لیست قیمت شرکت پارس شعاع توس

لیست قیمت شرکت پارس شعاع توس

آخرین به روز رسانی : 1401/03/07

ردیف نام کالا رنگ نور تعداد در کارتن قیمت
1 لامپ LED حبابی 9 وات E27 سفید 100 260,000
سفید آفتابی
آفتابی
2 لامپ LED حبابی 9 وات رنگی E27 سبز 100 286,000
قرمز
آبی
زرد
3 لامپ LED حبابی 12 وات E27 سفید 100 300,000
سفید آفتابی
آفتابی
4 لامپ LED حبابی 15 وات E27 سفید 50 410,000
سفید آفتابی
آفتابی
5 لامپ LED استوانه ای 20 وات E27 سفید 48 620,000
سفید آفتابی
آفتابی
6 لامپ LED استوانه ای 30 وات E27 سفید 24 1,050,000
سفید آفتابی
آفتابی
7 لامپ LED استوانه ای 40 وات E27 سفید 12 1,590,000
سفید آفتابی
آفتابی
8 لامپ LED استوانه ای 50 وات E27 سفید 12 1,990,000
سفید آفتابی
آفتابی
9 لامپ LED دایره ای 30 وات E27 سفید 6  
10 لامپ LED اشکی 6 وات ماتE14 سفید 100 290,000
آفتابی
11 لامپ LED شمعی 6 وات ماتE14 سفید 100

280,000

آفتابی
12 لامپ 7 وات GU10 LED سفید 100 365,000
آفتابی
13 رابط GU10   200 45,000
14 گلاریس 7 وات دایره ای سفید 50 340,000
سفید آفتابی
آفتابی
15 گلاریس 9 وات دایره ای سفید 50 440,000
سفید آفتابی
آفتابی
16 گلاریس 12 وات دایره ای سفید 30 675,000
سفید آفتابی
آفتابی
17 گلاریس 18 وات دایره ای سفید 12 1,090,000
سفید آفتابی
آفتابی
18 گلاریس 30 وات دایره ای سفید 6 2,200,000
سفید آفتابی
آفتابی
19 گلاریس 42 وات دایره ای سفید 6 2,750,000
سفید آفتابی
آفتابی
20 گلاریس 7 وات مربعی سفید 50 357,000
سفید آفتابی
آفتابی
21 گلاریس 9 وات مربعی سفید 50 481,000
سفید آفتابی
آفتابی
22 گلاریس 12 وات مربعی سفید 30 735,000
سفید آفتابی
آفتابی
23 گلاریس 18 وات مربعی سفید 12 1,160,000
سفید آفتابی
آفتابی
24 گلاریس 30 وات مربعی سفید 6 2,350,000
سفید آفتابی
آفتابی
25 گلاریس 42 وات مربعی سفید 6 2,940,000
سفید آفتابی
آفتابی
26 سولاریس 7 وات دایره ای سفید 50 275,000
سفید آفتابی
آفتابی
27 سولاریس 9 وات دایره ای سفید 50 380,000
سفید آفتابی
آفتابی
28 سولاریس 12 وات دایره ای سفید 30 660,000
سفید آفتابی
آفتابی
29 سولاریس 18 وات دایره ای سفید 18 1,020,000
سفید آفتابی
آفتابی
30 سولاریس 30 وات دایره ای سفید 12 2,050,000
سفید آفتابی
آفتابی
31 سولاریس 42 وات دایره ای سفید 12 2,700,000
سفید آفتابی
آفتابی
32 سولاریس 7 وات مربعی سفید 50 318,000
سفید آفتابی
آفتابی
33 سولاریس 12 وات مربعی سفید 24 720,000
سفید آفتابی
آفتابی
34 سولاریس 18 وات مربعی سفید 18 1,130,000
سفید آفتابی
آفتابی
35 آرامیس 7 وات دایره ای سفید 50 308,000
سفید آفتابی
آفتابی
36 آرامیس 9 وات دایره ای سفید

50

410,000
سفید آفتابی
آفتابی
37 اسلیم 8 وات دایره ای سفید 100 670,000
سفید آفتابی
آفتابی
38 اسلیم 12 وات دایره ای سفید 18 1,100,000
سفید آفتابی
آفتابی
39 اسلیم 18 وات دایره ای سفید 12 1,600,000
سفید آفتابی
آفتابی
40 اسلیم 24 وات دایره ای سفید 12

2,380,000

سفید آفتابی
آفتابی
41 اسلندر 8 وات دایره ای سفید 50

670,000

سفید آفتابی
آفتابی
42 اسلندر 12 وات دایره ای سفید 18 1,100,000
سفید آفتابی
آفتابی
43 اسلندر 18 وات دایره ای سفید 12 1,600,000
سفید آفتابی
آفتابی
44 اسلندر 24 وات دایره ای سفید 12 2,380,000
سفید آفتابی
آفتابی
45 پنل فولایت 7 وات دایره ای سفید 48 600,000
سفید آفتابی
آفتابی
46 پنل فولایت 12 وات دایره ای سفید 24 910,000
سفید آفتابی
آفتابی
47 پنل فولایت 20 وات دایره ای سفید 18 1,260,000
سفید آفتابی
آفتابی
48 پنل فولایت 7 وات مربعی سفید 48 620,000
سفید آفتابی
آفتابی
49 پنل هایلایت 12 وات مربعی سفید 48 970,000
سفید آفتابی
آفتابی
50 پنل هایلایت 12 وات دایره ای سفید 48 925,000
سفید آفتابی
آفتابی
51 پنل هایلایت 20 وات دایره ای سفید 24 1,390,000
سفید آفتابی
آفتابی
52 پنل لایت صدفی 50 وات 60*60 سفید 4 6,890,000
سفید آفتابی
آفتابی
53 پنل لایت صدفی 65 وات 60*60 سفید 4 7,620,000
سفید آفتابی
آفتابی
54 پنل لایت صدفی 85 وات 60*60 سفید 4 8,550,000
سفید آفتابی
آفتابی
55 پنل لایت 85 وات 60*60 HPF-nf سفید 4  
سفید آفتابی
آفتابی
56 پنل میناب 50وات توکار 16*60 سفید 5 4,130,000
سفید آفتابی
57 پنل میناب 65 وات توکار 16*60 سفید 5 4,810,000
سفید آفتابی
58 گیره آویز پنل لایت 60*60   10  
59 بوردرلایت 50 وات 60*60 سفید 4 4,840,000
سفید آفتابی
آفتابی
60 پنل هنگام 50 وات توکار فنردار 60*60 سفید 4 7,410,000
سفید آفتابی
آفتابی
61 پنل هنگام 65 وات توکار فنردار 60*60 سفید 4 8,190,000
سفید آفتابی
آفتابی
62 پنل هنگام 85 وات توکار فنردار 60*60 سفید 4 9,020,000
سفید آفتابی
آفتابی
63 چراغ خطی سورن 20 وات 30 سانتیمتری سفید 48 1,260,000
سفید آفتابی
آفتابی
64 چراغ خطی سورن 42 وات 60 سانتیمتری سفید 24 2,400,000
سفید آفتابی
آفتابی
65 جراغ خطی سورن 85 وات 120 سانتیمتری سفید 12 4,780,000
سفید آفتابی
آفتابی
66 چراغ خطی کارن 12 وات 15 سانتیمتری سفید 48

810,000

سفید آفتابی
67 چراغ خطی کارن 20 وات 30 سانتیمتری سفید 48 1,170,000
سفید آفتابی
آفتابی
68 چراغ خطی کارن 42 وات 60 سانتیمتری سفید 24 2,170,000
سفید آفتابی
آفتابی
69 چراغ خطی کارن 85 وات 125 سانتیمتر سفید 12 4,330,000
سفید آفتابی
آفتابی
70 چراغ خطی کارن 160 وات 2.35 متر سفید 1 13,890,000
سفید آفتابی
71 چراغ خطی کارن 240 وات 3.5 متر سفید 1 20,850,000
سفید آفتابی
72 چراغ خطی آویز کارن 80وات 120 سانتیمتر سفید 12 4,770,000
سفید آفتابی
73 چراغ خطی آویز کارن 160 وات 2.35 متر سفید 1 15,300,000
سفید آفتابی
74 چراغ خطی آویز کارن 240 وات 3.5 متر سفید 1 22,930,000
سفید آفتابی
75 چراغ خطی سهیل 20 وات 30 سانتیمتر سفید 48 1,180,000
سفید آفتابی
آفتابی
76 چراغ خطی سهیل 40 وات 60 سانتیمتر سفید 24 2,210,000
سفید آفتابی
آفتابی
77 گیره نصب 53 میلیمتری چراغ خطی   50 60,000
78 گیره نصب 63 میلیمتری چراغ خطی   50 66,000
79 گیره آویز چراغ خطی روکار   20  
80 چراغ خطی سها 20 وات 60 سانتیمتری سفید 24 1,230,000
سفید آفتابی
81 چراغ خطی سها 40 وات 60 سانتیمتری سفید 12  
سفید آفتابی
82 چراغ خطی سها 40 وات 120 سانتیمتری سفید 12 2,300,000
سفید آفتابی
83 چراغ خطی سهاب 20 وات 60 سانتیمتری سفید 24 1,470,000
سفید آفتابی
آفتابی
84 چراغ خطی سهاب 40 وات 113 سانتیمتری سفید 12 2,440,000
سفید آفتابی
آفتابی
85 چراغ خطی ماهان 20 وات توکار 60 سانتیمتری سفید 24 2,180,000
سفید آفتابی
86 چراغ خطی ماهان 40 وات توکار 120 سانتیمتری سفید 12 3,900,000
سفید آفتابی
87 چراغ خطی ماهان 60 وات توکار 1.78 متر سفید 1 10,440,000
سفید آفتابی
88 چراغ خطی ماهان 80 وات توکار 2.36 متر سفید 1 13,950,000
سفید آفتابی
89 چراغ خطی ماهان 100 وات توکار 2.95 متر سفید 1 17,420,000
سفید آفتابی
90 چراغ خطی ماهان 120 وات توکار 3.53 متر سفید 1 20,900,000
سفید آفتابی
91 رابط L ماهان 12 وات توکار سفید 2 3,270,000
سفید آفتابی
92 چراغ خطی الیت 5 وات 30 سانتیمتر سفید 50  
سفید آفتابی
آفتابی
93 چراغ خطی الیت 10 وات 60 سانتیمتر سفید 25  
سفید آفتابی
94 چراغ خطی الیت 20 وات 120 سانتیمتر سفید 20  
سفید آفتابی
95 چراغ خطی دنا صدفی 17 وات بالای آینه سفید 6 4,280,000
سفید آفتابی
آفتابی
96 چراغ خطی یوتاب 12 وات سفید 12 1,850,000
سفید آفتابی
آفتابی
97 چراغ روکار آوش 12 وات مربعی سفید سفید 24 1,000,000
سفید آفتابی
آفتابی
98 چراغ روکار آوش 20 وات مربعی سفید سفید 12 1,300,000
سفید آفتابی
آفتابی
99 چراغ روکار آویسا 8 وات روکار دایره ای سفید 50 640,000
سفید آفتابی
آفتابی
100 چراغ روکار آویسا 12 وات روکار دایره ای سفید 24 1,030,000
سفید آفتابی
آفتابی
101 چراغ روکار آویسا 18 وات روکار دایره ای سفید 18 1,440,000
سفید آفتابی
آفتابی
102 چراغ روکار آویسا 24 وات روکار دایره ای سفید 12 2,140,000
سفید آفتابی
آفتابی
103 چراغ روکار رونا 20 وات 15*15 سفید 24 1,550,000
سفید آفتابی
آفتابی
104 چراغ روکار رونا 30 وات 20*20 سفید 18 2,580,000
سفید آفتابی
آفتابی
105 چراغ روکار رونا 40 وات 30*30 سفید 12 3,880,000
سفید آفتابی
آفتابی
106 چراغ روکار رونا 50 وات 40*40 سفید 6 5,890,000
سفید آفتابی
آفتابی
107 چراغ روکار رونا 85 وات 50*50 سفید 4 9,730,000
سفید آفتابی
آفتابی
108 چراغ روکار رونا 50 وات 60*60 سفید 4 9,290,000
سفید آفتابی
آفتابی
109 چراغ روکار رونا 65 وات 60*60 سفید 4 10,100,000
سفید آفتابی
110 چراغ روکار رونا 85 وات 60*60 سفید 4 10,950,000
سفید آفتابی

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram