لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

آخرین لیست قیمت : 1399/09/14
آخرین به روز رسانی : 1400/01/28

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر25000
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر35700
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر58300
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر91000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر134000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر237000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر366000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر558000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر785000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر1120000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر1580000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر2140000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر2640000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر3350000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر4080000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر5380000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر6760000
18کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر400000
19کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر600000
20کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر830000
21کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1175000
22کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1650000
23کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2220000
24کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2770000
25کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3460000
26کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4220000
27کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5570000
28کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر6970000
29کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر109000
30کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر135000
31کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر200000
32کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر138000
33کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر180000
34کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر272000
35کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر175000
36کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر232000
37کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر345000
38کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر214000
39کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر284000
40کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر187000
41کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر230000
42کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر59000
43کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر72000
44کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر99000
45کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر159000
46کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر243000
47کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر341000
48کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر585000
49کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر894000
50کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر78000
51کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر96500
52کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر137000
53کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر220000
54کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر332000
55کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر476000
56کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر871000
57کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر1260000
58کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر1960000
59کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر2700000
60کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر3840000
61کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر5350000
62کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر99000
63کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر125000
64کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر176000
65کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر279000
66کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر431000
67کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر618000
68کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر1070000
69کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر1660000
70کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر2540000
71کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر3540000
72کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر219000
73کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر348000
74کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر533000
75کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر770000
76کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر1340000
77کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر2060000
78کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر3220000
79کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر4450000
80کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر2300000
81کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر3010000
82کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر4380000
83کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر6180000
84کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر8350000
85کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر10570000
86کابل 2 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر48000
87کابل 4 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر84500
88کابل 6 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر118000
89کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژادمتر186000
90کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر69000
91کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر150000
92کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر205000
93کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر298000
94کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر404000
95کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر610000
96کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر930000
97کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر190000
98کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر268000
99کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر397000
100کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر547000
101کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر843000
102کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر1307000
103کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر1980000
104کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر2720000
105کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر235000
106کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر335000
107کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر504000
108کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر700000
109کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر1090000
110کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر1680000
110کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر2585000
111کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر281000
112کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر405000
113کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر615000
114کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر860000
115کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر1350000
116کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر2090000
117کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر3270000
118کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر4470000
128کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر404000
129کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر618000
130کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر842000
131کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر1156000
132کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر1640000
133کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر2255000
134کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر2850000
135کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر3490000
136کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر4380000
137کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر5700000
138کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر7130000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top