لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر | پرشین پیشرانه

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

آخرین به روز رسانی : 1400/05/03

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر54000
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر66900
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر94000
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر152100
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر242500
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر335500
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر556700
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر75400
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر95100
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر132000
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر212100
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر345000
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر490400
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر801000
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1253000
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر1935000
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر2655000
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2423000
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر3008000
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر4017000
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر5980000
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر8014000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر93300
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر121100
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر171500
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر275400
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر448700
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر632100
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1048000
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1618000
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر2578000
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر3568000
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر216200
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر350000
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر563000
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر809000
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1303000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر2082000
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر3426000
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر98000
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر164000
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر245000
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر355000
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر583000
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر153500
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر228300
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر349700
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر500400
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر812000
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1271000
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر1993000
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر2716000
57کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر2442000
58کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر3109000
59کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر4092000
60کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر6090000
61کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر8222000
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر194300
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر291500
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر466300
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر650900
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1073000
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1651000
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر2622000
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر3594000
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر370000
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر575000
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر826000
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1351000
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر2227000
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر2138000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر15050
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر21700
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر28400
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر36700
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر58200
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر97500
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر148200
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر233200
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر379800
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر563000
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر797000
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر1083000
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1573000
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر103000
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر114200
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر155700
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر228600
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر198000
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر304700
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر257300
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر399800
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر127300
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر175800
102کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر212600
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر472000
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر690000
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر979000
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1454000
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر1946000
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر681000
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر904000
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1288000
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1721000
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2437000
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3011000
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3654000
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر4549000
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6138000
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر7566000
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر681000
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر904000
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1288000
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1721000
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2437000
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3011000
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3654000
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر4549000
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6138000
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر7566000
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر26500
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر40900
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر57200
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر94300

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top