لیست قیمت سیم و کابل سیمکو | پرشین پیشرانه
سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

آخرین به روز رسانی : 1400/03/26

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکو26800
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکو37500
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکو59400
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکو94650
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکو145200
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکو256400
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکو407500
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکو632750
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکو882700
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکو1248400
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکو1799500
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکو2342700
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکو2965500
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکو3706500
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکو4584450
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکو6055350
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکو7582350
18کابل افشان 1 × 2  سیمکو67700
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو54450
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو101950
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو157300
22کابل افشان 4 × 2  سیمکو238000
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو366750
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو602600
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو900900
26کابل افشان 1 × 3  سیمکو94500
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو79350
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو143400
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو229400
30کابل افشان 4 × 3  سیمکو337050
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو527600
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو886250
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو1341100
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو2056650
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو2841050
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو4057950
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو2494150
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو3271700
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو4733400
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو6706650
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو8953600
42کابل افشان 1 × 4  سیمکو126750
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو100800
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو187550
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو287750
46کابل افشان 4 × 4  سیمکو442500
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو666500
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو1123700
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو1763450
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو2750200
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو3812450
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو231100
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو353650
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو541450
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو836750
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو1462400
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو2229550
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو3424600
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو4760350
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو165700
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو278100
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو418400
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو651000
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو902100
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو1281400
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو1819000
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو2365450
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو2985900
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو3727850
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو4505850
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو6079250
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو7618550
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو133150
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو140750
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو189600
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو196550
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو279500
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو286100
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو371550
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو386400
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو614600
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو637400
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو956050
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو1519800
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو2031350
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو170850
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو181000
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو254450
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو263600
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو380250
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو388750
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو528900
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو544650
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو839950
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو873250
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو1396950
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو2162400
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو2961050
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو223050
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو237600
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو333600
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو347000
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو503700
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو521050
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو709950
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو738550
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو1138150
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو1181750
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو1803650
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو2859300
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو3887650
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو270450
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو285300
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو408050
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو420150
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو622950
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو638550
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو879150
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو907950
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1410100
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1465700
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو2209450
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو3534450
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو4878350
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو284600
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو429950
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو670500
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو923650
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو1266450
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو1808500
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو2486150
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو3114350
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو3858900
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو4831500
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو6309900
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو7926350
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو10298950
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو13240450
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو2554350
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو3312850
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو4471850
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو6241700
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو8728150
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو11543150
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو13417200
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو16997050
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو22225450
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو28213250
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو154350
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو260300
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو407300
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو646400
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو887800
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو1206900
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو1730450
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو2386500
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو3003300
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو3728900
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو4676750
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو6105100
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو7685800
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو64800
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو99700
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو139400
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو208050
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو379600
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو62900
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو97500
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو137050
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو204000
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو380500
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو83450

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top