لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/22

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزقیمت هر متر (ریال)
1کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*245,370
2کابل افشان کاویان سیم بیهق1*256,583
3کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*279,694
4کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*2125,445
5کابل افشان کاویان سیم بیهق4*2195,564
6کابل افشان کاویان سیم بیهق6*2274,800
7کابل افشان کاویان سیم بیهق10*2463,201
8کابل افشان کاویان سیم بیهق16*2723,585
9کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*364,315
10کابل افشان کاویان سیم بیهق1*379,036
11کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*3109,011
12کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*3182,608
13کابل افشان کاویان سیم بیهق4*3275,225
14کابل افشان کاویان سیم بیهق6*3400,735
15کابل افشان کاویان سیم بیهق10*3676,445
16کابل افشان کاویان سیم بیهق16*31,018,188
17کابل افشان کاویان سیم بیهق25*31,674,337
18کابل افشان کاویان سیم بیهق35*32,131,675
19کابل افشان کاویان سیم بیهق50*33,034,958
20کابل افشان کاویان سیم بیهق70*34,472,121
21کابل افشان کاویان سیم بیهق95*36,227,907
22کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*482,610
23کابل افشان کاویان سیم بیهق1*4103,142
24کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*4142,595
25کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*4224,816
26کابل افشان کاویان سیم بیهق4*4364,516
27کابل افشان کاویان سیم بیهق6*4525,438
28کابل افشان کاویان سیم بیهق10*4877,556
29کابل افشان کاویان سیم بیهق16*41,371,797
30کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*598,596
31کابل افشان کاویان سیم بیهق1*5128,403
32کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*5180,875
33کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*5296,093
34کابل افشان کاویان سیم بیهق4*5445,632
35کابل افشان کاویان سیم بیهق6*5651,502
36کابل افشان کاویان سیم بیهق10*51,093,463
37کابل افشان کاویان سیم بیهق16*51,705,708
38کابل افشان کاویان سیم بیهق25*52,635,515
39کابل افشان کاویان سیم بیهق35*53,711,021
40کابل افشان کاویان سیم بیهق1*7180,961
41کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*7272,941
42کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*7436,621
43کابل افشان کاویان سیم بیهق0.5*224,001
44سیم افشان کاویان سیم بیهق
0.5*111,791
45سیم افشان کاویان سیم بیهق
0.75*117,387
46سیم افشان کاویان سیم بیهق
1*122,372
47سیم افشان کاویان سیم بیهق
1.5*129,813
48سیم افشان کاویان سیم بیهق
2.5*146.947
49سیم افشان کاویان سیم بیهق
4*176,722
50سیم افشان کاویان سیم بیهق
6*1115,241
51سیم افشان کاویان سیم بیهق
10*1187,987
52سیم افشان کاویان سیم بیهق
25*1512,254
53سیم افشان کاویان سیم بیهق
35*1686,269
54سیم افشان کاویان سیم بیهق
50*1957,023
55سیم افشان کاویان سیم بیهق
70*11,403,272
56سیم افشان کاویان سیم بیهق
95*11,931,760
57سیم افشان کاویان سیم بیهق
120*12,419,967
58سیم افشان کاویان سیم بیهق
16*1308,841
59سیم مفتول کاویان سیم بیهق
1.5*134,180
60سیم مفتول کاویان سیم بیهق
2.5*153,617
61سیم مفتول کاویان سیم بیهق
4*185,359
62سیم مفتول کاویان سیم بیهق
6*1122,596
63سیم مفتول کاویان سیم بیهق
10*1202,580
64سیم مفتول کاویان سیم بیهق
16*1332,714
65سیم مفتول کاویان سیم بیهق
25*1528,032
66سیم مفتول کاویان سیم بیهق
35*1718,154
67سیم مفتول کاویان سیم بیهق
50*1960,258
68سیم مفتول کاویان سیم بیهق
70*11,293,565
69سیم مفتول کاویان سیم بیهق
95*11,924,896
70سیم مفتول کاویان سیم بیهق
120*12,368,649
71سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
0.5*224,910
72سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
0.75*236,532
73سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
1*244,951
74سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
1.5*262,207
75سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
2.5*2100,491
76سیم کولری کاویان سیم بیهق
1*495,837
77سیم کولری کاویان سیم بیهق
1.5*4137,750
78سیم کولری کاویان سیم بیهق
1*5120,836
79سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
25*1 
80سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
35*1
81سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
50*1
82سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
70*1
83سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
95*1
84سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
120*1
85سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
25*1
86سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
35*1
87سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
50*1
88سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
70*1
89سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
95*1
90سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
120*1
91سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
25*3
92سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
35*3
93سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
50*3
94سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
70*3
95سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
95*3
96سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
25+16*3
97سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
35+16*3
98سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
50+25*3
99سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
70+35*3
100سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
95+50*3
101سیم مفتول کاویان سیم بیهق
25+16*3
102سیم مفتول کاویان سیم بیهق
35+16*3
103سیم مفتول کاویان سیم بیهق
50+25*3
104سیم مفتول کاویان سیم بیهق
70+35*3
105سیم مفتول کاویان سیم بیهق
95+50*3
106سیم جوش کاویان سیم بیهق
(12)16
107سیم جوش کاویان سیم بیهق
(14)25
108سیم جوش کاویان سیم بیهق
(16)35
109سیم جوش کاویان سیم بیهق
(25)50
110سیم جوش کاویان سیم بیهق
(35)70
111کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*285,737
112کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*2125,455
113کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*2183,876
114کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*2256,397
115کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*2410,908
116کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*2668,418
117کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*21,017,937
118کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*21,367,006
119کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*3121,259
120کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*3170,262
121کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*3265,152
122کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*3373,749
123کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*3604,489
124کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*3959,178
125کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*31,468,086
126کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*31,993,181
127کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
50*33,645,926
128کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
70*33,831,241
129کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
95*35,289,908
130کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*4151,749
131کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*4225,501
132کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*4332,061
133کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*4482,678
134کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*4793,386
135کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*41,251,848
136کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*41,932,526
137کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*42,606,238
138کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*5180,931
139کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*5267,661
140کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*5417,404
141کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*5590,161
142کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*5994,052
143کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*51,545,701
144کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*52,389,534
145کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*53,240,644
146کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*280,368
147کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*2112,254
148کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*2172,500
149کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*2247,733
150کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*2402,514
151کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*2617,879
152کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*2982,159
153کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*21,360,050
154کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*3105,453
155کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*3161,272
156کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*3250,505
157کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*3357,240
158کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*3590,698
159کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*3896,585
160کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*31,432,971
161کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*31,999,828
162کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
50*32,661,773
163کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
70*33,836,706
164کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
95*35,285,533
165کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*4139,107
166کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*4208,294
167کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*4328,390
168کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*4476,670
169کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*4773,857
170کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*41,168,583
171کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*41,869,043
172کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*42,599,080
173کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*5170,448
174کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*5259,584
175کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*5408,921
176کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*5578,377
177کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*5946,563
178کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*5
179کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*5
180کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*5

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق کلیک کنید