آخرین به روز رسانی : ’29/02/1401’

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)کد کالاقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C1A636000
2کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C2A636000
3کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C4A636000
4کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C6A636000
5کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C10A636000
6کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C16A636000
7کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C20A636000
8کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C25A636000
9کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C32A636000
10کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C40A651000
11کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C50A651000
12کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C63A651000
13کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C6A1010000
14کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C10A1010000
15کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C16A1010000
16کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C20A1010000
17کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C25A1010000
18کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C32A1010000
19کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C4A1918000
20کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C6A1918000
21کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C10A1918000
22کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C16A1918000
23کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C20A1918000
24کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C25A1918000
25کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C32A1918000
26کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C40A1918000
27کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C50A1945000
28کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C63A1945000
29کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C6A2406000
30کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C10A2406000
31کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C16A2406000
32کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C20A2406000
33کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C25A2406000
34کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C32A2406000
35کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C40A2406000
36کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C50A2473000
37کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C63A2473000
38کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-AX-6~63A1749000
39کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C1A693000
40کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C2A693000
41کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C4A693000
42کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C6A693000
43کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C10A693000
44کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C16A693000
45کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C20A693000
46کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C25A693000
47کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C32A693000
48کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C40A693000
49کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C50A693000
50کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C63A693000
51کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C10A1920000
52کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C16A1920000
53کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C4A2170000
54کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C6A2170000
55کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C10A2170000
56کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C16A2170000
57کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C20A2170000
58کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C25A2170000
59کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C32A2170000
60کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C40A2170000
61کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C50A2170000
62کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C63A2170000
63کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-b AX-6~63A2103000
64کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 30A3399000
65کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 50A4524000
66کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF103a 100A6521000
67تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C25A683000
68تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C32A683000
69کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50ABKD 3P 50A1621000
70کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63ABKD 3P 63A1621000
71محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 30mA8458000
72محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 30mA8458000
73محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 30mA8624000
74محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 300mA7856000
75محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 300mA7856000
76محافظ جان 3 پل + نول – 300mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 300mA8010000
77کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C10A 30mA2530000
78کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C16A 30mA2530000
79کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C25A 30mA2530000
80کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C32A 30mA3743000
81کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKS-b 1P+N C32A 30mA3743000
82400/380VAC – 22KA – 40A – 3پل – 100 فریم آمپرABN103C / 4011711000
83400/380VAC – 22KA – 50A – 3پل – 100 فریم آمپرABN103C / 5011711000
84400/380VAC – 22KA – 60A – 3پل – 100 فریم آمپرABN103C / 6011711000
85400/380VAC – 22KA – 75A – 3پل – 100 فریم آمپرABN103C / 7511711000
86400/380VAC – 22KA – 100A – 3پل – 100 فریم آمپرABN103C / 10011711000
87400/380VAC – 30KA – 125A – 3پل – 250 فریم آمپرABN203C / 12521177000
88400/380VAC – 30KA – 150A – 3پل – 250 فریم آمپرABN203C / 15021177000
89400/380VAC – 30KA – 175A – 3پل – 250 فریم آمپرABN203C / 17521177000
90400/380VAC – 30KA – 200A – 3پل – 250 فریم آمپرABN203C / 20021177000
91400/380VAC – 30KA – 225A – 3پل – 250 فریم آمپرABN203C / 22521177000
92400/380VAC – 30KA – 250A – 3پل – 250 فریم آمپرABN203C / 25021177000
93400/380VAC – 65KA – 300A – 3پل – 400 فریم آمپرABS403C / 30052490000
94400/380VAC – 65KA – 400A – 3پل – 400 فریم آمپرABS403C / 40053210000
95400/380VAC – 75KA – 630A – 3پل – 800 فریم آمپرABS803C / 63086506000
96400/380VAC – 75KA – 800A – 3پل – 800 فریم آمپرABS803C / 80093713000
970/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 1615581000
980/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 20A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 2015581000
990/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 2515581000
1000/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 3215581000
1010/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 4015581000
1020/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 5015581000
1030/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 6315581000
1040/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 8015581000
1050/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – 3پل – 100 فریم آمپرABH103C / 10015581000
1060/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – 3پل – 250 فریم آمپرABH203C / 12524694000
1070/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC –50KA – 160A – 3پل – 250 فریم آمپرABH203C / 16024694000
1080/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – 3پل – 250 فریم آمپرABH203C / 20024694000
1090/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – 3پل – 250 فریم آمپرABH203C / 25024694000
110250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – شنت بوبینSHT (For ABN 103~203)6521000
111800 الی 400 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – شنت بوبینSHT (For ABS 403~803)6521000
112رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC/DC برای کلیدهای 40 الی 250 UVT (For ABN 103~203)9188000
113رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC/DC برای کلیدهای 400 الی 800 UVT (For ABS 403~803)9188000
114کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلیدهای 40 الی 250 AX (For ABN 103~203)2874000
115کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلیدهای 400 الی 800 AX (For ABS 403~803)4980000
116کنتاکت خطا (آلارم) – براي کلیدهای 40 الی 250AL (For ABN 103~203)2874000
117کنتاکت خطا (آلارم) – براي کلیدهای 400 الی 800AL (For ABS 403~803)4980000
118شمش ترمینال ها (باسبار) – براي کلید 630 (6 عدد)SPS33F (For ABS603c)8438000
119شمش ترمینال ها (باسبار) – براي کلید 800 (6 عدد)SPS43F (For ABS803c)9675000
120آمپر فریم 160-تک پل-100A-30KA-240VACTD160N FTU 100 16643000
1210/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 16 320329000
1220/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 25 320329000
1230/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 32 320329000
1240/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 40 320329000
1250/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 50 320329000
1260/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 63 320329000
1270/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 80 320329000
1280/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – 3پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 100 320329000
1295-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – 3پل – 160 فریم آمپرTS160N ATU 125 329612000
1305-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – 3پل – 160 فریم آمپرTS160N ATU 160 329612000
1315-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – 3پل – 250 فریم آمپرTS250N ATU 200 329862000
1325-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – 3پل – 250 فریم آمپرTS250N ATU 250 329862000
1335-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – 3پل – 400 فریم آمپرTS400N ATU 400 381879000
1345-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 500A – 3پل – 630 فریم آمپرTS630N ATU 500 396740000
1355-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – 3پل – 630 فریم آمپرTS630N ATU 630 396740000
1365-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – 3پل – 800 فریم آمپرTS800N ATU 800 3114620000
137LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – 3پل – 160 فریم آمپرTS160N ETS 160 347045000
138LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – 3پل – 250 فریم آمپرTS250N ETS 250 378935000
139LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – 3پل – 400 فریم آمپرTS400N ETS 400 3110642000
140LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – 3پل – 630 فریم آمپرTS630N ETS 630 3119566000
141LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – 3پل – 800 فریم آمپرTS800N ETS 800 3208749000
142LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1000A – 3پل – 1600 فریم آمپرTS1000N NG5 1000 3272026000
143LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1250A – 3پل – 1600 فریم آمپرTS1250N NG5 1250 3287000000
144LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1600A – 3پل – 1600 فریم آمپرTS1600N NG5 1600 3337804000
1450/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 16 424798000
1460/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 25 424798000
1470/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 32 424798000
1480/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 40 424798000
1490/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 50 424798000
1500/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 63 424798000
1510/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 80 424798000
1520/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – 4پل – 100 فریم آمپرTD100N FMU 100 424798000
1535-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – 4پل – 160 فریم آمپرTS160N ATU 125 462191000
1545-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – 4پل – 160 فریم آمپرTS160N ATU 160 462191000
1555-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – 4پل – 250 فریم آمپرTS250N ATU 200 462191000
1565-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – 4پل – 250 فریم آمپرTS250N ATU 250 462191000
1575-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – 4پل – 400 فریم آمپرTS400N ATU 400 499105000
1585-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – 4پل – 630 فریم آمپرTS630N ATU 630 4145409000
1595-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – 4پل – 800 فریم آمپرTS800N ATU 800 4211294000
160800 کلیدهای برای 16 الی AC/DC , 220VAC – شنت بوبینSHT (For TD/TS100~800)6521000
1611600 الی 1000 کلیدهای برای – 200/250VAC – شنت بوبینSHT (For TS1000~1600)12822000
162800 الی 16 کلیدهای برای – 220/240VAC – (آندر) رله افت ولتاژ UVT (For TD/TS100~800)9223000
1631600 الی 1000 کلیدهای برای – 220/250VAC –(آندر) رله افت ولتاژUVT (For TS1000~1600)13006000
164کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته برای کلیدهاي 16 الی 800 AX (For TD/TS100~800)2874000
165کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600) 1600~TS1000 For (A2986000
166کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 16 الی 800 AL (For TD/TS100~800)2874000
167کنتاکت خطا (آلارم) برای کلیدهای 1000 الی 1600 AL (For TS1000~1600)2951000
168شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 100) TD100 For (S551000
169شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 250) TS250 For (S1641000
170شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – براي کلید 400 و 630SP33a (For TS400,TS630)6291000
171شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد - براي کلید 800TS800 For (S6638000
172100 الی 16 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – موتورMOP1 (For TD100)42615000
173250 الی 125 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP2 (For TS250,TS160)61126000
174630 الی 400 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP3 (For TS400,TS630)94006000
175800 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP4 (For TS800)112397000
176دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100TD100 For (DH14724000
177دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100) TD100 For (EH17541000
178دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250TS160,TS250 For (EH28322000
179دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630) TS630,TS400 For (EH314644000
180دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800TS800 For (E16593000
181دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600) TS1600 For (EH546468000
182پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 16 الی 100PB1329970000
183پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 125 الی 250PB2335460000
184پایۀ پلاگین - براي کلیدهاي 400 الی 630PB3361065000
185پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100ITS13918000
186پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250ITS23982000
187پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630ITS331410000
188پوشش ترمینال ها - براي کلیدهاي 800ITS432307000
189رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 125 الی 250 آمپر27000000
190رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 400 الی 630 آمپر37013000
191رله حفاظتی جریان نشتی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل 800 آمپر55688000
1923 پل – 630A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN06D306H MAD0D0AXNG5385133000
1933 پل – 800A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN08D308H MAD0D0AXNG5396383000
1943 پل – 1000A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN10D310H MAD0D0AXNG5407633000
1953 پل – 1250A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN13D313H MAD0D0AXNG5425520000
1963 پل – 1600A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN16D316H MAD0D0AXNG5443408000
1973 پل – 2000A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS20E320H MAD0D0AXNG5573323000
1983 پل – 2500A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS25E325H MAD0D0AXNG5685001000
1993 پل – 3200A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS32E332H MAD0D0AXNG5807694000
2003 پل – 630A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN06D306H M2D2D2AXAG5497633000
2013 پل – 800A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN08D308H M2D2D2AXAG5508894000
2023 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN10D310H M2D2D2AXAG5520144000
2033 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN13D313H M2D2D2AXAG5538031000
2043 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN16D316H M2D2D2AXAG5555919000
2053 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS20E320H M2D2D2AXAG5685823000
2063 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS25E325H M2D2D2AXAG5797513000
2073 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS32E332H M2D2D2AXAG5920194000
2083 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS40E340H M2D2D2AXAG51308274000
2093 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS50F350H M2D2D2AXAG51730948000
2103 پل – 6300A – 120KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS63G363H M2D2D2AXAG52916776000
2113 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN10D310A M2D2D2AXAG6AL850050000
2123 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN13D313A M2D2D2AXAG6AL867263000
2133 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN16D316A M2D2D2AXAG6AL890438000
2143 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS20E320A M2D2D2AXAG6AL1099800000
2153 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS25E325A M2D2D2AXAG6AL1186538000
2163 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS32E332A M2D2D2AXAG6AL1320188000
2173 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS40E340A M2D2D2AXAG6AL2033325000
2183 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS50F350A M2D2D2AXAG6AL2909363000
2196300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – بویین وصلCC (100~130V AC/DC)17219000
2206300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – بویین وصلCC (200~250V AC/DC)17219000
2216300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – بویین وصلSHT1 (100~130V AC/DC)17219000
2226300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – بویین وصلSHT1 (200~250V AC/DC)17219000
2236300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – موتورM (100~130V AC/DC)71126000
2246300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – موتورM (200~250V AC/DC)71126000
2256300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – ولتاژ کاهش رلهUVT (100~130V AC/DC)23715000
2266300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – ولتاژ کاهش رلهUVT (200~250V AC/DC)23715000
227تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (0.5 تا 3 ثانیه) برای کلیدهای 630 الی 6300UDC (200~250V AC/DC)23715000
228کنتاکت کمکی – 3 باز و 3 بسته - براي کلیدهاي 630 الی 6300AX (3NO + 3NC)8891000
229کنتاکت کمکی – 5 باز و 5 بسته - براي کلیدهاي 630 الی 6300BX (5NO + 5NC)8891000
230کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی - برای کلیدهای 630الی 6300MRB + AL28457000
231کنتاکت وضعیت قرارگیری -4 کنتاکت- برای کلیدهای 630الی 6300Position Switch 4C53359000
232کنتاکت وضعیت قرارگیری -8 کنتاکت- برای کلیدهای 630الی 6300Position Switch 8C106716000
233قاب دور برای کلیدهای فیکس- برای کلیدهای 630الی 6300DF (For ACB Fixed type)7362000
234قاب دور برای کلیدهای کشویی- برای کلیدهای 630الی 6300DF (For ACB Draw-out)7362000
235رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300NG5106716000
236رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG5124503000
237رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6300AG6148219000
238رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6300AC6207506000
239AC3 – 220VAC بوبین – باز کمکی کنتاکت یک – 3KW – 6AMC-6a-AC2202477000
240AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 4KW – 9AMC-9b-AC2202840000
241AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 5/5KW – 12AMC-12b-AC2202909000
242AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 7/5KW – 18AMC-18b-AC2203906000
243AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 11KW –22AMC-22b-AC2204253000
244AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 15KW – 32AMC-32a-AC2204164000
245AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 18/5KW – 40AMC-40a-AC2209045000
246AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 22KW – 50AMC-50a-AC22014864000
247AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 30KW – 65AMC-65a-AC22015416000
248AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 37KW – 75AMC-75a-AC22016262000
249AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 45KW – 85AMC-85a-AC22017328000
250AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 55KW – 100AMC-100a-AC22022854000
251AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130AMC-130a-AC22028202000
252AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130AMC-130a 100~240AC/DC29448000
253AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150AMC-150a-AC22032507000
254AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150AMC-150a 100~240AC/DC36480000
255AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 90KW – 185AMC-185a 100~240AC/DC48103000
256AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 132KW – 225AMC-225a 100~240AC/DC56386000
257AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 147KW – 265AMC-265a 100~240AC/DC63672000
258AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 160KW – 330AMC-330a 100~240AC/DC72550000
259AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 200KW – 400AMC-400a 100~240AC/DC104475000
260AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 265KW – 500AMC-500a-AC220147580000
261AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 330KW – 630AMC-630a-AC220197332000
262AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 440KW – 800AMC-800a-AC220211417000
263AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –4KW – 9AMC-9b-DC24,110-504530000
264AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –5/5KW – 12AMC-12b-DC110-505195000
265AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –7/5KW – 18AMC-18b-DC110-506622000
266AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –11KW –22AMC-22b-DC110-507147000
267AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –15KW – 32AMC-32a-DC24,110-508339000
268AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –18/5KW – 40AMC-40a-DC110-5011496000
269AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –22KW – 50AMC-50a-DC110-5017315000
270AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –30KW – 65AMC-65a-DC110-5024105000
271AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –37KW – 75AMC-75a-DC110-5024859000
272AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –45KW – 85AMC-85a-DC110-5025612000
273آمپر 6 کنتاکتور برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیمMT-12/3H – 0.4~0.633581000
274آمپر 6 کنتاکتور برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیمMT-12/3H – 0.63~13581000
275آمپر 6 کنتاکتور برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیمMT-12/3H – 1~1.63581000
276آمپر 6 کنتاکتور برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیمMT-12/3H – 1.6~2.53581000
277آمپر 6 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیمMT-12/3H – 2.5~43581000
278آمپر 6 کنتاکتور برای – 6 تا 4 :جریان تنظیمMT-12/3H – 4~63581000
279آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیمMT-32/3H – 0.4~0.634067000
280آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیمMT-32/3H – 0.63~14067000
28140 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیمMT-32/3H – 1~1.64067000
282آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیمMT-32/3H – 1.6~2.54067000
283آمپر 40 الی 9 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیمMT-32/3H – 2.5~44067000
284آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 6 تا 4 :جریان تنظیمMT-32/3H – 4~64067000
285آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 8 تا 5 :جریان تنظیمMT-32/3H – 5~84067000
286آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 9 تا 6 :جریان تنظیمMT-32/3H – 6~94067000
287آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 10 تا 7 :جریان تنظیمMT-32/3H – 7~104067000
288آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 13 تا 9 :جریان تنظیمMT-32/3H – 9~134067000
289آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 18 تا 12 :جریان تنظیمMT-32/3H – 9~134067000
290آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 22 تا 16 :جریان تنظیمMT-32/3H – 12~184067000
291آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیمMT-32/3H – 16~224067000
292آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 32 تا 22 :جریان تنظیمDMP60 T 220 2a1b4067000
293آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیمDMP06 TI 220 2a1b4067000
294آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیمDMP60 TI 220 2a1b6580000
295آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 36 تا 24 :جریان تنظیمIMPC NO 110/2206580000
296آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیمIMPC M485 110/2206580000
297آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم1m C6580000
298آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم5m.1 C6580000
299آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم2m C9398000
300آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم2m C9398000
301آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیمMT-32/3H – 18~259398000
302آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیمMT-32/3H – 22~329398000
303آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 95 تا 70 :جریان تنظیمMT-32/3H – 28~409398000
304آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 100 تا 80 :جریان تنظیمMT-63/3H – 18~259398000
305آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 75 تا 54 :جریان تنظیمMT-63/3H – 24~3618665000
306آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیمMT-63/3H – 28~4018665000
307آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 105 تا 80 :جریان تنظیمMT-63/3H – 34~5018665000
308آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 130 تا 95 :جریان تنظیمMT-63/3H – 45~6518665000
309آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 150 تا 110 :جریان تنظیمMT-95/3H – 28~4018665000
310آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100 تا 65 :جریان تنظیمMT-95/3H – 45~6522521000
311آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 125 تا 85 :جریان تنظیمMT-95/3H – 63~8522521000
312آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 160 تا 100 :جریان تنظیمMT-95/3H – 70~9522521000
313225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 185 تا 120 :جریان تنظیمMT-95/3H – 80~10022521000
314آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیمMT-150/3H – 54~7522521000
315آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیمMT-150/3H – 63~8537313000
316آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 330 تا 200 :جریان تنظیمMT-150/3H – 80~10537313000
317آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 400 تا 260 :جریان تنظیمMT-150/3H – 95~13037313000
318آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 300 تا 200 :جریان تنظیمMT-150/3H – 110~15071147000
319آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 800 تا 520 :جریان تنظیمMT-225/3H – 65~10071147000
320آمپر 22 الی 6 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بوبینMT-225/3H – 85~1251564000
321آمپر 40 الی 32 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 100~1601564000
322آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 120~1851809000
323آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 160~2402408000
324آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-400/3H – 160~24012213000
325آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-400/3H – 200~33013299000
326آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-400/3H – 260~40016855000
327آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-800/3H – 200~30029833000
328آمپر 800 الی 500 کنتاکتورهای برای – 110/220VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-800/3H – 520~80039780000
329کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC716000
330کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC716000
331کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC716000
332کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC716000
333کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC1305000
334کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 100~240 V AC/DC1305000
335کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 100~240 V AC/DC1305000
336کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800Coil: 100~240 V AC/DC978000
337پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100Coil: 110~220 V AC/DC8288000
338پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130) 1NC+1NO (1–UA16097000
339پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150) 1NC+1NO (2–UA16097000
340پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185) 2NO (2–UA24864000
341پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225) 2NC (2–U24864000
342پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265) 2NC+2NO (4–UA35535000
343پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 3304NC (4–UA35535000
344پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 4004NO (4–UA35535000
34540 الی 9 کنتاکتورهای برای – کیلووار 3/33 الی 7/9 – خازنی سوئیچینگ واحد) 1NC+1NO (100–AU2934000
34665 الی 50 کنتاکتورهای برای – کیلووار 46 الی 40 – خازنی سوئیچینگ واحدContact Fixed 6 + Moving 33913000
347100 الی 75 کنتاکتورهای برای – کیلووار 62 الی 50 – خازنی سوئیچینگ واحدContact Fixed 6 + Moving 34150000
348درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الیContact Fixed 6 + Moving 3329000
349درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225Contact Fixed 6 + Moving 31564000
350درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400AP-4001762000
351150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالکContact Fixed 6 + Moving 31576000
352ضربه گیر ولتاژ ناگهانی 200/240VAC برای کنتاکتورهای 6 الی 150Contact Fixed 6 + Moving 3990000
353ضربه گیر ولتاژ ناگهانی 200/240VAC برای کنتاکتورهای 6 الی 150AC–93139000
354پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32AC–50883000
355پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65AC–751209000
356پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 1009–A1629000
357پایه بیمتال نصب روی ریل برای کنتاکتورهای 130 الی 150 220–A2709000
358سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتری400–A9608000
3591 تا 0/63 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلmms32s1a7227000
3601/6 تا 1 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 1.6 A7227000
3612/5 تا 1/6 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 2.5 A7227000
3624 تا 2/5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 4 A7227000
3636 تا 4 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 6 A7227000
3648 تا 5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 8 A7227000
36510 تا 6 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 10 A7227000
36613 تا 9 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 13 A7227000
36717 تا 11 :جریان تنظیم – 20 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 17 A7227000
36822 تا 14 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 1.6 A7227000
36926 تا 18 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 2.5 A7227000
37032 تا 22 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 4 A7227000
37140 تا 28 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 6 A16945000
37250 تا 34 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–63S 50 A16945000
37363 تا 45 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–63S 63 A16945000
37475 تا 55 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–100S 75 A32164000
37590 تا 70 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–100S 90 A32164000
376100 تا 80 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–100S 100 A32164000
377بوبین شنت 220VAC/DC نصب از بغل برای کلید حرارتی 0.63 الی 100MMS–32S 26 A3167000
378رله افت ولتاژ (آندر) 220VAC نصب از بغل برای کلیدهای 0.63 الی 100MMS–32S 32 A3167000
379کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از رو برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100FX (1NO+1NC)1322000
380کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته نصب از بغل برای کلیدهای حرارتی 0.63 الی 100 LA (1NO+1NC) 32AF2016000
381کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32MMS–63S 63 A2129000
382کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100MMS–100S 75 A2295000
383دستگیره گردان با محور 315 میلی متر برای کلید حرارتی 0.63 الی 32MEH 323106000
384دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63MEH 633336000
385دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100MEH 1003563000
386رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) - براي کلید حرارتی 0.63 تا 32RU 220V AC1103000
387رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63DA-63A1254000
388دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)DMP06 T 220 2a146481000
389دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)DMP060 T 220 2a146481000
390دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)DMP06 TI 220 2a1b48555000
391دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)32 M48555000
392هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)IMPC NO 110/22046244000
393هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUSIMPC M485 110/22060472000
394کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند32SA-D4683000
395کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند63A-D5038000
396کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندDMP06 T 220 2a1b5275000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram