لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

آخرین به روز رسانی : 1401/05/21

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالاسایزقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان NYAF0.75*126500
2سیم افشان NYAF1*134160
3سیم افشان NYAF1.5*150100
4سیم افشان NYAF2.5*181910
5سیم افشان NYAF4*1131740
6سیم افشان NYAF6*1190510
7سیم افشان NYAF10*1318890
8سیم افشان NYAF16*1524390
9سیم افشان NYAF25*1818790
10سیم افشان NYAF35*11203890
11سیم افشان NYAF50*11720300
12سیم افشان NYAF70*12299480
13سیم افشان NYAF95*13176700
14سیم افشان NYAF120*14102720
15سیم افشان NYAF150*15290100
16سیم ارت NYAF1*134440
17سیم ارت NYAF1.5*150510
18سیم ارت NYAF2.5*182590
19سیم ارت NYAF4*1132820
20سیم ارت NYAF6*1192070
21سیم ارت NYAF10*1321500
22سیم ارت NYAF16*1528690
23سیم ارت NYAF25*1825500
24سیم ارت NYAF35*11213760
25سیم ارت NYAF50*11734400
26سیم ارت NYAF70*12318330
27سیم ارت NYAF95*13202740
28سیم ارت NYAF120*14136350
29کابل افشان NYMHY0.75*271430
30کابل افشان NYMHY1*290200
31کابل افشان NYMHY1.5*2126300
32کابل افشان NYMHY2.5*2201940
33کابل افشان NYMHY4*2316630
34کابل افشان NYMHY6*2442290
35کابل افشان NYMHY10*2747370
36کابل افشان NYMHY16*21196040
37کابل افشان NYMHY25*21937690
38کابل افشان NYMHY0.75*396950
39کابل افشان NYMHY1*3128180
40کابل افشان NYMHY1.5*3179280
41کابل افشان NYMHY2.5*3288030
42کابل افشان NYMHY4*3452600
43کابل افشان NYMHY6*3650150
44کابل افشان NYMHY10*31073020
45کابل افشان NYMHY16*31749830
46کابل افشان NYMHY25*32741470
47کابل افشان NYMHY25+16*33338860
48کابل افشان NYMHY35*33944880
49کابل افشان NYMHY35+16*34588050
50کابل افشان NYMHY50*35581530
51کابل افشان NYMHY50+25*36540940
52کابل افشان NYMHY70*37656910
53کابل افشان NYMHY70+35*39157120
54کابل افشان NYMHY95*310447020
55کابل افشان NYMHY120*314284300
56کابل افشان NYMHY0.75*4125930
57کابل افشان NYMHY1*4165440
58کابل افشان NYMHY1.5*4234500
59کابل افشان NYMHY2.5*4375090
60کابل افشان NYMHY4*4596540
61کابل افشان NYMHY6*4859250
62کابل افشان NYMHY10*41410360
63کابل افشان NYMHY16*42304830
64کابل افشان NYMHY25*43752810
65کابل افشان NYMHY35*45417780
66کابل افشان NYMHY50*47578360
67کابل افشان NYMHY120*418618660
68کابل افشان NYMHY1*5211550
69کابل افشان NYMHY1.5*5296060
70کابل افشان NYMHY2.5*5475150
71کابل افشان NYMHY4*5752500
72کابل افشان NYMHY6*51055530
73کابل افشان NYMHY10*51764690
74کابل افشان NYMHY16*52886560
75کابل افشان NYMHY25*54652580
76کابل افشان NYMHY1*7287750
77کابل افشان NYMHY1.5*7352870
78کابل افشان NYMHY2.5*7660870
79کابل افشان NYMHY1.5*8475070
80کابل شیلد دار YSLCY0.75*2133750
81کابل شیلد دار YSLCY1*2156000
82کابل شیلد دار YSLCY1.5*2192020
83کابل شیلد دار YSLCY2.5*2259210
84کابل شیلد دار YSLCY0.75*3166020
85کابل شیلد دار YSLCY1*3195060
86کابل شیلد دار YSLCY1.5*3248830
87کابل شیلد دار YSLCY2.5*3362000
88کابل شیلد دار YSLCY0.75*4190110
89کابل شیلد دار YSLCY1*4233190
90کابل شیلد دار YSLCY1.5*4303590
91کابل شیلد دار YSLCY2.5*4460850
92کابل شیلد دار YSLCY1.5*5400720
93کابل زمینی NYY6*1233310
94کابل زمینی NYY10*1380790
95کابل زمینی NYY16*1369720
96کابل زمینی NYY25*1919740
97کابل زمینی NYY35*11275510
98کابل زمینی NYY50*11806720
99کابل زمینی NYY70*12494830
100کابل زمینی NYY95*13442850
101کابل زمینی NYY120*14254330
102کابل زمینی NYY150*15325060
103کابل زمینی NYY185*16581000
104کابل زمینی NYY240*18573960
105کابل زمینی NYY300*110829570
106کابل زمینی NYY400*114402070
107کابل زمینی NYY1.5*2144310
108کابل زمینی NYY2.5*2224130
109کابل زمینی NYY4*2325970
110کابل زمینی NYY6*2473490
111کابل زمینی NYY10*2783120
112کابل زمینی NYY16*21236250
113کابل زمینی NYY25*21995050
114کابل زمینی NYY35*22700130
115کابل زمینی NYY1*3144360
116کابل زمینی NYY1.5*3198230
117کابل زمینی NYY2.5*3336580
118کابل زمینی NYY4*3463040
119کابل زمینی NYY6*3720840
120کابل زمینی NYY10*31125440
121کابل زمینی NYY16*31801650
122کابل زمینی NYY25*32884010
123کابل زمینی NYY35*33945020
124کابل زمینی NYY25+16*33396150
125کابل زمینی NYY35+16*34442990
126کابل زمینی NYY50*35297440
127کابل زمینی NYY50+25*36330070
128کابل زمینی NYY70*37431340
129کابل زمینی NYY70+35*38761320
130کابل زمینی NYY95*310517980
131کابل زمینی NYY95+50*311956270
132کابل زمینی NYY120*313533810
133کابل زمینی NYY120+70*315850740
134کابل زمینی NYY150*316641980
135کابل زمینی NYY150+70*318449840
136کابل زمینی NYY185*319770410
137کابل زمینی NYY185+95*323210890
138کابل زمینی NYY240+120*330561240
139کابل زمینی NYY1*4190240
140کابل زمینی NYY1.5*4261480
141کابل زمینی NYY2.5*4418440
142کابل زمینی NYY4*4616180
143کابل زمینی NYY6*4922690
144کابل زمینی NYY10*41508670
145کابل زمینی NYY16*42366910
146کابل زمینی NYY25*43803110
147کابل زمینی NYY25+16*44377000
148کابل زمینی NYY35*45202900
149کابل زمینی NYY35+16*45890010
150کابل زمینی NYY50*47073640
151کابل زمینی NYY50+25*47880460
152کابل زمینی NYY70*410079880
153کابل زمینی NYY95*413819820
154کابل زمینی NYY95+25*414643350
155کابل زمینی NYY120*417973320
156کابل زمینی NYY150*422538490
157کابل زمینی NYY185*426794950
158کابل زمینی NYY240*435438930
159کابل زمینی NYY300*444282180
160کابل زمینی NYY1*5235750
161کابل زمینی NYY1.5*5320820
162کابل زمینی NYY2.5*5498270
163کابل زمینی NYY4*5791600
164کابل زمینی NYY6*51149700
165کابل زمینی NYY10*51864610
166کابل زمینی NYY16*53040330
167کابل زمینی NYY25*54773800
168کابل زمینی NYY35*56590590
169کابل آلومینیوم NA2XY6*152584
170کابل آلومینیوم NA2XY10*171827
171کابل آلومینیوم NA2XY16*1100081
172کابل آلومینیوم NA2XY25*1150330
173کابل آلومینیوم NA2XY35*1199456
174کابل آلومینیوم NA2XY50*1268900
175کابل آلومینیوم NA2XY70*1366952
176کابل آلومینیوم NA2XY95*1489358
177کابل آلومینیوم NA2XY120*1633434
178کابل آلومینیوم NA2XY150*1775140
179کابل آلومینیوم NA2XY185*1969560
180کابل آلومینیوم NA2XY240*11238700
181کابل آلومینیوم NA2XY300*11502490
182کابل آلومینیوم NA2XY400*12010420
183کابل آلومینیوم NA2XY500*12535730
184کابل آلومینیوم NA2XY6*2119170
185کابل آلومینیوم NA2XY10*2178930
186کابل آلومینیوم NA2XY16*2261920
187کابل آلومینیوم NA2XY25*2385430
188کابل آلومینیوم NA2XY35*2522950
189کابل آلومینیوم NA2XY50*2543810
190کابل آلومینیوم NA2XY70*2739190
191کابل آلومینیوم NA2XY10*3231380
192کابل آلومینیوم NA2XY16*3359300
193کابل آلومینیوم NA2XY25*3518970
194کابل آلومینیوم NA2XY25+16*3602560
195کابل آلومینیوم NA2XY35*3681070
196کابل آلومینیوم NA2XY35+16*3761400
197کابل آلومینیوم NA2XY50*3790490
198کابل آلومینیوم NA2XY50+25*3913080
199کابل آلومینیوم NA2XY70*31092890
200کابل آلومینیوم NA2XY70+35*31261360
201کابل آلومینیوم NA2XY95*31518370
202کابل آلومینیوم NA2XY95+50*31708620
203کابل آلومینیوم NA2XY120*32013740
204کابل آلومینیوم NA2XY120+70*32225370
205کابل آلومینیوم NA2XY150*32274910
206کابل آلومینیوم NA2XY150+70*32708760
207کابل آلومینیوم NA2XY185*32845470
208کابل آلومینیوم NA2XY185+95*33392560
209کابل آلومینیوم NA2XY240*33862140
210کابل آلومینیوم NA2XY240+120*34385720
211کابل آلومینیوم NA2XY6*4202670
212کابل آلومینیوم NA2XY10*4284440
213کابل آلومینیوم NA2XY16*4429510
214کابل آلومینیوم NA2XY25*4643860
215کابل آلومینیوم NA2XY25+16*4802900
216کابل آلومینیوم NA2XY35*4867690
217کابل آلومینیوم NA2XY50*41037420
218کابل آلومینیوم NA2XY70*41487830
219کابل آلومینیوم NA2XY95*42096050
220کابل آلومینیوم NA2XY120*42457320
221کابل آلومینیوم NA2XY150*43120340
222کابل آلومینیوم NA2XY185*43803340
223کابل آلومینیوم NA2XY240*44999890
224کابل آلومینیوم NA2XY10*5348880
225کابل آلومینیوم NA2XY16*5532730
226کابل آلومینیوم NA2XY25*5799450
227کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*241020
228کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*473830
229کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*6104030
230کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*10149250
231کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*254360
232کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*4102030
233کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*6148680
234کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*10245090
235کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*20493370
236کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*25633700
237کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*30710750
238کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y06*2*40956470
239کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*501211460
240کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*601431940
241کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*1002484070
242کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*218890
243کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*429730
244کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*639030
245کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*1058620
246کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*222450
247کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*435500
248کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*648670
249کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*1075600
250کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*243460
251کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*477090
252کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*6108060
253کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*10152570
254کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*257260
255کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*4107010
256کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*6154250
257کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*10251520
258کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*20505830
259کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*25649290
260کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*30765160
261کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*40993100
262کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*501251140
263کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*601479510
264کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*1002482180
265سیم دولا تلفنی 050.5*215350
266سیم دولا تلفنی 060.6*222790
267سیم نایلون 2 رشته0.5*240065
268سیم نایلون 2 رشته0.75*256904
269سیم نایلون 2 رشته1*272242
270سیم نایلون 2 رشته1.5*2101351
271سیم نایلون 2 رشته2.5*2163840
272کابل کواکسیالC 4.5 -2V/CU92160
273کابل کواکسیالC 4.5 -CCAM30400
274کابل کواکسیال4.5C_CCAM/0.8CU44760
275کابل کواکسیالC 2.5 -2V/CU59330
276RGRG59CU91260
277RGRG59/U0.70CCAM43840
278RGRGCCTV ترکیبی80870
279RGRG 11334720
280RGRG11CCA88370
281کابل شبکه LANCAT6UTP103607
282کابل شبکه LANCAT6SFTP149350
283کابل شبکه LANCAT5UTP82990
284کابل زمینی NYCY6+6*1488530
285کابل زمینی NYCY10+10*1812270
286کابل تخت آسانسوری24×0.75818020
287کابل تخت آسانسوری20×0.75690280
288کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H1x2x1.5219240
289کابل تخت افشان4*3483040
290کابل تخت افشان6*3673550
291کابل تخت افشان10*31113060
292کابل تخت افشان16*31809350
293کابل تخت افشان25*32830600
294کابل تخت افشان35*34101680
295کابل تخت افشان50*35746890
296کابل تخت افشان70*37963050
297کابل تخت افشان95*310816950
298کابل تخت افشان2.5*4405350
299کابل تخت افشان4*4632700
300کابل تخت افشان6*4907550
301کابل تخت افشان10*41493620
302کابل تخت افشان25*43906100
303کابل تخت افشان35*45653310
304کابل تخت افشان70*410874920
305کابل کولری1*4173130
306کابل کولری1.5*4245560
307کابل کولری1*5215950
308کابل کولری1.5*5311060
309سیم ارت NYA Class216*1557820
310سیم ارت NYA Class225*1890020
311سیم ارت NYA Class235*11241260
312سیم ارت NYA Class250*11767440

 

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram