لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر70.800
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر85.000
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر116.600
4کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهرمتر188.500
5کابل افشان 4 * 2 آرین ابهرمتر294.800
6کابل افشان 6 * 2 آرین ابهرمتر414.700
7کابل افشان 10 * 2 آرین ابهرمتر682.900
8کابل افشان 16 * 2 آرین ابهرمتر1.048.100
9کابل افشان 0.75 * 3 آرین ابهرمتر92.400
10کابل افشان 1 * 3 آرین ابهرمتر116.300
11کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهرمتر167.700
12کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهرمتر266.100
13کابل افشان 4 * 3 آرین ابهرمتر404.200
14کابل افشان 6 * 3 آرین ابهرمتر583.900
15کابل افشان 10 * 3 آرین ابهرمتر995.600
16کابل افشان 16 * 3 آرین ابهرمتر1.523.000
17کابل افشان 25 * 3 آرین ابهرمتر2.373.400
18کابل افشان 35 * 3 آرین ابهرمتر3.307.900
19کابل افشان  16+25+3 آرین ابهرمتر2.829.700
20کابل افشان  16+35+3 آرین ابهرمتر3.675.800
21کابل افشان  25+50+3 آرین ابهرمتر5.229.000
22کابل افشان  35+70+3 آرین ابهرمتر7.350.000
23کابل افشان  50+95+3 آرین ابهرمتر9.826.900
24کابل افشان  70+120+3 آرین ابهرمتر12.915.000
25کابل افشان  70+150+3 آرین ابهرمتر15.800.400
26کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهرمتر115.700
27کابل افشان 1 * 4 آرین ابهرمتر148.500
28کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهرمتر210.200
29کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهرمتر340.200
30کابل افشان 4 * 4 آرین ابهرمتر525.200
31کابل افشان 6 * 4 آرین ابهرمتر750.700
32کابل افشان 10 * 4 آرین ابهرمتر1.307.200
33کابل افشان 16 * 4 آرین ابهرمتر2.026.500
34کابل افشان 25 * 4 آرین ابهرمتر3.127.200
35کابل افشان 35 * 4 آرین ابهرمتر4.373.700
36کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهرمتر266.400
37کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهرمتر424.300
38کابل افشان 4 * 5 آرین ابهرمتر651.000
39کابل افشان 6 * 5 آرین ابهرمتر938.100
40کابل افشان 10 * 5 آرین ابهرمتر1.607.000
41کابل افشان 16 * 5 آرین ابهرمتر2.529.600
42کابل افشان 25 * 5 آرین ابهرمتر4.001.400
43کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر-
44کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر-
45کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر169.000
46کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهرمتر242.500
47کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهرمتر348.300
48کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهرمتر477.700
49کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهرمتر732.900
50کابل مفتول 16 * 2 آرین ابهرمتر1.118.200
51کابل مفتول 0/75 * 3 آرین ابهرمتر-
52کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهرمتر-
53کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهرمتر199.600
54کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهرمتر320.300
55کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهرمتر483.800
56کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهرمتر652.000
57کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهرمتر1.023.700
58کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهرمتر1.596.000
59کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهرمتر2.425.500
60کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهرمتر3.326.500
61کابل مفتول 16+25*3 آرین ابهرمتر2.903.200
62کابل مفتول 16+35*3 آرین ابهرمتر3.756.900
63کابل مفتول 25+50*3 آرین ابهرمتر5.250.000
64کابل مفتول 35+70*3 آرین ابهرمتر7.507.500
65کابل مفتول 50+95*3 آرین ابهرمتر10.010.700
66کابل مفتول 70+120*3 آرین ابهرمتر13.125.000
67کابل مفتول 70+150*3 آرین ابهرمتر15.960.000
68کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهرمتر-
69کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهرمتر-
70کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهرمتر281.400
71کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهرمتر407.400
72کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهرمتر588.900
73کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهرمتر819.100
74کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهرمتر1.342.800
75کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهرمتر2.047.500
76کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهرمتر3.181.500
77کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهرمتر-
78کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهرمتر-
79کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهرمتر491.400
80کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهرمتر746.300
81کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهرمتر1.037.900
82کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهرمتر1.654.500
83کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهرمتر2.572.500
84کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهرمتر4.000.500
85سیم افشان 0/5*1 آرین ابهرمتر17.900
86سیم افشان 0/75*1 آرین ابهرمتر24.600
87سیم افشان 1*1 آرین ابهرمتر32.000
88سیم افشان 1/5*1 آرین ابهرمتر44.900
89سیم افشان 2/5*1 آرین ابهرمتر71.200
90سیم افشان 4*1 آرین ابهرمتر117.300
91سیم افشان 6*1 آرین ابهرمتر180.000
92سیم افشان 10*1 آرین ابهرمتر288.200
93سیم افشان 16*1 آرین ابهرمتر450.100
94سیم افشان 25*1 آرین ابهرمتر683.400
95سیم افشان 35*1 آرین ابهرمتر964.100
96سیم افشان 50*1 آرین ابهرمتر1.365.000
97سیم افشان 70*1 آرین ابهرمتر1.922.000
98سیم افشان 95*1 آرین ابهرمتر2.625.000
99سیم افشان 120*1 آرین ابهرمتر3.280.300
100سیم مفتول 0/5*1 آرین ابهرمتر-
101سیم مفتول 0/75*1 آرین ابهرمتر-
102سیم مفتول 1*1 آرین ابهرمتر29.200
103سیم مفتول 1/5*1 آرین ابهرمتر46.600
104سیم مفتول 2/5*1 آرین ابهرمتر72.800
105سیم مفتول 4*1 آرین ابهرمتر126.000
106سیم مفتول 6*1 آرین ابهرمتر190.500
107سیم مفتول 10*1 آرین ابهرمتر303.500
108سیم مفتول 16*1 آرین ابهرمتر485.600
109سیم مفتول 25*1 آرین ابهرمتر723.400
110سیم مفتول 35*1 آرین ابهرمتر1.071.300
111سیم مفتول 50*1 آرین ابهرمتر1.444.200
112سیم مفتول 70*1 آرین ابهرمتر2.009.000
113سیم مفتول 95*1 آرین ابهرمتر2.704.000
114سیم مفتول 120*1 آرین ابهرمتر3.360.600
115کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر743.500
116کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر1.029.000
117کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1.454.700
118کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر2.047.500
119کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2.773.100
120کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3.453.400
121کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر4.576.800
122کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر5.355.000
123کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر6.972.100
124کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر8.715.000
125کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهرمتر759.900
126کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهرمتر1.035.400
127کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهرمتر1.454.200
128کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهرمتر2.058.300
129کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهرمتر2.782.500
130کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهرمتر3.517.500
131کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهرمتر4.305.800
132کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهرمتر5.395.400
137کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهرمتر7.066.500
138کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهرمتر8.767.500
139کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهرمتر579.100
140کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهرمتر
141کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهرمتر846.700
142کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهرمتر
143کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهرمتر1.200.300
144کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهرمتر
145کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهرمتر1.783.000
146کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهرمتر
147کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهرمتر2.386.100
148کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهرمتر
149کابل کولری 1*4 آرین ابهرمتر
150کابل کولری 1/5*4 آرین ابهرمتر201.000
151کابل کولری 1/5*5 آرین ابهرمتر267.100
152کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر209.700
153کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*2.5 آرین ابهرمتر301.000
154کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر267.400
155کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*2.5 آرین ابهرمتر394.700
156کابل افشان (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر351.500
157کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر265.800
158کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*2.5 آرین ابهرمتر362.900
159کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر338.600
160کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*2.5 آرین ابهرمتر466.400
161کابل شیلد (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر422.600
کابل های نسوز روکش LSZH با مقاومت 750 درجه سانتیگراد
162کابل افشان (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر221.600
163کابل افشان (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر280.600
164کابل افشان (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر364.600
165کابل شیلد (LSZH/LSFR) 2*1.5 آرین ابهرمتر282.400
166کابل شیلد (LSZH/LSFR) 3*1.5 آرین ابهرمتر353.800
167کابل شیلد (LSZH/LSFR) 4*1.5 آرین ابهرمتر457.200
168کابل کنترل افشان 1.5*2 آرین ابهرمتر-
169کابل کنترل افشان 1.5*3 آرین ابهرمتر-
170کابل کنترل افشان 1.5*6 آرین ابهرمتر323.200
171کابل کنترل افشان 0.5*7 آرین ابهرمتر167.600
172کابل کنترل افشان 0.75*7 آرین ابهرمتر211.500
173کابل کنترل افشان 1*7 آرین ابهرمتر306.600
174کابل کنترل افشان 1.5*7 آرین ابهرمتر373.800
175کابل کنترل افشان 1.5*7 آرین ابهرمتر586.500
176کابل کنترل افشان 1*8 آرین ابهرمتر329.800
177کابل کنترل افشان 1.5*8 آرین ابهرمتر425.600
178کابل کنترل افشان 0.5*10 آرین ابهرمتر238.500
179کابل کنترل افشان 0.75*10 آرین ابهرمتر347.700
180کابل کنترل افشان 1*10 آرین ابهرمتر423.300
181کابل کنترل افشان 1.5*10 آرین ابهرمتر540.800
182کابل کنترل افشان 1*12 آرین ابهرمتر459.000
183کابل کنترل افشان 0.75*14 آرین ابهرمتر423.200
184کابل کنترل افشان 0.5*15 آرین ابهرمتر357.100
185کابل کنترل افشان 1.5*16 آرین ابهرمتر832.600
186کابل کنترل افشان 0.75*20 آرین ابهرمتر606.200
187کابل کنترل افشان 1.5*20 آرین ابهرمتر1.056.200
188کابل کنترل افشان 1*24 آرین ابهرمتر997.300
189کابل کنترل افشان 0.5*25 آرین ابهرمتر595.000
190کابل کنترل افشان 1*30 آرین ابهرمتر1.217.400
191کابل کنترل افشان 1*40 آرین ابهرمتر1.376.600
192کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*2 آرین ابهرمتر171.100
193کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*3 آرین ابهرمتر230.400
194کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*6 آرین ابهرمتر-
195کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*7 آرین ابهرمتر-
196کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*7 آرین ابهرمتر-
197کابل کنترل افشان شیلددار 1*7 آرین ابهرمتر352.200
198کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*7 آرین ابهرمتر463.000
199کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*7 آرین ابهرمتر689.100
200کابل کنترل افشان شیلددار 1*8 آرین ابهرمتر-
201کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*8 آرین ابهرمتر526.800
202کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*10 آرین ابهرمتر-
203کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*10 آرین ابهرمتر-
204کابل کنترل افشان شیلددار 1*10 آرین ابهرمتر552.900
205کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*10 آرین ابهرمتر659.200
206کابل کنترل افشان شیلددار 1*12 آرین ابهرمتر574.300
207کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*14 آرین ابهرمتر-
208کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*15 آرین ابهرمتر-
209کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*16 آرین ابهرمتر-
210کابل کنترل افشان شیلددار 0.75*20 آرین ابهرمتر-
211کابل کنترل افشان شیلددار 1.5*20 آرین ابهرمتر1.387.500
212کابل کنترل افشان شیلددار 1*24 آرین ابهرمتر1.218.300
213کابل کنترل افشان شیلددار 0.5*25 آرین ابهرمتر-
214کابل کنترل افشان شیلددار 1*30 آرین ابهرمتر1.438.800
215کابل کنترل افشان شیلددار 1*40 آرین ابهرمتر-
216کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهرمتر
217کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهرمتر
218کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهرمتر
219کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهرمتر
220کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهرمتر
221کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهرمتر
222کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهرمتر
223کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهرمتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram