لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر104,000
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر124,000
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر171,000
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر277,000
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر432,000
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر608,000
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر1,000,000
8کابل افشان 16 * 2 آرین ابهرمتر1,540,000
9کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر135,000
10کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر170,000
11کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر246,000
12کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر394,000
13کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر593,000
14کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر857,000
15کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر1,460,000
16کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر2,230,000
17کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر3,480,000
18کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر4,860,000
19کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر4,150,000
20کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر5,400,000
21کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر7,630,000
22کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر10,790,000
23کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر14,430,000
24کابل افشان  70+120+3 آرین ابهرمتر18,960,000
25کابل افشان  70+150+3 آرین ابهرمتر23,200,000
26کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر170,000
27کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر218,000
28کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر308,000
29کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر500,000
30کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر770,000
31کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر1,110,000
32کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1,920,000
33کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر3,000,000
34کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر4,590,000
35کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر6,420,000
36کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر391,000
37کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر623,000
38کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر956,000
39کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر1,380,000
40کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر2,360,000
41کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر3,710,000
42کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر5,870,000
43کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر-
44کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر-
45کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر248,000
46کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر355,000
47کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر511,000
48کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر701,000
49کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر1,070,000
50کابل مفتول 16 * 2 آرین ابهرمتر1,640,000
51کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر-
52کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر-
53کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر293,000
54کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر470,000
55کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر710,000
56کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر957,000
57کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر1,500,000
58کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر2,340,000
59کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر3,560,000
60کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر4,880,000
61کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر4,260,000
62کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر5,510,000
63کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر7,680,000
64کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر11,120,000
65کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر14,700,000
66کابل مفتول 70+120*3 آرین ابهرمتر19,270,000
67کابل مفتول 70+150*3 آرین ابهرمتر23,430,000
68کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر-
69کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر-
70کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر413,000
71کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر598,000
72کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر864,000
73کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر1,190,000
74کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1,970,000
75کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر3,000,000
76کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر4,670,000
77کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر-
78کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر-
79کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر721,000
80کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر1,090,000
81کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر1,520,000
82کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر2,430,000
83کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر3,780,000
84کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر5,870,000
85سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر25,900
86سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر35,800
87سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر46,600
88سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر66,000
89سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر103,000
90سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر172,000
91سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر262,000
92سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر423,000
93سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر660,000
94سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر1,000,000
95سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر1,415,000
96سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر2,000,000
97سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر2,820,000
98سیم افشان 95*1 آرین ابهرمتر3,853,000
99سیم افشان 120*1 آرین ابهرمتر4,816,000
100سیم مفتول 0/5*1 آرین ابهرمتر-
101سیم مفتول 0/75*1 آرین ابهرمتر-
102سیم مفتول 1*1 آرین ابهرمتر42,400
103سیم مفتول 1/5*1 آرین ابهرمتر67,900
104سیم مفتول 2/5*1 آرین ابهرمتر106,000
105سیم مفتول 4*1 آرین ابهرمتر184,000
106سیم مفتول 6*1 آرین ابهرمتر280,000
107سیم مفتول 10*1 آرین ابهرمتر445,000
108سیم مفتول 16*1 آرین ابهرمتر713,000
109سیم مفتول 25*1 آرین ابهرمتر1,060,000
110سیم مفتول 35*1 آرین ابهرمتر1,510,000
111سیم مفتول 50*1 آرین ابهرمتر2,120,000
112سیم مفتول 70*1 آرین ابهرمتر2,950,000
113سیم مفتول 95*1 آرین ابهرمتر3,970,000
114سیم مفتول 120*1 آرین ابهرمتر4,930,000
115کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر1,090,000
116کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر1,520,000
117کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر2,130,000
118کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر3,000,000
119کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر4,070,000
120کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر5,070,000
121کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر6,500,000
122کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر7,860,000
123کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر10,230,000
124کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر12,790,000
125کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر1,120,000
126کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر1,570,000
127کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر2,150,000
128کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر3,050,000
129کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر4,160,000
130کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر5,260,000
131کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر6,600,000
132کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر7,920,000
137کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر10,470,000
138کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر12,870,000
139کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر850,000
140کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر-
141کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر1,240,000
142کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر-
143کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر1,760,000
144کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر-
145کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر2,620,000
146کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر-
147کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر3,500,000
148کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر-
149کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر-
150کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر295,000
151کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر392,000
152کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر307,000
153کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*2.5 آرین ابهرمتر442,000
154کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر392,000
155کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*2.5 آرین ابهرمتر580,000
156کابل افشان (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر516,000
157کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر390,000
158کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*2.5 آرین ابهرمتر532,000
159کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر497,000
160کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*2.5 آرین ابهرمتر685,000
161کابل شیلد (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر620,000
کابل های نسوز روکش LSZH با مقاومت 750 درجه سانتیگراد
162کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر325,000
163کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر412,000
164کابل افشان (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر535,000
165کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر414,000
166کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر520,000
167کابل شیلد (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر671,000
168کابل کنترل افشان 1.5*2 آرین ابهرمتر-
169کابل کنترل افشان 1.5*3 آرین ابهرمتر-
170کابل کنترل افشان 1.5*6 آرین ابهرمتر477,000
171کابل کنترل افشان 0.5*7 آرین ابهرمتر246,000
172کابل کنترل افشان 0.75*7 آرین ابهرمتر312,000
173کابل کنترل افشان 1*7 آرین ابهرمتر450,000
174کابل کنترل افشان 1.5*7 آرین ابهرمتر548,000
کابل کنترل افشان 2.5*7 آرین ابهرمتر861,000
176کابل کنترل افشان 1*8 آرین ابهرمتر483,000
177کابل کنترل افشان 1.5*8 آرین ابهرمتر624,000
178کابل کنترل افشان 0.5*10 آرین ابهرمتر355,000
179کابل کنترل افشان 0.75*10 آرین ابهرمتر510,000
180کابل کنترل افشان 1*10 آرین ابهرمتر622,000
181کابل کنترل افشان 1.5*10 آرین ابهرمتر794,000
182کابل کنترل افشان 1*12 آرین ابهرمتر674,000
183کابل کنترل افشان 0.75*14 آرین ابهرمتر622,000
184کابل کنترل افشان 0.5*15 آرین ابهرمتر522,000
185کابل کنترل افشان 1.5*16 آرین ابهرمتر1,218,000
186کابل کنترل افشان 0.75*20 آرین ابهرمتر89,000
187کابل کنترل افشان 1.5*20 آرین ابهرمتر1,550,000
188کابل کنترل افشان 1*24 آرین ابهرمتر1,460,000
189کابل کنترل افشان 0.5*25 آرین ابهرمتر872,000
190کابل کنترل افشان 1*30 آرین ابهرمتر1,787,000
191کابل کنترل افشان 1*40 آرین ابهرمتر2,016,000
192کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*2 آرین ابهرمتر249,000
193کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*3 آرین ابهرمتر335,000
194کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*6 آرین ابهرمتر-
195کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*7 آرین ابهرمتر-
196کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*7 آرین ابهرمتر-
197کابل کنترل افشان شیلددار 1*7 آرین ابهرمتر512,000
198کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*7 آرین ابهرمتر673,000
کابل کنترل افشان شیلددار 2.5*7 آرین ابهرمتر1,000,000
200کابل کنترل افشان شیلددار 1*8 آرین ابهرمتر-
201کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*8 آرین ابهرمتر771,000
202کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*10 آرین ابهرمتر-
203کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*10 آرین ابهرمتر-
204کابل کنترل افشان شیلددار 1*10 آرین ابهرمتر765,000
205کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*10 آرین ابهرمتر958,000
206کابل کنترل افشان شیلددار 1*12 آرین ابهرمتر835,000
207کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*14 آرین ابهرمتر-
208کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*15 آرین ابهرمتر-
209کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*16 آرین ابهرمتر-
210کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*20 آرین ابهرمتر-
211کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*20 آرین ابهرمتر2,020,000
212کابل کنترل افشان شیلددار 1*24 آرین ابهرمتر1,770,000
213کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*25 آرین ابهرمتر-
214کابل کنترل افشان شیلددار 1*30 آرین ابهرمتر2,090,000
215کابل کنترل افشان شیلددار 1*40 آرین ابهرمتر-
216کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر-
217کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر-
218کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر-
219کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر-
220کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر-
221کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر-
222کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر-
223کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر-

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top