فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

آخرین لیست قیمت : 1399/07/28
آخرین به روز رسانی : 1399/12/06

شرح کالا( مشخصات)سایزواحدقیمت(ریال)
سیم افشان البرز الکتریک نور0.5*1حلقه1.408.000
سیم افشان البرز الکتریک نور0.75*1حلقه1.885.000
سیم افشان البرز الکتریک نور1*1حلقه2.436.000
سیم افشان البرز الکتریک نور1.5*1حلقه3.288.000
سیم افشان البرز الکتریک نور2.5*1حلقه4.932.000
سیم افشان البرز الکتریک نور4*1حلقه8.220.000
سیم افشان البرز الکتریک نور6*1حلقه12.615.000
سیم افشان البرز الکتریک نور10*1حلقه20.880.000
سیم افشان البرز الکتریک نور16*1حلقه34.470.000
سیم افشان البرز الکتریک نور25*1متر531.500
سیم افشان البرز الکتریک نور35*1متر721.500
سیم افشان البرز الکتریک نو50*1متر1.070.000
سیم افشان البرز الکتریک نو70*1متر1.505.000
سیم افشان البرز الکتریک نور95*1متر2.005.000
سیم افشان البرز الکتریک نور120*1متر2.490.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور1.5*1حلقه3.292.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور2.5*1حلقه4.938.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور4*1حلقه8.230.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور6*1حلقه12.635.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور10*1حلقه20.985.00
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور16*1حلقه34.648.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور25*1متر535.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور35*1متر725.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور50*1متر1.075.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور70*1متر1.513.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور95*1متر2.015.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور120*1متر2.501.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور0.5*1حلقه1.413.600
سیم مفتول البرز الکتریک نور0.75*1حلقه1.890.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور1*1حلقه2.441.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور1.5*1حلقه3.304.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور2.5*1حلقه4.956.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور4*1حلقه8.260.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور6*1حلقه12.680.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور10*1حلقه21.480.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور16*1متر354.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور0.5*2حلقه2.724.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور0.75*2حلقه4.051.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور1*2حلقه4.950.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور1.5*2حلقه6.889.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور2.5*2حلقه10.930.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.5*2حلقه3.202.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.75*2حلقه4.596.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1*2حلقه5.536.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1.5*2حلقه7.980.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور2.5*2حلقه11.810.000
کابل افشان البرز الکتریک نور0.5*2حلقه3.396.000
کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*2حلقه5.184.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1*2حلقه6.240.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*2حلقه8.680.000
کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*2حلقه13.740.000
کابل افشان البرز الکتریک نور4*2حلقه21.050.000
کابل افشان البرز الکتریک نور6*2حلقه30.068.000
کابل افشان البرز الکتریک نور10*2متر522.000
کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*3حلقه7.020.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1*3حلقه8.796.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*3حلقه12.405.000
کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*3حلقه19.460.000
کابل افشان البرز الکتریک نور4*3حلقه30.000.000
کابل افشان البرز الکتریک نور6*3حلقه43.700.000
کابل افشان البرز الکتریک نور10*3متر732.000
کابل افشان البرز الکتریک نور16*3متر1.128.000
کابل افشان البرز الکتریک نور25*3متر1.692.000
کابل افشان البرز الکتریک نور35*3متر2.290.000
کابل افشان البرز الکتریک نور50*3متر3.480.000
کابل افشان البرز الکتریک نور70*3متر4.920.000
کابل افشان البرز الکتریک نو95*3متر6.276.000
کابل افشان البرز الکتریک نو25+16*3متر2.106.000
کابل افشان البرز الکتریک نو35+16*3متر2.790.000
کابل افشان البرز الکتریک نو50+25*3متر3.720.000
کابل افشان البرز الکتریک نور70+35*3متر5.652.000
کابل افشان البرز الکتریک نور95*1متر2.074.000
کابل افشان البرز الکتریک نور120*1متر2.550.000
کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*4حلقه8.808.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1*4حلقه11.275.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*4حلقه16.000.000
کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*4حلقه25.250.000
کابل افشان البرز الکتریک نور4*4حلقه39.600.000
کابل افشان البرز الکتریک نور6*4حلقه57.650.000
کابل افشان البرز الکتریک نور10*4متر955.000
کابل افشان البرز الکتریک نور16*4متر1.474.500
کابل افشان البرز الکتریک نور25*4متر2.334.000
کابل افشان البرز الکتریک نور35*4متر3.423.000
کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*5حلقه20.124.000
کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*5حلقه31.625.00
کابل افشان البرز الکتریک نور4*5متر486.000
کابل افشان البرز الکتریک نور6*5متر699.600
کابل افشان البرز الکتریک نور10*5متر1.208.500
کابل افشان البرز الکتریک نور16*5متر1.879.000
کابل افشان البرز الکتریک نو25*5متر3.126.000
کابل افشان البرز الکتریک نور35*5متر4.112.500
کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور4*2متر216.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*2متر318.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*2متر531.600
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*3متر446.500
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*3متر751.200
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور25+16*3متر2.063.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور35+16*3متر2.728.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور50+25*3متر3.713.800
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور4*4متر404.400
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*4متر586.800
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*4متر970.800
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*4متر1.538.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*5متر712.800
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*5متر1.233.600
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*5متر1.897.500
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1*4حلقه10.245.000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1.5*4حلقه14.965.000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1*5حلقه13.032.000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1.5*5حلقه18.636.000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*1متر324.000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*1متر490.800
کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*3متر606.000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*3متر986.500
کابل کواکسیال البرز الکتریک نور4/5C-2Vمتر66.000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1*2متر98.000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*2متر116.700
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*2متر168.000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*3متر157.500
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*3متر235.800
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*4متر197.000
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*2متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*2متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*4متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*4متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور25+16*3متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور35+16*3متر
کابل تلفنی البرز الکتریک نور2زوجی(مسی0.6)متر41.400
کابل تلفنی البرز الکتریک نور4 زوجی (م 0.6)متر73.800
کابل تلفنی البرز الکتریک نور6زوجی(مسی0.6)متر105.600
کابل تلفنی البرز الکتریک نور10 زوجی (م 0.6)متر174.600
کابل  RG59 البرز الکتریک نورسادهمتر54.000
کابل RG59 البرز الکتریک نورترکیبیمتر75.600

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top