لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق اسفند 99 | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

آخرین لیست قیمت : 1399/08/25
آخرین به روز رسانی : 1400/01/28

ردیف شرح کالا( مشخصات) سایز قیمت هر متر (ریال)
1 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*2 58,011
2 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*2 71,062
3 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*2 98,632
4 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*2 154,944
5 کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*2 236,879
6 کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*2 333,959
7 کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*2 576,404
8 کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*2 873,234
9 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*3 78,763
10 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*3 98,452
11 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*3 138,689
12 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*3 218,684
13 کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*3 334,653
14 کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*3 485,577
15 کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*3 817,373
16 کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*3 1,262,855
17 کابل افشان کاویان سیم بیهق 25*3 2,050,993
18 کابل افشان کاویان سیم بیهق 35*3 2,620,189
19 کابل افشان کاویان سیم بیهق 50*3 3,690,393
20 کابل افشان کاویان سیم بیهق 70*3 5,286,838
21 کابل افشان کاویان سیم بیهق 95*3 7,348,479
22 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*4 102,216
23 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*4 125,297
24 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*4 178,830
25 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*4 283,388
26 کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*4 439,941
27 کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*4 641,145
28 کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*4 1,066,282
29 کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*4 1,642,244
30 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*5 121,912
31 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*5 157,728
32 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*5 223,955
33 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*5 354,127
34 کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*5 541,479
35 کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*5 779,038
36 کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*5 1,339,612
37 کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*5 2,085,905
38 کابل افشان کاویان سیم بیهق 25*5 3,326,110
39 کابل افشان کاویان سیم بیهق 35*5 4,385,489
40 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*7 222,729
41 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*7 334,366
42 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*7 929,374
43 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.5*2 44,405
44 سیم افشان کاویان سیم بیهق 0.5*1 14,476
45 سیم افشان کاویان سیم بیهق 0.75*1 21,166
46 سیم افشان کاویان سیم بیهق 1*1 27,169
47 سیم افشان کاویان سیم بیهق 1.5*1 36,561
48 سیم افشان کاویان سیم بیهق 2.5*1 56,724
49 سیم افشان کاویان سیم بیهق 4*1 92,080
50 سیم افشان کاویان سیم بیهق 6*1 140,907
51 سیم افشان کاویان سیم بیهق 10*1 232,365
52 سیم افشان کاویان سیم بیهق 25*1 609,525
53 سیم افشان کاویان سیم بیهق 35*1 815,624
54 سیم افشان کاویان سیم بیهق 50*1 1,159,247
55 سیم افشان کاویان سیم بیهق 70*1 1,665,349
56 سیم افشان کاویان سیم بیهق 95*1 2,292,639
57 سیم افشان کاویان سیم بیهق 120*1 2,869,791
58 سیم افشان کاویان سیم بیهق 16*1 377,827
59 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 1.5*1 40,979
60 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 2.5*1 64,879
61 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 4*1 101,780
62 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 6*1 151,733
63 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 10*1 241,754
64 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 16*1 394,092
65 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 25*1 624,806
66 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 35*1 849,108
67 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 50*1 1,135,469
68 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 70*1 1,647,485
69 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 95*1 2,274,773
70 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 120*1 2,796,364
71 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق 0.5*2 30,722
72 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق 0.75*2 44,728
73 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق 1*2 54,834
74 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق 1.5*2 76,241
75 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق 2.5*2 121,508
76 سیم کولری کاویان سیم بیهق 1*4 119,587
77 سیم کولری کاویان سیم بیهق 1.5*4 171,718
78 سیم کولری کاویان سیم بیهق 1*5 151,371
79 سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق 25*1 تماس بگیرید 
80 سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق 35*1 تماس بگیرید
81 سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق 50*1 تماس بگیرید
82 سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق 70*1 تماس بگیرید
83 سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق 95*1 تماس بگیرید
84 سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق 120*1 تماس بگیرید
85 سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق 25*1 تماس بگیرید
86 سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق 35*1 تماس بگیرید
87 سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق 50*1 تماس بگیرید
88 سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق 70*1 تماس بگیرید
89 سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق 95*1 تماس بگیرید
90 سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق 120*1 تماس بگیرید
91 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 25*3 تماس بگیرید
92 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 35*3 تماس بگیرید
93 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 50*3 تماس بگیرید
94 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 70*3 تماس بگیرید
95 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 95*3 تماس بگیرید
96 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 25+16*3 تماس بگیرید
97 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 35+16*3 تماس بگیرید
98 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 50+25*3 تماس بگیرید
99 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 70+35*3 تماس بگیرید
100 سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق 95+50*3 تماس بگیرید
101 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 25+16*3 تماس بگیرید
102 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 35+16*3 تماس بگیرید
103 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 50+25*3 تماس بگیرید
104 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 70+35*3 تماس بگیرید
105 سیم مفتول کاویان سیم بیهق 95+50*3 تماس بگیرید
106 سیم جوش کاویان سیم بیهق (12)16 تماس بگیرید
107 سیم جوش کاویان سیم بیهق (14)25 تماس بگیرید
108 سیم جوش کاویان سیم بیهق (16)35 تماس بگیرید
109 سیم جوش کاویان سیم بیهق (25)50 تماس بگیرید
110 سیم جوش کاویان سیم بیهق (35)70 تماس بگیرید
111 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 1.5*2 تماس بگیرید
112 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 2.5*2 تماس بگیرید
113 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 4*2 تماس بگیرید
114 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 6*2 تماس بگیرید
115 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 10*2 تماس بگیرید
116 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 16*2 تماس بگیرید
117 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 25*2 تماس بگیرید
118 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 35*2 تماس بگیرید
119 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 1.5*3 تماس بگیرید
120 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 2.5*3 تماس بگیرید
121 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 4*3 تماس بگیرید
122 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 6*3 تماس بگیرید
123 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 10*3 تماس بگیرید
124 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 16*3 تماس بگیرید
125 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 25*3 تماس بگیرید
126 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 35*3 تماس بگیرید
127 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 50*3 تماس بگیرید
128 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 70*3 تماس بگیرید
129 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 95*3 تماس بگیرید
130 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 1.5*4 تماس بگیرید
131 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 2.5*4 تماس بگیرید
132 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 4*4 تماس بگیرید
133 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 6*4 تماس بگیرید
134 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 10*4 تماس بگیرید
135 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 16*4 تماس بگیرید
136 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 25*4 تماس بگیرید
137 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 35*4 تماس بگیرید
138 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 1.5*5 تماس بگیرید
139 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 2.5*5 تماس بگیرید
140 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 4*5 تماس بگیرید
141 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 6*5 تماس بگیرید
142 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 10*5 تماس بگیرید
143 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 16*5 تماس بگیرید
144 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 25*5 تماس بگیرید
145 کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق 35*5 تماس بگیرید
146 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 1.5*2 تماس بگیرید
147 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 2.5*2 تماس بگیرید
148 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 4*2 تماس بگیرید
149 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 6*2 تماس بگیرید
150 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 10*2 تماس بگیرید
151 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 16*2 تماس بگیرید
152 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 25*2 تماس بگیرید
153 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 35*2 تماس بگیرید
154 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 1.5*3 تماس بگیرید
155 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 2.5*3 تماس بگیرید
156 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 4*3 تماس بگیرید
157 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 6*3 تماس بگیرید
158 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 10*3 تماس بگیرید
159 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 16*3 تماس بگیرید
160 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 25*3 تماس بگیرید
161 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 35*3 تماس بگیرید
162 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 50*3 تماس بگیرید
163 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 70*3 تماس بگیرید
164 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 95*3 تماس بگیرید
165 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 1.5*4 تماس بگیرید
166 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 2.5*4 تماس بگیرید
167 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 4*4 تماس بگیرید
168 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 6*4 تماس بگیرید
169 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 10*4 تماس بگیرید
170 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 16*4 تماس بگیرید
171 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 25*4 تماس بگیرید
172 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 35*4 تماس بگیرید
173 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 1.5*5 تماس بگیرید
174 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 2.5*5 تماس بگیرید
175 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 4*5 تماس بگیرید
176 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 6*5 تماس بگیرید
177 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 10*5 تماس بگیرید
178 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 16*5 تماس بگیرید
179 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 25*5 تماس بگیرید
180 کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق 35*5 تماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top