لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)

آخرین به روز رسانی : 1401/05/28

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزواحدقیمت(ریال)سبد خرید
1سیم افشان البرز الکتریک نور0.5*1حلقه2103410
2سیم افشان البرز الکتریک نور0.75*1حلقه2816900
3سیم افشان البرز الکتریک نور1*1حلقه3639140
4سیم افشان البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4914340
5سیم افشان البرز الکتریک نور2.5*1حلقه7371510
6سیم افشان البرز الکتریک نور4*1حلقه12285850
7سیم افشان البرز الکتریک نور6*1حلقه18942680
8سیم افشان البرز الکتریک نور10*1حلقه32268290
9سیم افشان البرز الکتریک نور16*1حلقه51509750
10سیم افشان البرز الکتریک نور25*1متر794150
11سیم افشان البرز الکتریک نور35*1متر1078000
12سیم افشان البرز الکتریک نور50*1متر1598470
13سیم افشان البرز الکتریک نور70*1متر2248620
14سیم افشان البرز الکتریک نور95*1متر2995570
15سیم افشان البرز الکتریک نور120*1متر3720410
16سیم افشان ارت البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4919120
17سیم افشان ارت البرز الکتریک نور2.5*1حلقه7378680
18سیم افشان ارت البرز الکتریک نور4*1حلقه12297800
19سیم افشان ارت البرز الکتریک نور6*1حلقه18972560
20سیم افشان ارت البرز الکتریک نور10*1حلقه32429630
21سیم افشان ارت البرز الکتریک نور16*1حلقه51775070
22سیم افشان ارت البرز الکتریک نور25*1متر798340
23سیم افشان ارت البرز الکتریک نور35*1متر1083970
24سیم افشان ارت البرز الکتریک نور50*1متر1606240
25سیم افشان ارت البرز الکتریک نور70*1متر2259970
26سیم افشان ارت البرز الکتریک نور95*1متر3010510
27سیم افشان ارت البرز الکتریک نور120*1متر3738340
28سیم مفتول البرز الکتریک نور0.5*1حلقه2111780
29سیم مفتول البرز الکتریک نور0.75*1حلقه2791800
30سیم مفتول البرز الکتریک نور1*1حلقه3646310
31سیم مفتول البرز الکتریک نور1.5*1حلقه4938240
32سیم مفتول البرز الکتریک نور2.5*1حلقه7407360
33سیم مفتول البرز الکتریک نور4*1حلقه12345610
34سیم مفتول البرز الکتریک نور6*1حلقه19039480
35سیم مفتول البرز الکتریک نور10*1حلقه33194510
36سیم مفتول البرز الکتریک نور16*1متر528240
37سیم نایلون البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4069390
38سیم نایلون البرز الکتریک نور0.75*2حلقه6053290
39سیم نایلون البرز الکتریک نور1*2حلقه7395410
40سیم نایلون البرز الکتریک نور1.5*2حلقه10291190
41سیم نایلون البرز الکتریک نور2.5*2حلقه16328950
42کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.5*2حلقه4782870
43کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.75*2حلقه6865970
44کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1*2حلقه8270240
45کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1.5*2حلقه11921340
46کابل کیسه ای البرز الکتریک نور2.5*2حلقه17643580
47کابل افشان البرز الکتریک نور0.5*2حلقه5073290
48کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*2حلقه7744390
49کابل افشان البرز الکتریک نور1*2حلقه9321950
50کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*2حلقه12967070
51کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*2حلقه20526220
52کابل افشان البرز الکتریک نور4*2حلقه31446640
53کابل افشان البرز الکتریک نور6*2حلقه44918650
54کابل افشان البرز الکتریک نور10*2متر779810
55کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*3حلقه10487190
56کابل افشان البرز الکتریک نور1*3حلقه13140360
57کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*3حلقه18531560
58کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*3حلقه29071340
59کابل افشان البرز الکتریک نور4*3حلقه44817070
60کابل افشان البرز الکتریک نور6*3حلقه65283530
61کابل افشان البرز الکتریک نور10*3متر1093530
62کابل افشان البرز الکتریک نور16*3متر1685120
63کابل افشان البرز الکتریک نور25*3متر2527680
64کابل افشان البرز الکتریک نور35*3متر3422820
65کابل افشان البرز الکتریک نور50*3متر5198780
66کابل افشان البرز الکتریک نور70*3متر7350000
67کابل افشان البرز الکتریک نو95*3متر9375730
68کابل افشان البرز الکتریک نو25+16*3متر3146750
69کابل افشان البرز الکتریک نو35+16*3متر4168580
70کابل افشان البرز الکتریک نو50+25*3متر5557310
71کابل افشان البرز الکتریک نور70+35*3متر8443530
72کابل افشان البرز الکتریک نور95*1متر3098950
73کابل افشان البرز الکتریک نور120*1متر3810040
74کابل افشان البرز الکتریک نور0.75*4حلقه13158290
75کابل افشان البرز الکتریک نور1*4حلقه16844040
76کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*4حلقه23902430
77کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*4حلقه37721630
78کابل افشان البرز الکتریک نور4*4حلقه59158530
79کابل افشان البرز الکتریک نور6*4حلقه86124070
80کابل افشان البرز الکتریک نور10*4متر1426970
81کابل افشان البرز الکتریک نور16*4متر2203800
82کابل افشان البرز الکتریک نور25*4متر3486760
83کابل افشان البرز الکتریک نور35*4متر5127070
84کابل افشان البرز الکتریک نور1.5*5حلقه30063290
85کابل افشان البرز الکتریک نور2.5*5حلقه47243170
86کابل افشان البرز الکتریک نور4*5متر726030
87کابل افشان البرز الکتریک نور6*5متر1049310
88کابل افشان البرز الکتریک نور10*5متر1807020
89کابل افشان البرز الکتریک نور16*5متر2807340
90کابل افشان البرز الکتریک نو25*5متر4669930
91کابل افشان البرز الکتریک نور35*5متر6145310
92کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور4*2متر308340
93کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*2متر456410
94کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*2متر764150
95کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*3متر667470
96کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*3متر112220
97کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور25+16*3متر3082220
98کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور35+16*3متر4075360
99کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور50+25*3متر5548350
100کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور4*4متر591580
101کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*4متر857970
102کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*4متر1450280
103کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*4متر2297620
104کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور6*5متر1064850
105کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور10*5متر1842870
106کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور16*5متر2834820
107کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1*4حلقه15304730
108کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور1.5*4حلقه22354750
109کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1*5حلقه19468530
110کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو1.5*5حلقه27840360
111کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*1متر484020
112کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*1متر733200
113کابل سازمانی البرز الکتریک نور6+6*3متر905300
114کابل سازمانی البرز الکتریک نور10+10*3متر1473580
115کابل کواکسیال البرز الکتریک نور4/5C-2Vمتر98598
116کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1*2متر146400
117کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*2متر174360
118کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*2متر250970
119کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*3متر235430
120کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*3متر352320
121کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*4متر294000
122کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*2متر198000
123کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*2متر270000
124کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور10*4متر295000
125کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور16*4متر433000
126کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور25+16*3متر579000
127کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور35+16*3متر711000
128کابل تلفنی البرز الکتریک نور2زوجی(مسی0.6)متر61840
129کابل تلفنی البرز الکتریک نور4 زوجی (مسی 0.6)متر110250
130کابل تلفنی البرز الکتریک نور6زوجی(مسی0.6)متر157750
131کابل تلفنی البرز الکتریک نور10 زوجی (مسی 0.6)متر260830
132کابل  RG59 البرز الکتریک نورسادهمتر80670
133کابل RG59 البرز الکتریک نورترکیبیمتر112930

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram