فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

آخرین لیست قیمت : 1399/10/02
آخرین به روز رسانی : 1399/12/06

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکو27,650
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکو38,200
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکو60,450
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکو98,750
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکو148,600
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکو262,250
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکو416,550
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکو646,050
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکو900,400
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکو1,273,600
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکو1,835,600
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکو2,388,100
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکو3,022,450
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکو3,775,850
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکو4,686,250
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکو6,171,350
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکو7,721,400
18کابل افشان 1 × 2  سیمکو71,000
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو57,450
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو103,800
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو159,600
22کابل افشان 4 × 2  سیمکو240,400
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو382,700
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو626,050
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو929,550
26کابل افشان 1 × 3  سیمکو98,550
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو83,350
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو145,200
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو223,600
30کابل افشان 4 × 3  سیمکو338,700
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو547,450
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو914,800
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو1,379,800
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو2,114,250
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو2,911,000
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو4,170,700
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو2,560,100
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو3,353,850
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو4,864,150
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو6,877,550
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو9,179,550
42کابل افشان 1 × 4  سیمکو132,000
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو105,550
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو189,650
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو290,050
46کابل افشان 4 × 4  سیمکو444,350
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو689,950
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو1,158,500
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو1,817,600
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو2,819,450
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو3,904,400
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو240,450
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو366,500
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو559,300
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو863,900
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو1,512,450
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو2,293,000
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو3,511,250
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو4,885,250
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو171,350
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو286,550
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو429,950
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو667,200
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو923,550
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو1,310,850
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو1,858,750
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو2,414,600
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو3,047,050
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو3,809,300
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو4,598,900
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو6,199,650
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو7,780,950
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو141,200
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو149,600
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو199,500
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو207,550
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو293,100
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو300,400
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو386,500
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو403,150
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو636,350
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو661,150
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو972,850
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو1,570,850
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو2,088,700
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو179,950
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو191,050
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو266,500
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو276,650
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو395,700
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو405,200
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو547,850
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو565,050
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو865,650
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو901,850
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو1,425,650
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو2,224,150
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو3,032,850
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو226,000
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو241,400
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو335,400
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو349,300
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو503,700
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو522,000
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو706,800
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو737,500
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو1,126,750
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو1,172,600
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو1,782,600
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو2,929,650
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو3,978,200
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو273,600
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو289,050
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو409,150
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو422,000
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو622,250
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو639,100
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو874,500
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو903,400
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1,448,450
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1,510,050
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو2,267,550
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو3,618,950
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو5,004,900
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو292,850
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو441,100
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو686,500
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو945,000
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو1,294,600
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو1,847,300
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو2,535,750
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو3,176,650
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو3,935,100
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو4,931,950
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو6,430,850
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو8,077,600
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو10,506,800
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو13,500,150
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو2,617,200
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو3,390,750
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو4,573,650
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو6,390,550
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو8,923,150
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو11,793,500
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو13,711,100
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو17,400,800
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو22,686,050
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو28,799,950
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو156,400
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو263,550
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو412,000
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو653,500
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو896,800
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو1,218,950
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو1,747,150
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو2,408,650
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو3,031,700
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو3,761,400
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو4,721,000
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو6,159,750
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو7,750,250
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو67,950
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو102,050
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو140,050
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو207,950
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو378,100
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو63,150
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو96,700
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو137,900
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو201,750
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو375,900
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو81,900

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top