لیست قیمت سیم و کابل فرزانه

لیست قیمت سیم و کابل فرزانه

آخرین به روز رسانی : 1401/03/04

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال) سبد خرید 
1سیم افشان 0/35 * 1 فرزانهمتر17.200
2سیم افشان 0/5 * 1 فرزانهمتر21.000
3سیم افشان 0/75 * 1 فرزانهمتر29.300
4سیم افشان 1 * 1 فرزانهمتر38.100
5سیم افشان 1.5 * 1 فرزانهمتر48.100
6سیم افشان 2.5 * 1 فرزانهمتر78.100
7سیم افشان 4 * 1 فرزانهمتر126.100
8سیم افشان 6 * 1 فرزانهمتر188.500
9سیم افشان 10 * 1 فرزانهمتر332.500
10سیم افشان 16 * 1 فرزانهمتر531.500
11سیم افشان ارت 0/5 * 1 فرزانهمتر21.200
12سیم افشان ارت 0/75 * 1 فرزانهمتر32.500
13سیم افشان ارت 1 * 1 فرزانهمتر38.400
14سیم افشان ارت 1.5 * 1 فرزانهمتر48.300
15سیم افشان ارت 2.5 * 1 فرزانهمتر78.400
16سیم افشان ارت 4 * 1 فرزانهمتر126.600
17سیم افشان ارت 6 * 1 فرزانهمتر189.200
18سیم افشان ارت 10 * 1 فرزانهمتر333.600
19سیم افشان ارت 16 * 1 فرزانهمتر533.200
20کابل افشان 0.5 * 2 فرزانهمتر74.200
21کابل افشان 0.75 * 2 فرزانهمتر81.000
22کابل افشان 1 * 2 فرزانهمتر96.100
23کابل افشان 1.5 * 2 فرزانهمتر129.800
24کابل افشان 2.5 * 2 فرزانهمتر209.000
25کابل افشان 4 * 2 فرزانهمتر321.100
26کابل افشان 6 * 2 فرزانهمتر430.500
27کابل افشان 10 * 2 فرزانهمتر770.500
28کابل افشان 0.75 * 3 فرزانهمتر108.000
29کابل افشان 1 * 3 فرزانهمتر143.000
30کابل افشان 1.5 * 3 فرزانهمتر190.300
31کابل افشان 2.5 * 3 فرزانهمتر300.600
32کابل افشان 4 * 3 فرزانهمتر456.000
33کابل افشان 6 * 3 فرزانهمتر631.600
34کابل افشان 10 * 3 فرزانهمتر1.096.400
35کابل افشان 16 * 3 فرزانهمتر1.721.900
36کابل افشان 0.75 * 4 فرزانهمتر139.300
37کابل افشان 1 * 4 فرزانهمتر190.400
38کابل افشان 1.5 * 4 فرزانهمتر245.600
39کابل افشان 2.5 * 4 فرزانهمتر385.500
40کابل افشان 4 * 4 فرزانهمتر587.000
41کابل افشان 6 * 4 فرزانهمتر830.600
42کابل افشان 10 * 4 فرزانهمتر1.448.700
43کابل افشان 16 * 4 فرزانهمتر2.287.000
44کابل افشان 1 * 5 فرزانهمتر218.000
45کابل افشان 1.5 * 5 فرزانهمتر311.300
46کابل افشان 2.5 * 5 فرزانهمتر492.400
47کابل افشان 4 * 5 فرزانهمتر764.500
48کابل افشان 6 * 5 فرزانهمتر1.079.300
49کابل افشان 10 * 5 فرزانهمتر1.826.600
50کابل افشان 16 * 5 فرزانهمتر2.919.800
51سیم نایلونی 0.5 * 2 فرزانهمتر45.000
52سیم نایلونی 0.75 * 2 فرزانهمتر61.200
53سیم نایلونی 1 * 2 فرزانهمتر78.300
54سیم نایلونی 1.5 * 2 فرزانهمتر105.600
55سیم نایلونی 2.5 * 2 فرزانهمتر169.900
56سیم نایلونی کریستال 0.35 * 2 فرزانهمتر26.100
57سیم نایلونی کریستال 0.50 * 2 فرزانهمتر51.600
58کابل کیسه ای 0.5 * 2 فرزانهمتر50.200
59کابل کیسه ای 0.75 * 2 فرزانهمتر68.500
60کابل کیسه ای 1 * 2 فرزانهمتر88.400
61کابل شیلددار 1.5 * 2 فرزانهمتر235.100
62کابل شیلددار 1.5 * 3 فرزانهمتر289.400
63کابل کولری 1 * 4 فرزانهمتر184.500
64کابل کولری 1.5 * 4 فرزانهمتر266.170
65کابل کولری 1 * 5 فرزانهمتر226.500
66کابل کولری 1.5 * 5 فرزانهمتر349.731
شرح کالا( مشخصات)متراژهوایی (تمام مس)زمینی (تمام مس)
67کابل فویلدار 0.5 * 2 * 2 فرزانه50046.60046.900
68کابل فویلدار 0.5 * 2 * 4 فرزانه35083.40084.300
69کابل فویلدار 0.5 * 2 * 6 فرزانه250119.500120.500
شرح کالا( مشخصات)متراژهوایی (تمام مس)تمام CCA
70کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 2 (مشکی) فرزانه50060.30026.200
71کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 4 (مشکی) فرزانه350110.10044.100
72کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 6 (مشکی) فرزانه250161.70062.300
73کابل فویلدار هوایی 0.6 * 2 * 10 (مشکی) فرزانه260.20080.650
شرح کالا( مشخصات)متراژزمینی (تمام مس)تمام CCA
74کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 2 (طوسی) فرزانه50060.60026.200
75کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 4 (طوسی) فرزانه350110.30044.100
76کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 6 (طوسی) فرزانه250159.80062.300
77کابل فویلدار زمینی 0.6 * 2 * 10 (طوسی) فرزانه256.00080.650
شرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
78کابل آیفونی 0.40 * 2 (مس) فرزانهمتر18.500
79کابل آیفونی 0.40 * 4 (مس) فرزانهمتر30.300
80کابل آیفونی 0.50 * 2 (مس) فرزانهمتر24.300
81کابل آیفونی 0.50 * 4 (مس) فرزانهمتر41.800
82رانژه 0.40 * 2 (دولا تابیده) فرزانهمتر13.000
83رانژه 0.50 * 2 (دولا تابیده) فرزانهمتر19.700
84رانژه 0.60 * 2 (دولا تابیده) فرزانهمتر26.900
85کابل آیفونی 0.50 * 4 (CCA) فرزانهمتر17.300
86کابل آیفونی 0.60 * 2 (مس) فرزانهمتر30.800
87کابل کواکسیال آنتن مدل 1.5c27 فرزانهدرخواستی - متر25.100
88کابل کواکسیال آنتن مدل 2.5c27 فرزانهدرخواستی - متر37.300
89کابل کواکسیان مدل +A (فویلدار) تمام مس فرزانهکارتن و شیرینگ84.800
90کابل کواکسیان مدل A (بدون فویل) تمام مس فرزانهکارتن و شیرینگ81.500
91کابل کواکسیال مدل آریانیک تمام CCA فرزانهکارتن و شیرینگ32.200
92کابل کواکسیال مدل B تمام CCA فرزانهکارتن و شیرینگ30.200
93کابل کواکسیال RG59 ترکیبی تمام مس فرزانهقرقره 500114.900
94کابل کواکسیال RG59 ترکیبی مغزی مس برق CCA فرزانهقرقره 50065.200
95کابل کواکسیال RG59 تمام مس فرزانهقرقره 30577.000
96کابل کواکسیال RG59 مغزی مس شیلد CCA فرزانهقرقره 30549.800
97بست مفتولی تک سیم، مفتول 0.5 عرض 3 فرزانه2.495
98بست مفتولی تک سیم، مفتول 0.4 عرض 2.2 فرزانه1.855
99بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 4.7 فرزانه4.086
100بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 5.5 فرزانه5.038
101بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 7 فرزانه6.545
102بست مفتولی دو سیم، مفتول 0.4 عرض 8 فرزانه7.973
103چسب برق سوکا50046.300
104تبدیل 3 به 2 (10 آمپر)120145.000
105تبدیل 3 به 2 (16 آمپر)120170.000
106فازمتر50 بسته 30تایی170.000
ردیفشرح کالا( مشخصات)بسته بندی فله (عدد)قیمت هر عدد در بسته بندی فله (ریال)بسته بندی جعبه (عدد)قیمت هر عدد در بسته بندی جعبه (ریال)سبد خرید
107رول پلاک 3 لبه سفید فرزانه2500290100390
108رول پلاک 4 لبه سفید فرزانه1000580100708
109رول پلاک 5 لبه سفید فرزانه3001.010501.290
110رول پلاک 6 لبه سفید فرزانه3001.775352.200
ردیفشرح کالا( مشخصات)ارتفاع * عرضطول شاخه مترمتراژ در بستهقیمت هر متر (ریال)
111داکت برق ساده 1 فرزانه12 * 12212050.000
112داکت برق ساده 2 فرزانه20 * 20210084.000
113داکت برق ساده 2.5 فرزانه25 * 2028090.000
114داکت برق ساده 3 فرزانه30 * 30260148.000
115داکت برق ساده 3 * 4 فرزانه40 * 30240188.000
116داکت برق ساده 4 * 4 فرزانه40 * 40232213.000
117داکت برق ساده 6 فرزانه60 * 40224282.000
118داکت برق ساده 9 فرزانه90 * 40216360.000
119داکت برق ساده 6 * 9 فرزانه90 * 60212460.000
120داکت پشت چسبدار 2 فرزانه20 * 20260135.000
121داکت پشت چسبدار 2.5 فرزانه25 * 20260157.000
122داکت پشت چسبدار 3 فرزانه30 * 30250215.000
123داکت کف خواب 5 ساده فرزانه50 * 1.2220315.000
124داکت کف خواب 7 ساده فرزانه70 * 1.5220405.000
125داکت شیار دار 4 فرزانه40 * 40232213.000
126داکت شیار دار 6 فرزانه60 * 40224282.000
127داکت شیار دار 9 فرزانه90 * 40216360.000
128داکت شیار دار 6 * 9 فرزانه90 * 60212460.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram