لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

آخرین به روز رسانی : 1400/09/06

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزقیمت هر متر (ریال)
1کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*271065
2کابل افشان کاویان سیم بیهق1*286013
3کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*2119746
4کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*2189046
5کابل افشان کاویان سیم بیهق4*2290919
6کابل افشان کاویان سیم بیهق6*2412533
7کابل افشان کاویان سیم بیهق10*2711558
8کابل افشان کاویان سیم بیهق16*21079656
9کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*395752
10کابل افشان کاویان سیم بیهق1*3120244
11کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*3169538
12کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*3268245
13کابل افشان کاویان سیم بیهق4*3413088
14کابل افشان کاویان سیم بیهق6*3601946
15کابل افشان کاویان سیم بیهق10*31012877
16کابل افشان کاویان سیم بیهق16*31598135
17کابل افشان کاویان سیم بیهق25*32503679
18کابل افشان کاویان سیم بیهق35*33265409
19کابل افشان کاویان سیم بیهق50*34602370
20کابل افشان کاویان سیم بیهق70*36609884
21کابل افشان کاویان سیم بیهق95*39196970
22کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*4123645
23کابل افشان کاویان سیم بیهق1*4154924
24کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*4221226
25کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*4348674
26کابل افشان کاویان سیم بیهق4*4543913
27کابل افشان کاویان سیم بیهق6*4795692
28کابل افشان کاویان سیم بیهق10*41323964
29کابل افشان کاویان سیم بیهق16*42044964
30کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*5148786
31کابل افشان کاویان سیم بیهق1*5193171
32کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*5277471
33کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*5435724
34کابل افشان کاویان سیم بیهق4*5670280
35کابل افشان کاویان سیم بیهق6*5967987
36کابل افشان کاویان سیم بیهق10*51664130
37کابل افشان کاویان سیم بیهق16*52599494
38کابل افشان کاویان سیم بیهق25*54154217
39کابل افشان کاویان سیم بیهق35*55484053
40کابل افشان کاویان سیم بیهق1*7272497
41کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*7410096
42کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*7652881
43کابل افشان کاویان سیم بیهق0.5*251718
44سیم افشان کاویان سیم بیهق0.5*118239
45سیم افشان کاویان سیم بیهق0.75*125917
46سیم افشان کاویان سیم بیهق1*133305
47سیم افشان کاویان سیم بیهق1.5*145206
48سیم افشان کاویان سیم بیهق2.5*169365
49سیم افشان کاویان سیم بیهق4*1113496
50سیم افشان کاویان سیم بیهق6*1174010
51سیم افشان کاویان سیم بیهق10*1289580
52سیم افشان کاویان سیم بیهق25*1747464
53سیم افشان کاویان سیم بیهق35*11009938
54سیم افشان کاویان سیم بیهق50*11447565
55سیم افشان کاویان سیم بیهق70*12063511
56سیم افشان کاویان سیم بیهق95*12840719
57سیم افشان کاویان سیم بیهق120*13524832
58سیم افشان کاویان سیم بیهق16*1471625
59سیم مفتول کاویان سیم بیهق1.5*146782
60سیم مفتول کاویان سیم بیهق2.5*174213
61سیم مفتول کاویان سیم بیهق4*1119602
62سیم مفتول کاویان سیم بیهق6*1180208
63سیم مفتول کاویان سیم بیهق10*1295484
64سیم مفتول کاویان سیم بیهق16*1481710
65سیم مفتول کاویان سیم بیهق25*1764078
66سیم مفتول کاویان سیم بیهق35*11038743
67سیم مفتول کاویان سیم بیهق50*11388996
68سیم مفتول کاویان سیم بیهق70*12016469
69سیم مفتول کاویان سیم بیهق95*12784550
70سیم مفتول کاویان سیم بیهق120*1
71سیم نایلونی کاویان سیم بیهق0.5*237400
72سیم نایلونی کاویان سیم بیهق0.75*254623
73سیم نایلونی کاویان سیم بیهق1*267079
74سیم نایلونی کاویان سیم بیهق1.5*293445
75سیم نایلونی کاویان سیم بیهق2.5*2149250
76سیم کولری کاویان سیم بیهق1*4141493
77سیم کولری کاویان سیم بیهق1.5*4202278
78سیم کولری کاویان سیم بیهق1*5178728
79سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق25*1تماس بگیرید 
80سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق35*1تماس بگیرید
81سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق50*1تماس بگیرید
82سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق70*1تماس بگیرید
83سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق95*1تماس بگیرید
84سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق120*1تماس بگیرید
85سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق25*1تماس بگیرید
86سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق35*1تماس بگیرید
87سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق50*1تماس بگیرید
88سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق70*1تماس بگیرید
89سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق95*1تماس بگیرید
90سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق120*1تماس بگیرید
91سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق25*3تماس بگیرید
92سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق35*3تماس بگیرید
93سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق50*3تماس بگیرید
94سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق70*3تماس بگیرید
95سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق95*3تماس بگیرید
96سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق25+16*3تماس بگیرید
97سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق35+16*3تماس بگیرید
98سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق50+25*3تماس بگیرید
99سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق70+35*3تماس بگیرید
100سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق95+50*3تماس بگیرید
101سیم مفتول کاویان سیم بیهق25+16*3تماس بگیرید
102سیم مفتول کاویان سیم بیهق35+16*3تماس بگیرید
103سیم مفتول کاویان سیم بیهق50+25*3تماس بگیرید
104سیم مفتول کاویان سیم بیهق70+35*3تماس بگیرید
105سیم مفتول کاویان سیم بیهق95+50*3تماس بگیرید
106سیم جوش کاویان سیم بیهق(12)16تماس بگیرید
107سیم جوش کاویان سیم بیهق(14)25تماس بگیرید
108سیم جوش کاویان سیم بیهق(16)35تماس بگیرید
109سیم جوش کاویان سیم بیهق(25)50تماس بگیرید
110سیم جوش کاویان سیم بیهق(35)70تماس بگیرید
111کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*2تماس بگیرید
112کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*2تماس بگیرید
113کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*2تماس بگیرید
114کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*2تماس بگیرید
115کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*2تماس بگیرید
116کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*2تماس بگیرید
117کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*2تماس بگیرید
118کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*2تماس بگیرید
119کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*3تماس بگیرید
120کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*3تماس بگیرید
121کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*3تماس بگیرید
122کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*3تماس بگیرید
123کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*3تماس بگیرید
124کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*3تماس بگیرید
125کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*3تماس بگیرید
126کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*3تماس بگیرید
127کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق50*3تماس بگیرید
128کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق70*3تماس بگیرید
129کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق95*3تماس بگیرید
130کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*4تماس بگیرید
131کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*4تماس بگیرید
132کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*4تماس بگیرید
133کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*4تماس بگیرید
134کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*4تماس بگیرید
135کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*4تماس بگیرید
136کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*4تماس بگیرید
137کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*4تماس بگیرید
138کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*5تماس بگیرید
139کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*5تماس بگیرید
140کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*5تماس بگیرید
141کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*5تماس بگیرید
142کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*5تماس بگیرید
143کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*5تماس بگیرید
144کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*5تماس بگیرید
145کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*5تماس بگیرید
146کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*2تماس بگیرید
147کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*2تماس بگیرید
148کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*2تماس بگیرید
149کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*2تماس بگیرید
150کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*2تماس بگیرید
151کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*2تماس بگیرید
152کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*2تماس بگیرید
153کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*2تماس بگیرید
154کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*3تماس بگیرید
155کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*3تماس بگیرید
156کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*3تماس بگیرید
157کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*3تماس بگیرید
158کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*3تماس بگیرید
159کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*3تماس بگیرید
160کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*3تماس بگیرید
161کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*3تماس بگیرید
162کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق50*3تماس بگیرید
163کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق70*3تماس بگیرید
164کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق95*3تماس بگیرید
165کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*4تماس بگیرید
166کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*4تماس بگیرید
167کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*4تماس بگیرید
168کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*4تماس بگیرید
169کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*4تماس بگیرید
170کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*4تماس بگیرید
171کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*4تماس بگیرید
172کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*4تماس بگیرید
173کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*5تماس بگیرید
174کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*5تماس بگیرید
175کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*5تماس بگیرید
176کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*5تماس بگیرید
177کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*5تماس بگیرید
178کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*5تماس بگیرید
179کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*5تماس بگیرید
180کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*5تماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top