سیم و کابل زر کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

آخرین به روز رسانی : 1400/07/27

ردیفشرح کالاسایزقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان NYAF0.75*124290
2سیم افشان NYAF1*131320
3سیم افشان NYAF1.5*145980
4سیم افشان NYAF2.5*174550
5سیم افشان NYAF4*1121280
6سیم افشان NYAF6*1175540
7سیم افشان NYAF10*1293970
8سیم افشان NYAF16*1483830
9سیم افشان NYAF25*1755440
10سیم افشان NYAF35*11111110
11سیم افشان NYAF50*11587230
12سیم افشان NYAF70*12123740
13سیم افشان NYAF95*12932300
14سیم افشان NYAF120*13949760
15سیم افشان NYAF150*14890220
16سیم ارت NYAF1*131490
17سیم ارت NYAF1.5*146300
18سیم ارت NYAF2.5*174980
19سیم ارت NYAF4*1122580
20سیم ارت NYAF6*1175600
21سیم ارت NYAF10*1295120
22سیم ارت NYAF16*1485720
23سیم ارت NYAF25*1758390
24سیم ارت NYAF35*11115450
25سیم ارت NYAF50*11593430
26سیم ارت NYAF70*12132040
27سیم ارت NYAF95*12943760
28سیم ارت NYAF120*13965190
29کابل افشان NYMHY0.75*262540
30کابل افشان NYMHY1*279200
31کابل افشان NYMHY1.5*2111740
32کابل افشان NYMHY2.5*2178330
33کابل افشان NYMHY4*2280940
34کابل افشان NYMHY6*2393490
35کابل افشان NYMHY10*2657670
36کابل افشان NYMHY16*21058540
37کابل افشان NYMHY25*21715650
38کابل افشان NYMHY0.75*385480
39کابل افشان NYMHY1*3113220
40کابل افشان NYMHY1.5*3158670
41کابل افشان NYMHY2.5*3255460
42کابل افشان NYMHY4*3403240
43کابل افشان NYMHY6*3579840
44کابل افشان NYMHY10*3947330
45کابل افشان NYMHY16*31557960
46کابل افشان NYMHY25*32446310
47کابل افشان NYMHY25+16*32982470
48کابل افشان NYMHY35*33526860
49کابل افشان NYMHY35+16*34102350
50کابل افشان NYMHY50*31010570
51کابل افشان NYMHY50+25*35857280
52کابل افشان NYMHY70*36859460
53کابل افشان NYMHY70+35*37832630
54کابل افشان NYMHY95*39537280
55کابل افشان NYMHY120*312808530
56کابل افشان NYMHY0.75*4111320
57کابل افشان NYMHY1*4146380
58کابل افشان NYMHY1.5*4207750
59کابل افشان NYMHY2.5*4333250
60کابل افشان NYMHY4*4529590
61کابل افشان NYMHY6*4767400
62کابل افشان NYMHY10*41245420
63کابل افشان NYMHY16*42057070
64کابل افشان NYMHY25*43350450
65کابل افشان NYMHY35*44831140
66کابل افشان NYMHY50*46776470
67کابل افشان NYMHY120*415662810
68کابل افشان NYMHY1*5206450
69کابل افشان NYMHY1.5*5261550
70کابل افشان NYMHY2.5*5416330
71کابل افشان NYMHY4*5662750
72کابل افشان NYMHY6*5942060
73کابل افشان NYMHY10*51571530
74کابل افشان NYMHY16*52576130
75کابل افشان NYMHY25*54143330
76کابل افشان NYMHY1*7267940
77کابل افشان NYMHY1.5*7355430
78کابل افشان NYMHY2.5*7588150
79کابل افشان NYMHY1.5*8422470
80کابل شیلد دار YSLCY0.75*2120610
81کابل شیلد دار YSLCY1*2142670
82کابل شیلد دار YSLCY1.5*2173520
83کابل شیلد دار YSLCY2.5*2236400
84کابل شیلد دار YSLCY0.75*3151580
85کابل شیلد دار YSLCY1*3178160
86کابل شیلد دار YSLCY1.5*3228630
87کابل شیلد دار YSLCY2.5*3328660
88کابل شیلد دار YSLCY0.75*4173510
89کابل شیلد دار YSLCY1*4213280
90کابل شیلد دار YSLCY1.5*4275190
91کابل شیلد دار YSLCY2.5*4412950
92کابل شیلد دار YSLCY1.5*5358340
93کابل زمینی NYY6*1211900
94کابل زمینی NYY10*1347160
95کابل زمینی NYY16*1530650
96کابل زمینی NYY25*1837470
97کابل زمینی NYY35*11168120
98کابل زمینی NYY50*11565480
99کابل زمینی NYY70*12230730
100کابل زمینی NYY95*13157950
101کابل زمینی NYY120*13897680
102کابل زمینی NYY150*14886430
103کابل زمینی NYY185*16038160
104کابل زمینی NYY240*17868270
105کابل زمینی NYY300*19935070
106کابل زمینی NYY400*113219780
107کابل زمینی NYY1.5*2126770
108کابل زمینی NYY2.5*2195420
109کابل زمینی NYY4*2291420
110کابل زمینی NYY6*2426710
111کابل زمینی NYY10*2706930
112کابل زمینی NYY16*21118170
113کابل زمینی NYY25*21804420
114کابل زمینی NYY35*22447130
115کابل زمینی NYY1*3128470
116کابل زمینی NYY1.5*3177200
117کابل زمینی NYY2.5*3277560
118کابل زمینی NYY4*3418130
119کابل زمینی NYY6*3651580
120کابل زمینی NYY10*31021260
121کابل زمینی NYY16*31639480
122کابل زمینی NYY25*32620860
123کابل زمینی NYY35*33590910
124کابل زمینی NYY25+16*33093720
125کابل زمینی NYY35+16*34050330
126کابل زمینی NYY50*34851160
127کابل زمینی NYY50+25*35454590
128کابل زمینی NYY70*36810100
129کابل زمینی NYY70+35*38023920
130کابل زمینی NYY95*39642130
131کابل زمینی NYY95+50*310667570
132کابل زمینی NYY120*312407920
133کابل زمینی NYY120+70*314188040
134کابل زمینی NYY150*315261020
135کابل زمینی NYY150+70*316915080
136کابل زمینی NYY185*318116730
137کابل زمینی NYY185+95*321275540
138کابل زمینی NYY240+120*328037860
139کابل زمینی NYY1*4168440
140کابل زمینی NYY1.5*4241960
141کابل زمینی NYY2.5*4376980
142کابل زمینی NYY4*4557530
143کابل زمینی NYY6*4835860
144کابل زمینی NYY10*41370890
145کابل زمینی NYY16*42155960
146کابل زمینی NYY25*43464420
147کابل زمینی NYY25+16*44030190
148کابل زمینی NYY35*44833920
149کابل زمینی NYY35+16*45247100
150کابل زمینی NYY50*46477950
151کابل زمینی NYY50+25*47189910
152کابل زمینی NYY70*49239450
153کابل زمینی NYY95*412663020
154کابل زمینی NYY95+25*413600730
155کابل زمینی NYY120*416484620
156کابل زمینی NYY150*420676970
157کابل زمینی NYY185*424582230
158کابل زمینی NYY240*432515250
159کابل زمینی NYY300*440625040
160کابل زمینی NYY1*5205690
161کابل زمینی NYY1.5*5284370
162کابل زمینی NYY2.5*5449090
163کابل زمینی NYY4*5703730
164کابل زمینی NYY6*51042720
165کابل زمینی NYY10*51694850
166کابل زمینی NYY16*52771360
167کابل زمینی NYY25*54334830
168کابل زمینی NYY35*56012890
169کابل آلومینیوم NA2XY6*137390
170کابل آلومینیوم NA2XY10*147780
171کابل آلومینیوم NA2XY16*168470
172کابل آلومینیوم NA2XY25*1101670
173کابل آلومینیوم NA2XY35*1133970
174کابل آلومینیوم NA2XY50*1179710
175کابل آلومینیوم NA2XY70*1243680
176کابل آلومینیوم NA2XY95*1324260
177کابل آلومینیوم NA2XY120*1418820
178کابل آلومینیوم NA2XY150*1512310
179کابل آلومینیوم NA2XY185*1619550
180کابل آلومینیوم NA2XY240*1816230
181کابل آلومینیوم NA2XY300*1986710
182کابل آلومینیوم NA2XY400*11322340
183کابل آلومینیوم NA2XY500*11663590
184کابل آلومینیوم NA2XY6*283790
185کابل آلومینیوم NA2XY10*2123050
186کابل آلومینیوم NA2XY16*2180520
187کابل آلومینیوم NA2XY25*2263410
188کابل آلومینیوم NA2XY35*2355650
189کابل آلومینیوم NA2XY50*2352140
190کابل آلومینیوم NA2XY70*2479880
191کابل آلومینیوم NA2XY10*3159350
192کابل آلومینیوم NA2XY16*3246450
193کابل آلومینیوم NA2XY25*3351590
194کابل آلومینیوم NA2XY25+16*3427390
195کابل آلومینیوم NA2XY35*3458190
196کابل آلومینیوم NA2XY35+16*3507280
197کابل آلومینیوم NA2XY50*3521490
198کابل آلومینیوم NA2XY50+25*3603340
199کابل آلومینیوم NA2XY70*3720430
200کابل آلومینیوم NA2XY70+35*3830770
201کابل آلومینیوم NA2XY95*3998160
202کابل آلومینیوم NA2XY95+50*31123150
203کابل آلومینیوم NA2XY120*31321270
204کابل آلومینیوم NA2XY120+70*31471530
205کابل آلومینیوم NA2XY150*31511610
206کابل آلومینیوم NA2XY150+70*31777660
207کابل آلومینیوم NA2XY185*31865130
208کابل آلومینیوم NA2XY185+95*32227730
209کابل آلومینیوم NA2XY240*32535210
210کابل آلومینیوم NA2XY240+120*32875460
211کابل آلومینیوم NA2XY6*4140550
212کابل آلومینیوم NA2XY10*4194220
213کابل آلومینیوم NA2XY16*4290960
214کابل آلومینیوم NA2XY25*4429200
215کابل آلومینیوم NA2XY25+16*4541960
216کابل آلومینیوم NA2XY35*4580900
217کابل آلومینیوم NA2XY50*4680340
218کابل آلومینیوم NA2XY70*4979300
219کابل آلومینیوم NA2XY95*41375500
220کابل آلومینیوم NA2XY120*41611500
221کابل آلومینیوم NA2XY150*42048660
222کابل آلومینیوم NA2XY185*42495440
223کابل آلومینیوم NA2XY240*43281840
224کابل آلومینیوم NA2XY10*5240030
225کابل آلومینیوم NA2XY16*5263830
226کابل آلومینیوم NA2XY25*5532100
227کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*237660
228کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*469110
229کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*697830
230کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*10141070
231کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*250650
232کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*496120
233کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*6140540
234کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*10232300
235کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*20465620
236کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*25603850
237کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*30680370
238کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y06*2*40911850
239کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*501156040
240کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*601367490
241کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*1002303540
242کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*215580
243کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*425240
244کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*633410
245کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*1050840
246کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*218940
247کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*430370
248کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*641850
249کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*1065290
250کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*237080
251کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*467700
252کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*695910
253کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*10137060
254کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*249710
255کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*495180
256کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*6138530
257کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*10228180
258کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*20462860
259کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*25593700
260کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*30675930
261کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*40910480
262کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*501144760
263کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*601355560
264کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*1002282090
265سیم دولا تلفنی 050.5*214070
266سیم دولا تلفنی 060.6*221370
267سیم نایلون 2 رشته0.5*236540
268سیم نایلون 2 رشته0.75*252210
269سیم نایلون 2 رشته1*266420
270سیم نایلون 2 رشته1.5*293630
271سیم نایلون 2 رشته2.5*2151540
272کابل کواکسیالC 4.5 -2V/CU87000
273کابل کواکسیالC 4.5 -CCAM30900
274کابل کواکسیال4.5C_CCAM/0.8CU44100
275کابل کواکسیالC 2.5 -2V/CU60100
276RGRG59CU87400
277RGRG59/U0.70CCAM40800
278RGRGCCTV ترکیبی73800
279RGRG 11321300
280RGRG11CCA80500
281کابل شبکه LANCAT6UTP101000
282کابل شبکه LANCAT6SFTP137000
283کابل شبکه LANCAT5UTP80900
284کابل زمینی NYCY6+6*1424670
285کابل زمینی NYCY10+10*1682880
286کابل تخت آسانسوری24×0.75732400
287کابل تخت آسانسوری20×0.75618800
288کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H1x2x1.5192000
289کابل تخت افشان4*3438760
290کابل تخت افشان6*3611180
291کابل تخت افشان10*31008710
292کابل تخت افشان16*31671450
293کابل تخت افشان25*32601100
294کابل تخت افشان35*33763080
295کابل تخت افشان50*35285720
296کابل تخت افشان70*37333140
297کابل تخت افشان95*39749500
298کابل تخت افشان2.5*4363240
299کابل تخت افشان4*4594850
300کابل تخت افشان6*4827470
301کابل تخت افشان10*41355020
302کابل تخت افشان25*43509620
303کابل تخت افشان35*44963300
304کابل تخت افشان70*410006050
305کابل کولری1*4160980
306کابل کولری1.5*4236680
307کابل کولری1*5199710
308کابل کولری1.5*5278770
309سیم ارت NYA Class216*1511820
310سیم ارت NYA Class225*1818120
311سیم ارت NYA Class235*11140740
312سیم ارت NYA Class250*11522390

 

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top