لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

آخرین به روز رسانی : 1401/07/11

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحرحلقه1900000
2سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحرحلقه2720000
3سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحرحلقه3450000
4سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحرحلقه5210000
5سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه7810000
6سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه13020000
7سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه20000000
8سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه31300000
9سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه47500000
10سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر776000
11سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر105000
12سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر-
13سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحرحلقه5300000
14سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحرحلقه7950000
15سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحرحلقه13250000
16سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحرحلقه20360000
17سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحرحلقه31850000
18سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحرحلقه48330000
19سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحرمتر790000
20سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحرمتر1070000
21سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحرمتر-
22کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحرحلقه14680000
23کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه22110000
24کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحرحلقه19410000
25کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه26970000
26کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه5150000
27کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه7880000
28سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4350000
29سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6030000
30سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحرحلقه7750000
31سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه10590000
32سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه17490000
33سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4350000
34سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6030000
35سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4630000
36سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6230000
37سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه4460000
38سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه6130000
39کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه10700000
40کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحرحلقه5110000
41کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحرحلقه7880000
42کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحرحلقه9660000
43کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحرحلقه13390000
44کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحرحلقه21270000
45کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحرحلقه32870000
46کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحرحلقه47160000
47کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحرمتر761000
48کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحرمتر1130000
49کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحرحلقه8550000
50کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحرحلقه10780000
51کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحرحلقه13610000
52کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحرحلقه19020000
53کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحرحلقه30130000
54کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحرحلقه46550000
55کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحرحلقه67260000
56کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحرمتر1110000
57کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحرمتر1700000
58کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحرمتر
59کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحرمتر3180000
60کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحرمتر-
61کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحرمتر3900000
62کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحرمتر
63کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحرمتر
64کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحرحلقه10820000
65کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحرحلقه13510000
66کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحرحلقه17220000
67کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحرحلقه25030000
68کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحرحلقه38690000
69کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحرحلقه60640000
70کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحرحلقه88890000
71کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحرمتر1480000
72کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحرمتر2000000
73کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحرمتر
74کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحرمتر
75کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحرحلقه21170000
76کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحرحلقه31370000
77کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحرحلقه51190000
78کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحرحلقه74200000
79کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحرحلقه108000000
80کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحرمتر1815000
81کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحرمتر2480000
82کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحرمتر
83کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحرمتر
84کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحرمتر
85کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحرمتر
86کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحرمتر
87کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحرمتر
88کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحرمتر
89کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحرمتر110000
90کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحرمتر126000
91کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحرمتر191000
92کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر264000
93کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحرمتر485000
94کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحرمتر-
95کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحرمتر150000
96کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحرمتر173000
97کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحرمتر233000
98کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحرمتر322000
99کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحرمتر
100کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحرمتر
101کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحرمتر290000
102کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر
103کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحرمتر
104کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحرمتر
105کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحرمتر
106کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحرمتر
107کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحرمتر235000
108کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحرمتر332000
109کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحرمتر490000
110کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحرمتر827000
111کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحرمتر433000
112کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحرمتر645000
113کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحرمتر910000
114کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحرمتر1488000
115کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحرمتر2250000
116کابل آلومینیوم 10 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر190000
117کابل آلومینیوم 16 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر265000
118کابل آلومینیوم 25 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر427000
119کابل آلومینیوم 35 * 2 زمینی راد افشان سحرمتر537000
120کابل آلومینیوم 16 + 25 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر586000
122کابل آلومینیوم 16 + 35 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر735000
123کابل آلومینیوم 25 + 50 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر
124کابل آلومینیوم 35 + 70 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر
125کابل آلومینیوم 50 + 95 * 3 زمینی راد افشان سحرمتر
126کابل آلومینیوم 10 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر317000
127کابل آلومینیوم 16 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر412000
128کابل آلومینیوم 25 * 4 زمینی راد افشان سحرمتر690000
129کابل آلومینیوم 10 * 5 زمینی راد افشان سحرمتر
130کابل آلومینیوم 16 * 5 زمینی راد افشان سحر
131کابل آلومینیوم 25 * 5 زمینی راد افشان سحر
132کابل آلومینیوم 35 * 5 زمینی راد افشان سحر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram