لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

آخرین به روز رسانی : 1400/07/27

 

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف CAT 5 قیمت مصرف کننده (ریال)
1 CAT 5 – UTP 91,000
2 CAT 5 – UTP (LSZH) 105,000
3 CAT 5 – SFTP 116,000
4 CAT 5 – SFTP (LSZH) 132,000
5 CAT 5 – SFTP (O.D) 120,000
5 CAT 5 – SFTP (D.J) 126,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف CAT 6 قیمت مصرف کننده (ریال)
1 CAT 6 – SFTP 164,000
2 CAT 6 – SFTP (LSZH) 179,000
3 CAT 6 – UTP 115,000
5 CAT 6 – UTP (LSZH) 127,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا (مشخصات)

ردیف کابل شبکه – PATCH CABLE متر قیمت (ریال)
1 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 0.30 127,000
2 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 0.50 145,000
3 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 1 185,000
4 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 1.5 238,000
5 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 2 285,000
6 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 3 380,000
7 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 5 530,000
8 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 10 900,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف نایلون متر (ریال) نقدی
1 سیم نایلون 1 * 2 57,600
2 سیم نایلون 1/5 * 2 82,300
3 سیم نایلون 2/5 * 2 131,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل کولری متر (ریال) نقدی
1 کابل کولری 1 * 4 105,000
2 کابل کولری 1/5 * 4 145,600
3 کابل کولری 1 * 5 133,900
4 کابل کولری 1/5 * 5 192,900

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

ردیف کابل زمینی مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 27,600
2 کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 48,000
3 کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 68,000
4 کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 104,600
5 کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 198,500
6 کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویان متر 238,600
7 کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویان متر  
8 کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویان متر  
9 کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 38,100
10 کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 65,200
11 کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 86,900
12 کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 134,800
13 کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 47,500
14 کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 81,400
15 کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 119,300
16 کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 188,600
17 کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 276,200
18 کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 359,600
19 کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 540,800
20 کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 720,300
21 کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 893,800

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل هوایی مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 26,300
2 کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 47,000
3 کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 65,000
4 کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 100,300
5 کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویان متر تماس بگیرید
6 کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویان متر 318,800
7 کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 37,700
8 کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 64,500
9 کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 87,700
10 کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 135,600
11 کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 47,000
12 کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 81,800
13 کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 120,400
14 کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 188,000
15 کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 274,000
16 کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 366,400
17 کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان متر تماس بگیرید
18 کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 535,000
19 کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 704,000
20 کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 878,400

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل آیفونی مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل آیفونی 0/4 * 2 رویان متر تماس بگیرید
2 کابل آیفونی 0/4 * 4 رویان متر تماس بگیرید
3 کابل آیفونی 0/4 * 6 رویان متر تماس بگیرید
4 کابل آیفونی 0/4 * 8 رویان متر تماس بگیرید
5 کابل آیفونی 0/4 * 10 رویان متر تماس بگیرید
6 کابل آیفونی 0/4 * 12 رویان متر تماس بگیرید
7 کابل آیفونی 0/5 * 2 رویان متر 16,600
8 کابل آیفونی 0/5 * 4 رویان متر 31,000
9 کابل آیفونی 0/5 * 6 رویان متر 45,500
10 کابل آیفونی 0/5 * 8 رویان متر 59,800
11 کابل آیفونی 0/5 * 10 رویان متر 72,700
12 کابل آیفونی 0/5 * 12 رویان متر 86,400

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل هوایی شیلددار مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویان متر تماس بگیرید
2 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویان متر تماس بگیرید
3 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویان متر تماس بگیرید
4 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویان متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل افشان 0/5 * 2 رویان متر 45,000
2 کابل افشان 0/75 * 2 رویان متر 64,700
3 کابل افشان 1 * 2 رویان متر 78,600
4 کابل افشان 1/5 * 2 رویان متر 111,500
5 کابل افشان 2/5 * 2 رویان متر 179,900
6 کابل افشان 4 * 2 رویان متر 274,800
7 کابل افشان 6 * 2 رویان متر 415,000
8 کابل افشان 10 * 2 رویان متر 679,600
9 کابل افشان 0/5 * 3 رویان متر 64,000
10 کابل افشان 0/75 * 3 رویان متر 90,000
11 کابل افشان 1 * 3 رویان متر 113,200
12 کابل افشان 1/5 * 3 رویان متر 157,600
13 کابل افشان 2/5 * 3 رویان متر 256,400
14 کابل افشان 4 * 3 رویان متر 405,000
15 کابل افشان 6 * 3 رویان متر 600,000
16 کابل افشان 10 * 3 رویان متر 985,000
17 کابل افشان 1 * 4 رویان متر 143,300
18 کابل افشان 1/5 * 4 رویان متر 206,000
19 کابل افشان 2/5 * 4 رویان متر 333,000
20 کابل افشان 4 * 4 رویان متر 524,400
21 کابل افشان 6 * 4 رویان متر 762,900
22 کابل افشان 10 * 4 رویان متر 1,300,000
23 کابل افشان 16 * 4 رویان متر 2,152,000
24 کابل افشان 1 * 5 رویان متر 180,000
25 کابل افشان 1/5 * 5 رویان متر 262,000
26 کابل افشان 2/5 * 5 رویان متر 409,600
27 کابل افشان 4 * 5 رویان متر 647,400
28 کابل افشان 6 * 5 رویان متر 987,400
29 کابل افشان 10 * 5 رویان متر 1,607,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/75 * 1 رویان متر 24,200
2 سیم افشان 1 * 1 رویان متر 30,500
3 سیم افشان 1/5 * 1 رویان متر 41,000
4 سیم افشان 2/5 * 1 رویان متر 67,000
5 سیم افشان 4 * 1 رویان متر 107,000
6 سیم افشان 6 * 1 رویان متر 161,000
7 سیم افشان 10 * 1 رویان متر 274,000
8 سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویان متر 24,230
9 سیم افشان 1 * 1 ارت رویان متر 30,530
10 سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویان متر 41,070
11 سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویان متر 67,070
12 سیم افشان 4 * 1 ارت رویان متر 107,100
13 سیم افشان 6 * 1 ارت رویان متر 161,700
14 سیم افشان 10 * 1 ارت رویان متر 274,130
15 سیم باطری نمره 6 متر 228,700

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل مفتول 4 * 2 رویان متر 287,000
2 کابل مفتول 6 * 2 رویان متر 412,000
3 کابل مفتول 4 * 4 رویان متر 544,700
4 کابل مفتول 6 * 4 رویان متر 787,500
5 کابل مفتول 4 * 5 رویان متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم نایلون 0/5 * 2 رویان متر 34,600
2 سیم نایلون 0/75 * 2 رویان متر 50,400

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

ردیف COAXIAL واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل آنتن تیپ 1 متر 80,800
2 کابل آنتن تیپ 2 متر 61,800
3 کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) متر 47,000
4 کابل RG59 تیپ 1 متر 67,200
5 کابل RG59 تیپ 2 متر 48,000
6 کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1 متر 99,500
7 کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2 متر 80,600
8 کابل RG6 متر 96,500
9 کابل 2.5C-2V متر تماس بگیرید
10 کابل MINI COAXIAL 2R متر 81,300
11 کابل MINI COAXIAL 4R متر 105,700

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل فرمان YSLCY واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل شیلد دار 1 * 2 رویان متر 113,200
2 کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویان متر 144,400
3 کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویان متر 223,400
4 کابل شیلد دار 1 * 3 رویان متر 158,400
5 کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویان متر 217,800
6 کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویان متر 311,000
7 کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویان متر 240,000
8 کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویان متر 265,300
9 کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویان متر  

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

ردیف کابل زمینی  CCA واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 16,300
2 کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 23,800
3 کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 30,300
4 کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 42,000
5 کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 70,300
6 کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 19,700
7 کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 28,600
8 کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 37,200
9 کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 56,500
10 کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 20,600
11 کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 33,000
12 کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 44,900
13 کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 67,100
14 کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 99,700
15 کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 137,400
16 کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 165,000
17 کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 203,000
18 کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 261,400
19 کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 321,700

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیف کابل هوایی CCA واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان متر تماس بگیرید
2 کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان متر تماس بگیرید
3 کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان متر تماس بگیرید
4 کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان متر تماس بگیرید
5 کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 16,900
6 کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 27,800
7 کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 37,200
8 کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 57,000
9 کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 19,300
10 کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 32,000
11 کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 44,400
12 کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 67,500
13 کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 100,000
14 کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 135,900
15 کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 173,300
16 کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 203,000
17 کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 265,400
18 کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 331,200

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top