لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

آخرین به روز رسانی : 1401/07/11

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر33.500
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر48.000
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر78.500
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر123.000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر180.000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر318.000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر493.000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر755.000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر1.060.000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر1.520.000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر2.150.000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر2.900.000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر3.590.000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر4.590.000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر5.590.000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر7.400.000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر9.250.000
18کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر248.000
19کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر305.000
20کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر80.000
21کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر97.000
22کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر133.000
23کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر213.000
24کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر326.000
25کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر456.000
26کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر780.000
27کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر1.190.000
28کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر105.000
29کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر129.000
30کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر187.000
31کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر299.000
32کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر450.000
33کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر645.000
34کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر1.100.000
35کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر1.690.000
36کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر2.660.000
37کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر3.660.000
38کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر5.200.000
39کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر7.300.000
40کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر3.140.000
41کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر4.100.000
42کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر5.950.000
43کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر8.380.000
44کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر11.400.000
45کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر14.500.000
46کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر133.000
47کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر168.000
48کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر235.000
49کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر375.000
50کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر577.000
51کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر825.000
52کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر1.450.000
53کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر2.230.000
54کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر3.450.000
55کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر4.790.000
کابل افشان 1*5 خراسان افشارنژادمتر205.000
56کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر294.000
57کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر465.000
58کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر710.000
59کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر1.030.000
60کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر1.800.000
61کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر2.770.000
62کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر4.460.000
63کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر6.140.000
64کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر550.000
65کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر840.000
66کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر1.140.000
67کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر1.570.000
68کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر2.220.000
69کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر3.050.000
70کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر3.850.000
71کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر4.740.000
72کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر5.940.000
73کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر7.730.000
74کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر9.680.000
75کابل زمینی 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر3.220.000
76کابل زمینی 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر4.160.000
77کابل زمینی 16+50*3 خراسان افشارنژادمتر5.550.000
78کابل زمینی 16+70*3 خراسان افشارنژادمتر7.830.000
79کابل زمینی 16+95*3 خراسان افشارنژادمتر10.750.000
80کابل زمینی 16+120*3 خراسان افشارنژادمتر13.900.000
81کابل زمینی 16+150*3 خراسان افشارنژادمتر16.500.000
82کابل زمینی 16+185*3 خراسان افشارنژادمتر21.000.000
83کابل زمینی 16+240*3 خراسان افشارنژادمتر27.300.000
84کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر201.000
85کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر272.000
86کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر397.000
87کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر535.000
88کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر805.000
89کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر1.225.000
90کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر254.000
91کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر355.000
92کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر526.000
93کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر725.000
94کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر1.120.000
95کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر1.750.000
96کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر2.670.000
97کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر3.650.000
98کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر312.000
99کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر444.000
100کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر665.000
101کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر925.000
102کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر1.450.000
103کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر2.250.000
104کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر3.450.000
105کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر375.000
106کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر535.000
107کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر818.000
108کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر1.150.000
109کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر1.810.000
110کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر2.800.000
110کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر4.450.000
111کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر6.070.000
112کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*2 خراسان افشارنژادمتر65.000
113کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*4 خراسان افشارنژادمتر115.000
114کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*6 خراسان افشارنژادمتر160.000
115کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*10 خراسان افشارنژادمتر250.000
116کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر93.000
117کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر144.000
118کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر179.000
128کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر265.000
129کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر183.000
130کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر238.000
131کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر360.000
132کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر232.000
133کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر307.000
134کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر455.000
135کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر283.000
136کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر375.000
137کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر555.000
138کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر835.000
139کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1.150.000
140کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1.620.000
141کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2.270.000
142کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3.050.000
143کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3.820.000
144کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4.760.000
145کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5.850.000
146کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر7.700.000
147کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر9.620.000
148کابل هالوژن فری 1.5*2 خراسان افشارنژادمتر233.000
149کابل هالوژن فری 1.5*3 خراسان افشارنژادمتر310.000
150کابل هالوژن فری 1.5*2 میکا خراسان افشارنژادمتر390.000
151کابل شبکه CAT6 UTP خراسان افشارنژاد175.000
152کابل شبکه CAT6 SFTP خراسان افشارنژاد280.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram