لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

اخرین به روز رسانی : 1399/07/05

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر46,400
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر57,500
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر80,900
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر130,700
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر209,000
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر289,000
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر478,400
8کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر64,800
9کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر81,700
10کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر113,500
11کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر182,800
12کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر296,500
13کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر421,500
14کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر688,300
15کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1,078,000
16کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر1,663,000
17کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر2,281,000
18کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2,018,000
19کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر2,506,000
20کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر3,346,000
21کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر4,982,000
22کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر6,676,000
23کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر80,000
24کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر104,000
25کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر147,000
26کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر236,800
27کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر386,000
28کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر544,000
29کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر902,000
30کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر1,391,000
31کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر2,215,000
32کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر3,066,000
33کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر185,000
34کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر300,900
35کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر484,000
36کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر695,000
37کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1,120,000
38کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر1,790,000
39کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر2,944,000
40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر107,500
43کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر160,700
44کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر223,700
45کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر311,600
46کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر495,100
47کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر 
48کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر 
49کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر141,000
50کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر212,200
51کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر304,100
52کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر438,500
53کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر709,000
54کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1,092,000
55کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر1,797,000
56کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر2,334,000
57کابل مفتول 16+25+3 آرین ابهرمتر2,034,000
58کابل مفتول 16+35+3 آرین ابهرمتر2,590,000
59کابل افشان 25+50+3 آرین ابهرمتر3,409,000
60کابل مفتول 35+70+3 آرین ابهرمتر5,073,000
61کابل مفتول 50+95+3 آرین ابهرمتر6,849,000
62کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر 
63کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر 
64کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر189,900
65کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر261,600
66کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر415,400
67کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر573,200
68کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر923,000
69کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر1,456,500
70کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر2,304,000
71کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر3,121,500
72کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر 
73کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر342,100
74کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر493,700
75کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر714,200
76کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1,166,000
77کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر1,844,000
78کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر3,034,000
79سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر12,300
80سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر17,700
81سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر23,100
82سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر29,400
83سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر46,600
84سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر79,600
85سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر120,900
86سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر208,800
87سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر326,400
88سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر490,000
89سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر695,000
90سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر965,000
91سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1,394,000
92کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر88,000
93کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر98,100
94کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر133,800
95کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر196,500
96کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر171,000
97کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر261,900
98کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر221,100
99کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر343,600
100کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر109,400
101کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر151,100
102کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر182,700
103کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر406,000
104کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر 
105کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر593,000
106کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر 
107کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر841,000
108کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر 
109کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1,250,000
110کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر 
111کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر1,672,000
112کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر 
113کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر567,000
114کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر753,000
115کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1,073,000
116کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1,434,000
117کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2,030,000
118کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر2,508,000
119کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3,044,000
120کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر3,789,000
121کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر5,113,000
122کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر6,303,000
123کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر567,000
124کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر753,000
125کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1,073,000
126کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر1,434,000
127کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2,030,000
128کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر2,508,000
129کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر3,044,000
130کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر3,789,000
131کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر5,113,000
132کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر6,303,000
137کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهرمتر22,300
138کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهرمتر34,400
139کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهرمتر48,100
140کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهرمتر79,400

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات سیم و کابل آرین ابهر

برای خرید محصولات سیم و کابل آرین ابهر کلیک کنید