سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

آخرین به روز رسانی : 1400/09/07

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکو29,150
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکو40250
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکو63200
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکو99800
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکو157500
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکو274950
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکو434750
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکو676750
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکو942150
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکو1339250
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکو1882900
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکو2506200
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکو3158450
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکو3937250
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکو4793250
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکو6289100
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکو7905350
18کابل افشان 1 × 2  سیمکو77750
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو63450
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو110150
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو172250
22کابل افشان 4 × 2  سیمکو258300
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو394350
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو646700
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو1001800
26کابل افشان 1 × 3  سیمکو107450
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو87050
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو159000
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو247700
30کابل افشان 4 × 3  سیمکو368050
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو553250
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو968950
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو1428350
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو2183850
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو3029250
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو4340200
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو2644650
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو3457200
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو5012750
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو6959800
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو9523700
42کابل افشان 1 × 4  سیمکو142150
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو114350
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو199150
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو312950
46کابل افشان 4 × 4  سیمکو482750
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو713600
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو1220700
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو1858800
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو2939850
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو4099650
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو255150
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو393500
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو601500
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو889750
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو1496700
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو2298500
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو3761650
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو5263700
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو183400
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو305200
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو461250
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو706800
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو978800
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو1390000
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو1912700
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو2558100
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو3245650
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو4014950
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو4952700
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو6446200
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو8259700
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو159950
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو168700
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو225200
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو234200
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو327750
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو336300
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو443200
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو461000
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو678750
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو706650
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو1051100
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو1627650
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو2175050
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو205300
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو217200
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو299650
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو311750
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو444000
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو454000
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو613050
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو641850
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو964500
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو998300
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو1503600
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو2259150
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو3075350
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو258400
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو275900
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو378800
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو391000
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو565350
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو589050
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو792600
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو832950
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو1253150
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو1314250
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو1942750
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو3015050
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو4076950
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو313900
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو334500
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو464150
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو478500
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو698500
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو723550
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو178100
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو1018850
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1551750
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1622600
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو2424600
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو3775700
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو5168350
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو306600
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو459850
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو708700
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو961200
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو1324450
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو1885950
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو2582650
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو3214050
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو3975100
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو4972750
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو6528250
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو8160300
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو10408300
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو13444850
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو2710150
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو3489500
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو4705350
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو6624350
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو9152000
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو11797550
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو14021300
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو17863750
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو23359200
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو28562800
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو164500
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو275000
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو432050
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو674250
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو917750
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو1264600
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو1816600
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو2508200
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو3115350
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو3878150
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو4847550
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو6422100
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو8041500
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو77650
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو116350
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو155100
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو234400
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو428450
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو72950
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو111300
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو150050
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو228550
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو425500
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو106550

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top