لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

سیمکو

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی لیست : 1399/07/02

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان H05V-K 1*1   رنگی سیمکو
19,950
2سیم افشان 1/5H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو26,850
3سیم افشان 2/5H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو42,250
4سیم افشان 4H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو70,600
5سیم افشان 6H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو106,050
6سیم افشان 10H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو188,150
7سیم افشان 16H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو298,600
8سیم افشان 25H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو462,450
9سیم افشان 35H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو644,150
10سیم افشان 50H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو912,950
11سیم افشان 70H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو1,313,300
12سیم افشان 95H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو1,709,050
13سیم افشان 120H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو2.164,700
14سیم افشان 150H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو2,703,400
15سیم افشان 185H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو3,340,500
16سیم افشان 240H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو4,412,550
17سیم افشان 300H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو5,525,350
18کابل افشان 1 × 2  سیمکو
49,350
19کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو
39,700
20کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو
71,600
21کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو
109,750
22کابل افشان 4 × 2  سیمکو
165,750
23کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو
264,450
24کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو437,250
25کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو651,500
26کابل افشان 1 × 3  سیمکو68,350
27کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو
58,300
28کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو
100,600
29کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو
154,300
30کابل افشان 4 × 3  سیمکو
234,900
31کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو384,400
32کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو650,900
33کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو980,400
34کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو1,501,300
35کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو2,072,700
36کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو2,961,600
37کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو
1,821,900
38کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو2,385,700
39کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو3,448,650
40کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو4,881,500
41کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو6,566,650
42کابل افشان 1 × 4  سیمکو93,200
43کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو74,500
44کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو131,350
45کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو201,100
46کابل افشان 4 × 4  سیمکو308,400
47کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو481,150
48کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو816,550
49کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو1,288,300
50کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو2,009,000
51کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو2,779,550
52کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو167,300
53کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو254,950
54کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو388,250
55کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو599,700
56کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو1,052,100
57کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو1,601,150
58کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو2,498,850
59کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو3,466,950
60کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو120,750
61کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو203,800
62کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو305,350
63کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو474,600
64کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو658,000
65کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو936,650
66کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو1,326,550
67کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو1,723,700
68کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو2,177,000
69کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو2,714,400
70کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو3,281,100
71کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو4,426,400
72کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو5,543,100
73کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو96,050
74کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو101,900
75کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو137,400
76کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو143,850
77کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو202,500
78کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو207,650
79کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو269,800
80کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو282,150
81کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو446,350
82کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو466,500
83کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو685,950
84کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو1,109,850
85کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو1,486,500
86کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو123,250
87کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو131,250
88کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو185,500
89کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو192,450
90کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو276,000
91کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو282,650
92کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو383,650
93کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو398,800
94کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو610,050
95کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو636,450
96کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو1,008,400
97کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو1,570,550
98کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو2,152,500
99کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو156,150
100کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو167,150
101کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو234,050
102کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو244,550
103کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو352,000
104کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو365,450
105کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو496,450
106کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو520,200
107کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو797,300
108کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو830,650
109کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو1,258,950
110کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو2,081,400
111کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو2,824,800
112کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو
189,850
113کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو201,600
114کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو286,750
115کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو298,250
116کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو435,500
117کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو447,250
118کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو614,450
119کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو640,800
120کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1,024,300
121کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو1,071,650
122کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو1,610,150
123کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو2,570,700
124کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو3,541,500
125کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو207,500
126کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو312,750
127کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو487,150
128کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو671,700
129کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو921,500
130کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو1,315,400
131کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو1,808,000
132کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو2,264,800
133کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو2,803,800
134کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو3,508,650
135کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو4,585,700
136کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو5,757,900
137کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو7,477,900
138کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو9,614,500
139کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو
1,857,700
140کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو2,409,100
141کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو3,265,900
142کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو4,550,200
143کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو6,357,750
144کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو8,125,700
145کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو9,806,600
146کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو12,416,700
147کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو16,199,150
148کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو20,561,200
149کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو
110,450
150کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو185,050
151کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو288,650
152کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو456,850
153کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو628,000
154کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو854,100
155کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو1,225,200
156کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو1,688,300
157کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو2,125,250
158کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو2,637,600
159کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو3,305,000
160کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو4,317,000
161کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو5,434,700
162کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو48,150
163کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو71,250
164کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو96,900
165کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو143,550
166کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو259,800
167کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو47,650
168کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو71,650
169کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو98,350
170کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو147,700
171کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو273,150
172کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو70,600

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات سیم و کابل سیمکو

برای خرید محصولات سیم و کابل سیمکو کلیک کنید