لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/24

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژادمتر17,500
2سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژادمتر25,500
3سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژادمتر42,000
4سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژادمتر65,000
5سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژادمتر96,000
6سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژادمتر172,000
7سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژادمتر260,000
8سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژادمتر395,000
9سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژادمتر565,000
10سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژادمتر800,000
11سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژادمتر1,125,000
12سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژادمتر1,535,000
13سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژادمتر1,900,000
14سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژادمتر2,385,000
15سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژادمتر2,920,000
16سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژادمتر3,900,000
17سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژادمتر4,880,000
18کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر288,000
19کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر445,000
20کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر600,000
21کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر840,000
22کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,175,000
23کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر1,600,000
24کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2,000,000
25کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر2,450,000
26کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3,000,000
27کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر3,950,000
28کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژادمتر4,950,000
29کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژادمتر75,000
30کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر98,000
31کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر150,000
32کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژادمتر107,000
33کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر135,000
34کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر200,000
35کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژادمتر135,000
36کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر180,000
37کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر265,000
38کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژادمتر160,000
39کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر210,000
40کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر140,000
41کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر170,000
42کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژادمتر44,000
43کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژادمتر54,000
44کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژادمتر72,500
45کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژادمتر115,000
46کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژادمتر175,000
47کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژادمتر245,000
48کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژادمتر420,000
49کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژادمتر640,000
50کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژادمتر56,000
51کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژادمتر70,000
52کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژادمتر97,000
53کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژادمتر158,000
54کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژادمتر238,000
55کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژادمتر345,000
56کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژادمتر590,000
57کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژادمتر905,000
58کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژادمتر1,420,000
59کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژادمتر1,950,000
60کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژادمتر2,775,000
61کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژادمتر3,850,000
62کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژادمتر72,000
63کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژادمتر91,000
64کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژادمتر127,000
65کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژادمتر200,000
66کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژادمتر312,000
67کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژادمتر445,000
68کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژادمتر770,000
69کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژادمتر1,190,000
70کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژادمتر1,825,000
71کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژادمتر2,550,000
72کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژادمتر160,000
73کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژادمتر255,000
74کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژادمتر385,000
75کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژادمتر550,000
76کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژادمتر970,000
77کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژادمتر1,475,000
78کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژادمتر2,300,000
79کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژادمتر3,150,000
80کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژادمتر1,690,000
81کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژادمتر2,200,000
82کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژادمتر3,200,000
83کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژادمتر4,400,000
84کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژادمتر5,960,000
85کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژادمتر7,500,000
86کابل 2 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر35,000
87کابل 4 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر56,000
88کابل 6 زوج 06 مخابراتی هوایی خراسان افشارنژادمتر86,000
89کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژادمتر134,000
90کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژادمتر56,000
91کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژادمتر113,000
92کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژادمتر150,000
93کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژادمتر220,000
94کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژادمتر295,000
95کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژادمتر445,000
96کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژادمتر670,000
97کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژادمتر140,000
98کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژادمتر195,000
99کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژادمتر290,000
100کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژادمتر395,000
101کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژادمتر600,000
102کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژادمتر935,000
103کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژادمتر1,400,000
104کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژادمتر1,900,000
105کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژادمتر165,000
106کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژادمتر235,000
107کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژادمتر355,000
108کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژادمتر509,600
109کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژادمتر770,000
110کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژادمتر1,190,000
110کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژادمتر1,750,000
111کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژادمتر200,000
112کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژادمتر285,000
113کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژادمتر435,000
114کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژادمتر610,000
115کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژادمتر960,000
116کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژادمتر1,485,000
117کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژادمتر2,200,000
118کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژادمتر3,050,000
128کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژادمتر280,000
129کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژادمتر430,000
130کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژادمتر585,000
131کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژادمتر800,000
132کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژادمتر1,140,000
133کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژادمتر1,555,000
134کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژادمتر1,980,000
135کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژادمتر2,420,000
136کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژادمتر3,050,000
137کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژادمتر3,950,000
138کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژادمتر4,990,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد کلیک کنید