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکومتر95300
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکومتر142700
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکومتر190150
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکومتر287250
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکومتر524800
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکومتر89650
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکومتر136550
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکومتر184000
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکومتر280150
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکومتر521150
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکومتر130650

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram