لیست قیمت محصولات LS

لیست قیمت محصولات LS

ردیفشرح کالا( مشخصات)کد کالاقیمت مصرف کننده (ریال)
1کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C1A565,000
2کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C2A565,000
3کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C4A565,000
4کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C6A565,000
5کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C10A565,000
6کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C16A565,000
7کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C20A565,000
8کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C25A565,000
9کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C32A565,000
10کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C40A579,000
11کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C50A579,000
12کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C63A579,000
13کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C6A898,000
14کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C10A898,000
15کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C16A898,000
16کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C20A898,000
17کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C25A898,000
18کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C32A898,000
19کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C4A1,705,000
20کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C6A1,705,000
21کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C10A1,705,000
22کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C16A1,705,000
23کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C20A1,705,000
24کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C25A1,705,000
25کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C32A1,705,000
26کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C40A1,705,000
27کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C50A1,729,000
28کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C63A1,729,000
29کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C6A2,139,000
30کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C10A2,139,000
31کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C16A2,139,000
32کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C20A2,139,000
33کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C25A2,139,000
34کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C32A2,139,000
35کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C40A2,139,000
36کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C50A2,198,000
37کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C63A2,198,000
38کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-AX-6~63A1,555,000
39کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C1A616,000
40کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C2A616,000
41کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C4A616,000
42کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C6A616,000
43کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C10A616,000
44کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C16A616,000
45کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C20A616,000
46کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C25A616,000
47کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C32A616,000
48کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C40A616,000
49کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C50A616,000
50کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C63A616,000
51کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C10A1,707,000
52کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C16A1,707,000
53کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C4A1,929,000
54کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C6A1,929,000
55کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C10A1,929,000
56کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C16A1,929,000
57کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C20A1,929,000
58کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C25A1,929,000
59کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C32A1,929,000
60کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C40A1,929,000
61کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C50A1,929,000
62کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C63A1,929,000
63کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-b AX-6~63A1,869,000
64کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 30A3,021,000
65کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 50A4,021,000
66کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF103a 100A5,796,000
67تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C25A607,000
68تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C32A607,000
69کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 100ABKD 1P 100A
70کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 125ABKD 1P 125A
71کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50ABKD 3P 50A1,441,000
72کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63ABKD 3P 63A1,441,000
73محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 30mA7,518,000
74محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 30mA7,518,000
75محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 30mA7,666,000
76محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 300mA6,983,000
77محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 300mA6,983,000
78محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 300mA7,120,000
79کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C10A 30mA2,249,000
80کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C16A 30mA2,249,000
81کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C25A 30mA2,249,000
82کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C32A 30mA2,249,000
83کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKS-b 1P+N C32A 30mA3,327,000
84400/380VAC – 22KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 4010,410,000
85400/380VAC – 22KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 5010,410,000
86400/380VAC – 22KA – 60A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 6010,410,000
87400/380VAC – 22KA – 75A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 7510,410,000
88400/380VAC – 22KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 10010,410,000
89400/380VAC – 30KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 12518,824,000
90400/380VAC – 30KA – 150A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 15018,824,000
91400/380VAC – 30KA – 175A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 17518,824,000
92400/380VAC – 30KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 20018,824,000
93400/380VAC – 30KA – 225A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 22518,824,000
