لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

آخرین لیست قیمت : 1399/09/20
آخرین به روز رسانی : 1399/11/02

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر58,500
2 کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر72,500
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر101,900
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر164,900
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر263,000
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر364,000
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر603,200
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر81,700
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر103,000
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر143,100
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر230,500
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر373,900
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر531,400
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر867,900
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1,359,000
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر2,097,000
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر2,877,000
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2,545,000
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر3,160,000
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر4,219,000
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر6,282,000
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر8,418,000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر101,000
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر131,200
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر185,000
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر298,500
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر487,000
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر686,000
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1,137,000
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1,753,000
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر2,793,000
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر3,867,000
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر234,300
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر379,400
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر610,000
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر876,000
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1,412,000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر2,257,000
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر3,713,000
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر135,600
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر202,600
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر282,000
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر392,900
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر624,200
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر 
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر 
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر177,800
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر267,600
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر383,400
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر552,800
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر894,000
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1,377,000
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر2,265,000
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر2,943,000
57کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر2,565,000
58کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر3,266,000
59کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر4,298,000
60کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر6,397,000
61کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر8,636,000
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر 
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر 
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر239,400
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر329,900
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر523,700
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر722,800
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1,164,000
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1,836,500
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر2,905,100
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر3,935,900
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر 
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر431,300
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر622,500
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر900,500
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1,470,000
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر2,325,000
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر3,825,000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر15,500
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر22,350
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر29,200
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر37,800
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر59,900
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر100,300
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر152,500
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر263,300
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر411,600
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر618,000
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر876,000
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر1,217,000
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1,758,000
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر111,000
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر123,700
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر168,700
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر247,700
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر215,000
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر330,200
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر278,800
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر433,200
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر137,900
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر190,500
102کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر230,400
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر512,000
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر 
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر748,000
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر1,061,000
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1,576,000
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر 
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر2,108,000
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر 
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر715,000
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر949,000
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1,353,000
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1,808,000
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2,560,000
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3,163,000
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3,838,000
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر4,778,000
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6,447,000
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر7,948,000
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر715,000
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر949,000
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1,353,000
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1,808,000
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2,560,000
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3,163,000
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3,838,000
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر4,778,000
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6,447,000
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر7,948,000
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر28,100
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر43,500
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر60,700
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر100,100

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram