لیست قیمت البرز الکتریک

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

آخرین به روز رسانی : 1400/07/27

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزواحدقیمت(ریال)
1سیم افشان البرز الکتریک نور0.5*1حلقه1760000
2سیم افشان البرز الکتریک نور0.75*1حلقه2357000
3سیم افشان البرز الکتریک نور1*1حلقه3045000
4سیم افشان البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4112000
5سیم افشان البرز الکتریک نور2.5*1حلقه6168000
6سیم افشان البرز الکتریک نور4*1حلقه10280000
7سیم افشان البرز الکتریک نور6*1حلقه15850000
8سیم افشان البرز الکتریک نور10*1حلقه27000000
9سیم افشان البرز الکتریک نور16*1حلقه43100000
10سیم افشان البرز الکتریک نور25*1متر664500
11سیم افشان البرز الکتریک نور35*1متر902000
12سیم افشان البرز الکتریک نو50*1متر1337500
13سیم افشان البرز الکتریک نو70*1متر1881500
14سیم افشان البرز الکتریک نور95*1متر2506500
15سیم افشان البرز الکتریک نور120*1متر3113000
16سیم افشان ارت البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4116000
17سیم افشان ارت البرز الکتریک نور2.5*1حلقه6174000
18سیم افشان ارت البرز الکتریک نور4*1حلقه10290000
19سیم افشان ارت البرز الکتریک نور6*1حلقه15875000
20سیم افشان ارت البرز الکتریک نور10*1حلقه27135000
21سیم افشان ارت البرز الکتریک نور16*1حلقه43322000
22سیم افشان ارت البرز الکتریک نور25*1متر668000
23سیم افشان ارت البرز الکتریک نور35*1متر907000
24سیم افشان ارت البرز الکتریک نور50*1متر1344000
25سیم افشان ارت البرز الکتریک نور70*1متر1891000
26سیم افشان ارت البرز الکتریک نور95*1متر2519000
27سیم افشان ارت البرز الکتریک نور120*1متر3128000
28سیم مفتول البرز الکتریک نور0.5*1حلقه1767000
29سیم مفتول البرز الکتریک نور0.75*1حلقه2363000
30سیم مفتول البرز الکتریک نور1*1حلقه3051000
31سیم مفتول البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4132000
32سیم مفتول البرز الکتریک نور2.5*1حلقه6198000
33سیم مفتول البرز الکتریک نور4*1حلقه10330000
34سیم مفتول البرز الکتریک نور6*1حلقه15931000
35سیم مفتول البرز الکتریک نور10*1حلقه27775000
36سیم مفتول البرز الکتریک نور16*1متر442000
37سیم نایلون البرز الکتریک نور0.5*2حلقه3405000
38سیم نایلون البرز الکتریک نور0.75*2حلقه5065000
39سیم نایلون البرز الکتریک نور1*2حلقه6188000
40سیم نایلون البرز الکتریک نور1.5*2حلقه8611000
41سیم نایلون البرز الکتریک نور2.5*2حلقه13663000
42کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4002000
43کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.75*2حلقه5745000
44کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1*2حلقه6920000
45کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1.5*2حلقه9975000
46کابل کیسه ای البرز الکتریک نور2.5*2حلقه14763000
47کابل افشان البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4245000
48کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*2حلقه6480000
49کابل افشان البرز الکتریک نور1*2حلقه7800000
50کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*2حلقه10850000
51کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*2حلقه17175000
52کابل افشان البرز الکتریک نور4*2حلقه26312500
53کابل افشان البرز الکتریک نور6*2حلقه37585000
54کابل افشان البرز الکتریک نور10*2متر652500
55کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*3حلقه8875000
56کابل افشان البرز الکتریک نور1*3حلقه10995000
57کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*3حلقه15506000
58کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*3حلقه24325000
59کابل افشان البرز الکتریک نور4*3حلقه37500000
60کابل افشان البرز الکتریک نور6*3حلقه54635000
61کابل افشان البرز الکتریک نور10*3متر915000
62کابل افشان البرز الکتریک نور16*3متر1410000
63کابل افشان البرز الکتریک نور25*3متر2115000
64کابل افشان البرز الکتریک نور35*3متر3864000
65کابل افشان البرز الکتریک نور50*3متر4350000
66کابل افشان البرز الکتریک نور70*3متر6150000
67کابل افشان البرز الکتریک نو95*3متر7845000
68کابل افشان البرز الکتریک نو25+16*3متر2633000
69کابل افشان البرز الکتریک نو35+16*3متر3488000
70کابل افشان البرز الکتریک نو50+25*3متر4650000
71کابل افشان البرز الکتریک نور70+35*3متر7065000
72کابل افشان البرز الکتریک نور95*1متر2593000
73کابل افشان البرز الکتریک نور120*1متر3188000
74کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*4حلقه11010000
75کابل افشان البرز الکتریک نور1*4حلقه14094000
76کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*4حلقه20000000
77کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*4حلقه31563000
78کابل افشان البرز الکتریک نور4*4حلقه49500000
79کابل افشان البرز الکتریک نور6*4حلقه72063000
80کابل افشان البرز الکتریک نور10*4متر1194000
81کابل افشان البرز الکتریک نور16*4متر1844000
82کابل افشان البرز الکتریک نور25*4متر2917500
83کابل افشان البرز الکتریک نور35*4متر4290000
84کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*5حلقه25155000
85کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*5حلقه39530000
86کابل افشان البرز الکتریک نور4*5متر607500
87کابل افشان البرز الکتریک نور6*5متر878000
88کابل افشان البرز الکتریک نور10*5متر1512000
89کابل افشان البرز الکتریک نور16*5متر2329000
90کابل افشان البرز الکتریک نو25*5متر3907500
91کابل افشان البرز الکتریک نور35*5متر5142000
92کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور4*2متر258000
93کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*2متر381900
94کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*2متر664500
95کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*3متر558500
96کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*3متر929000
97کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور25+16*3متر2579000
98کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور35+16*3متر3410000
99کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور50+25*3متر4642500
100کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور4*4متر495000
101کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*4متر717900
102کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*4متر1213500
103کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*4متر2372000
104کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*5متر891000
105کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*5متر1542000
106کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*5متر2272000
107کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1*4حلقه12806000
108کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1.5*4حلقه18705000
109کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1*5حلقه16290000
110کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1.5*5حلقه23295000
111کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*1متر405000
112کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*1متر612500
113کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*3متر757500
114کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*3متر1223000
115کابل کواکسیال البرز الکتریک نور4/5C-2Vمتر82500
116کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1*2متر122500
117کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*2متر145900
118کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*2متر210000
119کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*3متر197000
120کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*3متر294800
121کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*4متر246000
122کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*2متر115000
123کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*2متر162000
124کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*4متر182000
125کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*4متر264000
126کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور25+16*3متر330000
127کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور35+16*3متر413000
128کابل تلفنی البرز الکتریک نور2زوجی(مسی0.6)متر51750
129کابل تلفنی البرز الکتریک نور4 زوجی (م 0.6)متر92250
130کابل تلفنی البرز الکتریک نور6زوجی(مسی0.6)متر132000
131کابل تلفنی البرز الکتریک نور10 زوجی (م 0.6)متر218250
132کابل  RG59 البرز الکتریک نورسادهمتر67500
133کابل RG59 البرز الکتریک نورترکیبیمتر94500

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top