لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

آخرین به روز رسانی : 1401/03/04

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحرحلقه1.960.000
2سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحرحلقه3.000.000
3سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحرحلقه3.800.000
4سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحرحلقه5.740.000
5سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه8.610.000
6سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه14.350.000
7سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه22..050.000
8سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه34.500.000
9سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه52.340.000
10سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر860.000
11سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر1.165.000
12سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر-
13سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحرحلقه5.860.000
14سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه8.790.000
15سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه14.650.000
16سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه22.480.000
17سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه35.180.000
18سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه53.380.000
19سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر877.000
20سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر1.190.000
21سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر-
22کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحرحلقه16.170.000
23کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه24.370.000
24کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحرحلقه21.380.000
25کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه29.730.000
26کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه5.670.000
27کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه8.740.000
28سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4.790.000
29سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6.650.000
30سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحرحلقه8.540.000
31سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه11.670.000
32سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه19.270.000
33سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4.790.000
34سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6.650.000
35سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه5.100.000
36سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6.930.000
37سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4.910.000
38سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6.750.000
39کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه11.780.000
40کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه5.670.000
41کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه8.740.000
42کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحرحلقه10.650.000
43کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه14.750.000
44کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه23.430.000
45کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحرحلقه36.220.000
46کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحرحلقه51.970.000
47کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحرمتر838.000
48کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحرمتر1.245.000
49کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحرحلقه9.000.000
50کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحرحلقه11.880.000
51کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحرحلقه15.000.000
52کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحرحلقه20.960.000
53کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحرحلقه33.200.000
54کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحرحلقه51.300.000
55کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحرحلقه74.120.000
56کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحرمتر1.216.000
57کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحرمتر1.760.000
58کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحرمتر
59کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحرمتر3.520.000
60کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحرمتر
61کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحرمتر
62کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحرمتر
63کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحرمتر
64کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحرحلقه11.390.000
65کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحرحلقه16.340.000
66کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحرحلقه18.980.000
67کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه27.580.000
68کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحرحلقه42.640.000
69کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحرحلقه66.820.000
70کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحرحلقه97.960.000
71کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحرمتر1.630.000
72کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحرمتر2.200.000
73کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحرمتر
74کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحرمتر
75کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحرحلقه23.360.000
76کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه34.570.000
77کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحرحلقه56.400.000
78کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحرحلقه81.780.000
79کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحرحلقه118.300.000
80کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحرمتر2.000.000
81کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحرمتر2.730.000
82کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحرمتر
83کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحرمتر
84کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحرمتر
85کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحرمتر
86کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحرمتر
87کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحرمتر
88کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحرمتر
89کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحرمتر128.000
90کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحرمتر154.000
91کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحرمتر223.000
92کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر314.000
93کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحرمتر536.000
94کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحرمتر
95کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحرمتر176.000
96کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحرمتر205.000
97کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحرمتر275.000
98کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحرمتر380.000
99کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحرمتر
100کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحرمتر
101کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحرمتر341.000
102کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر
103کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحرمتر
104کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحرمتر
105کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحرمتر
106کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحرمتر
107کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر253.000
108کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحرمتر368.000
109کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحرمتر545.000
110کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحرمتر902.000
111کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر460.000
112کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحرمتر712.000
113کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحرمتر990.000
114کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحرمتر1.650.000
115کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحرمتر2.473.000
116کابل آلومینیوم 10 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر210.000
117کابل آلومینیوم 16 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر292.000
118کابل آلومینیوم 25 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر470.000
119کابل آلومینیوم 35 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر590.000
120کابل آلومینیوم 16 + 25 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر645.000
122کابل آلومینیوم 16 + 35 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر810.000
123کابل آلومینیوم 25 + 50 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر
124کابل آلومینیوم 35 + 70 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر
125کابل آلومینیوم 50 + 95 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر
126کابل آلومینیوم 10 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر348.000
127کابل آلومینیوم 16 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر468.000
128کابل آلومینیوم 25 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر760.000
129کابل آلومینیوم 10 * 5 زمینی راد افشان سحرمتر
130کابل آلومینیوم 16 * 5 زمینی راد افشان سحر
131کابل آلومینیوم 25 * 5 زمینی راد افشان سحر
132کابل آلومینیوم 35 * 5 زمینی راد افشان سحر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram