لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/08

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر40,000
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر57,000
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر93,500
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر146,000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر216,000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر382,000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر590,000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر900,000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر1,265,000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر1,810,000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر2,550,000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر3,450,000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر4,280,000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر5,440,000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر6,630,000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر8,800,000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر11,000,000
18کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر295,000
19کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر363,000
20کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر93,000
21کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر114,000
22کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر157,000
23کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر251,000
24کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر385,000
25کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر543,000
26کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر930,000
27کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر1,420,000
28کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر123,000
29کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر152,000
30کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر220,000
31کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر354,000
32کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر535,000
33کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر770,000
34کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر1,320,000
35کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر2,030,000
36کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر3,190,000
37کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر4,390,000
38کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر6,240,000
39کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر8,700,000
40کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر3,740,000
41کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر4,890,000
42کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر7,150,000
43کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر10,000,000
44کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر13,600,000
45کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر17,200,000
46کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر156,000
47کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر198,000
48کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر279,000
49کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر444,000
50کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر686,000
51کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر985,000
52کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر1,730,000
53کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر2,670,000
54کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر4,140,000
55کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر5,760,000
کابل افشان 1*5 خراسان افشارنژادمتر243,000
56کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر348,000
57کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر554,000
58کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر848,000
59کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر1,230,000
60کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر2,160,000
61کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر3,320,000
62کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر5,220,000
63کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر7,200,000
64کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر648,000
65کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر990,000
66کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر1,350,000
67کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر1,860,000
68کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر2,640,000
69کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر3,620,000
70کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر4,580,000
71کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر5,620,000
72کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر7,050,000
73کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر9,180,000
74کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر11,500,000
75کابل زمینی 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر3,820,000
76کابل زمینی 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر4,950,000
77کابل زمینی 16+50*3 خراسان افشارنژادمتر6,570,000
78کابل زمینی 16+70*3 خراسان افشارنژادمتر9,300,000
79کابل زمینی 16+95*3 خراسان افشارنژادمتر12,800,000
80کابل زمینی 16+120*3 خراسان افشارنژادمتر16,550,000
81کابل زمینی 16+150*3 خراسان افشارنژادمتر19,650,000
82کابل زمینی 16+185*3 خراسان افشارنژادمتر25,000,000
83کابل زمینی 16+240*3 خراسان افشارنژادمتر32,600,000
84کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر230,000
85کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر315,000
86کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر462,000
87کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر626,000
88کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر960,000
89کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر1,460,000
90کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر294,000
91کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر415,000
92کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر616,000
93کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر850,000
94کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر1,330,000
95کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر2,070,000
96کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر3,170,000
97کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر4,350,000
98کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر362,000
99کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر518,000
100کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر790,000
101کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر1,100,000
102کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر1,730,000
103کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر2,680,000
104کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر4,130,000
105کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر433,000
106کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر628,000
107کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر965,000
108کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر1,360,000
109کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر2,160,000
110کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر3,330,000
110کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر5,200,000
111کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر7,100,000
112کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*2 خراسان افشارنژادمتر75,000
113کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*4 خراسان افشارنژادمتر132,000
114کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*6 خراسان افشارنژادمتر185,000
115کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*10 خراسان افشارنژادمتر290,000
116کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر105,000
117کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر172,000
118کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر213,000
128کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر316,000
129کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر218,000
130کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر285,000
131کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر430,000
132کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر277,000
133کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر368,000
134کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر546,000
135کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر338,000
136کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر450,000
137کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر650,000
138کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر980,000
139کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,360,000
140کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,910,000
141کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2,680,000
142کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3,620,000
143کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4,540,000
144کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر5,660,000
145کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر6,950,000
146کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر9,150,000
147کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر11,450,000
148کابل هالوژن فری 1.5*2 خراسان افشارنژادمتر-
149کابل هالوژن فری 1.5*3 خراسان افشارنژادمتر-
150کابل هالوژن فری 1.5*2 میکا خراسان افشارنژادمتر-
151کابل شبکه CAT6 UTP خراسان افشارنژاد-
152کابل شبکه CAT6 SFTP خراسان افشارنژاد-

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top