کابل 10 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 15 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 2 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 20 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 30 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 4 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 50 زوج هوایی با مقطع 06 رویان

کابل 6 زوج هوایی با مقطع 06 رویان