لیست قیمت محصولات LS (برق صنعتی)

لیست قیمت محصولات LS (برق صنعتی)

آخرین به روز رسانی : ’03/09/1401’

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)کد کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C1A835.000
2کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C2A835.000
3کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C4A835.000
4کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C6A835.000
5کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C10A835.000
6کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C16A835.000
7کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C20A835.000
8کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C25A835.000
9کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C32A835.000
10کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C40A854.000
11کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C50A854.000
12کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C63A854.000
13کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C6A1.326.000
14کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C10A1.326.000
15کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C16A1.326.000
16کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C20A1.326.000
17کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C25A1.326.000
18کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C32A1.326.000
19کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C4A2.517.000
20کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C6A2.517.000
21کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C10A2.517.000
22کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C16A2.517.000
23کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C20A2.517.000
24کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C25A2.517.000
25کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C32A2.517.000
26کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C40A2.517.000
27کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C50A2.553.000
28کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C63A2.553.000
29کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C6A3.158.000
30کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C10A3.158.000
31کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C16A3.158.000
32کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C20A3.158.000
33کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C25A3.158.000
34کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C32A3.158.000
35کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C40A3.158.000
36کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C50A3.246.000
37کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C63A3.246.000
38کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-AX-6~63A2.296.000
39کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C1A910.000
40کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C2A910.000
41کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C4A910.000
42کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C6A910.000
43کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C10A910.000
44کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C16A910.000
45کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C20A910.000
46کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C25A910.000
47کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C32A910.000
48کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C40A910.000
49کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C50A910.000
50کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C63A910.000
51کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C10A2.520.000
52کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C16A2.520.000
53کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C4A2.848.000
54کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C6A2.848.000
55کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C10A2.848.000
56کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C16A2.848.000
57کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C20A2.848.000
58کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C25A2.848.000
59کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C32A2.848.000
60کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C40A2.848.000
61کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C50A2.848.000
62کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C63A2.848.000
63کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-b AX-6~63A2.760.000
64کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 30A4.460.000
65کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 50A5.938.000
66کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF103a 100A8.559.000
67تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C25A896.000
68تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C32A896.000
69کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50ABKD 3P 50A2.125.000
70کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63ABKD 3P 63A2.125.000
71محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 30mA11.100.000
72محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 30mA11.100.000
73محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 30mA11.320.000
74محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 300mA10.310.000
75محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 300mA10.310.000
76محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 300mA10.515.000
77کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C10A 30mA3.320.000
78کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C16A 30mA3.320.000
79کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C25A 30mA3.320.000
80کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C32A 30mA3.320.000
81کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKS-b 1P+N C32A 30mA4.913.000
82کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 40AABN103C / 4015.370.000
83کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 50AABN103C / 5015.370.000
84کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 60AABN103C / 6015.370.000
85کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 75AABN103C / 7515.370.000
86کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 400/380VAC - 22KA - 100AABN103C / 10027.795.000
87کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 125AABN203C / 12527.795.000
88کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 150AABN203C / 15027.795.000
89کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 175AABN203C / 17527.795.000
90کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 200AABN203C / 20027.795.000
91کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 225AABN203C / 22527.795.000
92کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 400/380VAC - 30KA - 250AABN203C / 25027.795.000
93کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 400/380VAC - 65KA - 300AABS403C / 30068.890.000
94کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 400/380VAC - 65KA - 400AABS403C / 40069.840.000
95کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 400/380VAC - 75KA - 630AABS803C / 630113.540.000
96کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 400/380VAC - 75KA - 800AABS803C / 800123.000.000
97کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 16A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 1620.450.000
98کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 20A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 2020.450.000
99کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 25A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 2520.450.000
100کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 32A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 3220.450.000
101کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 40A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 4020.450.000
102کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 50A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 5020.450.000
103کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 63A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 6320.450.000
104کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 80A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 8020.450.000
105کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 100A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH103C / 10020.450.000
106کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 125A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 12532.410.000
107کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 16032.410.000
108کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 200A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 20032.410.000
109کلید های اتوماتیک کامپکت(متاسل) حرارتی (قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم حرارتی 1-0/7ABH203C / 25032.410.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل)
110بوبین شنت 220VAC/DC - برای کلید های 40 الی 250SHT (For ABN 103~203)8.560.000
111بوبین شنت 100/220VAC/DC - برای کلید های 400 الی 800SHT (For ABS 403~803)8.560.000
112رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC/DC - برای کلید های 40 الی 250UVT (For ABN 103~203)12.060.000
113رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC/DC - برای کلید های 400 الی 800UVT (For ABS 403~803)12.060.000
114کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته برای کلیدهاي 40 الی 250 AX (For ABN 103~203)3.770.000
115کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 400 الی 800AX (For ABS 403~803)6.535.000
116کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 40 الی 250 AL (For ABN 103~203)3.770.000
117کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 400 الی 800 AL (For ABS 403~803)6.535.000
118شمش ترمینال ها (باسبار) – براي کلید 630 (6 عدد)SPS33F (For ABS603c)11.075.000
119شمش ترمینال ها (باسبار) – براي کلید 800 (6 عدد)SPS43F (For ABS803c)12.700.000
120کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(غیر قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - تک پل - 240VAC - 30KA - 100A TD160N FTU 100 18.720.000
121کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 16A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 16 326.680.000
122کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 25A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 25 326.680.000
123کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 32A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 32 326.680.000
124کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 40A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 40 326.680.000
125کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 50A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 50 326.680.000
126کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 63A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 63 326.680.000
127کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 80A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 80 326.680.000
128کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 100A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 100 326.680.000
129کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 125A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 125 338.865.000
130کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 160 338.865.000
131کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 200A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 200 339.195.000
132کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 250 339.195.000
133کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 400A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS400N ATU 400 3102.000.000
134کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 500A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS630N ATU 500 3126.970.000
135کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 630A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS630N ATU 630 3126.970.000
136کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 800A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS800N ATU 800 3150.440.000
137کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم الکترونیکی: LSITS160N ETS 160 361.745.000
138کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم الکترونیکی: LSITS250N ETS 250 3103.600.000
139کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 400A - تنظیم الکترونیکی: LSITS400N ETS 400 3145.220.000
140کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 630A - تنظیم الکترونیکی: LSITS630N ETS 630 3156.930.000
141کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 3 پل - 415/380VAC - 65KA - 800A - تنظیم الکترونیکی: LSITS800N ETS 800 3273.985.000
142کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 1600 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 1000A - تنظیم الکترونیکی: LSIGTS1000N NG5 1000 3357.000.000
143کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 1600 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 1250A - تنظیم الکترونیکی: LSIGTS1250N NG5 1250 3376.700.000
144کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) الکترونیکی(قابل تنظیم) آمپر فریم 1600 - 3 پل - 415/380VAC - 50KA - 1600A - تنظیم الکترونیکی: LSIGTS1600N NG5 1600 3443.370.000
145کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 16A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 16 432.547.000
146کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 25A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 25 432.547.000
147کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 32A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 32 432.547.000
148کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 40A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 40 432.547.000
149کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 50A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 50 432.547.000
150کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 63A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 63 432.547.000
151کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 80A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 80 432.547.000
152کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 100 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 100A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 TD100N FMU 100 432.547.000
153کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 125A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 125 481.625.000
154کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 160 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 160A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS160N ATU 160 481.625.000
155کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 200A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 200 481.625.000
156کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 250 - 4 پل - 415/380VAC - 50KA - 250A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS250N ATU 250 481.625.000
157کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 400 - 4 پل - 415/380VAC - 65KA - 400A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS400N ATU 400 4130.000.000
158کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 630 - 4 پل - 415/380VAC - 65KA - 630A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS630N ATU 630 4190.850.000
159کلید های اتوماتیک کامپکت(سوسل) حرارتی مغناطیسی(قابل تنظیم) آمپر فریم 800 - 4 پل - 415/380VAC - 65KA - 800A - تنظیم حرارتی: 1-0/8 مغناطیسی:10-5TS800N ATU 800 4277.330.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل)
160بوبین شنت 110VAC/DC,220VAC - برای کلید های 16 الی 800SHT (For TD/TS100~800)8.560.000
161بوبین شنت 200/250VAC - برای کلید های 1000 الی 1600SHT (For TS1000~1600)16.830.000
162رله افت ولتاژ (آندر) 220/240VAC - برای کلید های 16 الی 800UVT (For TD/TS100~800)12.100.000
163رله افت ولتاژ (آندر) 220/250VAC - برای کلید های 1000 الی 1600UVT (For TS1000~1600)17.070.000
164کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلیدهاي 16 الی 800 AX (For TD/TS100~800)3.770.000
165کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600AX (For TD/TS100~800)2.605.000
166کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 16 الی 800 AL (For TD/TS100~800)3.770.000
167کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 1000 الی 1600 AL (For TS1000~1600)2.560.000
168شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 100SP13a (For TD100)725.000
169شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 250SP13a (For TS250)2.150.000
170شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – براي کلید 400 و 630SP33a (For TS400,TS630)8.260.000
171شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 800SPS43 (For TS800)8.710.000
172موتور - 100/220VAC/DC - برای کلید های 16 الی 100MOP1 (For TD100)55.930.000
173موتور - 100VAC/DC,220VAC/DC - برای کلید های 125 الی 250MOP2 (For TS250,TS160)80.288.000
174موتور - 100VAC/DC,220VAC/DC - برای کلید های 400 الی 630MOP3 (For TS400,TS630)123.380.000
175موتور - 100VAC/DC,220VAC/DC - برای کلید های 800MOP4 (For TS800)147.500.000
176دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100( DH1 (For TD1006.200.000
177دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100( EH1 (For TD1009.900.000
178دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250( EH2 (For TS250 , TS16010.920.000
179دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630( EH3 (For TS400 , TS63019.220.000
180دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800( EH4 (For TS80021.780.000
181دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600( EH5 (For TS160061.000.000
182پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 16 الی 100PB1339.330.000
183پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 125 الی 250PB2346.550.000
184پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 400 الی 630PB3380.150.000
185پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100ITS131.205.000
186پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250ITS231.290.000
187پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630ITS331.850.000
188پوشش ترمینال ها - براي کلیدهاي 800ITS433.030.000
189رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپرRTU23,AC220/460V
TS125 ~ 250
35.000.000
190رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 630 آمپرRTU23,AC220/460V
TS400 ~ 630
48.580.000
191رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 800 آمپرRTU23,AC220/460V
TS800
73.000.000
192کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 630A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN06D306H MAD0D0AXNG5505.500.000
193کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 800A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN08D308H MAD0D0AXNG5520.250.000
194کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1000A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN10D310H MAD0D0AXNG5535.000.000
195کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1250A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN13D313H MAD0D0AXNG5558.500.000
196کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1600A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAN16D316H MAD0D0AXNG5582.000.000
197کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2000A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAS20E320H MAD0D0AXNG5752.500.000
198کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2500A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAS25E325H MAD0D0AXNG5899.000.000
199کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 3200A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتورAS32E332H MAD0D0AXNG51.060.000.000
200کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 630A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN06D306H M2D2D2AXAG5653.150.000
201کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 800A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN08D308H M2D2D2AXAG5667.900.000
202کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN10D310H M2D2D2AXAG5682.700.000
203کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1250A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN13D313H M2D2D2AXAG5706.160.000
204کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 65KA - 1600A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN16D316H M2D2D2AXAG5729.650.000
205کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS20E320H M2D2D2AXAG5900.150.000
206کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 2500A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS25E325H M2D2D2AXAG51.046.750.000
207کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 3200A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS32E332H M2D2D2AXAG51.207.750.000
208کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 85KA - 4000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS40E340H M2D2D2AXAG51.717.100.000
209کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 100KA - 5000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS50F350H M2D2D2AXAG52.271.870.000
210کلید هوایی (متاسل) - فیکس 3 پل - 120KA - 6300A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS63G363H M2D2D2AXAG53.828.270.000
211کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 65KA - 1000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN10D310A M2D2D2AXAG6AL1.115.700.000
212کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 65KA - 1250A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN13D313A M2D2D2AXAG6AL1.138.300.000
213کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 65KA - 1600A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAN16D316A M2D2D2AXAG6AL1.168.700.000
214کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 2000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS20E320A M2D2D2AXAG6AL1.443.500.000
215کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 2500A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS25E325A M2D2D2AXAG6AL1.557.350.000
216کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 3200A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS32E332A M2D2D2AXAG6AL1.732.750.000
217کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 85KA - 4000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS40E340A M2D2D2AXAG6AL2.668.750.000
218کلید هوایی (متاسل) - کشویی 3 پل - 100KA - 5000A - همراه با بوبین قطع،وصل،موتور 200/250VAC/DC و رله حفاظتیAS50F350A M2D2D2AXAG6AL3.818.500.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلید هوایی (متاسل)
219بوبین وصل - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300CC (100~130V AC/DC)22.600.000
220بوبین وصل - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300CC (200~250V AC/DC)22.600.000
221بوبین قطع - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300SHT1 (100~130V AC/DC)22.600.000
222بوبین قطع - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300SHT1 (200~250V AC/DC)22.600.000
223موتور - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300M (100~130V AC/DC)93.350.000
224موتور - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300M (200~250V AC/DC)93.350.000
225رله کاهش ولتاژ - 100/130VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300UVT (100~130V AC/DC)31.125.000
226رله کاهش ولتاژ - 200/250VAC/DC - برای کلید های 630 الی 6300UVT (200~250V AC/DC)31.125.000
227تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0.5 تا 3 ثانیه) - برای کلیدهای 630 الی 6300UDC (200~250V AC/DC)31.125.000
228کنتاکت کمکی – 3 باز و 3 بسته - براي کلیدهاي 630 الی 6300AX (3NO + 3NC)11.700.000
229کنتاکت کمکی – 5 باز و 5 بسته - براي کلیدهاي 630 الی 6300BX (5NO + 5NC)11.700.000
230کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی - برای کلیدهای 630الی 6300AL + MRB37.350.000
231کنتاکت وضعیت قرارگیری -4 کنتاکت- برای کلیدهای 630الی 6300Position Switch 4C70.000.000
232کنتاکت وضعیت قرارگیری -8 کنتاکت- برای کلیدهای 630الی 6300Position Switch 8C140.000.000
233قاب دور برای کلیدهای فیکس- برای کلیدهای 630الی 6300DF (For ACB Fixed type)9.665.000
234قاب دور برای کلیدهای کشویی- برای کلیدهای 630الی 6300DF (For ACB Draw-out)9.665.000
235رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300NG5140.000.000
236رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG5163.500.000
237رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG6194.500.000
238رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6300AC6272.300.000
239کنتاکتور (متاسل) - بوبین 3KW - 6A - AC - یک کنتاکت کمکی باز - بوبین AC3 - 220VACMC-6a-AC2203.251.000
240کنتاکتور (متاسل) - بوبین 4KW - 9A - AC - یک کنتاکت کمکی باز - بوبین AC3 - 220VACMC-9b-AC2203.728.000
241کنتاکتور (متاسل) - بوبین 5/5KW - 12A - AC - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-12b-AC2203.818.000
242کنتاکتور (متاسل) - بوبین 7/5KW - 18A - AC - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-18b-AC2205.127.000
243کنتاکتور (متاسل) - بوبین 11KW - 22A - AC - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-22b-AC2205.582.000
244کنتاکتور (متاسل) - بوبین 15KW - 32A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-32a-AC2208.090.000
245کنتاکتور (متاسل) - بوبین 18/5KW - 40A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-40a-AC22011.872.000
246کنتاکتور (متاسل) - بوبین 22KW - 50A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-50a-AC22019.509.000
247کنتاکتور (متاسل) - بوبین 30KW - 65A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-65a-AC22020.234.000
248کنتاکتور (متاسل) - بوبین 37KW - 75A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-75a-AC22021.344.000
249کنتاکتور (متاسل) - بوبین 45KW - 85A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-85a-AC22022.743.000
250کنتاکتور (متاسل) - بوبین 55KW - 100A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-100a-AC22029.996.000
251کنتاکتور (متاسل) - بوبین 60KW - 130A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-130a-AC22037.015.000
252کنتاکتور (متاسل) - بوبین 60KW - 130A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VACMC-130a 100~240AC/DC38.650.000
253کنتاکتور (متاسل) - بوبین 75KW - 150A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-150a-AC22042.665.000
254کنتاکتور (متاسل) - بوبین 75KW - 150A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VACMC-150a 100~240AC/DC47.880.000
255کنتاکتور (متاسل) - بوبین 90KW - 185A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-185a 100~240AC/DC63.135.000
256کنتاکتور (متاسل) - بوبین 132KW - 225A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-225a 100~240AC/DC74.007.000
257کنتاکتور (متاسل) - بوبین 147KW - 265A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-265a 100~240AC/DC83.570.000
258کنتاکتور (متاسل) - بوبین 160KW - 330A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-330a 100~240AC/DC95.220.000
259کنتاکتور (متاسل) - بوبین 200KW - 400A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-400a 100~240AC/DC137.125.000
260کنتاکتور (متاسل) - بوبین 265KW - 500A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-500a-AC220193.700.000
261کنتاکتور (متاسل) - بوبین 330KW - 630A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-630a-AC220259.000.000
262کنتاکتور (متاسل) - بوبین 440KW - 800A - AC - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 220VACMC-800a-AC220277.500.000
263کنتاکتور (متاسل) - بوبین 4KW - 9A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 24,110VDCMC-9b-DC24,110-505.945.000
264کنتاکتور (متاسل) - بوبین 5/5KW - 12A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-12b-DC110-506.818.000
265کنتاکتور (متاسل) - بوبین 7/5KW - 18A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-18b-DC110-508.690.000
266کنتاکتور (متاسل) - بوبین 11KW - 22A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-22b-DC110-509.380.000
267کنتاکتور (متاسل) - بوبین 15KW - 32A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 24,110VDCMC-32a-DC24,110-5010.945.000
268کنتاکتور (متاسل) - بوبین 18/5KW - 40A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-40a-DC110-5015.090.000
269کنتاکتور (متاسل) - بوبین 22KW - 50A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-50a-DC110-5022.725.000
270کنتاکتور (متاسل) - بوبین 30KW - 65A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-65a-DC110-5031.635.000
271کنتاکتور (متاسل) - بوبین 37KW - 75A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-75a-DC110-5032.625.000
272کنتاکتور (متاسل) - بوبین 45KW - 85A - AD - کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 110VDCMC-85a-DC110-5033.615.000
273بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/4 تا 0/63 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 0.4~0.634.700.000
274بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/63 تا 1 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 0.63~14.700.000
275بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1 تا 1/6 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 1~1.64.700.000
276بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1/6 تا 2/5 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 1.6~2.54.700.000
277بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 2/5 تا 4 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 2.5~44.700.000
278بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 4 تا 6 - برای کنتاکتور 6 آمپرMT-12/3H – 4~64.700.000
279بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/4 تا 0/63 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 0.4~0.635.338.000
280بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 0/63 تا 1 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 0.63~15.338.000
281بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1 تا 1/6 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 1~1.65.338.000
282بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 1/6 تا 2/5 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 1.6~2.55.338.000
283بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 2/5 تا 4 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 2.5~45.338.000
284بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 4 تا 6 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 4~65.338.000
285بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 5 تا 8 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 5~85.338.000
286بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 6 تا 9 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 6~95.338.000
287بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 7 تا 10 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 7~105.338.000
288بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 9 تا 13 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 9~135.338.000
289بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 12 تا 18 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 12~185.338.000
290بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 16 تا 22 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 16~225.338.000
291بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 18 تا 25 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 18~255.338.000
292بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 22 تا 32 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 22~325.338.000
293بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 28 تا 40 - برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپرMT-32/3H – 28~405.338.000
294بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 18 تا 25 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 18~255.338.000
295بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 24 تا 36 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 24~368.636.000
296بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 28 تا 40 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 28~408.636.000
297بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 34 تا 50 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 34~508.636.000
298بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 45 تا 65 - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرMT-63/3H – 45~658.636.000
299بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 28 تا 40 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 28~408.636.000
300بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 34 تا 50 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 34~5012.335.000
301بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 45 تا 65 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 45~6512.335.000
302بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 63 تا 85 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 63~8512.335.000
303بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 70 تا 95 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 70~9512.335.000
304بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 80 تا 100 - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرMT-95/3H – 80~10012.335.000
305بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 54 تا 75 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 54~7512.335.000
306بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 63 تا 85 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 63~8524.498.000
307بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 80 تا 105 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 80~10524.498.000
308بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 95 تا 130 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 95~13024.498.000
309بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 110 تا 150 - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرMT-150/3H – 110~15024.498.000
310بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 65 تا 100 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 65~10024.498.000
311بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 85 تا 125 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 85~12529.560.000
312بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 100 تا 160 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 100~16029.560.000
313بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 120 تا 185 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 120~18529.560.000
314بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 160 تا 240 - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرMT-225/3H – 160~24029.560.000
315بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 160 تا 240 - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرMT-400/3H – 160~24029.560.000
316بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 200 تا 330 - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرMT-400/3H – 200~33048.970.000
317بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 260 تا 400 - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرMT-400/3H – 260~40048.970.000
318بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 200 تا 300 - برای کنتاکتور های 400 الی 800 آمپرMT-800/3H – 200~30048.970.000
319بیمتال کنتاکتور (متاسل) - تنظیم جریان 520 تا 800 - برای کنتاکتور های 400 الی 800 آمپرMT-800/3H – 520~80093.380.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلید کنتاکتور (متاسل)
320بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 6 الی 22 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC93.380.000
321بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 32 الی 40 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC2.055.000
322بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC2.055.000
323بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC2.375.000
324بوبین - ولتاژ های 380/220/110/48/24VAC - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرCoil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC3.160.000
325بوبین - ولتاژ متغیر: 100/240VAC - برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC16.030.000
326بوبین - ولتاژ متغیر: 100/240VAC - برای کنتاکتور های 185 الی 225 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC17.450.000
327بوبین - ولتاژ متغیر: 100/240VAC - برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC22.120.000
328بوبین - ولتاژ متغیر: 100/220VAC - برای کنتاکتور های 500 الی 800 آمپرCoil: 100~240 V AC/DC39.155.000
329کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-1 (1NO+1NC)52.210.000
330کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-2 (1NO+1NC)940.000
331کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-2 (2NO)940.000
332کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-2 (2NC)940.000
333کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-4(2NO-2NC)940.000
334کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-4(4NC)1.713.000
335کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150UA-4(4NO)1.713.000
336کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800AU-100(1NO+1NC)1.713.000
337پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100Contact Fixed 6 + Moving 31.284.000
338پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130Contact Fixed 6 + Moving 310.875.000
339پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150Contact Fixed 6 + Moving 321.126.000
340پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185Contact Fixed 6 + Moving 321.126.000
341پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225Contact Fixed 6 + Moving 332.636.000
342پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265Contact Fixed 6 + Moving 332.640.000
343پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 330Contact Fixed 6 + Moving 345.650.000
344پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 400Contact Fixed 6 + Moving 346.650.000
345واحد سوئیچینگ خازنی - 7/9 الی 3/33 کیلووار - برای کنتاکتور های 9 الی 40AC–93.850.000
346واحد سوئیچینگ خازنی - 40 الی 46 کیلووار - برای کنتاکتور های 50 الی 65AC–505.135.000
347واحد سوئیچینگ خازنی - 50 الی 62 کیلووار - برای کنتاکتور های 9 الی 40AC–755.447.000
348درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الیAP-9430.000
349درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225AP-2202.050.000
350درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400AP-4002.310.000
351150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالکUR-022.070.000
352ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) - 200/240VAC - برای کنتاکتورهای 6 الی 150US-31.300.000
353ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) - 200/240VAC - برای کنتاکتورهای 185 الی 800AS-34.100.000
354پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32UZ-321.160.000
355پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65UZ-63/S1.585.000
356پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 100UZ-95/S2.140.000
357پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 130 الی 150 UZ-150/S3.555.000
358سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتریUM-6R/S12.500.000
359کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 0/63 تا 1MMS–32S 1 A9.485.000
360کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 1 تا 1/6MMS–32S 1.6 A9.485.000
361کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 1/6 تا 2/5MMS–32S 2.5 A9.485.000
362کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 2/5 تا 4MMS–32S 4 A9.485.000
363کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 4 تا 6MMS–32S 6 A9.485.000
364کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 100KA- تنظیم جریان: 5 تا 8MMS–32S 8 A9.485.000
365کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA- تنظیم جریان: 6 تا 10MMS–32S 10 A9.485.000
366کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA- تنظیم جریان: 9 تا 13MMS–32S 13 A9.485.000
367کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 20KA- تنظیم جریان: 11 تا 17MMS–32S 17 A9.485.000
368کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 15KA - تنظیم جریان: 14 تا 22MMS–32S 22 A9.485.000
369کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 15KA - تنظیم جریان: 18 تا 26MMS–32S 26 A9.485.000
370کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 15KA - تنظیم جریان: 22 تا 32MMS–32S 32 A9.485.000
371کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 25KA - تنظیم جریان: 28 تا 40MMS–63S 40 A22.240.000
372کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 25KA - تنظیم جریان: 34 تا 50MMS–63S 50 A22.240.000
373کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 25KA - تنظیم جریان: 45 تا 63MMS–63S 63 A22.240.000
374کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA - تنظیم جریان: 55 تا 75MMS–100S 75 A42.215.000
375کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA - تنظیم جریان: 70 تا 90MMS–100S 90 A42.215.000
376کلید حرارتی (راه انداز موتور) مدل S (قدرت قطع استاندارد) - 50KA - تنظیم جریان: 80 تا 100MMS–100S 100 A42.215.000
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی _راه انداز موتور
377بوبین شنت - 220VAC/DC نصب از بغل برای کلید حرارتی 0.63 الی 100RS 220V AC4.150.000
378رله افت ولتاژ (آندر) - 220VAC نصب از بغل برای کلیدهای 0.63 الی 100RU 220V AC4.150.000
379کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته نصب از رو برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100FX (1NO+1NC)1.735.000
380کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100 LX (1NO+1NC)2.646.000
381کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32LA (1NO+1NC) 32AF2.795.000
382کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100LA (1NO+1NC) 63/100AF3.010.000
383دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 0.63 الی 32MEH 324.075.000
384دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63MEH 634.375.000
385دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100MEH 1004.675.000
386رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) - براي کلید حرارتی 0.63 تا 32DA-32SA1.445.000
387رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63DA-63A1.645.000
388دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)DMP06 T 220 2a1b61.000.000
389دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)DMP060 T 220 2a1b61.000.000
390دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)DMP06 TI 220 2a1b63.730.000
391دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)DMP60 TI 220 2a1b63.730.000
392هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)IMPC NO 110/22060.700.000
393هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUSIMPC M485 110/22079.370.000
394کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندCable 1m6.145.000
395کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندCable 1.5m6.610.000
396کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندCable 2m6.925.000

تماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram