لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/09

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکومتر49,100
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکومتر71,750
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکومتر112,450
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکومتر171,650
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکومتر252,950
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکومتر447,400
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکومتر708,350
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکومتر1,113,250
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکومتر1,549,400
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکومتر2,202,400
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکومتر3,095,400
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکومتر4,084,650
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکومتر5,144,900
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکومتر6,420,200
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکومتر7,895,850
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکومتر10,432,350
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکومتر13,256,100
18کابل افشان 0/75 × 2  سیمکومتر107,450
19کابل افشان 1 × 2  سیمکومتر131,850
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکومتر195,500
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکومتر304,450
22کابل افشان 4 × 2  سیمکومتر438,250
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکومتر710,200
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکومتر1,152,000
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکومتر1,701,650
26کابل افشان 0/75 × 3  سیمکومتر151,100
27کابل افشان 1 × 3  سیمکومتر176,600
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکومتر273,600
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکومتر414,200
30کابل افشان 4 × 3  سیمکومتر618,250
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکومتر970,400
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکومتر1,627,150
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکومتر2,417,000
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکومتر3,684,900
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکومتر5,066,500
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکومتر7,277,450
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکومتر4,470,900
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکومتر5,834,500
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکومتر8,455,400
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکومتر11,657,950
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکومتر15,810,150
42کابل افشان 0/75 × 4  سیمکومتر193,350
43کابل افشان 1 × 4  سیمکومتر235,000
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکومتر348,600
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکومتر538,500
46کابل افشان 4 × 4  سیمکومتر798,250
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکومتر1,232,500
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکومتر2,025,600
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکومتر3,184,400
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکومتر4,916,650
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکومتر6,762,750
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1 × 5  سیمکومتر311,450
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکومتر443,250
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکومتر676,100
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکومتر994,100
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکومتر1,557,500
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکومتر2,585,650
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکومتر3,868,900
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکومتر6,051,600
60کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکومتر8,476,450
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکومتر302,650
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکومتر503,000
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکومتر759,500
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکومتر1,163,950
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکومتر1,611,500
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکومتر2,291,400
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکومتر3,235,250
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکومتر4,252,750
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکومتر5,391,350
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکومتر6,740,650
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکومتر8,071,450
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکومتر10,710,250
73کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکومتر13,638,950
74کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکومتر254,750
75کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکومتر268,150
76کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکومتر356,200
77کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکومتر370,650
78کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکومتر517,900
79کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکومتر536,450
80کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکومتر710,400
81کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکومتر730,900
82کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکومتر1,087,850
83کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکومتر1,132,450
84کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکومتر1,702,850
85کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکومتر2,640,650
86کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکومتر3,505,850
87کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکومتر334,350
88کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکومتر353,200
89کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکومتر485,500
90کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکومتر505,400
91کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکومتر723,400
92کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکومتر739,400
93کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکومتر994,350
94کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکومتر1,051,400
95کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکومتر1,554,500
96کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکومتر1,608,000
97کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکومتر2,425,500
98کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکومتر3,773,250
99کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکومتر5,047,850
100کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکومتر416,150
101کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکومتر443,500
102کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکومتر612,400
103کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکومتر637,150
104کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکومتر917,850
105کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکومتر952,900
106کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکومتر1,279,100
107کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکومتر1,343,000
108کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکومتر2,023,350
109کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکومتر2,120,900
110کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکومتر3,255,250
111کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکومتر4,991,450
112کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکومتر6,789,400
113کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکومتر508,700
114کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکومتر541,350
115کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکومتر755,100
116کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکومتر776,600
117کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکومتر1,128,700
118کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکومتر1,169,100
119کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکومتر1,576,650
120کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکومتر1,648,000
121کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکومتر2,501,850
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکومتر2,628,700
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکومتر4,006,250
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکومتر6,186,900
125کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکومتر8,484,700
126کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکومتر524,950
127کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکومتر787,400
128کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکومتر1,211,600
129کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکومتر1,679,200
130کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکومتر2,267,400
131کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکومتر3,224,900
132کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکومتر4,409,950
133کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکومتر5,493,600
134کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکومتر6,868,750
135کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکومتر8,505,400
136کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکومتر11,465,150
137کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکومتر14,325,650
138کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکومتر18,707,600
139کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکومتر24,066,650
140کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکومتر4,573,450
141کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکومتر5,879,000
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکومتر8,126,600
143کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکومتر11,678,950
144کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکومتر15,998,600
145کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکومتر20,964,500
146کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکومتر24,800,100
147کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکومتر31,356,000
148کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکومتر41,699,950
149کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکومتر50,975,400
150کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکومتر272,500
151کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکومتر448,650
152کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکومتر704,250
153کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکومتر1,110,350
154کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکومتر1,512,500
155کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکومتر2,063,100
156کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکومتر2,992,900
157کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکومتر4,135,900
158کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکومتر5,126,950
159کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکومتر6,331,150
160کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکومتر8,131,500
161کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکومتر11,084,900
162کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکومتر13,736,450
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکومتر123,500
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکومتر185,950
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکومتر248,500
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکومتر380,200
167کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکومتر688,450
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکومتر113,950
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکومتر174,750
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکومتر236,500
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکومتر365,400
172کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکومتر674,650
173کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکومتر171,200

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top