لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

آخرین به روز رسانی : 1401/03/07

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر31000
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر45000
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر73000
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر114000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر167000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر296000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر460000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر700000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر985000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر1415000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر1995000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر2685000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر3340000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر4260000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر5180000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر6870000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر8600000
18کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر515000
19کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر780000
20کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1070000
21کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1510000
22کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2110000
23کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2840000
24کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3560000
25کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4430000
26کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5420000
27کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر7120000
28کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر8900000
29کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر136000
30کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر168000
31کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر248000
32کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر172000
33کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر224000
34کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر337000
35کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر218000
36کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر288000
37کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر426000
38کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر266000
39کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر352000
40کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر232000
41کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر285000
42کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر73000
43کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر89000
44کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر123000
45کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر197000
46کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر300000
47کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر420000
48کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر725000
49کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر1100000
50کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر96000
51کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر118000
52کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر172000
53کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر276000
54کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر414000
55کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر595000
56کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر1020000
57کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر1570000
58کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر2460000
59کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر3390000
60کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر4820000
61کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر6720000
62کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر122000
63کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر154000
64کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر218000
65کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر345000
66کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر536000
67کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر765000
68کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر1345000
69کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر2075000
70کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر3210000
71کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر4450000
72کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر272000
73کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر432000
74کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر660000
75کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر950000
76کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر1680000
77کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر2570000
78کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر4080000
79کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر5620000
80کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر2890000
81کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر3770000
82کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر5530000
83کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر7850000
84کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر10600000
85کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر13380000
86کابل 2 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر59000
87کابل 4 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر104000
88کابل 6 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر145000
89کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژادمتر230000
90کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر85000
91کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر187000
92کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر252000
93کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر368000
94کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر494000
95کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر760000
96کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر1150000
97کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر237000
98کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر330000
99کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر493000
100کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر680000
101کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر1050000
102کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر1630000
103کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر2470000
104کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر3370000
105کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر292000
106کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر412000
107کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر625000
108کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر865000
109کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر1370000
110کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر2110000
110کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر3220000
111کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر350000
112کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر500000
113کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر765000
114کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر1070000
115کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر1690000
116کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر2600000
117کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر4070000
118کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر5550000
128کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر508000
129کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر775000
130کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر1050000
131کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر1450000
132کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر2060000
133کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر2830000
134کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر3560000
135کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر4390000
136کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر5500000
137کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر7150000
138کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر8950000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram