کنتاکتور

کنتاکتور

پخش لوازم الکتریکی فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه

پخش لوازم الکتریکی فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه

کنتاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند.

از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده می شود. هر کنتاکتور معمولاً داراي سه کنتاکت اصلی براي مدارمی باشد.

کنتاکتور از دو هسته E شکل که یکی ثابت و دیگري متحرك است، تشکیل می شود. در میان هستۀ ثابت یک سیم پیچ قرار دارد که با عبور جریان از آن نیرویی ایجاد می شود که هسته متحرك را به هستۀ ثابت متصل می­کند.

با حرکت هستۀ متحرك، تعدادي کنتاکت باز، بسته و تعدادي کنتاکت بسته، باز خواهند شد.

در هستۀ کنتاکتورهاي AC براي جلوگیري از لرزش ناشی از فرکانس از یک حلقۀ اتصال کوتاه شده مانند آنچه که در موتورهاي با قطب چاکدار وجود دارد، استفاده می شود.

با القاي ولتاژ در حلقۀ اتصال کوتاه، جریانی از آن خواهد گذشت و این جریان شاري را تولید می کند که با شار اصلی 90 درجه اختلاف فاز دارد و باعث می شود

در هسته دائماً شار وجود داشته باشد و نیروي دائمی دو بخش ثابت و متحرك هسته را به هم متصل نگه دارد.

نمایش 1–12 از 80 نتایج

نمایش سایدبار

رله بیمتال 45 کیلو وات شراک (LST 39999)

رله بیمتال 45 کیلو وات شراک (LST 39000)

رله بیمتال45 کیلو وات شراک (LST 37500)

رله بیمتال45 کیلو وات شراک (L ST 36300)

رله بیمتال تا 45 کیلو وات شراک (L ST 35000)

رله بیمتال45 کیلو وات شراک (LST 34000)

رله بیمتال 22 تا 32 آمپرتا 45 کیلو وات شراک

رله بیمتال ۱۸ تا ۲۵ آمپر برای کنتاکتور ۱۸وات شراک

رله بیمتال22 کیلو وات شراک (LST 25000)

رله بیمتال22 کیلو وات شراک (L ST 24500)

رله بیمتال22 کیلو وات شراک (LST 24000)

رله بیمتال 22 تا 32 آمپر برای کنتاکتور شراک