لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

آخرین لیست قیمت : 1399/07/23

آخرین به روز رسانی : 1399/08/18

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 5قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 5 – UTP61.000
2CAT 5 – UTP (LSZH)66.000
3CAT 5 – SFTP78.000
4CAT 5 – SFTP (LSZH)83.000
5CAT 5 – SFTP (O.D) )81.000
5CAT 5 – SFTP (D.J) )84.000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 6 (PATCH CORD)قیمت مصرف کننده (ریال)
1CAT 6 – SFTP84.000
2CAT 6 – SFTP (LSZH)90.000
3CAT 6 – UTP67.000
5CAT 6 – UTP (LSZH)72.000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل شبکه – PATCH CABLEمترقیمت (ریال)
1کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.3096.000
2کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.50110.000
3کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1140.000
4کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1.5180.000
5کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD2216.000
6کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD3288.000
7کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD5400.000
8کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD10685.000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفنایلونمتر (ریال) نقدی
1سیم نایلون 1 * 248.200
2سیم نایلون 1/5 * 269.000
3سیم نایلون 2/5 * 2109.700

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل کولریمتر (ریال) نقدی
1کابل کولری 1 * 482.800
2کابل کولری 1/5 * 4114.900
3کابل کولری 1 * 5105.700
4کابل کولری 1/5 * 5152.200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل زمینی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر23.700
2کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر40.600
3کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر55.800
4کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر88.500
5کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر167.300
6کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویانمتر201.600
7کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر
8کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویانمتر
9کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر32.300
10کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر56.700
11کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر75.700
12کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر117.700
13کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر40.200
14کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر70.800
15کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر104.200
16کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر164.400
17کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر236.000
18کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر307.500
19کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر462.000
20کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر615.000
21کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر763.500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل هوایی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر22.000
2کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر39.000
3کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر52.800
4کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر83.800
5کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر0
6کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر265.000
7کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر30.700
8کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر55.500
9کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر75.600
10کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر117.800
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر39.300
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر70.500
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر103.700
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر162.000
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر234.000
16کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر312.700
17کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر0
18کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر474.000
19کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر625.000
20کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر776.700

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل آیفونی مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل آیفونی 0/4 * 2 رویانمتر
2کابل آیفونی 0/4 * 4 رویانمتر
3کابل آیفونی 0/4 * 6 رویانمتر
4کابل آیفونی 0/4 * 8 رویانمتر
5کابل آیفونی 0/4 * 10 رویانمتر
6کابل آیفونی 0/4 * 12 رویانمتر
7کابل آیفونی 0/5 * 2 رویانمتر13.500
8کابل آیفونی 0/5 * 4 رویانمتر25.100
9کابل آیفونی 0/5 * 6 رویانمتر36.800
10کابل آیفونی 0/5 * 8 رویانمتر48.300
11کابل آیفونی 0/5 * 10 رویانمتر58.700
12کابل آیفونی 0/5 * 12 رویانمتر69.700

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل هوایی شیلددار مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویانمتر0
2کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویانمتر0
3کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویانمتر0
4کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/5 * 2 رویانمتر34.700
2کابل افشان 0/75 * 2 رویانمتر47.700
3کابل افشان 1 * 2 رویانمتر55.600
4کابل افشان 1/5 * 2 رویانمتر79.000
5کابل افشان 2/5 * 2 رویانمتر127.300
6کابل افشان 4 * 2 رویانمتر194.200
7کابل افشان 6 * 2 رویانمتر293.500
8کابل افشان 10 * 2 رویانمتر479.800
9کابل افشان 0/5 * 3 رویانمتر47.200
10کابل افشان 0/75 * 3 رویانمتر66.200
11کابل افشان 1 * 3 رویانمتر80.000
12کابل افشان 1/5 * 3 رویانمتر111.500
13کابل افشان 2/5 * 3 رویانمتر181.000
14کابل افشان 4 * 3 رویانمتر285.800
15کابل افشان 6 * 3 رویانمتر423.300
16کابل افشان 10 * 3 رویانمتر691.800
17کابل افشان 1 * 4 رویانمتر104.800
18کابل افشان 1/5 * 4 رویانمتر145.500
19کابل افشان 2/5 * 4 رویانمتر235.000
20کابل افشان 4 * 4 رویانمتر369.700
21کابل افشان 6 * 4 رویانمتر545.000
22کابل افشان 10 * 4 رویانمتر930.600
23کابل افشان 16 * 4 رویانمتر1.495.900
24کابل افشان 1 * 5 رویانمتر126500
25کابل افشان 1/5 * 5 رویانمتر184.600
26کابل افشان 2/5 * 5 رویانمتر295.200
27کابل افشان 4 * 5 رویانمتر461.700
28کابل افشان 6 * 5 رویانمتر705.000
29کابل افشان 10 * 5 رویانمتر1.143.200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/75 * 1 رویانمتر18.000
2سیم افشان 1 * 1 رویانمتر21.600
3سیم افشان 1/5 * 1 رویانمتر31.700
4سیم افشان 2/5 * 1 رویانمتر51.200
5سیم افشان 4 * 1 رویانمتر82.000
6سیم افشان 6 * 1 رویانمتر122.300
7سیم افشان 10 * 1 رویانمتر207.000
8سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویانمتر18.030
9سیم افشان 1 * 1 ارت رویانمتر21.630
10سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویانمتر31.770
11سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویانمتر51.270
12سیم افشان 4 * 1 ارت رویانمتر82.100
13سیم افشان 6 * 1 ارت رویانمتر122.400
14سیم افشان 10 * 1 ارت رویانمتر207.130
15سیم باطری نمره 6متر175.000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل مفتول 4 * 2 رویانمتر210.000
2کابل مفتول 6 * 2 رویانمتر303.200
3کابل مفتول 4 * 4 رویانمتر398.300
4کابل مفتول 6 * 4 رویانمتر575.200
5کابل مفتول 4 * 5 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم نایلون 0/5 * 2 رویانمتر26.400
2سیم نایلون 0/75 * 2 رویانمتر38.400

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفCOAXIALواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل آنتن تیپ 1متر62.000
2کابل آنتن تیپ 2متر47.700
3کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن)متر35.000
4کابل RG59 تیپ 1متر51.300
5کابل RG59 تیپ 2متر36.800
6کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1متر76.500
7کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2متر62.000
8کابل RG6متر73.600
9کابل 2.5C-2Vمتر0
10کابل MINI COAXIAL 2Rمتر64.200
11کابل MINI COAXIAL 4Rمتر81.600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل فرمان YSLCYواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل شیلد دار 1 * 2 رویانمتر86.700
2کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویانمتر110.000
3کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویانمتر170.000
4کابل شیلد دار 1 * 3 رویانمتر113.000
5کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویانمتر167.000
6کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویانمتر236.900
7کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویانمتر202.400
8کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویانمتر303.800
9کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویانمتر359.600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل زمینی  CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر13.700
2کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر20.000
3کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر25.700
4کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر35.900
5کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر60.800
6کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر16.500
7کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر24.200
8کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر31.700
9کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر48.300
10کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر17.300
11کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر28.200
12کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر38.300
13کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر57.600
14کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر84.800
15کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر117.000
16کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر141.000
17کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر172.700
18کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر223.000
19کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر275.000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیفکابل هوایی CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمترتماس بگیرید
2کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمترتماس بگیرید
3کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمترتماس بگیرید
4کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمترتماس بگیرید
5کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر14.200
6کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر23.500
7کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر31.500
8کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر48.400
9کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر16.300
10کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر27.200
11کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر37.700
12کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر57.400
13کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر85.400
14کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر117.800
15کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر150.000
16کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر176.600
17کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر230.000
18کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر287.600

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اصناف، جهت دریافت اطلاعات و ثبت سفارش، با شماره 66764955 تماس بگیرید. 66764955

ثبت درخواست

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram