لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر63000
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر78000
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر109700
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر177500
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر283000
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر391600
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر649800
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر87800
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر110800
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر154000
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر248200
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر402500
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر572100
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر934800
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1462800
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر2259400
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر3099400
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2828400
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر3512900
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر4690800
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر6982800
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر9358000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر108700
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر141300
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر200200
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر321600
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر523500
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر738100
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1224100
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1889200
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر3009800
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر4167200
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر252500
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر407900
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر657400
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر944500
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1521000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر2431100
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر4000900
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر114300
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر190900
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر286000
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر414500
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر680000
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر179100
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر266400
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر408200
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر584300
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر947800
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1484300
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر2327500
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر3170700
57کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر2851100
58کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر3630600
59کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر4778300
60کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر7111300
61کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر9600800
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر226900
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر340300
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر544500
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر759900
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1253300
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1928100
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر3061600
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر4196400
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر431700
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر671400
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر965100
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1577300
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر2495900
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر4084000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر17500
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر25300
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر33000
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر42800
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر67900
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر112500
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر172900
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر268800
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر443400
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر657400
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر930600
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر1264200
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1837300
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر116500
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر132700
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر172700
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر256900
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر226600
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر343200
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر289200
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر453300
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر143500
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر202900
102کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر254700
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر551600
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر806400
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر1143200
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1698100
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر2272500
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر687600
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر943500
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1337500
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1855700
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2664300
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3348800
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر4173700
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر5138900
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6647100
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر8293500
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر708100
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر971500
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1337400
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1910800
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2744200
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3449200
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر4297800
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر5292200
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6845700
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر8541800
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram