نمایش 1–12 از 18 نتیجه

کابل افشان 6 *4 سیم و کابل همدان

43,560,000 ریال79,200,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 4 *4 سیم و کابل همدان

19,725,000 ریال35,860,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 2/5 *4 سیم و کابل همدان

19,725,000 ریال35,860,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 1/5 *4 سیم و کابل همدان

12,405,000 ریال22,550,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 6 *3 سیم و کابل همدان

33,660,000 ریال61,200,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 4 *3 سیم و کابل همدان

23,375,000 ریال42,500,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 2/5 *3 سیم و کابل همدان

15,620,000 ریال28,400,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 1/5 *3 سیم و کابل همدان

6,475,000 ریال17,700,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 6 *2 سیم و کابل همدان

23,980,000 ریال43,600,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 4 *2 سیم و کابل همدان

17,050,000 ریال31,000,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 2/5 *2 سیم و کابل همدان

11,135,000 ریال20,240,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5

کابل افشان 1/5 *2 سیم و کابل همدان

6,960,000 ریال12,650,000 ریال
مشخصات فنی محصول:
 • جنس مغزی: مس آنیل
 • ولتاژ نامی: 300/300v, 300/500 v
 • حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتی‌گراد
 • حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای دریافتی: ISO 1400، ISO 9001، IEC، VDE
مشخصات فیزیکی محصول:
 • نوع عایق: PVC نوع D
 • نوع روکش: PVC نوع ST5