باتری 9 ولت کتابی شیرینگ آبی کملیون (6F22-SP1B)

باتری 9 ولت کتابی کارتــی آبی کملیون (6F22-BP1B)

باتری بزرگ 1.5 ولت شیرینگ آبی 2 عددی کملیون (R20P-SP2B)

باتری بزرگ 1.5 ولت کارتی آبی 2 عددی کملیون (R20P-BP2B)

باتری قلمی 1.5 ولت شیرینگ آبی 2 عددی کملیون (R6P-SP2B)

باتری قلمی 1.5 ولت شیرینگ آبی 4 عددی کملیون (R6P-SP4B)

باتری قلمی1.5 ولت کارتی آبی 2 عددی کملیون (R6P-BP2B)

باتری متوسط 1.5 ولت شیرینگ آبی 2 عددی کملیون (R14P-SP2B)

باتری متوسط 1.5 ولت کارتی آبی 2 عددی کملیون (R14P-BP2B)

باتری نیم قلمی 1.5 ولت شیرینگ 2 عددی کملیون (R03P-SP2B)

باتری نیم قلمی 1.5 ولت کارتی2 عددی کملیون (R03P-BP2B)