لیست قیمت سیم و کابل رویان | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

آخرین به روز رسانی : 1400/02/12

 

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف CAT 5 قیمت مصرف کننده (ریال)
1 CAT 5 – UTP 78,000
2 CAT 5 – UTP (LSZH) 83,000
3 CAT 5 – SFTP 100,000
4 CAT 5 – SFTP (LSZH) 109,000
5 CAT 5 – SFTP (O.D) ) 105,000
5 CAT 5 – SFTP (D.J) ) 108,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف CAT 6 قیمت مصرف کننده (ریال)
1 CAT 6 – SFTP 141,000
2 CAT 6 – SFTP (LSZH) 170,000
3 CAT 6 – UTP 105,000
5 CAT 6 – UTP (LSZH) 120,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا (مشخصات)

ردیف کابل شبکه – PATCH CABLE متر قیمت (ریال)
1 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 0.30 127,000
2 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 0.50 145,000
3 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 1 185,000
4 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 1.5 238,000
5 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 2 285,000
6 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 3 380,000
7 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 5 530,000
8 کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 10 900,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف نایلون متر (ریال) نقدی
1 سیم نایلون 1 * 2 57,500
2 سیم نایلون 1/5 * 2 82,400
3 سیم نایلون 2/5 * 2 131,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل کولری متر (ریال) نقدی
1 کابل کولری 1 * 4 98,100
2 کابل کولری 1/5 * 4 136,500
3 کابل کولری 1 * 5 125,000
4 کابل کولری 1/5 * 5 181,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

ردیف کابل زمینی مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 26,500
2 کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 45,800
3 کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 64,900
4 کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 100,000
5 کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 190,200
6 کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویان متر  
7 کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویان متر  
8 کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویان متر  
9 کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 37,300
10 کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 62,400
11 کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 83,300
12 کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 129,400
13 کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 45,400
14 کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 77,900
15 کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 114,500
16 کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 181,700
17 کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 265,700
18 کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 346,700
19 کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 503,000
20 کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 670,000
21 کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 832,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل هوایی مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 24,500
2 کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 44,200
3 کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 61,400
4 کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 95,000
5 کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویان متر تماس بگیرید
6 کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویان متر 302,200
7 کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 35,600
8 کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 61,200
9 کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 83,400
10 کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 128,600
11 کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 44,600
12 کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 77,900
13 کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 114,800
14 کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 179,700
15 کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 262,800
16 کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 350,800
17 کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان متر تماس بگیرید
18 کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 512,700
19 کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 677,000
20 کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 842,200

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل آیفونی مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل آیفونی 0/4 * 2 رویان متر تماس بگیرید
2 کابل آیفونی 0/4 * 4 رویان متر تماس بگیرید
3 کابل آیفونی 0/4 * 6 رویان متر تماس بگیرید
4 کابل آیفونی 0/4 * 8 رویان متر تماس بگیرید
5 کابل آیفونی 0/4 * 10 رویان متر تماس بگیرید
6 کابل آیفونی 0/4 * 12 رویان متر تماس بگیرید
7 کابل آیفونی 0/5 * 2 رویان متر 15,900
8 کابل آیفونی 0/5 * 4 رویان متر 29,800
9 کابل آیفونی 0/5 * 6 رویان متر 43,700
10 کابل آیفونی 0/5 * 8 رویان متر 57,500
11 کابل آیفونی 0/5 * 10 رویان متر 69,800
12 کابل آیفونی 0/5 * 12 رویان متر 83,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل هوایی شیلددار مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویان متر تماس بگیرید
2 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویان متر تماس بگیرید
3 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویان متر تماس بگیرید
4 کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویان متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل افشان 0/5 * 2 رویان متر 40,400
2 کابل افشان 0/75 * 2 رویان متر 57,000
3 کابل افشان 1 * 2 رویان متر 69,000
4 کابل افشان 1/5 * 2 رویان متر 96,300
5 کابل افشان 2/5 * 2 رویان متر 155,500
6 کابل افشان 4 * 2 رویان متر 239,000
7 کابل افشان 6 * 2 رویان متر 361,000
8 کابل افشان 10 * 2 رویان متر 595,000
9 کابل افشان 0/5 * 3 رویان متر 57,200
10 کابل افشان 0/75 * 3 رویان متر 81,000
11 کابل افشان 1 * 3 رویان متر 97,600
12 کابل افشان 1/5 * 3 رویان متر 136,400
13 کابل افشان 2/5 * 3 رویان متر 222,800
14 کابل افشان 4 * 3 رویان متر 352,000
15 کابل افشان 6 * 3 رویان متر 521,000
16 کابل افشان 10 * 3 رویان متر 853,800
17 کابل افشان 1 * 4 رویان متر 123,700
18 کابل افشان 1/5 * 4 رویان متر 178,200
19 کابل افشان 2/5 * 4 رویان متر 289,000
20 کابل افشان 4 * 4 رویان متر 455,200
21 کابل افشان 6 * 4 رویان متر 672,000
22 کابل افشان 10 * 4 رویان متر 1,148,000
23 کابل افشان 16 * 4 رویان متر 1,810,000
24 کابل افشان 1 * 5 رویان متر 154,900
25 کابل افشان 1/5 * 5 رویان متر 225,800
26 کابل افشان 2/5 * 5 رویان متر 362,400
27 کابل افشان 4 * 5 رویان متر 569,000
28 کابل افشان 6 * 5 رویان متر 868,400
29 کابل افشان 10 * 5 رویان متر 1,410,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/75 * 1 رویان متر 21,800
2 سیم افشان 1 * 1 رویان متر 27,100
3 سیم افشان 1/5 * 1 رویان متر 37,700
4 سیم افشان 2/5 * 1 رویان متر 61,100
5 سیم افشان 4 * 1 رویان متر 98,000
6 سیم افشان 6 * 1 رویان متر 146,400
7 سیم افشان 10 * 1 رویان متر 247,500
8 سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویان متر 21,830
9 سیم افشان 1 * 1 ارت رویان متر 27,130
10 سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویان متر 37,770
11 سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویان متر 61,170
12 سیم افشان 4 * 1 ارت رویان متر 98,100
13 سیم افشان 6 * 1 ارت رویان متر 146,500
14 سیم افشان 10 * 1 ارت رویان متر 247,630
15 سیم باطری نمره 6 متر 204,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل مفتول 4 * 2 رویان متر 254,600
2 کابل مفتول 6 * 2 رویان متر 369,500
3 کابل مفتول 4 * 4 رویان متر 488,200
4 کابل مفتول 6 * 4 رویان متر 707,500
5 کابل مفتول 4 * 5 رویان متر تماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم نایلون 0/5 * 2 رویان متر 31,400
2 سیم نایلون 0/75 * 2 رویان متر 45,700

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف COAXIAL واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل آنتن تیپ 1 متر 76,000
2 کابل آنتن تیپ 2 متر 59,600
3 کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) متر 43,500
4 کابل RG59 تیپ 1 متر 60,250
5 کابل RG59 تیپ 2 متر 42,700
6 کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1 متر 89,300
7 کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2 متر 71,600
8 کابل RG6 متر 86,600
9 کابل 2.5C-2V متر تماس بگیرید
10 کابل MINI COAXIAL 2R متر 74,100
11 کابل MINI COAXIAL 4R متر 94,400

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل فرمان YSLCY واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل شیلد دار 1 * 2 رویان متر 101,800
2 کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویان متر 130,000
3 کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویان متر 201,200
4 کابل شیلد دار 1 * 3 رویان متر 132,900
5 کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویان متر 197,000
6 کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویان متر 280,000
7 کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویان متر 238,800
8 کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویان متر 359,800
9 کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویان متر 424,600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل زمینی  CCA واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 14,300
2 کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 21,200
3 کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 27,200
4 کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 38,000
5 کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 64,800
6 کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 17,600
7 کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 26,400
8 کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 35,300
9 کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 54,900
10 کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 18,500
11 کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 30,500
12 کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 42,700
13 کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 65,300
14 کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 92,600
15 کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 132,000
16 کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 167,200
17 کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 196,000
18 کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 254,000
19 کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 317,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیف کابل هوایی CCA واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان متر تماس بگیرید
2 کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان متر تماس بگیرید
3 کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان متر تماس بگیرید
4 کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان متر تماس بگیرید
5 کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 15,600
6 کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 25,900
7 کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 34,800
8 کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 53,700
9 کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 18,000
10 کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 30,100
11 کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 41,900
12 کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 64,000
13 کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 93,700
14 کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 129,200
15 کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 164,600
16 کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 193,700
17 کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 252,400
18 کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 315,400

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top