لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

آخرین به روز رسانی : 1400/09/06

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر30500
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر43500
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر71000
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر111000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر165000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر290000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر448000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر683000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر960000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر1375000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر1940000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر2615000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر3240000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر4110000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر5000000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر6610000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر8280000
18کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر490000
19کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر735000
20کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1020000
21کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1440000
22کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2015000
23کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2720000
24کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3400000
25کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4230000
26کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5150000
27کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر6800000
28کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر8500000
29کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر127000
30کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر157000
31کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر234000
32کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر161000
33کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر210000
34کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر318000
35کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر205000
36کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر271000
37کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر405000
38کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر250000
39کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر330000
40کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر225000
41کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر275000
42کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر70000
43کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر86000
44کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر118000
45کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر190000
46کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر290000
47کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر410000
48کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر700000
49کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر1070000
50کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر92000
51کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر115000
52کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر162000
53کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر261000
54کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر398000
55کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر575000
56کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر985000
57کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر1510000
58کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر2350000
59کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر3250000
60کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر4610000
61کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر6450000
62کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر118000
63کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر150000
64کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر210000
65کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر335000
66کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر520000
67کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر745000
68کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر1290000
69کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر2000000
70کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر3060000
71کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر4270000
72کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر262000
73کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر417000
74کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر640000
75کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر925000
76کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر1610000
77کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر2480000
78کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر3850000
79کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر5340000
80کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر2770000
81کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر3630000
82کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر5300000
83کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر7400000
84کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر10100000
85کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر12800000
86کابل 2 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر56000
87کابل 4 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر99000
88کابل 6 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر139000
89کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژادمتر220000
90کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر77000
91کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر173000
92کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر237000
93کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر348000
94کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر474000
95کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر723000
96کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر1100000
97کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر220000
98کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر313000
99کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر468000
100کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر648000
101کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر1000000
102کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر1560000
103کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر2360000
104کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر3230000
105کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر274000
106کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر393000
107کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر595000
108کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر832000
109کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر1300000
110کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر2010000
110کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر3090000
111کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر329000
112کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر478000
113کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر730000
114کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر1020000
115کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر1620000
116کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر2500000
117کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر3910000
118کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر5360000
128کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر490000
129کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر750000
130کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر1020000
131کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر1400000
132کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر1990000
133کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر2740000
134کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر3460000
135کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر4250000
136کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر5320000
137کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر6950000
138کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر8700000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top