لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکومتر36000
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکومتر49550
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکومتر77700
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکومتر122650
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکومتر193950
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکومتر337650
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکومتر533800تماس بگیرید
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکومتر830900تماس بگیرید
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکومتر1156700تماس بگیرید
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکومتر1644100تماس بگیرید
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکومتر2311550تماس بگیرید
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکومتر3076650تماس بگیرید
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکومتر3877350تماس بگیرید
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکومتر4833350تماس بگیرید
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکومتر5884150تماس بگیرید
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکومتر7720400تماس بگیرید
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکومتر9704450تماس بگیرید
18کابل افشان 1 × 2  سیمکومتر95600
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکومتر78050
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکومتر135400
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکومتر211600
22کابل افشان 4 × 2  سیمکومتر317200
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکومتر484250
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکومتر794050
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکومتر1229800تماس بگیرید
26کابل افشان 1 × 3  سیمکومتر132000
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکومتر107000تماس بگیرید
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکومتر195300
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکومتر304250
30کابل افشان 4 × 3  سیمکومتر451950
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکومتر679250
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکومتر1189600
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکومتر1753550تماس بگیرید
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکومتر2680950تماس بگیرید
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکومتر3718750تماس بگیرید
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکومتر5328050تماس بگیرید
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکومتر3246600تماس بگیرید
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکومتر4244100تماس بگیرید
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکومتر6153650تماس بگیرید
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکومتر8543700تماس بگیرید
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکومتر11961050تماس بگیرید
42کابل افشان 1 × 4  سیمکومتر174650
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکومتر140500تماس بگیرید
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکومتر244600
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکومتر384250
46کابل افشان 4 × 4  سیمکومتر592750
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکومتر876150
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکومتر1498650
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکومتر2281950تماس بگیرید
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکومتر3609000تماس بگیرید
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکومتر5032700تماس بگیرید
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکومتر313300تماس بگیرید
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکومتر483200تماس بگیرید
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکومتر738500تماس بگیرید
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکومتر1092350تماس بگیرید
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکومتر1837400تماس بگیرید
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکومتر2821700تماس بگیرید
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکومتر4617750تماس بگیرید
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکومتر6461650تماس بگیرید
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکومتر225250تماس بگیرید
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکومتر374800تماس بگیرید
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکومتر566400تماس بگیرید
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکومتر867850تماس بگیرید
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکومتر1201700تماس بگیرید
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکومتر1706400تماس بگیرید
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکومتر2348050تماس بگیرید
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکومتر3140350تماس بگیرید
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکومتر3984400تماس بگیرید
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکومتر4928700تماس بگیرید
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکومتر6079900تماس بگیرید
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکومتر7913250تماس بگیرید
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکومتر10139450تماس بگیرید
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکومتر196450تماس بگیرید
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکومتر207200تماس بگیرید
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکومتر276550تماس بگیرید
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکومتر287600تماس بگیرید
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکومتر402450تماس بگیرید
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکومتر412900تماس بگیرید
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکومتر544150تماس بگیرید
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکومتر565950تماس بگیرید
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکومتر833350تماس بگیرید
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکومتر867550تماس بگیرید
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکومتر1290450تماس بگیرید
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکومتر1998200تماس بگیرید
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکومتر2670200تماس بگیرید
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکومتر252150تماس بگیرید
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکومتر266750تماس بگیرید
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکومتر367950تماس بگیرید
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکومتر382900تماس بگیرید
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکومتر545200تماس بگیرید
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکومتر557400تماس بگیرید
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکومتر752700تماس بگیرید
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکومتر788100تماس بگیرید
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکومتر1184100تماس بگیرید
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکومتر1225600تماس بگیرید
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکومتر1845850تماس بگیرید
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکومتر2773350تماس بگیرید
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکومتر3775300تماس بگیرید
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکومتر317400تماس بگیرید
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکومتر338800تماس بگیرید
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکومتر465150تماس بگیرید
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکومتر480100تماس بگیرید
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکومتر694200تماس بگیرید
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکومتر723200تماس بگیرید
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکومتر973100تماس بگیرید
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکومتر1022550تماس بگیرید
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکومتر1538450تماس بگیرید
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکومتر1613450تماس بگیرید
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکومتر2385000تماس بگیرید
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکومتر3701300تماس بگیرید
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکومتر5004850تماس بگیرید
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکومتر385500تماس بگیرید
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکومتر410750تماس بگیرید
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکومتر569950تماس بگیرید
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکومتر587550تماس بگیرید
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکومتر857650تماس بگیرید
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکومتر888400تماس بگیرید
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکومتر1200800تماس بگیرید
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکومتر1250850تماس بگیرید
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکومتر1905050تماس بگیرید
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکومتر1992000تماس بگیرید
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکومتر2976500تماس بگیرید
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکومتر4635000تماس بگیرید
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکومتر6344650تماس بگیرید
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکومتر376450تماس بگیرید
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکومتر654600تماس بگیرید
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکومتر870150تماس بگیرید
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکومتر1180050تماس بگیرید
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکومتر1625950تماس بگیرید
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکومتر2315200تماس بگیرید
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکومتر3170500تماس بگیرید
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکومتر3945600تماس بگیرید
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکومتر4879850تماس بگیرید
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکومتر6104450تماس بگیرید
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکومتر8013950تماس بگیرید
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکومتر10017450تماس بگیرید
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکومتر12776950تماس بگیرید
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکومتر16504550تماس بگیرید
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکومتر3327000تماس بگیرید
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکومتر4283700تماس بگیرید
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکومتر5776300تماس بگیرید
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکومتر8131950تماس بگیرید
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکومتر11234800تماس بگیرید
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکومتر14482400تماس بگیرید
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکومتر17212100تماس بگیرید
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکومتر21929000تماس بگیرید
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکومتر28675000تماس بگیرید
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکومتر35062750تماس بگیرید
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکومتر202100تماس بگیرید
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکومتر337700تماس بگیرید
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکومتر530550تماس بگیرید
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکومتر827800تماس بگیرید
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکومتر1126750تماس بگیرید
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکومتر1552500تماس بگیرید
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکومتر2230100تماس بگیرید
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکومتر3079100تماس بگیرید
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکومتر3824400تماس بگیرید
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکومتر4760750تماس بگیرید
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکومتر5950800تماس بگیرید
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکومتر7883650تماس بگیرید
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکومتر9871550تماس بگیرید
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکومتر95450تماس بگیرید
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکومتر142950تماس بگیرید
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکومتر190550تماس بگیرید
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکومتر287850تماس بگیرید
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکومتر526100تماس بگیرید
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکومتر89750تماس بگیرید
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکومتر136750تماس بگیرید
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکومتر184350تماس بگیرید
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکومتر280750تماس بگیرید
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکومتر522500تماس بگیرید
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکومتر130900

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram