لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

آخرین به روز رسانی : 1400/07/26

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر56100
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر69500
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر97700
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر158200
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر252200
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر349000
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر579000
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر78400
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر98900
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر137300
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر221200
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر358800
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر510100
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر833000
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1303000
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر2012000
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر2761000
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2519000
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر3128000
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر4178000
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر6219000
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر8335000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر97100
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر125900
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر178400
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر286400
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر466700
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر657400
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1090000
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1683000
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر2681000
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر3711000
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر224900
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر364000
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر586000
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر841000
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1355000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر2166000
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر3563000
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر102000
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر170000
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر255000
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر369000
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر606000
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر159600
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر237400
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر363700
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر520400
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر844000
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1322000
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر2073000
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر2824000
57کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر2540000
58کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر3233000
59کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر4256000
60کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر6334000
61کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر8551000
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر11335000
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر13691000
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر485000
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر676900
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1116000
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1717000
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر2727000
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر3738000
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر384000
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر598000
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر859000
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1405000
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر2223000
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر3638000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر15700
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر22600
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر29500
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر38200
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر60500
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر101400
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر154100
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر242500
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر395000
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر585000
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر828000
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر1126000
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1636000
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر107000
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر118700
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر162000
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر237700
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر206000
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر316900
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر267600
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر415800
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر132400
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر182800
102کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر221100
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر491000
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر718000
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر1018000
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1512000
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر2024000
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر708000
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر940000
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1340000
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1790000
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2535000
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3131000
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3800000
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر4731000
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6383000
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر7869000
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر708000
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر940000
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1340000
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1790000
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2535000
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3131000
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3800000
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر4731000
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6383000
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر7869000
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر27500
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر42600
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر59500
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر98100

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top