لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر اسفند 99 | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

آخرین به روز رسانی : 1400/01/30

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر62500
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر77400
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر108800
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر176200
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر280800
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر388500
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر644600
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر87300
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر110100
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر152900
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر246300
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر399500
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر567900
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر927000
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1451000
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر2240000
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر3074000
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2805000
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر3483000
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر4651000
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر6924000
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر9279000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر108100
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر140200
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر198600
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر318900
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر519600
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر731900
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1214000
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1874000
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر2985000
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر4132000
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر250400
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر405000
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر652000
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر936000
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1509000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر2411000
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر3967000
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر113000
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر190000
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر284000
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر411000
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر675000
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر177700
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر264300
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر404900
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر579400
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر940000
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1472000
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر2308000
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر3144000
57کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر2828000
58کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر3600000
59کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر4738000
60کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر7052000
61کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر9520000
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر225000
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر337500
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر539900
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر753600
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1243000
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1912000
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر3036000
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر4161000
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر428000
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر666000
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر956000
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1564000
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر2475000
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر4050000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر17400
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر25100
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر32800
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر42500
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر67400
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر112900
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر171600
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر270000
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر439800
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر652000
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر922000
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر1254000
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1822000
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر119000
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر132200
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر180300
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر264700
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر230000
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر352800
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر298000
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر463000
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر147400
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر203500
102کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر246200
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر547000
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر799000
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر1133000
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1684000
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر2253000
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر789000
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر1047000
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1492000
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1993000
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2822000
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3486000
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر4231000
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر5267000
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر7107000
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر8761000
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر789000
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر1047000
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1492000
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1993000
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2822000
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3486000
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر4231000
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر5267000
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر7107000
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر8761000
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر30700
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر47400
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر66300
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر109200

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top