لیست قیمت محصولات LS

لیست قیمت محصولات LS

ردیف شرح کالا( مشخصات) کد کالا قیمت مصرف کننده (ریال)
1 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C1A 565,000
2 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C2A 565,000
3 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C4A 565,000
4 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C6A 565,000
5 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C10A 565,000
6 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C16A 565,000
7 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C20A 565,000
8 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C25A 565,000
9 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C32A 565,000
10 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C40A 579,000
11 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C50A 579,000
12 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C63A 579,000
13 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C6A 898,000
14 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C10A 898,000
15 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C16A 898,000
16 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C20A 898,000
17 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P+N B/C25A 898,000
18 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P+N B/C32A 898,000
19 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C4A 1,705,000
20 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C6A 1,705,000
21 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 3P B/C10A 1,705,000
22 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C16A 1,705,000
23 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C20A 1,705,000
24 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 3P B/C25A 1,705,000
25 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C32A 1,705,000
26 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C40A 1,705,000
27 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C50A 1,729,000
28 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C63A 1,729,000
29 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C6A 2,139,000
30 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C10A 2,139,000
31 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C16A 2,139,000
32 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C20A 2,139,000
33 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C25A 2,139,000
34 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C32A 2,139,000
35 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C40A 2,139,000
36 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C50A 2,198,000
37 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C63A 2,198,000
38 کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63 BKN-AX-6~63A 1,555,000
39 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C1A 616,000
40 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C2A 616,000
41 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C4A 616,000
42 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C6A 616,000
43 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C10A 616,000
44 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C16A 616,000
45 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C20A 616,000
46 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C25A 616,000
47 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C32A 616,000
48 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C40A 616,000
49 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C50A 616,000
50 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C63A 616,000
51 کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN-b 2P C10A 1,707,000
52 کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN-b 2P C16A 1,707,000
53 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C4A 1,929,000
54 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C6A 1,929,000
55 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C10A 1,929,000
56 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C16A 1,929,000
57 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C20A 1,929,000
58 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C25A 1,929,000
59 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C32A 1,929,000
60 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C40A 1,929,000
61 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C50A 1,929,000
62 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C63A 1,929,000
63 کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63 BKN-b AX-6~63A 1,869,000
64 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز) BF53a 30A 3,021,000
65 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز) BF53a 50A 4,021,000
66 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز) BF103a 100A 5,796,000
67 تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پل BKP 1+N C25A 607,000
68 تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پل BKP 1+N C32A 607,000
69 کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 100A BKD 1P 100A  
70 کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 125A BKD 1P 125A  
71 کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50A BKD 3P 50A 1,441,000
72 کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63A BKD 3P 63A 1,441,000
73 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25A RKN 3P+N 25A 30mA 7,518,000
74 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40A RKN 3P+N 40A 30mA 7,518,000
75 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63A RKN 3P+N 63A 30mA 7,666,000
76 محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 25A RKN 3P+N 25A 300mA 6,983,000
77 محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 40A RKN 3P+N 40A 300mA 6,983,000
78 محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 63A RKN 3P+N 63A 300mA 7,120,000
79 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C10A 30mA 2,249,000
80 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C16A 30mA 2,249,000
81 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C25A 30mA 2,249,000
82 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C32A 30mA 2,249,000
83 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری) RKS-b 1P+N C32A 30mA 3,327,000
84 400/380VAC – 22KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 40 10,410,000
85 400/380VAC – 22KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 50 10,410,000
86 400/380VAC – 22KA – 60A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 60 10,410,000
87 400/380VAC – 22KA – 75A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 75 10,410,000
88 400/380VAC – 22KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 100 10,410,000
89 400/380VAC – 30KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 125 18,824,000
90 400/380VAC – 30KA – 150A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 150 18,824,000
91 400/380VAC – 30KA – 175A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 175 18,824,000
92 400/380VAC – 30KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 200 18,824,000
93 400/380VAC – 30KA – 225A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 225 18,824,000
94 400/380VAC – 30KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 250 18,824,000
95 400/380VAC – 65KA – 300A – پل 3 – 400 فریم آمپر ABS403C / 300 46,658,000
96 400/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپر ABS403C / 400 46,658,000
97 400/380VAC – 75KA – 630A – پل 3 – 800 فریم آمپر ABS803C / 630 76,894,000
98 400/380VAC – 75KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپر ABS803C / 800 83,300,000
99 0/6 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 16 10,381,000
100 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 20A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 20 10,381,000
101 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 25 10,381,000
102 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 32 10,381,000
103 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 40 10,381,000
104 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 50 10,381,000
105 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 63 10,381,000
106 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 80 10,381,000
107 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 100 10,381,000
108 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 125 16,681,000
109 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC –50KA – 160A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 160 16,681,000
110 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 200 16,681,000
111 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 250 16,681,000
112 250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – شنت بوبین SHT (For ABN 103~203) 5,796,000
113 800 الی 400 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – شنت بوب SHT (For ABS 403~803) 5,796,000
114 250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For ABN 103~203) 8,167,000
115 800 الی 400 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For ABS 403~803) 8,167,000
116 250 الی 40 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکت AX (For ABN 103~203) 2,555,000
117 800 الی 400 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکت AX (For ABS 403~803) 4,427,000
118 250 الی 40 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکت AL (For ABN 103~203) 2,555,000
119 800 الی 400 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکت AL (For ABS 403~803) 4,427,000
120 630 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمش SPS33F (For ABS603c) 12,200,000
121 800 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمش SPS43F (For ABS803c) 12,200,000
122 240VAC – 30KA – 100A – پل تک – 160 فریم آمپر TD160N FTU 100 1 5,905,000
123 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 16 3 18,070,000
124 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 25 3 18,070,000
125 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 32 3 18,070,000
126 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 40 3 18,070,000
127 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 50 3 18,070,000
128 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 63 3 18,070,000
129 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 80 3 18,070,000
130 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 100 3 18,070,000
131 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 125 3 26,322,000
132 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 160 3 26,322,000
133 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 200 3 26,544,000
134 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 250 3 26,544,000
135 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپر TS400N ATU 400 3 72,781,000
136 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 500A – پل 3 – 630 فریم آمپر TS630N ATU 500 3 85,991,000
137 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپر TS630N ATU 630 3 85,991,000
138 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپر TS800N ATU 800 3 101,884,000
139 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپر TS160N ETS 160 3 41,818,000
140 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر TS250N ETS 250 3 70,164,000
141 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپر TS400N ETS 400 3 98,348,000
142 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپر TS630N ETS 630 3 106,281,000
143 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپر TS800N ETS 800 3 185,555,000
144 LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1000A – پل 3 – 1600 فریم آمپر TS1000N NG5 1000 3 241,801,000
145 LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1250A – پل 3 – 1600 فریم آ TS1250N NG5 1250 3 255,111,000
146 LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1600A – پل 3 – 1600 فریم آمپ TS1600N NG5 1600 3 300,270,000
147 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 16 4 22,043,000
148 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 25 4 22,043,000
149 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 32 4 22,043,000
150 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 40 4 22,043,000
151 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 50 4 22,043,000
152 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 63 4 22,043,000
153 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 80 4 22,043,000
154 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 100 4 22,043,000
155 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 4 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 125 4 55,281,00
156 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 4 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 160 4 55,281,000
157 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 4 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 200 4 55,281,000
158 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 4 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 250 4 55,281,000
159 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 4 – 400 فریم آمپر TS400N ATU 400 4 88,093,000
160 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 4 – 630 فریم آمپر TS630N ATU 630 4 129,252,000
161 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 4 – 800 فریم آمپر TS800N ATU 800 4 187,817,00
162 800 الی 16 کلیدهای برای– 110 VAC/DC , 220VAC – شنت بوبین SHT (For TD/TS100~800) 5,796,000
163 1600 الی 1000 کلیدهای برای – 200/250VAC – شنت بوب SHT (For TS1000~1600) 11,397,000
164 800 الی 16 کلیدهای برای – 220/240VAC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For TD/TS100~800) 8,198,000
165 1600 الی 1000 کلیدهای برای – 220/250VAC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For TS1000~1600) 11,561,000
166 800 الی 16 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکت AX (For TD/TS100~800) 2,555,000
167 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600 ) 1600~TS1000 For (A 1,765,000
168 800 الی 16 کلیدهای برای( – آلارم )خطا ک AL (For TD/TS100~800) 2,555,000
169 1600 الی 1000 کلیدهای برای( – آلارم )خطا ک AL (For TS1000~1600) 1,734,000
170 شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 100 ) TD100 For (S 878,000
171 شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 250 ) TS250 For (S 1,459,000
172 630 و 400 کلید برای – عدد سه( – باسبار )ها ترمینال شمش SP33a (For TS400,TS630) 5,592,000
173 شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 800 TS800 For (S 9,381,000
174 100 الی 16 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – موتور MOP1 (For TD100) 37,880,000
175 250 الی 125 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتور MOP2 (For TS250,TS160) 54,334,000
176 630 الی 400 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتور MOP3 (For TS400,TS630) 83,561,000
177 800 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتور MOP4 (For TS800) 99,908,000
178 دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100 TD100 For (DH1 4,199,000
179 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100 ) TD100 For (EH1 6,703,000
180 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250 TS160,TS250 For (EH2 7,397,000
181 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630 ) TS630,TS400 For (EH3 13,017,000
182 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800 TS800 For (E 14,749,000
183 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600 ) TS1600 For (EH5 41,305,000
184 100 الی 16 کلیدهای برای – پالگین پایة PB13 26,640,000
185 250 الی 125 کلیدهای برای – پالگین پایة PB23 31,520,000
186 630 الی 400 کلیدهای برای – پالگین پایة PB33 54,280,000
187 پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100 ITS13 816,000
188 پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250 ITS23 873,000
189 پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630 ITS33 1,253,000
190 800 کلیدهای برای – ها ترمینال پوشش ITS43 2,051,000
191 3 پل – 630A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN06D306H MAD0D0AXNG5 342,340,000
192 3 پل – 800A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN08D308H MAD0D0AXNG5 352,340,000
193 3 پل – 1000A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN10D310H MAD0D0AXNG5 362,340,000
194 3 پل – 1250A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN13D313H MAD0D0AXNG5 378,278,000
195 3 پل – 1600A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN16D316H MAD0D0AXNG5 394,140,000
196 3 پل – 2000A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS20E320H MAD0D0AXNG5 509,620,000
197 3 پل – 2500A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS25E325H MAD0D0AXNG5 608,890,000
198 3 پل – 3200A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS32E332H MAD0D0AXNG5 717,950,000
199 3 پل – 630A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN06D306H M2D2D2AXAG5 442,340,000
200 3 پل – 800A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN08D308H M2D2D2AXAG5 452,350,000
201 3 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN10D310H M2D2D2AXAG5 462,350,000
202 3 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN13D313H M2D2D2AXAG5 478,250,000
203 3 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN16D316H M2D2D2AXAG5 494,150,000
204 3 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS20E320H M2D2D2AXAG5 609,620,000
205 3 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS25E325H M2D2D2AXAG5 708,900,000
206 3 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS32E332H M2D2D2AXAG5 817,950,000
207 3 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS40E340H M2D2D2AXAG5 1,162,910,000
208 3 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS50F350H M2D2D2AXAG5 1,538,620,000
209 3 پل – 6300A – 120KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS63G363H M2D2D2AXAG5 2,592,690,000
210 3 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN10D310A M2D2D2AXAG6AL 755,600,000
211 3 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN13D313A M2D2D2AXAG6AL 770,900,000
212 3 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN16D316A M2D2D2AXAG6AL 791,500,000
213 3 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS20E320A M2D2D2AXAG6AL 977,600,000
214 3 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS25E325A M2D2D2AXAG6AL 1,054,700,000
215 3 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS32E332A M2D2D2AXAG6AL 1,173,500,000
216 3 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS40E340A M2D2D2AXAG6AL 1,807,400,000
217 3 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS50F350A M2D2D2AXAG6AL 2,586,100,000
218 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – وصل بویین CC (100~130V AC/DC) 15,306,000
219 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – وصل بوبین CC (200~250V AC/DC) 15,306,000
220 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – قطع بویین SHT1 (100~130V AC/DC) 15,306,000
221 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – قطع بویین SHT1 (200~250V AC/DC) 15,306,000
222 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – موتور M (100~130V AC/DC) 63,223,000
223 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – موتور M (200~250V AC/DC) 63,223,000
224 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – ولتاژ کاهش رله UVT (100~130V AC/DC) 21,080,000
225 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – ولتاژ کاهش رله UVT (200~250V AC/DC) 21,080,000
226 6300 الی 630 کلیدهای برای( – ثانیه 3 تا 0/5( هوایی کلید ولتاژ آندر رله قطع دهنده تاخیر UDC (200~250V AC/DC) 21,080,000
227 6300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 3 و باز 3 – کمکی کنتاکت AX (3NO + 3NC) 7,903,000
228 6300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 5 و باز 5 – کمکی کنتاکت BX (5NO + 5NC) 7,903,000
229 کنتاکت خطا )آالرم( به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای 630 الی 6 MRB + AL 25,295,000
230 6300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 4 – قرارگیری وضعیت کنتاکت Position Switch 4C 47,430,000
231 6300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 8 – قرارگیری وضعیت کنتاکت Position Switch 8C 94,859,000
232 6300 الی 630 کلیدهای برای – فیکس کلیدهای برای – دور قاب DF (For ACB Fixed type) 6,544,000
233 6300 الی 630 کلیدهای برای – کشویی کلیدهای برای – دور قاب DF (For ACB Draw-out) 6,544,000
234 رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300 NG5 94,859,000
235 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300 AG5 110,669,000
236 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300 AG6 131,750,000
237 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6300 AC6 184,450,000
238 AC3 – 220VAC بوبین – باز کمکی کنتاکت یک – 3KW – 6A MC-6a-AC220 2,202,000
239 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 4KW – 9A MC-9b-AC220 2,524,000
240 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 5/5KW – 12A MC-12b-AC220 2,586,000
241 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 7/5KW – 18A MC-18b-AC220 3,472,000
242 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 11KW –22A MC-22b-AC220 3,780,000
243 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 15KW – 32A MC-32a-AC220 5,479,000
244 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 18/5KW – 40A MC-40a-AC220 8,040,000
245 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 22KW – 50A MC-50a-AC220 13,212,000
246 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 30KW – 65A MC-65a-AC220 13,703,000
247 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 37KW – 75A MC-75a-AC220 14,455,000
248 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 45KW – 85A MC-85a-AC220 15,403,000
249 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 55KW – 100A MC-100a-AC220 20,315,000
250 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130A MC-130a-AC220 25,068,000
251 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130A MC-130a 100~240AC/DC 26,176,000
252 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150A MC-150a-AC220 28,895,000
253 AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150A MC-150a 100~240AC/DC 32,427,000
254 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 90KW – 185A MC-185a 100~240AC/DC 42,758,000
255 AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 132KW – 225A MC-225a 100~240AC/DC 50,121,000
256 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 147KW – 265A MC-265a 100~240AC/DC 56,597,000
257 AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 160KW – 330A MC-330a 100~240AC/DC 64,489,000
258 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 200KW – 400A MC-400a 100~240AC/DC 92,867,000
259 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 265KW – 500A MC-500a-AC220 131,182,000
260 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 330KW – 630A MC-630a-AC220 175,406,000
261 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 440KW – 800A MC-800a-AC220 187,926,000
262 AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –4KW – 9A MC-9b-DC24,110-50 4,027,000
263 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –5/5KW – 12A MC-12b-DC110-50 4,618,000
264 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –7/5KW – 18A MC-18b-DC110-50 5,886,000
265 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –11KW –22A MC-22b-DC110-50 6,353,000
266 AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –15KW – 32A MC-32a-DC24,110-50 7,412,000
267 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –18/5KW – 40A MC-40a-DC110-50 10,219,000
268 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –22KW – 50A MC-50a-DC110-50 15,391,000
269 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –30KW – 65A MC-65a-DC110-50 21,427,000
270 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –37KW – 75A MC-75a-DC110-50 22,097,000
271 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –45KW – 85A MC-85a-DC110-50 22,766,000
272 آمپر 6 کنتاکتور برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیم MT-12/3H – 0.4~0.63 3,183,000
273 آمپر 6 کنتاکتور برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیم MT-12/3H – 0.63~1 3,183,000
274 آمپر 6 کنتاکتور برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیم MT-12/3H – 1~1.6 3,183,000
275 ر 6 کنتاکتور برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیم MT-12/3H – 1.6~2.5 3,183,000
276 آمپر 6 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیم MT-12/3H – 2.5~4 3,183,000
277 آمپر 6 کنتاکتور برای – 6 تا 4 :جریان تنظیم MT-12/3H – 4~6 3,183,000
278 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیم MT-32/3H – 0.4~0.63 3,615,000
279 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیم MT-32/3H – 0.63~1 3,615,000
280 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیم MT-32/3H – 1~1.6 3,615,000
281 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیم MT-32/3H – 1.6~2.5 3,615,000
282 آمپر 40 الی 9 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیم MT-32/3H – 2.5~4 3,615,000
283 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 6 تا 4 :جریان تنظیم MT-32/3H – 4~6 3,615,000
284 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 8 تا 5 :جریان تنظیم MT-32/3H – 5~8 3,615,000
285 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 9 تا 6 :جریان تنظیم MT-32/3H – 6~9 3,615,000
286 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 10 تا 7 :جریان تنظیم MT-32/3H – 7~10 3,615,000
287 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 13 تا 9 :جریان تنظیم MT-32/3H – 9~13 3,615,000
288 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 18 تا 12 :جریان تنظیم MT-32/3H – 9~13 3,615,000
289 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 22 تا 16 :جریان تنظیم MT-32/3H – 12~18 3,615,000
290 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیم MT-32/3H – 16~22 3,615,000
291 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 32 تا 22 :جریان تنظیم DMP60 T 220 2a1b 3,615,000
292 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم DMP06 TI 220 2a1b 3,615,000
293 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیم DMP60 TI 220 2a1b 5,849,000
294 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 36 تا 24 :جریان تنظیم IMPC NO 110/220 5,849,000
295 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم IMPC M485 110/220 5,849,000
296 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم 1m C 5,849,000
297 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم 5m.1 C 5,849,000
298 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم 2m C 8,354,000
299 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم 2m C 8,354,000
300 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم MT-32/3H – 18~25 8,354,000
301 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیم MT-32/3H – 22~32 8,354,000
302 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 95 تا 70 :جریان تنظیم MT-32/3H – 28~40 8,354,000
303 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 100 تا 80 :جریان تنظیم MT-63/3H – 18~25 8,354,000
304 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 75 تا 54 :جریان تنظیم MT-63/3H – 24~36 16,591,000
305 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیم MT-63/3H – 28~40 16,591,000
306 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 105 تا 80 :جریان تنظیم MT-63/3H – 34~50 16,591,000
307 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 130 تا 95 :جریان تنظیم MT-63/3H – 45~65 16,591,000
308 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 150 تا 110 :جریان تنظیم MT-95/3H – 28~40 16,591,000
309 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100 تا 65 :جریان تنظیم MT-95/3H – 45~65 20,019,000
310 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 125 تا 85 :جریان تنظیم MT-95/3H – 63~85 20,019,000
311 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 160 تا 100 :جریان تنظیم MT-95/3H – 70~95 20,019,000
312 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 185 تا 120 :جریان تنظیم MT-95/3H – 80~100 20,019,000
313 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیم MT-150/3H – 54~75 20,019,000
314 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیم MT-150/3H – 63~85 33,167,000
315 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 330 تا 200 :جریان تنظیم MT-150/3H – 80~105 33,167,000
316 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 400 تا 260 :جریان تنظیم MT-150/3H – 95~130 33,167,000
317 آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 300 تا 200 :جریان تنظیم MT-150/3H – 110~150 63,242,000
318 آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 800 تا 520 :جریان تنظیم MT-225/3H – 65~100 63,242,000
319 آمپر 22 الی 6 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بوبین MT-225/3H – 85~125 1,390,000
320 آمپر 40 الی 32 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-225/3H – 100~160 1,390,000
321 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-225/3H – 120~185 1,608,000
322 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-225/3H – 160~240 2,140,000
323 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-400/3H – 160~240 10,856,000
324 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-400/3H – 200~330 11,821,000
325 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-400/3H – 260~400 14,982,000
326 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-800/3H – 200~300 26,518,000
327 آمپر 800 الی 500 کنتاکتورهای برای – 110/220VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-800/3H – 520~800 35,360,000
328 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 1,355,000
329 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 636,000
330 کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 636,000
331 کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 636,000
332 کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 1,160,000
333 کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 100~240 V AC/DC 1,160,000
334 کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 100~240 V AC/DC 1,160,000
335 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800 Coil: 100~240 V AC/DC 869,000
336 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 Coil: 110~220 V AC/DC 7,367,000
337 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130 ) 1NC+1NO (1–UA 14,308,000
338 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150 ) 1NC+1NO (2–UA 14,308,000
339 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185 ) 2NO (2–UA 22,101,000
340 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225 ) 2NC (2–U 22,101,00
341 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265 ) 2NC+2NO (4–UA 31,587,000
342 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 330 4NC (4–UA 31,587,000
343 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 400 4NO (4–UA 31,587,000
344 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – کیلووار 3/33 الی 7/9 – خازنی سوئیچینگ واحد ) 1NC+1NO (100–AU 2,608,000
345 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – کیلووار 46 الی 40 – خازنی سوئیچینگ واحد Contact Fixed 6 + Moving 3 3,478,000
346 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – کیلووار 62 الی 50 – خازنی سوئیچینگ واحد Contact Fixed 6 + Moving 3 3,689,000
347 درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الی Contact Fixed 6 + Moving 3 292,000
348 درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 Contact Fixed 6 + Moving 3 1,390,000
349 درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400 Contact Fixed 6 + Moving 3 1,566,000
350 150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالک Contact Fixed 6 + Moving 3 1,401,000
351 150 الی 6 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربه Contact Fixed 6 + Moving 3 880,000
352 800 الی 185 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربه AC–9 2,790,000
353 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32 AC–50 785,000
354 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65 AC–75 1,075,000
355 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 9–A 1,448,000
356 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – ریل روی نصب – بیمتال پایه 220–A 2,408,000
357 سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتری 400–A 8,540,000
358 1 تا 0/63 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل mms32s1a 6,424,000
359 1/6 تا 1 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل US-3 6,242,000
360 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل AS-3 6,242,000
361 4 تا 2/5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل 32-UZ 6,242,000
362 6 تا 4 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل S/63-UZ 6,242,000
363 8 تا 5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل S/95-UZ 6,242,000
364 10 تا 6 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل UZ-150/S 6,242,000
365 13 تا 9 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل S/6R-UM 6,242,000
366 17 تا 11 :جریان تنظیم – 20 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 1 A 6,242,000
367 22 تا 14 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 1.6 A 6,242,000
368 26 تا 18 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 2.5 A 6,242,000
369 32 تا 22 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 4 A 6,242,000
370 40 تا 28 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 6 A 15,062,000
371 50 تا 34 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 8 A 15,062,000
372 63 تا 45 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 10 A 15,062,000
373 75 تا 55 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 13 A 28,590,000
374 90 تا 70 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 17 A 28,590,000
375 100 تا 80 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 22 A 28,590,000
376 100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – شنت بویین MMS–32S 26 A 2,815,000
377 100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رله MMS–32S 32 A 2,815,000
378 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100 MMS–63S 40 A 1,175,000
379 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100 MMS–63S 50 A 1,792,000
380 کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32 MMS–63S 63 A 1,892,000
381 کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100 MMS–100S 75 A 2,040,000
382 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 63/0 الی 3 MMS–100S 90 A 2,761,000
383 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63 MMS–100S 100 A 2,965,000
384 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100 RS 220V AC 3,167,000
385 رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 63/0الی 32 RU 220V AC 980,000
386 رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63 ) 1NC+1NO (F 1,115,000
387 دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع) ) 1NC+1NO (L 41,316,000
388 دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع) 32AF) 1NC+1NO (L 41,316,000
389 دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه) 100AF/63) 1NC+1NO (L 43,160,000
390 دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه) 32 M 43,160,000
391 هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) 63 M 41,106,000
392 هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUS 100 M 53,753,000
393 کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند 32SA-D 4,163,000
394 کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند 63A-D 4,478,000
395 کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند DMP06 T 220 2a1b 4,689,000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top