لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

لیست قیمت سیم و کابل کاویان سیم بیهق

آخرین لیست قیمت : 1399/08/25
آخرین به روز رسانی : 1399/11/09

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزقیمت هر متر (ریال)
1کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*258,011
2کابل افشان کاویان سیم بیهق1*271,062
3کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*298,632
4کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*2154,944
5کابل افشان کاویان سیم بیهق4*2236,879
6کابل افشان کاویان سیم بیهق6*2333,959
7کابل افشان کاویان سیم بیهق10*2576,404
8کابل افشان کاویان سیم بیهق16*2873,234
9کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*378,763
10کابل افشان کاویان سیم بیهق1*398,452
11کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*3138,689
12کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*3218,684
13کابل افشان کاویان سیم بیهق4*3334,653
14کابل افشان کاویان سیم بیهق6*3485,577
15کابل افشان کاویان سیم بیهق10*3817,373
16کابل افشان کاویان سیم بیهق16*31,262,855
17کابل افشان کاویان سیم بیهق25*32,050,993
18کابل افشان کاویان سیم بیهق35*32,620,189
19کابل افشان کاویان سیم بیهق50*33,690,393
20کابل افشان کاویان سیم بیهق70*35,286,838
21کابل افشان کاویان سیم بیهق95*37,348,479
22کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*4102,216
23کابل افشان کاویان سیم بیهق1*4125,297
24کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*4178,830
25کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*4283,388
26کابل افشان کاویان سیم بیهق4*4439,941
27کابل افشان کاویان سیم بیهق6*4641,145
28کابل افشان کاویان سیم بیهق10*41,066,282
29کابل افشان کاویان سیم بیهق16*41,642,244
30کابل افشان کاویان سیم بیهق0.75*5121,912
31کابل افشان کاویان سیم بیهق1*5157,728
32کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*5223,955
33کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*5354,127
34کابل افشان کاویان سیم بیهق4*5541,479
35کابل افشان کاویان سیم بیهق6*5779,038
36کابل افشان کاویان سیم بیهق10*51,339,612
37کابل افشان کاویان سیم بیهق16*52,085,905
38کابل افشان کاویان سیم بیهق25*53,326,110
39کابل افشان کاویان سیم بیهق35*54,385,489
40کابل افشان کاویان سیم بیهق1*7222,729
41کابل افشان کاویان سیم بیهق1.5*7334,366
42کابل افشان کاویان سیم بیهق2.5*7929,374
43کابل افشان کاویان سیم بیهق0.5*244,405
44سیم افشان کاویان سیم بیهق0.5*114,476
45سیم افشان کاویان سیم بیهق0.75*121,166
46سیم افشان کاویان سیم بیهق1*127,169
47سیم افشان کاویان سیم بیهق1.5*136,561
48سیم افشان کاویان سیم بیهق2.5*156,724
49سیم افشان کاویان سیم بیهق4*192,080
50سیم افشان کاویان سیم بیهق6*1140,907
51سیم افشان کاویان سیم بیهق10*1232,365
52سیم افشان کاویان سیم بیهق25*1609,525
53سیم افشان کاویان سیم بیهق35*1815,624
54سیم افشان کاویان سیم بیهق50*11,159,247
55سیم افشان کاویان سیم بیهق70*11,665,349
56سیم افشان کاویان سیم بیهق95*12,292,639
57سیم افشان کاویان سیم بیهق120*12,869,791
58سیم افشان کاویان سیم بیهق16*1377,827
59سیم مفتول کاویان سیم بیهق1.5*140,979
60سیم مفتول کاویان سیم بیهق2.5*164,879
61سیم مفتول کاویان سیم بیهق4*1101,780
62سیم مفتول کاویان سیم بیهق6*1151,733
63سیم مفتول کاویان سیم بیهق10*1241,754
64سیم مفتول کاویان سیم بیهق16*1394,092
65سیم مفتول کاویان سیم بیهق25*1624,806
66سیم مفتول کاویان سیم بیهق35*1849,108
67سیم مفتول کاویان سیم بیهق50*11,135,469
68سیم مفتول کاویان سیم بیهق70*11,647,485
69سیم مفتول کاویان سیم بیهق95*12,274,773
70سیم مفتول کاویان سیم بیهق120*12,796,364
71سیم نایلونی کاویان سیم بیهق0.5*230,722
72سیم نایلونی کاویان سیم بیهق0.75*244,728
73سیم نایلونی کاویان سیم بیهق1*254,834
74سیم نایلونی کاویان سیم بیهق1.5*276,241
75سیم نایلونی کاویان سیم بیهق2.5*2121,508
76سیم کولری کاویان سیم بیهق1*4119,587
77سیم کولری کاویان سیم بیهق1.5*4171,718
78سیم کولری کاویان سیم بیهق1*5151,371
79سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق25*1تماس بگیرید 
80سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق35*1تماس بگیرید
81سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق50*1تماس بگیرید
82سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق70*1تماس بگیرید
83سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق95*1تماس بگیرید
84سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق120*1تماس بگیرید
85سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق25*1تماس بگیرید
86سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق35*1تماس بگیرید
87سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق50*1تماس بگیرید
88سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق70*1تماس بگیرید
89سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق95*1تماس بگیرید
90سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق120*1تماس بگیرید
91سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق25*3تماس بگیرید
92سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق35*3تماس بگیرید
93سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق50*3تماس بگیرید
94سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق70*3تماس بگیرید
95سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق95*3تماس بگیرید
96سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق25+16*3تماس بگیرید
97سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق35+16*3تماس بگیرید
98سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق50+25*3تماس بگیرید
99سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق70+35*3تماس بگیرید
100سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق95+50*3تماس بگیرید
101سیم مفتول کاویان سیم بیهق25+16*3تماس بگیرید
102سیم مفتول کاویان سیم بیهق35+16*3تماس بگیرید
103سیم مفتول کاویان سیم بیهق50+25*3تماس بگیرید
104سیم مفتول کاویان سیم بیهق70+35*3تماس بگیرید
105سیم مفتول کاویان سیم بیهق95+50*3تماس بگیرید
106سیم جوش کاویان سیم بیهق(12)16تماس بگیرید
107سیم جوش کاویان سیم بیهق(14)25تماس بگیرید
108سیم جوش کاویان سیم بیهق(16)35تماس بگیرید
109سیم جوش کاویان سیم بیهق(25)50تماس بگیرید
110سیم جوش کاویان سیم بیهق(35)70تماس بگیرید
111کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*2تماس بگیرید
112کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*2تماس بگیرید
113کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*2تماس بگیرید
114کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*2تماس بگیرید
115کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*2تماس بگیرید
116کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*2تماس بگیرید
117کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*2تماس بگیرید
118کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*2تماس بگیرید
119کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*3تماس بگیرید
120کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*3تماس بگیرید
121کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*3تماس بگیرید
122کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*3تماس بگیرید
123کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*3تماس بگیرید
124کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*3تماس بگیرید
125کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*3تماس بگیرید
126کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*3تماس بگیرید
127کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق50*3تماس بگیرید
128کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق70*3تماس بگیرید
129کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق95*3تماس بگیرید
130کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*4تماس بگیرید
131کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*4تماس بگیرید
132کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*4تماس بگیرید
133کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*4تماس بگیرید
134کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*4تماس بگیرید
135کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*4تماس بگیرید
136کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*4تماس بگیرید
137کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*4تماس بگیرید
138کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق1.5*5تماس بگیرید
139کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق2.5*5تماس بگیرید
140کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق4*5تماس بگیرید
141کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق6*5تماس بگیرید
142کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق10*5تماس بگیرید
143کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق16*5تماس بگیرید
144کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق25*5تماس بگیرید
145کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق35*5تماس بگیرید
146کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*2تماس بگیرید
147کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*2تماس بگیرید
148کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*2تماس بگیرید
149کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*2تماس بگیرید
150کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*2تماس بگیرید
151کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*2تماس بگیرید
152کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*2تماس بگیرید
153کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*2تماس بگیرید
154کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*3تماس بگیرید
155کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*3تماس بگیرید
156کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*3تماس بگیرید
157کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*3تماس بگیرید
158کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*3تماس بگیرید
159کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*3تماس بگیرید
160کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*3تماس بگیرید
161کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*3تماس بگیرید
162کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق50*3تماس بگیرید
163کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق70*3تماس بگیرید
164کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق95*3تماس بگیرید
165کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*4تماس بگیرید
166کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*4تماس بگیرید
167کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*4تماس بگیرید
168کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*4تماس بگیرید
169کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*4تماس بگیرید
170کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*4تماس بگیرید
171کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*4تماس بگیرید
172کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*4تماس بگیرید
173کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق1.5*5تماس بگیرید
174کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق2.5*5تماس بگیرید
175کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق4*5تماس بگیرید
176کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق6*5تماس بگیرید
177کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق10*5تماس بگیرید
178کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق16*5تماس بگیرید
179کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق25*5تماس بگیرید
180کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق35*5تماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram