فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

آخرین لیست قیمت : 1399/09/25

آخرین به روز رسانی : 1399/12/07

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 5قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 5 – UTP78,000
2CAT 5 – UTP (LSZH)83,000
3CAT 5 – SFTP100,000
4CAT 5 – SFTP (LSZH)109,000
5CAT 5 – SFTP (O.D) )105,000
5CAT 5 – SFTP (D.J) )108,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 6قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 6 – SFTP141,000
2CAT 6 – SFTP (LSZH)151,000
3CAT 6 – UTP108,000
5CAT 6 – UTP (LSZH)115,600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل شبکه – PATCH CABLEمترقیمت (ریال)
1کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.30127,000
2کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.50145,000
3کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1185,000
4کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1.5238,000
5کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD2285,000
6کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD3380,000
7کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD5530,000
8کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD10900,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفنایلونمتر (ریال) نقدی
1سیم نایلون 1 * 252,700
2سیم نایلون 1/5 * 275,500
3سیم نایلون 2/5 * 2120,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل کولریمتر (ریال) نقدی
1کابل کولری 1 * 490,200
2کابل کولری 1/5 * 4125,400
3کابل کولری 1 * 5115,000
4کابل کولری 1/5 * 5166,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل زمینی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر25,400
2کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر43,600
3کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر60,000
4کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر95,200
5کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر180,400
6کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویانمتر217,400
7کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر
8کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویانمتر
9کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر34,600
10کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر62,100
11کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر83,800
12کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر129,200
13کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر43,200
14کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر77,500
15کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر114,000
16کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر179,000
17کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر257,000
18کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر342,000
19کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر518,000
20کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر683,000
21کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر848,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل هوایی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر24,000
2کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر42,900
3کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر57,600
4کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر91,500
5کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر0
6کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر290,000
7کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر33,600
8کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر60,700
9کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر82,700
10کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر127,400
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر43,000
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر77,100
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر113,400
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر177,400
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر255,000
16کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر340,300
17کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر0
18کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر515,500
19کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر680,000
20کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر845,200

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل آیفونی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل آیفونی 0/4 * 2 رویانمتر
2کابل آیفونی 0/4 * 4 رویانمتر
3کابل آیفونی 0/4 * 6 رویانمتر
4کابل آیفونی 0/4 * 8 رویانمتر
5کابل آیفونی 0/4 * 10 رویانمتر
6کابل آیفونی 0/4 * 12 رویانمتر
7کابل آیفونی 0/5 * 2 رویانمتر14,700
8کابل آیفونی 0/5 * 4 رویانمتر27,400
9کابل آیفونی 0/5 * 6 رویانمتر40,100
10کابل آیفونی 0/5 * 8 رویانمتر52,800
11کابل آیفونی 0/5 * 10 رویانمتر64,100
12کابل آیفونی 0/5 * 12 رویانمتر76,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل هوایی شیلددار مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویانمتر0
2کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویانمتر0
3کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویانمتر0
4کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/5 * 2 رویانمتر37,800
2کابل افشان 0/75 * 2 رویانمتر52,000
3کابل افشان 1 * 2 رویانمتر63,000
4کابل افشان 1/5 * 2 رویانمتر89,500
5کابل افشان 2/5 * 2 رویانمتر144,500
6کابل افشان 4 * 2 رویانمتر220,000
7کابل افشان 6 * 2 رویانمتر333,400
8کابل افشان 10 * 2 رویانمتر545,400
9کابل افشان 0/5 * 3 رویانمتر53,300
10کابل افشان 0/75 * 3 رویانمتر74,900
11کابل افشان 1 * 3 رویانمتر90,700
12کابل افشان 1/5 * 3 رویانمتر126,500
13کابل افشان 2/5 * 3 رویانمتر205,500
14کابل افشان 4 * 3 رویانمتر324,700
15کابل افشان 6 * 3 رویانمتر481,000
16کابل افشان 10 * 3 رویانمتر786,800
17کابل افشان 1 * 4 رویانمتر114,600
18کابل افشان 1/5 * 4 رویانمتر165,000
19کابل افشان 2/5 * 4 رویانمتر266,800
20کابل افشان 4 * 4 رویانمتر420,000
21کابل افشان 6 * 4 رویانمتر619,600
22کابل افشان 10 * 4 رویانمتر1,058,400
23کابل افشان 16 * 4 رویانمتر1,698,000
24کابل افشان 1 * 5 رویانمتر143,600
25کابل افشان 1/5 * 5 رویانمتر209,400
26کابل افشان 2/5 * 5 رویانمتر335,300
27کابل افشان 4 * 5 رویانمتر524,800
28کابل افشان 6 * 5 رویانمتر801,300
29کابل افشان 10 * 5 رویانمتر1,300,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/75 * 1 رویانمتر20,000
2سیم افشان 1 * 1 رویانمتر25,000
3سیم افشان 1/5 * 1 رویانمتر35,500
4سیم افشان 2/5 * 1 رویانمتر57,500
5سیم افشان 4 * 1 رویانمتر92,000
6سیم افشان 6 * 1 رویانمتر137,300
7سیم افشان 10 * 1 رویانمتر232,600
8سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویانمتر20,030
9سیم افشان 1 * 1 ارت رویانمتر25,030,
10سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویانمتر35,570
11سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویانمتر57,570
12سیم افشان 4 * 1 ارت رویانمتر92,100
13سیم افشان 6 * 1 ارت رویانمتر137,400
14سیم افشان 10 * 1 ارت رویانمتر194,700
15سیم باطری نمره 6متر137,430

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل مفتول 4 * 2 رویانمتر237,000
2کابل مفتول 6 * 2 رویانمتر342,700
3کابل مفتول 4 * 4 رویانمتر451,000
4کابل مفتول 6 * 4 رویانمتر652,400
5کابل مفتول 4 * 5 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم نایلون 0/5 * 2 رویانمتر28,800
2سیم نایلون 0/75 * 2 رویانمتر46,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفCOAXIALواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل آنتن تیپ 1متر67,600
2کابل آنتن تیپ 2متر52,200
3کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن)متر37,300
4کابل RG59 تیپ 1متر56,000
5کابل RG59 تیپ 2متر40,600
6کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1متر83,200
7کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2متر67,800
8کابل RG6متر80,500
9کابل 2.5C-2Vمتر0
10کابل MINI COAXIAL 2Rمتر69,500
11کابل MINI COAXIAL 4Rمتر88,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل فرمان YSLCYواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل شیلد دار 1 * 2 رویانمتر94,800
2کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویانمتر121,000
3کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویانمتر186,400
4کابل شیلد دار 1 * 3 رویانمتر123,600
5کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویانمتر182,700
6کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویانمتر259,400
7کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویانمتر221,500
8کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویانمتر332,800
9کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویانمتر394,600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل زمینی  CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر14,300
2کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر21,200
3کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر27,200
4کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر38,000
5کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر64,800
6کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر17,600
7کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر26,400
8کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر35,300
9کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر54,900
10کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر18,500
11کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر30,500
12کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر42,700
13کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر65,300
14کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر92,600
15کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر132,000
16کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر167,200
17کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر196,000
18کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر254,000
19کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر317,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیفکابل هوایی CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمترتماس بگیرید
2کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمترتماس بگیرید
3کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمترتماس بگیرید
4کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمترتماس بگیرید
5کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر15,600
6کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر25,900
7کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر34,800
8کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر53,700
9کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر18,000
10کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر30,100
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر41,900
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر64,000
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر93,700
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر129,200
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر164,600
16کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر193,700
17کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر252,400
18کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر315,400

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top