لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی لیست : 1399/06/21

شرح کالا( مشخصات)سایزواحدقیمت(ریال)
سیم افشان البرز الکتریک نور
0.5*1حلقه1,174,000
سیم افشان البرز الکتریک نور0.75*1حلقه1,570,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
1*1حلقه2,030,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
1.5*1حلقه2,740,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
2.5*1حلقه4,110,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
4*1حلقه6,850,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
6*1حلقه10,510,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
10*1حلقه17,820,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
16*1حلقه27,850,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
25*1حلقه451,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
35*1حلقه613,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
50*1متر859,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
70*1متر1,259,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
95*1متر1,718,000
سیم افشان البرز الکتریک نور
120*1متر2,204,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور1.5*1حلقه2,744,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور2.5*1حلقه4,116,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور4*1حلقه6,860,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور6*1حلقه10,520,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور10*1حلقه18,000,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور16*1حلقه28,000,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور25*1متر453,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور35*1متر616,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور50*1متر863,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور70*1متر1,265,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور95*1متر1,726,000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور120*1متر2,215,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
0.5*1حلقه1,178,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
0.75*1حلقه1,574,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
1*1حلقه2,034,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
1.5*1حلقه2,754,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
2.5*1حلقه4,131,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
4*1حلقه6,885,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
6*1حلقه10,563,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
10*1حلقه17,900,000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
16*1متر280,000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
0.5*2حلقه2,270,000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
0.75*2حلقه3,376,000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
1*2حلقه4,125,000
سیم نایلون البرز الکتریک نور1.5*2حلقه5,616,000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
2.5*2حلقه8,940,000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.5*2حلقه2,810,000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور0.75*2حلقه3,830,000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1*2حلقه5,040,000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور1.5*2حلقه6,920,000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور2.5*2حلقه10,590,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
0.5*2حلقه2,830,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
0.75*2حلقه4,320,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1*2حلقه5,205,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1.5*2حلقه7,350,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*2حلقه11,550,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
4*2حلقه18,000,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*2حلقه24,650,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
10*2متر425,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
0.75*3حلقه6,080,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1*3حلقه7,200,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1.5*3حلقه9,870,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*3حلقه16,790,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
4*3حلقه24,860,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*3حلقه35,820,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
10*3متر613,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
16*3متر919,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
25*3متر1,525,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35*3متر1,957,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
50*3متر2,875,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
70*3متر4,087,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
95*3متر4,930,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
25+16*3متر1,738,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35+16*3متر2,311,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
50+25*3متر3,068,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
70+35*3متر4,645,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
95*1متر1,897,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
120*1متر2,341,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
0.75*4حلقه7,776,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1*4حلقه9,384,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1.5*4حلقه13,058,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*4حلقه21,435,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
4*4حلقه33,030,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*4حلقه47,220,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
10*4متر793,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
16*4متر1,229,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
25*4متر1,945,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35*4متر2,851,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1.5*5حلقه16,550,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*5حلقه27,380,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
4*5متر403,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*5متر583,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
10*5متر1,007,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
16*5متر1,489,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
25*5متر2,701,000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35*5متر3,997,000
کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور
4*2متر192,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*2متر283,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
10*2متر433,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*3متر379,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
10*3متر631,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
25+16*3متر1,783,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
35+16*3متر2,377,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
50+25*3متر3,140,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
4*4متر343,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*4متر499,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
10*4متر811,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
16*4متر1,255,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*5متر604,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
10*5متر1,021,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
16*5متر1,519,000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور
1*4حلقه8,540,000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور
1.5*4حلقه12,470,000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور
1*5حلقه10,860,000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور
1.5*5حلقه15,530,000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور
6+6*1متر320,000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور
10+10*1متر409,000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور
6+6*3متر505,000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور
10+10*3متر822,000
کابل کواکسیال البرز الکتریک نور
4/5C-2Vمتر57,000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1*2متر99,000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*2متر115,000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*2متر157,000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور1.5*3متر151,000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور2.5*3متر217,000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور
1.5*4متر181,000
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
10*2متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
16*2متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
10*4متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
16*4متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
25+16*3متر
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
35+16*3متر
کابل تلفنی البرز الکتریک نور2 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 38,000 قیمت زمینی :
کابل تلفنی البرز الکتریک نور4 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 64,000 قیمت زمینی :
کابل تلفنی البرز الکتریک نور6 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 95,000 قیمت زمینی :
کابل تلفنی البرز الکتریک نور10 زوجی (مسی 0.6)مترقیمت هوایی : 126,000 قیمت زمینی :
کابل  RG59 البرز الکتریک نورسادهمتر45,000
کابل RG59 البرز الکتریک نورترکیبیمتر63,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور کلیک کنید