لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/23

ردیفCAT 6قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 6 – UTP65,000
2CAT 6 – UTP (LSZH)70,000
3CAT 6 – FTP79,000
4CAT 6 – FTP (LSZH)87,000
5CAT 6 – SFTP86,000
6CAT 6 – SFTP (O.D)89,000
7CAT 6 – SFTP (O.D) (D.J)95,000
8CAT 6 – SFTP (LSZH)95,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 5قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 5 – UTP44,000
2CAT 5 – UTP (LSZH)49,000
3CAT 5 – SFTP63,000
4CAT 5 – SFTP (LSZH)68,000
5CAT 5 – SFTP (O.D) )65,000
5CAT 5 – SFTP (D.J) )68,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 6 (PATCH CORF)قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 6 – SFTP68,500
2CAT 6 – SFTP (LSZH)74,000
3CAT 6 – UTP55,000
5CAT 6 – UTP (LSZH)57,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل شبکه – PATCH CABLEمترقیمت (ریال)
1کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.3080,000
2کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.5092,000
3کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1116,000
4کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1.5150,000
5کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD2180,000
6کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD3240,000
7کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD5334,000
8کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD10570,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفنایلونمتر (ریال) نقدی
1سیم نایلون 1 * 242,000
2سیم نایلون 1/5 * 260,300
3سیم نایلون 2/5 * 296,600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل کولریمتر (ریال) نقدی
1کابل کولری 1 * 470,400
2کابل کولری 1/5 * 498,000
3کابل کولری 1 * 587,200
4کابل کولری 1/5 * 5130,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل زمینی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر19,500
2کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر33,900
3کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر48,100
4کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر76,600
5کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر146,000
6کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویانمتر176,000
7کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر0
8کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویانمتر0
9کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر26,800
10کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر47,700
11کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر64,000
12کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر103,000
13کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر33,700
14کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر59,700
15کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر87,500
16کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر142,500
17کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر215,000
18کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر282,000
19کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر423,000
20کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر572,000
21کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر700,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل هوایی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر18,500
2کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر33,500
3کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر45,200
4کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر72,300
5کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر0
6کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر228,000
7کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر26,200
8کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر47,800
9کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر65,500
10کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر106,000
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر32,900
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر61,300
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر90,500
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر144,000
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر213,000
16کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر282,000
17کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر0
18کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر430,000
19کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر568,000
20کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر707,000

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل آیفونی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل آیفونی 0/4 * 2 رویانمتر8,200
2کابل آیفونی 0/4 * 4 رویانمتر14,200
3کابل آیفونی 0/4 * 6 رویانمتر21,000
4کابل آیفونی 0/4 * 8 رویانمتر27,400
5کابل آیفونی 0/4 * 10 رویانمتر34,700
6کابل آیفونی 0/4 * 12 رویانمتر41,600
7کابل آیفونی 0/5 * 2 رویانمتر11,300
8کابل آیفونی 0/5 * 4 رویانمتر21,500
9کابل آیفونی 0/5 * 6 رویانمتر31,700
10کابل آیفونی 0/5 * 8 رویانمتر41,800
11کابل آیفونی 0/5 * 10 رویانمتر50,700
12کابل آیفونی 0/5 * 12 رویانمتر60,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل هوایی شیلددار مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویانمتر0
2کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویانمتر0
3کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویانمتر0
4کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/5 * 2 رویانمتر28,600
2کابل افشان 0/75 * 2 رویانمتر39,500
3کابل افشان 1 * 2 رویانمتر46,500
4کابل افشان 1/5 * 2 رویانمتر66,300
5کابل افشان 2/5 * 2 رویانمتر108,000
6کابل افشان 4 * 2 رویانمتر167,000
7کابل افشان 6 * 2 رویانمتر252,000
8کابل افشان 10 * 2 رویانمتر416,000
9کابل افشان 0/5 * 3 رویانمتر39,000
10کابل افشان 0/75 * 3 رویانمتر56,000
11کابل افشان 1 * 3 رویانمتر67,800
12کابل افشان 1/5 * 3 رویانمتر95,000
13کابل افشان 2/5 * 3 رویانمتر155,000
14کابل افشان 4 * 3 رویانمتر247,000
15کابل افشان 6 * 3 رویانمتر367,000
16کابل افشان 10 * 3 رویانمتر604,000
17کابل افشان 1 * 4 رویانمتر89,800
18کابل افشان 1/5 * 4 رویانمتر124,000
19کابل افشان 2/5 * 4 رویانمتر202,000
20کابل افشان 4 * 4 رویانمتر320,000
21کابل افشان 6 * 4 رویانمتر475,000
22کابل افشان 10 * 4 رویانمتر813,000
23کابل افشان 16 * 4 رویانمتر1,304,000
24کابل افشان 1 * 5 رویانمتر108,000
25کابل افشان 1/5 * 5 رویانمتر157,000
26کابل افشان 2/5 * 5 رویانمتر254,500
27کابل افشان 4 * 5 رویانمتر402,000
28کابل افشان 6 * 5 رویانمتر614,600
29کابل افشان 10 * 5 رویانمتر1,002,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/75 * 1 رویانمتر15,900
2سیم افشان 1 * 1 رویانمتر19,300
3سیم افشان 1/5 * 1 رویانمتر28,700
4سیم افشان 2/5 * 1 رویانمتر46,500
5سیم افشان 4 * 1 رویانمتر74,200
6سیم افشان 6 * 1 رویانمتر110,000
7سیم افشان 10 * 1 رویانمتر186,800
8سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویانمتر15,930
9سیم افشان 1 * 1 ارت رویانمتر19,330
10سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویانمتر28,370
11سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویانمتر45,970
12سیم افشان 4 * 1 ارت رویانمتر73,100
13سیم افشان 6 * 1 ارت رویانمتر110,100
14سیم افشان 10 * 1 ارت رویانمتر186,930
15سیم باطری نمره 6متر147,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل مفتول 4 * 2 رویانمتر179,600
2کابل مفتول 6 * 2 رویانمتر262,000
3کابل مفتول 4 * 4 رویانمتر346,000
4کابل مفتول 6 * 4 رویانمتر503,000
5کابل مفتول 4 * 5 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم نایلون 0/5 * 2 رویانمتر22,600
2سیم نایلون 0/75 * 2 رویانمتر33,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفCOAXIALواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل آنتن تیپ 1متر52,200
2کابل آنتن تیپ 2متر39,600
3کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن)متر26,300
4کابل RG59 تیپ 1متر43,300
5کابل RG59 تیپ 2متر31,000
6کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1متر64,000
7کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2متر51,400
8کابل RG6متر62,300
9کابل 2.5C-2Vمتر0
10کابل MINI COAXIAL 2Rمتر54,000
11کابل MINI COAXIAL 4Rمتر69,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل فرمان YSLCYواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل شیلد دار 1 * 2 رویانمتر74,700
2کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویانمتر95,300
3کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویانمتر148,200
4کابل شیلد دار 1 * 3 رویانمتر97,500
5کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویانمتر144,700
6کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویانمتر206,000
7کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویانمتر175,300
8کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویانمتر265,000
9کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویانمتر312,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل زمینی  CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمترتماس بگیرید
2کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمترتماس بگیرید
3کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمترتماس بگیرید
4کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمترتماس بگیرید
5کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمترتماس بگیرید
6کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر13,100
7کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر19,500
8کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر26,200
9کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر40,700
10کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر13,800
11کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر22,700
12کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر30,900
13کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر46,700
14کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر69,000
15کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر95,000
16کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر114,500
17کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر140,000
18کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر182,000
19کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر226,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیفکابل هوایی CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمترتماس بگیرید
2کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمترتماس بگیرید
3کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمترتماس بگیرید
4کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمترتماس بگیرید
5کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر11,200
6کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر18,600
7کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر25,100
8کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر38,500
9کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر12,800
10کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر21,700
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر30,100
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر46,100
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر68,600
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر94,300
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر119,000
16کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر141,000
17کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر186,000
18کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر231,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل رویان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل رویان کلیک کنید