94400/380VAC – 30KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 25018,824,000
95400/380VAC – 65KA – 300A – پل 3 – 400 فریم آمپرABS403C / 30046,658,000
96400/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپرABS403C / 40046,658,000
97400/380VAC – 75KA – 630A – پل 3 – 800 فریم آمپرABS803C / 63076,894,000
98400/380VAC – 75KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپرABS803C / 80083,300,000
990/6 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 1610,381,000
1000/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 20A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 2010,381,000
1010/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 2510,381,000
1020/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 3210,381,000
1030/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 4010,381,000
1040/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 5010,381,000
1050/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 6310,381,000
1060/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 8010,381,000
1070/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 10010,381,000
1080/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 12516,681,000
1090/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC –50KA – 160A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 16016,681,000
1100/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 20016,681,000
1110/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 25016,681,000
112250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – شنت بوبینSHT (For ABN 103~203)5,796,000
113800 الی 400 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – شنت بوبSHT (For ABS 403~803)5,796,000
114250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For ABN 103~203)8,167,000
115800 الی 400 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For ABS 403~803)8,167,000
116250 الی 40 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکتAX (For ABN 103~203)2,555,000
117800 الی 400 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکتAX (For ABS 403~803)4,427,000
118250 الی 40 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکتAL (For ABN 103~203)2,555,000
119800 الی 400 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکتAL (For ABS 403~803)4,427,000
120630 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمشSPS33F (For ABS603c)12,200,000
121800 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمشSPS43F (For ABS803c)12,200,000
122240VAC – 30KA – 100A – پل تک – 160 فریم آمپرTD160N FTU 100 15,905,000
1230/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 16 318,070,000
1240/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 25 318,070,000
1250/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 32 318,070,000
1260/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 40 318,070,000
1270/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 50 318,070,000
1280/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 63 318,070,000
1290/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 80 318,070,000
1300/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 100 318,070,000
1315-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 125 326,322,000
1325-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 160 326,322,000
1335-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 200 326,544,000
1345-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 250 326,544,000
1355-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپرTS400N ATU 400 372,781,000
1365-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 500A – پل 3 – 630 فریم آمپرTS630N ATU 500 385,991,000
1375-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپرTS630N ATU 630 385,991,000
1385-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپرTS800N ATU 800 3101,884,000
139LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپرTS160N ETS 160 341,818,000
140LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرTS250N ETS 250 370,164,000
141LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپرTS400N ETS 400 398,348,000
142LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپرTS630N ETS 630 3106,281,000
143LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپرTS800N ETS 800 3185,555,000
144LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1000A – پل 3 – 1600 فریم آمپرTS1000N NG5 1000 3241,801,000
145LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1250A – پل 3 – 1600 فریم آTS1250N NG5 1250 3255,111,000
146LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1600A – پل 3 – 1600 فریم آمپTS1600N NG5 1600 3300,270,000
1470/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 16 422,043,000
1480/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 25 422,043,000
1490/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 32 422,043,000
1500/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 40 422,043,000
1510/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 50 422,043,000
1520/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 63 422,043,000
1530/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 80 422,043,000
1540/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 100 422,043,000
1555-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 4 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 125 455,281,00
1565-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 4 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 160 455,281,000
1575-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 4 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 200 455,281,000
1585-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 4 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 250 455,281,000
1595-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 4 – 400 فریم آمپرTS400N ATU 400 488,093,000
1605-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 4 – 630 فریم آمپرTS630N ATU 630 4129,252,000
1615-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 4 – 800 فریم آمپرTS800N ATU 800 4187,817,00
162800 الی 16 کلیدهای برای– 110 VAC/DC , 220VAC – شنت بوبینSHT (For TD/TS100~800)5,796,000
1631600 الی 1000 کلیدهای برای – 200/250VAC – شنت بوبSHT (For TS1000~1600)11,397,000
164800 الی 16 کلیدهای برای – 220/240VAC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For TD/TS100~800)8,198,000
1651600 الی 1000 کلیدهای برای – 220/250VAC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For TS1000~1600)11,561,000
166800 الی 16 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکتAX (For TD/TS100~800)2,555,000
167کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600) 1600~TS1000 For (A1,765,000
168800 الی 16 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کAL (For TD/TS100~800)2,555,000
1691600 الی 1000 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کAL (For TS1000~1600)1,734,000
170شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 100) TD100 For (S878,000
171شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 250) TS250 For (S1,459,000
172630 و 400 کلید برای – عدد سه( – باسبار )ها ترمینال شمشSP33a (For TS400,TS630)5,592,000
173شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 800TS800 For (S9,381,000
174100 الی 16 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – موتورMOP1 (For TD100)37,880,000
175250 الی 125 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP2 (For TS250,TS160)54,334,000
176630 الی 400 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP3 (For TS400,TS630)83,561,000
177800 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP4 (For TS800)99,908,000
178دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100TD100 For (DH14,199,000
179دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100) TD100 For (EH16,703,000
180دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250TS160,TS250 For (EH27,397,000
181دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630) TS630,TS400 For (EH313,017,000
182دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800TS800 For (E14,749,000
183دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600) TS1600 For (EH541,305,000
184100 الی 16 کلیدهای برای – پالگین پایةPB1326,640,000
185250 الی 125 کلیدهای برای – پالگین پایةPB2331,520,000
186630 الی 400 کلیدهای برای – پالگین پایةPB3354,280,000
187پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100ITS13816,000
188پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250ITS23873,000
189پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630ITS331,253,000
190800 کلیدهای برای – ها ترمینال پوششITS432,051,000
1913 پل – 630A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN06D306H MAD0D0AXNG5342,340,000
1923 پل – 800A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN08D308H MAD0D0AXNG5352,340,000
1933 پل – 1000A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN10D310H MAD0D0AXNG5362,340,000
1943 پل – 1250A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN13D313H MAD0D0AXNG5378,278,000
1953 پل – 1600A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN16D316H MAD0D0AXNG5394,140,000
1963 پل – 2000A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS20E320H MAD0D0AXNG5509,620,000
1973 پل – 2500A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS25E325H MAD0D0AXNG5608,890,000
1983 پل – 3200A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS32E332H MAD0D0AXNG5717,950,000
1993 پل – 630A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN06D306H M2D2D2AXAG5442,340,000
2003 پل – 800A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN08D308H M2D2D2AXAG5452,350,000
2013 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN10D310H M2D2D2AXAG5462,350,000
2023 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN13D313H M2D2D2AXAG5478,250,000
2033 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN16D316H M2D2D2AXAG5494,150,000
2043 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS20E320H M2D2D2AXAG5609,620,000
2053 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS25E325H M2D2D2AXAG5708,900,000
2063 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS32E332H M2D2D2AXAG5817,950,000
2073 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS40E340H M2D2D2AXAG51,162,910,000
2083 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS50F350H M2D2D2AXAG51,538,620,000
2093 پل – 6300A – 120KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS63G363H M2D2D2AXAG52,592,690,000
2103 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN10D310A M2D2D2AXAG6AL755,600,000
2113 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN13D313A M2D2D2AXAG6AL770,900,000
2123 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN16D316A M2D2D2AXAG6AL791,500,000
2133 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS20E320A M2D2D2AXAG6AL977,600,000
2143 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS25E325A M2D2D2AXAG6AL1,054,700,000
2153 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS32E332A M2D2D2AXAG6AL1,173,500,000
2163 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS40E340A M2D2D2AXAG6AL1,807,400,000
2173 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS50F350A M2D2D2AXAG6AL2,586,100,000
2186300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – وصل بویینCC (100~130V AC/DC)15,306,000
2196300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – وصل بوبینCC (200~250V AC/DC)15,306,000
2206300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – قطع بویینSHT1 (100~130V AC/DC)15,306,000
2216300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – قطع بویینSHT1 (200~250V AC/DC)15,306,000
2226300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – موتورM (100~130V AC/DC)63,223,000
2236300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – موتورM (200~250V AC/DC)63,223,000
2246300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – ولتاژ کاهش رلهUVT (100~130V AC/DC)21,080,000
2256300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – ولتاژ کاهش رلهUVT (200~250V AC/DC)21,080,000
2266300 الی 630 کلیدهای برای( – ثانیه 3 تا 0/5( هوایی کلید ولتاژ آندر رله قطع دهنده تاخیرUDC (200~250V AC/DC)21,080,000
2276300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 3 و باز 3 – کمکی کنتاکتAX (3NO + 3NC)7,903,000
2286300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 5 و باز 5 – کمکی کنتاکتBX (5NO + 5NC)7,903,000
229کنتاکت خطا )آالرم( به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای 630 الی 6MRB + AL25,295,000
2306300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 4 – قرارگیری وضعیت کنتاکتPosition Switch 4C47,430,000
2316300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 8 – قرارگیری وضعیت کنتاکتPosition Switch 8C94,859,000
2326300 الی 630 کلیدهای برای – فیکس کلیدهای برای – دور قابDF (For ACB Fixed type)6,544,000
2336300 الی 630 کلیدهای برای – کشویی کلیدهای برای – دور قابDF (For ACB Draw-out)6,544,000
234رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300NG594,859,000
235رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG5110,669,000
236رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG6131,750,000
237رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6300AC6184,450,000
238AC3 – 220VAC بوبین – باز کمکی کنتاکت یک – 3KW – 6AMC-6a-AC2202,202,000
239AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 4KW – 9AMC-9b-AC2202,524,000
240AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 5/5KW – 12AMC-12b-AC2202,586,000
241AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 7/5KW – 18AMC-18b-AC2203,472,000
242AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 11KW –22AMC-22b-AC2203,780,000
243AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 15KW – 32AMC-32a-AC2205,479,000
244AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 18/5KW – 40AMC-40a-AC2208,040,000
245AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 22KW – 50AMC-50a-AC22013,212,000
246AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 30KW – 65AMC-65a-AC22013,703,000
247AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 37KW – 75AMC-75a-AC22014,455,000
248AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 45KW – 85AMC-85a-AC22015,403,000
249AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 55KW – 100AMC-100a-AC22020,315,000
250AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130AMC-130a-AC22025,068,000
251AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130AMC-130a 100~240AC/DC26,176,000
252AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150AMC-150a-AC22028,895,000
253AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150AMC-150a 100~240AC/DC32,427,000
254AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 90KW – 185AMC-185a 100~240AC/DC42,758,000
255AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 132KW – 225AMC-225a 100~240AC/DC50,121,000
256AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 147KW – 265AMC-265a 100~240AC/DC56,597,000
257AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 160KW – 330AMC-330a 100~240AC/DC64,489,000
258AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 200KW – 400AMC-400a 100~240AC/DC92,867,000
259AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 265KW – 500AMC-500a-AC220131,182,000
260AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 330KW – 630AMC-630a-AC220175,406,000
261AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 440KW – 800AMC-800a-AC220187,926,000
262AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –4KW – 9AMC-9b-DC24,110-504,027,000
263AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –5/5KW – 12AMC-12b-DC110-504,618,000
264AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –7/5KW – 18AMC-18b-DC110-505,886,000
265AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –11KW –22AMC-22b-DC110-506,353,000
266AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –15KW – 32AMC-32a-DC24,110-507,412,000
267AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –18/5KW – 40AMC-40a-DC110-5010,219,000
268AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –22KW – 50AMC-50a-DC110-5015,391,000
269AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –30KW – 65AMC-65a-DC110-5021,427,000
270AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –37KW – 75AMC-75a-DC110-5022,097,000
271AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –45KW – 85AMC-85a-DC110-5022,766,000
272آمپر 6 کنتاکتور برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیمMT-12/3H – 0.4~0.633,183,000
273آمپر 6 کنتاکتور برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیمMT-12/3H – 0.63~13,183,000
274آمپر 6 کنتاکتور برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیمMT-12/3H – 1~1.63,183,000
275ر 6 کنتاکتور برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیمMT-12/3H – 1.6~2.53,183,000
276آمپر 6 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیمMT-12/3H – 2.5~43,183,000
277آمپر 6 کنتاکتور برای – 6 تا 4 :جریان تنظیمMT-12/3H – 4~63,183,000
278آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیمMT-32/3H – 0.4~0.633,615,000
279آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیمMT-32/3H – 0.63~13,615,000
28040 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیمMT-32/3H – 1~1.63,615,000
281آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیمMT-32/3H – 1.6~2.53,615,000
282آمپر 40 الی 9 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیمMT-32/3H – 2.5~43,615,000
283آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 6 تا 4 :جریان تنظیمMT-32/3H – 4~63,615,000
284آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 8 تا 5 :جریان تنظیمMT-32/3H – 5~83,615,000
285آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 9 تا 6 :جریان تنظیمMT-32/3H – 6~93,615,000
286آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 10 تا 7 :جریان تنظیمMT-32/3H – 7~103,615,000
287آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 13 تا 9 :جریان تنظیمMT-32/3H – 9~133,615,000
288آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 18 تا 12 :جریان تنظیمMT-32/3H – 9~133,615,000
289آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 22 تا 16 :جریان تنظیمMT-32/3H – 12~183,615,000
290آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیمMT-32/3H – 16~223,615,000
291آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 32 تا 22 :جریان تنظیمDMP60 T 220 2a1b3,615,000
292آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیمDMP06 TI 220 2a1b3,615,000
293آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیمDMP60 TI 220 2a1b5,849,000
294آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 36 تا 24 :جریان تنظیمIMPC NO 110/2205,849,000
295آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیمIMPC M485 110/2205,849,000
296آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم1m C5,849,000
297آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم5m.1 C5,849,000
298آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم2m C8,354,000
299آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم2m C8,354,000
300آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیمMT-32/3H – 18~258,354,000
301آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیمMT-32/3H – 22~328,354,000
302آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 95 تا 70 :جریان تنظیمMT-32/3H – 28~408,354,000
303آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 100 تا 80 :جریان تنظیمMT-63/3H – 18~258,354,000
304آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 75 تا 54 :جریان تنظیمMT-63/3H – 24~3616,591,000
305آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیمMT-63/3H – 28~4016,591,000
306آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 105 تا 80 :جریان تنظیمMT-63/3H – 34~5016,591,000
307آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 130 تا 95 :جریان تنظیمMT-63/3H – 45~6516,591,000
308آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 150 تا 110 :جریان تنظیمMT-95/3H – 28~4016,591,000
309آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100 تا 65 :جریان تنظیمMT-95/3H – 45~6520,019,000
310آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 125 تا 85 :جریان تنظیمMT-95/3H – 63~8520,019,000
311آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 160 تا 100 :جریان تنظیمMT-95/3H – 70~9520,019,000
312225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 185 تا 120 :جریان تنظیمMT-95/3H – 80~10020,019,000
313آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیمMT-150/3H – 54~7520,019,000
314آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیمMT-150/3H – 63~8533,167,000
315آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 330 تا 200 :جریان تنظیمMT-150/3H – 80~10533,167,000
316آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 400 تا 260 :جریان تنظیمMT-150/3H – 95~13033,167,000
317آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 300 تا 200 :جریان تنظیمMT-150/3H – 110~15063,242,000
318آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 800 تا 520 :جریان تنظیمMT-225/3H – 65~10063,242,000
319آمپر 22 الی 6 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بوبینMT-225/3H – 85~1251,390,000
320آمپر 40 الی 32 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 100~1601,390,000
321آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 120~1851,608,000
322آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 160~2402,140,000
323آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-400/3H – 160~24010,856,000
324آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-400/3H – 200~33011,821,000
325آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-400/3H – 260~40014,982,000
326آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-800/3H – 200~30026,518,000
327آمپر 800 الی 500 کنتاکتورهای برای – 110/220VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-800/3H – 520~80035,360,000
328کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC1,355,000
329کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC636,000
330کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC636,000
331کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC636,000
332کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC1,160,000
333کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 100~240 V AC/DC1,160,000
334کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 100~240 V AC/DC1,160,000
335کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800Coil: 100~240 V AC/DC869,000
336پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100Coil: 110~220 V AC/DC7,367,000
337پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130) 1NC+1NO (1–UA14,308,000
338پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150) 1NC+1NO (2–UA14,308,000
339پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185) 2NO (2–UA22,101,000
340پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225) 2NC (2–U22,101,00
341پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265) 2NC+2NO (4–UA31,587,000
342پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 3304NC (4–UA31,587,000
343پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 4004NO (4–UA31,587,000
34440 الی 9 کنتاکتورهای برای – کیلووار 3/33 الی 7/9 – خازنی سوئیچینگ واحد) 1NC+1NO (100–AU2,608,000
34565 الی 50 کنتاکتورهای برای – کیلووار 46 الی 40 – خازنی سوئیچینگ واحدContact Fixed 6 + Moving 33,478,000
346100 الی 75 کنتاکتورهای برای – کیلووار 62 الی 50 – خازنی سوئیچینگ واحدContact Fixed 6 + Moving 33,689,000
347درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الیContact Fixed 6 + Moving 3292,000
348درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225Contact Fixed 6 + Moving 31,390,000
349درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400Contact Fixed 6 + Moving 31,566,000
350150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالکContact Fixed 6 + Moving 31,401,000
351150 الی 6 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربهContact Fixed 6 + Moving 3880,000
352800 الی 185 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربهAC–92,790,000
353پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32AC–50785,000
354پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65AC–751,075,000
355پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 1009–A1,448,000
356150 الی 130 کنتاکتورهای برای – ریل روی نصب – بیمتال پایه220–A2,408,000
357سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتری400–A8,540,000
3581 تا 0/63 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلmms32s1a6,424,000
3591/6 تا 1 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلUS-36,242,000
3602/5 تا 1/6 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلAS-36,242,000
3614 تا 2/5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل32-UZ6,242,000
3626 تا 4 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلS/63-UZ6,242,000
3638 تا 5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلS/95-UZ6,242,000
36410 تا 6 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلUZ-150/S6,242,000
36513 تا 9 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلS/6R-UM6,242,000
36617 تا 11 :جریان تنظیم – 20 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 1 A6,242,000
36722 تا 14 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 1.6 A6,242,000
36826 تا 18 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 2.5 A6,242,000
36932 تا 22 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 4 A6,242,000
37040 تا 28 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 6 A15,062,000
37150 تا 34 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 8 A15,062,000
37263 تا 45 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 10 A15,062,000
37375 تا 55 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 13 A28,590,000
37490 تا 70 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 17 A28,590,000
375100 تا 80 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 22 A28,590,000
376100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – شنت بویینMMS–32S 26 A2,815,000
377100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رلهMMS–32S 32 A2,815,000
378کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100MMS–63S 40 A1,175,000
379کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100MMS–63S 50 A1,792,000
380کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32MMS–63S 63 A1,892,000
381کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100MMS–100S 75 A2,040,000
382دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 63/0 الی 3MMS–100S 90 A2,761,000
383دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63MMS–100S 100 A2,965,000
384دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100RS 220V AC3,167,000
385رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 63/0الی 32RU 220V AC980,000
386رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63) 1NC+1NO (F1,115,000
387دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)) 1NC+1NO (L41,316,000
388دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)32AF) 1NC+1NO (L41,316,000
389دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)100AF/63) 1NC+1NO (L43,160,000
390دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)32 M43,160,000
391هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)63 M41,106,000
392هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUS100 M53,753,000
393کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند32SA-D4,163,000
394کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند63A-D4,478,000
395کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندDMP06 T 220 2a1b4,689,000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram