لیست قیمت البرز الکتریک

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزواحدقیمت(ریال)سبد خرید
1سیم افشان البرز الکتریک نور0.5*1حلقه1760000
2سیم افشان البرز الکتریک نور0.75*1حلقه2357000
3سیم افشان البرز الکتریک نور1*1حلقه3045000
4سیم افشان البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4113000
5سیم افشان البرز الکتریک نور2.5*1حلقه6168000
6سیم افشان البرز الکتریک نور4*1حلقه10280000
7سیم افشان البرز الکتریک نور6*1حلقه15850000
8سیم افشان البرز الکتریک نور10*1حلقه27000000
9سیم افشان البرز الکتریک نور16*1حلقه43100000
10سیم افشان البرز الکتریک نور25*1متر664500
11سیم افشان البرز الکتریک نور35*1متر902000
12سیم افشان البرز الکتریک نو50*1متر1337500
13سیم افشان البرز الکتریک نو70*1متر1881500
14سیم افشان البرز الکتریک نور95*1متر2506500
15سیم افشان البرز الکتریک نور120*1متر3113000
16سیم افشان ارت البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4116000
17سیم افشان ارت البرز الکتریک نور2.5*1حلقه6174000
18سیم افشان ارت البرز الکتریک نور4*1حلقه10290000
19سیم افشان ارت البرز الکتریک نور6*1حلقه15875000
20سیم افشان ارت البرز الکتریک نور10*1حلقه37135000
21سیم افشان ارت البرز الکتریک نور16*1حلقه43322000
22سیم افشان ارت البرز الکتریک نور25*1متر668000
23سیم افشان ارت البرز الکتریک نور35*1متر907000
24سیم افشان ارت البرز الکتریک نور50*1متر1344000
25سیم افشان ارت البرز الکتریک نور70*1متر1891000
26سیم افشان ارت البرز الکتریک نور95*1متر2519000
27سیم افشان ارت البرز الکتریک نور120*1متر3128000
28سیم مفتول البرز الکتریک نور0.5*1حلقه1767000
29سیم مفتول البرز الکتریک نور0.75*1حلقه3336300
30سیم مفتول البرز الکتریک نور1*1حلقه3051000
31سیم مفتول البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4133000
32سیم مفتول البرز الکتریک نور2.5*1حلقه6198000
33سیم مفتول البرز الکتریک نور4*1حلقه10330000
34سیم مفتول البرز الکتریک نور6*1حلقه15931000
35سیم مفتول البرز الکتریک نور10*1حلقه27775000
36سیم مفتول البرز الکتریک نور16*1متر442000
37سیم نایلون البرز الکتریک نور0.5*2حلقه3405000
38سیم نایلون البرز الکتریک نور0.75*2حلقه5065000
39سیم نایلون البرز الکتریک نور1*2حلقه6188000
40سیم نایلون البرز الکتریک نور1.5*2حلقه8611000
41سیم نایلون البرز الکتریک نور2.5*2حلقه13663000
42کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4002000
43کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.75*2حلقه5745000
44کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1*2حلقه6920000
45کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1.5*2حلقه9975000
46کابل کیسه ای البرز الکتریک نور2.5*2حلقه14763000
47کابل افشان البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4245000
48کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*2حلقه6480000
49کابل افشان البرز الکتریک نور1*2حلقه7800000
50کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*2حلقه10850000
51کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*2حلقه17175000
52کابل افشان البرز الکتریک نور4*2حلقه26313500
53کابل افشان البرز الکتریک نور6*2حلقه37585000
54کابل افشان البرز الکتریک نور10*2متر652500
55کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*3حلقه895000
56کابل افشان البرز الکتریک نور1*3حلقه10995000
57کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*3حلقه15506000
58کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*3حلقه24335000
59کابل افشان البرز الکتریک نور4*3حلقه37500000
60کابل افشان البرز الکتریک نور6*3حلقه54625000
61کابل افشان البرز الکتریک نور10*3متر915000
62کابل افشان البرز الکتریک نور16*3متر1410000
63کابل افشان البرز الکتریک نور25*3متر2115000
64کابل افشان البرز الکتریک نور35*3متر2864000
65کابل افشان البرز الکتریک نور50*3متر4350000
66کابل افشان البرز الکتریک نور70*3متر6150000
67کابل افشان البرز الکتریک نو95*3متر7845000
68کابل افشان البرز الکتریک نو25+16*3متر2633000
69کابل افشان البرز الکتریک نو35+16*3متر3488000
70کابل افشان البرز الکتریک نو50+25*3متر4650000
71کابل افشان البرز الکتریک نور70+35*3متر7065000
72کابل افشان البرز الکتریک نور95*1متر2593000
73کابل افشان البرز الکتریک نور120*1متر3188000
74کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*4حلقه8362000
75کابل افشان البرز الکتریک نور1*4حلقه14094000
76کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*4حلقه20000000
77کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*4حلقه31563000
78کابل افشان البرز الکتریک نور4*4حلقه49500000
79کابل افشان البرز الکتریک نور6*4حلقه72063000
80کابل افشان البرز الکتریک نور10*4متر1194000
81کابل افشان البرز الکتریک نور16*4متر1844000
82کابل افشان البرز الکتریک نور25*4متر2917500
83کابل افشان البرز الکتریک نور35*4متر4290000
84کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*5حلقه25155000
85کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*5حلقه29530000
86کابل افشان البرز الکتریک نور4*5متر607500
87کابل افشان البرز الکتریک نور6*5متر878000
88کابل افشان البرز الکتریک نور10*5متر1512000
89کابل افشان البرز الکتریک نور16*5متر2349000
90کابل افشان البرز الکتریک نو25*5متر3907500
91کابل افشان البرز الکتریک نور35*5متر5143000
92کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور4*2متر
93کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*2متر
94کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*2متر
95کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*3متر
96کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*3متر
97کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور25+16*3متر
98کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور35+16*3متر
99کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور50+25*3متر
100کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور4*4متر
101کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*4متر
102کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*4متر
103کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*4متر
104کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*5متر
105کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*5متر
106کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*5متر
107کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1*4حلقه
108کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1.5*4حلقه
109کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1*5حلقه
110کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1.5*5حلقه
111کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*1متر
112کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*1متر
113کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*3متر
114کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*3متر
115کابل کواکسیال البرز الکتریک نور4/5C-2Vمتر82500
116کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1*2متر122500
117کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*2متر145900
118کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*2متر410000
119کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*3متر197000
120کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*3متر294800
121کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*4متر244000
122کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*2متر126000
123کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*2متر190000
124کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*4متر190000
125کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*4متر286000
126کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور25+16*3متر399000
127کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور35+16*3متر476000
128کابل تلفنی البرز الکتریک نور2زوجی(مسی0.6)متر51750
129کابل تلفنی البرز الکتریک نور4 زوجی (م 0.6)متر94250
130کابل تلفنی البرز الکتریک نور6زوجی(مسی0.6)متر134000
131کابل تلفنی البرز الکتریک نور10 زوجی (م 0.6)متر218250
132کابل  RG59 البرز الکتریک نورسادهمتر
133کابل RG59 البرز الکتریک نورترکیبیمتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top