لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

اخرین به روز رسانی : 1399/06/24

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر44,200
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر54,700
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر77,000
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر124,500
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر199,000
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر275,000
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر455,600
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر61,700
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر77,800
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر108,100
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر174,100
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر282,400
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر401,400
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر655,500
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1,026,000
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر1,583,000
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر2,173,000
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر1,922,000
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر2,386,000
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر3,187,000
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر4,745,000
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر6,358,000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر76,000
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر99,100
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر140,000
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر225,500
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر368,000
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر518,000
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر859,000
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1,324,000
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر2,110,000
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر2,920,000
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر177,000
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر286,600
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر461,000
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر662,000
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1,066,000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر1,704,000
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر2,804,000
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر102,400
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر153,100
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر213,000
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر296,800
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر471,500
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر 
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر 
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر134,300
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر202,100
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر289,600
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر417,600
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر675,000
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1,040,000
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر1,711,000
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر2,223,000
57کابل مفتول 16+25+3 آرین ابهرمتر1,937,000
58کابل مفتول 16+35+3 آرین ابهرمتر2,467,000
59کابل افشان 25+50+3 آرین ابهرمتر3,247,000
60کابل مفتول 35+70+3 آرین ابهرمتر4,832,000
61کابل مفتول 50+95+3 آرین ابهرمتر6,523,000
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر 
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر 
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر180,800
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر249,200
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر395,600
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر545,900
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر879,000
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1,387,000
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر2,194,300
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر2,972,900
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر 
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر325,800
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر470,200
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر680,200
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1,110,000
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر1,756,000
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر2,889,000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر11,700
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر16,900
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر22,000
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر28,000
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر44,400
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر75,800
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر115,200
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر198,900
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر310,900
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر467,000
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر662,000
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر919,000
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1,328,000
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر84,000
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر93,400
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر127,400
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر187,100
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر162,000
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر249,400
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر210,600
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر327,200
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر104,200
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر143,900
102کابل کوری 1/5*5 آرین ابهرمتر174,000
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر386,000
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر 
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر565,000
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر 
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر801,000
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر 
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1,190,000
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر 
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر1,592,000
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر 
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر540,000
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر717,000
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1,022,000
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1,366,000
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر1,934,000
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر2,389,000
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر2,899,000
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر3,609,000
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر4,870,000
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر6,003,000
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر540,000
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر717,000
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1,022,000
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1,366,000
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر1,934,000
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر2,389,000
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر2,899,000
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر3,609,000
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر4,870,000
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر6,003,000
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر21,200
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر32,800
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر45,900
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر75,600

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات سیم و کابل آرین ابهر

برای خرید محصولات سیم و کابل آرین ابهر کلیک کنید