لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

آخرین لیست قیمت : 1399/06/24

آخرین به روز رسانی : 1399/08/18

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحرحلقه1,170,000
2سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحرحلقه1,800,000
3سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحرحلقه2,280,000
4سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحرحلقه3,510,000
5سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه5,270,000
6سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه8,780,000
7سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه13,430,000
8سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه20,590,000
9سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه31,270,000
10سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر
11سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر685,000
12سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر
13سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحرحلقه3,550,000
14سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه5,330,000
15سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه8,880,000
16سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه13,560,000
17سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه20,800,000
18سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه31,570,000
19سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر
20سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر693,000
21سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر
22کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحرحلقه9,800,000
23کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه14,770,000
24کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحرحلقه13,070,000
25کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه18,000,000
26کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3,420,000
27کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5,290,000
28سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه2,910,000
29سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4,030,000
30سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحرحلقه5,170,000
31سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7,090,000
32سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه11,700,000
33سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه2,910,000
34سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4,030,000
35سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3,120,000
36سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4,380,000
37سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3,000,000
38سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه4,240,000
39کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه7,460,000
40کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه3,420,000
41کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه5,290,000
42کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحرحلقه6,460,000
43کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه8,950,000
44کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه14,230,000
45کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحرحلقه21,970,000
46کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحرحلقه31,520,000
47کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحرمتر510,000
48کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحرمتر687,000
49کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحرحلقه5,360,000
50کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحرحلقه7,260,000
51کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحرحلقه9,100,000
52کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحرحلقه12,710,000
53کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحرحلقه20,140,000
54کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحرحلقه31,110,000
55کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحرحلقه44,960,000
56کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحرمتر740,000
57کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحرمتر1,070,000
58کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحرمتر
59کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحرمتر
60کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحرمتر
61کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحرمتر
62کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحرمتر
63کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحرمتر
64کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحرحلقه6,880,000
65کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحرحلقه9,870,000
66کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحرحلقه11,510,000
67کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه16,730,000
68کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحرحلقه25,860,000
69کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحرحلقه40,520,000
70کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحرحلقه59,500,000
71کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحرمتر990,000
72کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحرمتر1,370,000
73کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحرمتر
74کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحرمتر
75کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحرحلقه14,230,000
76کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه20,970,000
77کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحرحلقه34,200,000
78کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحرحلقه49,610,000
79کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحرحلقه73,660,000
80کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحرمتر1,220,000
81کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحرمتر1,660,000
82کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحرمتر
83کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحرمتر
84کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحرمتر
85کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحرمتر
86کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحرمتر
87کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحرمتر
88کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحرمتر
89کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحرمتر76,000
90کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحرمتر92,000
91کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحرمتر133,000
92کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر185,000
93کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحرمتر270,000
94کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحرمتر
95کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحرمتر105,000
96کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحرمتر122,000
97کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحرمتر165,000
98کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحرمتر226,000
99کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحرمتر
100کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحرمتر
101کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحرمتر203,000
102کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر
103کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحرمتر
104کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحرمتر
105کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحرمتر
106کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحرمتر
107کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر155,000
108کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحرمتر228,000
109کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحرمتر330,000
110کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحرمتر554,000
111کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر285,000
112کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحرمتر436,000
113کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحرمتر605,000
114کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحرمتر1,020,000
115کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحرمتر1,425,000
116سیم ارت افشان 1/5 * 1 برتر3,550,000
117سیم ارت افشان 2/5 * 1 برتر5,330,000
118سیم ارت افشان 4 * 1 برتر8,880,000
119سیم ارت افشان 6 * 1 برتر13,560,000
120سیم ارت افشان 10 * 1 برتر20,800,000
122سیم ارت افشان 16 * 1 برتر31,570,000
123سیم ارت افشان 25 * 1 برتر
124سیم ارت افشان 35 * 1 برتر693,000
125سیم ارت افشان 50 * 1 برتر
127

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اصناف، جهت دریافت اطلاعات و ثبت سفارش، با شماره 66764955 تماس بگیرید. 66764955

ثبت درخواست

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram