لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

آخرین به روز رسانی : 99/10/02
آخرین به روز رسانی : 1399/11/09

ردیفشرح کالاسایزقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان NYAF0.75*120,310
2سیم افشان NYAF1*126,180
3سیم افشان NYAF1.5*138,390
4سیم افشان NYAF2.5*162,150
5سیم افشان NYAF4*1100,890
6سیم افشان NYAF6*1145,880
7سیم افشان NYAF10*1244,180
8سیم افشان NYAF16*1401,480
9سیم افشان NYAF25*1626,880
10سیم افشان NYAF35*1921,670
11سیم افشان NYAF50*11,315,490
12سیم افشان NYAF70*11,760,220
13سیم افشان NYAF95*12,428,960
14سیم افشان NYAF120*13,269,890
15سیم افشان NYAF15*14,048,910
16سیم ارت NYAF1*126,220
17سیم ارت NYAF1.5*138,520
18سیم ارت NYAF2.5*162,290
19سیم ارت NYAF4*1101,580
20سیم ارت NYAF6*1145,370
21سیم ارت NYAF10*1244,180
22سیم ارت NYAF16*1401,480
23سیم ارت NYAF25*1626,880
24سیم ارت NYAF35*1921,670
25سیم ارت NYAF50*11,315,490
26سیم ارت NYAF70*11,760,220
27سیم ارت NYAF95*12,428,960
28سیم ارت NYAF120*13,269,890
29کابل افشان NYMHY0.75*253,670
30کابل افشان NYMHY1*267,730
31کابل افشان NYMHY1.5*295,210
32کابل افشان NYMHY2.5*2151,470
33کابل افشان NYMHY4*2237,270
34کابل افشان NYMHY6*2331,240
35کابل افشان NYMHY10*2553,670
36کابل افشان NYMHY16*2886,300
37کابل افشان NYMHY25*21,443,870
38کابل افشان NYMHY0.75*372,730
39کابل افشان NYMHY1*396,120
40کابل افشان NYMHY1.5*3134,400
41کابل افشان NYMHY2.5*3215,830
42کابل افشان NYMHY4*3338,850
43کابل افشان NYMHY6*3486,660
44کابل افشان NYMHY10*3793,850
45کابل افشان NYMHY16*31,303,580
46کابل افشان NYMHY25*32,045,700
47کابل افشان NYMHY25+16*32,491,620
48کابل افشان NYMHY35*32,944,010
49کابل افشان NYMHY35+16*33,424,580
50کابل افشان NYMHY50*34,179,300
51کابل افشان NYMHY50+25*34,881,710
52کابل افشان NYMHY70*35,714,090
53کابل افشان NYMHY70+35*36,524,400
54کابل افشان NYMHY95*37,938,460
55کابل افشان NYMHY120*310,656,780
56کابل افشان NYMHY0.75*494,420
57کابل افشان NYMHY1*4124,020
58کابل افشان NYMHY1.5*4175,750
59کابل افشان NYMHY2.5*4280,960
60کابل افشان NYMHY4*4444,850
61کابل افشان NYMHY6*4642,970
62کابل افشان NYMHY10*41,042,050
63کابل افشان NYMHY16*41,719,710
64کابل افشان NYMHY25*42,800,590
65کابل افشان NYMHY35*44,031,390
66کابل افشان NYMHY50*45,646,900
67کابل افشان NYMHY120*413,025,670
68کابل افشان NYMHY1*5176,800
69کابل افشان NYMHY1.5*5220,810
70کابل افشان NYMHY2.5*5350,470
71کابل افشان NYMHY4*5555,900
72کابل افشان NYMHY6*5788,270
73کابل افشان NYMHY10*51,313,200
74کابل افشان NYMHY16*52,150,950
75کابل افشان NYMHY25*53,459,730
76کابل افشان NYMHY1*7228,270
77کابل افشان NYMHY1.5*7299,920
78کابل افشان NYMHY2.5*7494,830
79کابل افشان NYMHY1.5*8357,220
80کابل شیلد دار YSLCY 0.75*2101,490
81کابل شیلد دار YSLCY1*2119,920
82کابل شیلد دار YSLCY1.5*2146,070
83کابل شیلد دار YSLCY2.5*2198,450
84کابل شیلد دار YSLCY0.75*3127,630
85کابل شیلد دار YSLCY1*3150,030
86کابل شیلد دار YSLCY1.5*3192,070
87کابل شیلد دار YSLCY2.5*3276,110
88کابل شیلد دار YSLCY0.75*4146,230
89کابل شیلد دار YSLCY1*4179,410
90کابل شیلد دار YSLCY1.5*4231,430
91کابل شیلد دار YSLCY2.5*4346,700
92کابل شیلد دار YSLCY1.5*5300,980
93کابل زمینی NYY6*1177,880
94کابل زمینی NYY10*1290,100
95کابل زمینی NYY16*1442,240
96کابل زمینی NYY25*1698,220
97کابل زمینی NYY35*1970,820
98کابل زمینی NYY50*11,300,400
99کابل زمینی NYY70*11,849,660
100کابل زمینی NYY95*12,620,380
101کابل زمینی NYY120*13,231,620
102کابل زمینی NYY150*14,051,440
103کابل زمینی NYY185*15,007,120
104کابل زمینی NYY240*16,519,270
105کابل زمینی NYY300*18,234,610
106کابل زمینی NYY400*110,956,830
107کابل زمینی NYY1.5*2108,740
108کابل زمینی NYY2.5*2166,490
109کابل زمینی NYY4*2246,670
110کابل زمینی NYY6*2359,580
111کابل زمینی NYY10*2594,860
112کابل زمینی NYY16*2938,530
113کابل زمینی NYY25*21,514,710
114کابل زمینی NYY35*22,050,150
115کابل زمینی NYY1*3109,610
116کابل زمینی NYY1.5*3150,700
117کابل زمینی NYY2.5*3234,780
118کابل زمینی NYY4*3351,830
119کابل زمینی NYY6*3547,900
120کابل زمینی NYY10*3855,560
121کابل زمینی NYY16*31,369,560
122کابل زمینی NYY25*32,191,490
123کابل زمینی NYY35*32,997,800
124کابل زمینی NYY25+16*32,583,650
125کابل زمینی NYY35+16*33,376,630
126کابل زمینی NYY50*34,028,190
127کابل زمینی NYY50+25*34,532,280
128کابل زمینی NYY70*35,651,220
129کابل زمینی NYY70+35*36,658,800
130کابل زمینی NYY95*37,998,640
131کابل زمینی NYY95+50*38,851,930
132کابل زمینی NYY120*310,292,910
133کابل زمینی NYY120+70*311,768,640
134کابل زمینی NYY150*312,657,410
135کابل زمینی NYY150+70*314,032,860
136کابل زمینی NYY185*315,023,670
137کابل زمینی NYY185+95*317,644,860
138کابل زمینی NYY240+120*323,244,750
139کابل زمینی NYY1*4144,780
140کابل زمینی NYY1.5*4206,140
141کابل زمینی NYY2.5*4318,570
142کابل زمینی NYY4*4468,470
143کابل زمینی NYY6*4700,680
144کابل زمینی NYY10*41,146,920
145کابل زمینی NYY16*41,799,430
146کابل زمینی NYY25*42,890,320
147کابل زمینی NYY25+16*43,327,080
148کابل زمینی NYY35*43,954,580
149کابل زمینی NYY35+16*44,371,140
150کابل زمینی NYY50*45,379,990
151کابل زمینی NYY50+25*45,984,020
152کابل زمینی NYY70*47,665,980
153کابل زمینی NYY95*410,510,900
154کابل زمینی NYY95+25*411,360,860
155کابل زمینی NYY120*413,668,420
156کابل زمینی NYY150*417,141,080
157کابل زمینی NYY185*420,379,250
158کابل زمینی NYY240*426,954,890
159کابل زمینی NYY300*433,681,710
160کابل زمینی NYY1*5176,460
161کابل زمینی NYY1.5*5240,800
162کابل زمینی NYY2.5*5377,940
163کابل زمینی NYY4*5591,330
164کابل زمینی NYY6*5872,830
165کابل زمینی NYY10*51,415,640
166کابل زمینی NYY16*52,312,120
167کابل زمینی NYY25*53,613,970
168کابل زمینی NYY35*55,005,840
169کابل آلومینیوم NA2XY6*135,280
170کابل آلومینیوم NA2XY10*145,340
171کابل آلومینیوم NA2XY16*165,180
172کابل آلومینیوم NA2XY25*197,050
173کابل آلومینیوم NA2XY35*1128,160
174کابل آلومینیوم NA2XY50*1172,130
175کابل آلومینیوم NA2XY70*1233,860
176کابل آلومینیوم NA2XY95*1311,800
177کابل آلومینیوم NA2XY120*1403,170
178کابل آلومینیوم NA2XY150*1493,350
179کابل آلومینیوم NA2XY185*1596,070
180کابل آلومینیوم NA2XY240*1786,130
181کابل آلومینیوم NA2XY300*1950,980
182کابل آلومینیوم NA2XY400*11,274,190
183کابل آلومینیوم NA2XY500*11,604,990
184کابل آلومینیوم NA2XY6*279,900
185کابل آلومینیوم NA2XY10*2117,880
186کابل آلومینیوم NA2XY16*2173,320
187کابل آلومینیوم NA2XY25*2253,490
188کابل آلومینیوم NA2XY35*2342,790
189کابل آلومینیوم NA2XY50*2337,480
190کابل آلومینیوم NA2XY70*2460,830
191کابل آلومینیوم NA2XY10*3152,380
192کابل آلومینیوم NA2XY16*3235,860
193کابل آلومینیوم NA2XY25*3337,640
194کابل آلومینیوم NA2XY25+16*3460,760
195کابل آلومینیوم NA2XY35*3440,920
196کابل آلومینیوم NA2XY35+16*3487,890
197کابل آلومینیوم NA2XY50*3499,550
198کابل آلومینیوم NA2XY50+25*3578,160
199کابل آلومینیوم NA2XY70*3691,000
200کابل آلومینیوم NA2XY70+35*3797,130
201کابل آلومینیوم NA2XY95*3959,000
202کابل آلومینیوم NA2XY95+50*31,079,520
203کابل آلومینیوم NA2XY120*31,271,610
204کابل آلومینیوم NA2XY120+70*31,414,320
205کابل آلومینیوم NA2XY150*31,452,690
206کابل آلومینیوم NA2XY150+70*31,710,430
207کابل آلومینیوم NA2XY185*31,795,260
208کابل آلومینیوم NA2XY185+95*32,144,600
209کابل آلومینیوم NA2XY240*32,438,800
210کابل آلومینیوم NA2XY240+120*32,767,460
211کابل آلومینیوم NA2XY6*4133,770
212کابل آلومینیوم NA2XY10*4185,750
213کابل آلومینیوم NA2XY16*4279,010
214کابل آلومینیوم NA2XY25*4412,730
215کابل آلومینیوم NA2XY25+16*4520,590
216کابل آلومینیوم NA2XY35*4558,860
217کابل آلومینیوم NA2XY50*4655,640
218کابل آلومینیوم NA2XY70*4939,140
219کابل آلومینیوم NA2XY95*41,322,880
220کابل آلومینیوم NA2XY120*41,552,040
221کابل آلومینیوم NA2XY150*41,971,410
222کابل آلومینیوم NA2XY185*42,396,450
223کابل آلومینیوم NA2XY240*43,156,190
224کابل آلومینیوم NA2XY10*5228,140
225کابل آلومینیوم NA2XY16*5346,660
226کابل آلومینیوم NA2XY25*5511,320
227کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y 0.5*2*232,130
228کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*458,340
229کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*682,260
230کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*10118,180
231کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*242,950
232کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*480,670
233کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*6117,620
234کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*10193,740
235کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*20386,620
236کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*25501,470
237کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*30564,790
238کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y06*2*40756,620
239کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*50961,960
240کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*601,134,010
241کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*1001,908,740
242کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*214,470
243کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*423,280
244کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*630,790
245کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*1046,570
246کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*217,590
247کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*428,050
248کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*638,620
249کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*1059,990
250کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*231,200
251کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*456,530
252کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*679,890
253کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*10113,780
254کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*241,640
255کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*479,215
256کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*6115,120
257کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*10189,120
258کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*20382,510
259کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*25490,390
260کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*30556,970
261کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*40752,310
262کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*50948,590
263کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*601,119,640
264کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*1001,884,280
265سیم دولا تلفنی 050.5*211,710
266سیم دولا تلفنی 060.6*217,750
267سیم نایلون 2 رشته0.5*230,880
268سیم نایلون 2 رشته0.75*243,860
269سیم نایلون 2 رشته1*255,690
270سیم نایلون 2 رشته1.5*278,350
271سیم نایلون 2 رشته2.5*2126,310
272کابل کواکسیال C 4.5 -2V/CU73,050
273کابل کواکسیالC 4.5 -CCAM28,490
274کابل کواکسیال4.5C_CCAM/0.8CU38,680
275کابل کواکسیالC 2.5 -2V/CU49,900
276RGRG59CU73,370
277RGRG59/U0.70CCAM36,210
278RGRGCCTV ترکیبی64,430
279RGRG 11267,720
280RGRG11CCA73,340
281کابل شبکه LANCAT6UTP84,420
282کابل شبکه LANCAT6SFTP116,980
283کابل شبکه LANCAT5UTP67,450
284کابل زمینی NYCY6+6*1355,390
285کابل زمینی NYCY10+10*1570,880
286کابل تخت آسانسوری24×0.75579,460
287کابل تخت آسانسوری20×0.75487,680
288کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H 1x2x1.5152,120
289کابل تخت افشان 4*3351,540
290کابل تخت افشان6*3494,140
291کابل تخت افشان10*3819,780
292کابل تخت افشان16*31,363,060
293کابل تخت افشان25*32,124,750
294کابل تخت افشان35*33,077,060
295کابل تخت افشان50*34,339,400
296کابل تخت افشان70*36,008,400
297کابل تخت افشان95*38,015,510
298کابل تخت افشان2.5*4290,710
299کابل تخت افشان4*4478,230
300کابل تخت افشان6*4668,990
301کابل تخت افشان10*41,098,330
302کابل تخت افشان25*42,861,590
303کابل تخت افشان35*44,053,850
304کابل تخت افشان70*48,189,440
305کابل کولری1*4136,420
306کابل کولری1.5*4200,280
307کابل کولری1*5169,020
308کابل کولری1.5*5235,040
309سیم ارت NYA Class216*1424,420
310سیم ارت NYA Class225*1678,180
311سیم ارت NYA Class235*1945,200
312سیم ارت NYA Class250*11,261,450
137

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram