لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

آخرین لیست قیمت : 1399/09/14
آخرین به روز رسانی : 1399/11/09

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر26,000
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر37,000
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر61,000
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر95,000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر140,000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر248,000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر383,000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر585,000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر820,000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر1,175,000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر1,655,000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر2,240,000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر2,770,000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر3,520,000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر4,280,000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر5,670,000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر7,100,000
18کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر418,000
19کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر629,000
20کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر872,000
21کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,220,000
22کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,715,000
23کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2,320,000
24کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2,900,000
25کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3,620,000
26کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4,400,000
27کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5,840,000
28کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر7,300,000
29کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر110,000
30کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر137,000
31کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر205,000
32کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر141,000
33کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر184,000
34کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر279,000
35کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر180,000
36کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر238,000
37کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر354,000
38کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر219,000
39کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر290,000
40کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر191,000
41کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر234,000
42کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر60,000
43کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر73,000
44کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر100,000
45کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر161,000
46کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر247,000
47کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر350,000
48کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر600,000
49کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر920,000
50کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر79,000
51کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر98,000
52کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر140,000
53کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر227,000
54کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر343,000
55کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر495,000
56کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر850,000
57کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر1,310,000
58کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر2,040,000
59کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر2,820,000
60کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر4,000,000
61کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر5,600,000
62کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر100,000
63کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر129,000
64کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر182,000
65کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر290,000
66کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر448,000
67کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر645,000
68کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر1,120,000
69کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر1,730,000
70کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر2,660,000
71کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر3,700,000
72کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر226,000
73کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر360,000
74کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر552,000
75کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر800,000
76کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر1,390,000
77کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر2,140,000
78کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر3,360,000
79کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر4,640,000
80کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر2,400,000
81کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر3,150,000
82کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر4,590,000
83کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر6,470,000
84کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر8,750,000
85کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر11,150,000
86کابل 2 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر50,000
87کابل 4 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر88,000
88کابل 6 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر123,000
89کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژادمتر195,000
90کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر74.000
91کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر153,000
92کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر210,000
93کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر307,000
94کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر417,000
95کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر634,000
96کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر965,000
97کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر195,000
98کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر275,000
99کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر410,000
100کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر566,000
101کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر876,000
102کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر1,360,000
103کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر2,060,000
104کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر2,820,000
105کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر240,000
106کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر345,000
107کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر520,000
108کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر727,000
109کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر1,135,000
110کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر1,755,000
110کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر2,690,000
111کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر289,000
112کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر418,000
113کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر636,000
114کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر894,000
115کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر1,410,000
116کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر2,180,000
117کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر3,360,000
118کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر4,600,000
128کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر420,000
129کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر643,000
130کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر876,000
131کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر1,205,000
132کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر1,710,000
133کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر2,350,000
134کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر2,980,000
135کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر3,650,000
136کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر4,570,000
137کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر5,950,000
138کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر7,450,000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram