سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

آخرین به روز رسانی : 1400/06/26

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکو28600
2سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکو40650
3سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکو63950
4سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکو99400
5سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکو150100
6سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکو268750
7سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکو424750
8سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکو666500
9سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکو927650
10سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکو1319550
11سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکو1853900
12سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکو2444450
13سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکو3080750
14سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکو3841150
15سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکو4714100
16سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکو6244650
17سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکو7851750
18کابل افشان 1 × 2  سیمکو77000
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو62950
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو115400
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو171100
22کابل افشان 4 × 2  سیمکو261000
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو412700
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو674550
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو994000
26کابل افشان 1 × 3  سیمکو106100
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو90500
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو160900
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو245750
30کابل افشان 4 × 3  سیمکو364450
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو576600
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو970700
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو1441200
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو2199200
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو3021200
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو4322600
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو2713850
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو3544650
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو5132800
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو7053400
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو9654900
42کابل افشان 1 × 4  سیمکو141600
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو114200
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو208750
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو322200
46کابل افشان 4 × 4  سیمکو473200
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو737200
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو1210950
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو1870850
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو2931050
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو4046850
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو260950
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو398050
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو584600
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو909300
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو1565450
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو2357250
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو3616400
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو5049150
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو185200
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو307200
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو463700
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو710150
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو982750
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو1396450
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو1937650
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو2544150
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو3227250
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو4025800
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو4832100
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو6407050
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو8054100
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو161400
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو170250
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو226500
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو235600
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو328950
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو338500
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو444600
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو463050
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو690550
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو711300
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو1050450
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو1621300
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو2167350
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو206600
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو218650
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو300400
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو312950
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو445300
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو455650
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو613400
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو642200
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو962050
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو996550
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو1502550
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو2311000
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو3119250
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو257150
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو274750
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو379350
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو392750
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو566200
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو589500
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو791250
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو832750
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو1250050
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو1298500
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو1969200
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو3030300
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو4095050
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو315300
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو336200
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو465550
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو480400
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو698350
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو714050
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو976250
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو1019400
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1547400
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1617650
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو2414200
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو3792500
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو5182700
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو311400
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو466550
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو718750
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو974250
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو1343100
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو1911600
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو2616000
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو3257750
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو4062800
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو5032800
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو6675800
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو8343750
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو10731050
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو13859400
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو2702200
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو3476950
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو4816350
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو6866400
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو9403350
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو12648800
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو14792450
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو18348200
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو24008900
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو30026650
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو165450
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو276350
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو426000
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو676300
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو903700
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو1268550
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو1788700
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو2516150
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو3124150
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو3890150
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو4862300
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو6438350
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو8065500
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو74200
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو110800
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو147450
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو221950
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو405500
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو69550
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو105050
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو142500
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو216150
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو402400
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو102150

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top