سیم و کابل زر کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

ردیفشرح کالاسایزقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان NYAF0.75*123610
2سیم افشان NYAF1*130430
3سیم افشان NYAF1.5*143460
4سیم افشان NYAF2.5*170990
5سیم افشان NYAF4*1116970
6سیم افشان NYAF6*1169040
7سیم افشان NYAF10*1282870
8سیم افشان NYAF16*1464830
9سیم افشان NYAF25*1725820
10سیم افشان NYAF35*11066920
11سیم افشان NYAF50*11523820
12سیم افشان NYAF70*12036730
13سیم افشان NYAF95*12812840
14سیم افشان NYAF120*13631890
15سیم افشان NYAF15*14682310
16سیم ارت NYAF1*130690
17سیم ارت NYAF1.5*144970
18سیم ارت NYAF2.5*173450
19سیم ارت NYAF4*1117960
20سیم ارت NYAF6*1170470
21سیم ارت NYAF10*1285260
22سیم ارت NYAF16*1468770
23سیم ارت NYAF25*1731970
24سیم ارت NYAF35*11075960
25سیم ارت NYAF50*11536740
26سیم ارت NYAF70*12053990
27سیم ارت NYAF95*12836680
28سیم ارت NYAF120*13662670
29کابل افشان NYMHY0.75*264730
30کابل افشان NYMHY1*281570
31کابل افشان NYMHY1.5*2109740
32کابل افشان NYMHY2.5*2175170
33کابل افشان NYMHY4*2273670
34کابل افشان NYMHY6*2396050
35کابل افشان NYMHY10*2669190
36کابل افشان NYMHY16*21068110
37کابل افشان NYMHY25*21728560
38کابل افشان NYMHY0.75*387400
39کابل افشان NYMHY1*3115400
40کابل افشان NYMHY1.5*3155260
41کابل افشان NYMHY2.5*3249030
42کابل افشان NYMHY4*3390000
43کابل افشان NYMHY6*3581130
44کابل افشان NYMHY10*3958090
45کابل افشان NYMHY16*31558320
46کابل افشان NYMHY25*32440440
47کابل افشان NYMHY25+16*32970930
48کابل افشان NYMHY35*33508780
49کابل افشان NYMHY35+16*34081530
50کابل افشان NYMHY50*34961430
51کابل افشان NYMHY50+25*35813380
52کابل افشان NYMHY70*36802950
53کابل افشان NYMHY70+35*38134850
54کابل افشان NYMHY95*39278500
55کابل افشان NYMHY120*312679980
56کابل افشان NYMHY0.75*4113320
57کابل افشان NYMHY1*4148770
58کابل افشان NYMHY1.5*4210670
59کابل افشان NYMHY2.5*4336250
60کابل افشان NYMHY4*453640
61کابل افشان NYMHY6*4767210
62کابل افشان NYMHY10*41258100
63کابل افشان NYMHY16*42051850
64کابل افشان NYMHY25*43340220
65کابل افشان NYMHY35*44818910
66کابل افشان NYMHY50*46734640
67کابل افشان NYMHY120*416523250
68کابل افشان NYMHY1*5190630
69کابل افشان NYMHY1.5*5256250
70کابل افشان NYMHY2.5*5410370
71کابل افشان NYMHY4*5648120
72کابل افشان NYMHY6*5942350
73کابل افشان NYMHY10*51574160
74کابل افشان NYMHY16*52569120
75کابل افشان NYMHY25*54141970
76کابل افشان NYMHY1*7258830
77کابل افشان NYMHY1.5*7359110
78کابل افشان NYMHY2.5*7591680
79کابل افشان NYMHY1.5*8426850
80کابل شیلد دار YSLCY0.75*2123600
81کابل شیلد دار YSLCY1*2144090
82کابل شیلد دار YSLCY1.5*2177510
83کابل شیلد دار YSLCY2.5*2239250
84کابل شیلد دار YSLCY0.75*3153510
85کابل شیلد دار YSLCY1*3180390
86کابل شیلد دار YSLCY1.5*3229800
87کابل شیلد دار YSLCY2.5*3334280
88کابل شیلد دار YSLCY0.75*4175900
89کابل شیلد دار YSLCY1*4215520
90کابل شیلد دار YSLCY1.5*4280520
91کابل شیلد دار YSLCY2.5*4415710
92کابل شیلد دار YSLCY1.5*5361520
93کابل زمینی NYY6*1211900
94کابل زمینی NYY10*1344860
95کابل زمینی NYY16*1336510
96کابل زمینی NYY25*1830630
97کابل زمینی NYY35*11151190
98کابل زمینی NYY50*11629820
99کابل زمینی NYY70*12249370
100کابل زمینی NYY95*13104090
101کابل زمینی NYY120*13834280
102کابل زمینی NYY150*14798730
103کابل زمینی NYY185*15931100
104کابل زمینی NYY240*17633110
105کابل زمینی NYY300*19757500
106کابل زمینی NYY400*112975510
107کابل زمینی NYY1.5*2132190
108کابل زمینی NYY2.5*2204490
109کابل زمینی NYY4*2296530
110کابل زمینی NYY6*2429670
111کابل زمینی NYY10*2710180
112کابل زمینی NYY16*21119230
113کابل زمینی NYY25*21806390
114کابل زمینی NYY35*22442460
115کابل زمینی NYY1*3132020
116کابل زمینی NYY1.5*3180930
117کابل زمینی NYY2.5*3306080
118کابل زمینی NYY4*3420270
119کابل زمینی NYY6*3653800
120کابل زمینی NYY10*31019000
121کابل زمینی NYY16*31628830
122کابل زمینی NYY25*32607870
123کابل زمینی NYY35*33564420
124کابل زمینی NYY25+16*33068430
125کابل زمینی NYY35+16*34011910
126کابل زمینی NYY50*34778760
127کابل زمینی NYY50+25*35711550
128کابل زمینی NYY70*36700860
129کابل زمینی NYY70+35*37900740
130کابل زمینی NYY95*39482020
131کابل زمینی NYY95+50*310779990
132کابل زمینی NYY120*312200550
133کابل زمینی NYY120+70*313946930
134کابل زمینی NYY150*315000810
135کابل زمینی NYY150+70*316633190
136کابل زمینی NYY185*317820230
137کابل زمینی NYY185+95*320922030
138کابل زمینی NYY240+120*327539840
139کابل زمینی NYY1*4173850
140کابل زمینی NYY1.5*4238620
141کابل زمینی NYY2.5*4380930
142کابل زمینی NYY4*4558780
143کابل زمینی NYY6*4835800
144کابل زمینی NYY10*41365110
145کابل زمینی NYY16*42139090
146کابل زمینی NYY25*43435430
147کابل زمینی NYY25+16*43955080
148کابل زمینی NYY35*44698370
149کابل زمینی NYY35+16*45318910
150کابل زمینی NYY50*46381800
151کابل زمینی NYY50+25*47114600
152کابل زمینی NYY70*49088040
153کابل زمینی NYY95*412463690
154کابل زمینی NYY95+25*413199860
155کابل زمینی NYY120*416198060
156کابل زمینی NYY150*420309470
157کابل زمینی NYY185*424145460
158کابل زمینی NYY240*431934030
159کابل زمینی NYY300*439905730
160کابل زمینی NYY1*5215440
161کابل زمینی NYY1.5*5292480
162کابل زمینی NYY2.5*5452770
163کابل زمینی NYY4*5718570
164کابل زمینی NYY6*51041570
165کابل زمینی NYY10*52748520
166کابل زمینی NYY16*52748520
167کابل زمینی NYY25*54312120
168کابل زمینی NYY35*55950060
169کابل آلومینیوم NA2XY6*147710
170کابل آلومینیوم NA2XY10*164210
171کابل آلومینیوم NA2XY16*188440
172کابل آلومینیوم NA2XY25*1131930
173کابل آلومینیوم NA2XY35*1174110
174کابل آلومینیوم NA2XY50*1233940
175کابل آلومینیوم NA2XY70*1317660
176کابل آلومینیوم NA2XY95*1422140
177کابل آلومینیوم NA2XY120*1545170
178کابل آلومینیوم NA2XY150*1665950
179کابل آلومینیوم NA2XY185*1833720
180کابل آلومینیوم NA2XY240*11064190
181کابل آلومینیوم NA2XY300*11288160
182کابل آلومینیوم NA2XY400*11725000
183کابل آلومینیوم NA2XY500*12170050
184کابل آلومینیوم NA2XY6*2108090
185کابل آلومینیوم NA2XY10*2161020
186کابل آلومینیوم NA2XY16*2234140
187کابل آلومینیوم NA2XY25*2342910
188کابل آلومینیوم NA2XY35*2462590
189کابل آلومینیوم NA2XY50*2473980
190کابل آلومینیوم NA2XY70*2639380
191کابل آلومینیوم NA2XY10*3206570
192کابل آلومینیوم NA2XY16*3319720
193کابل آلومینیوم NA2XY25*3458250
194کابل آلومینیوم NA2XY25+16*3531080
195کابل آلومینیوم NA2XY35*3598080
196کابل آلومینیوم NA2XY35+16*3667380
197کابل آلومینیوم NA2XY50*3687450
198کابل آلومینیوم NA2XY50+25*3793690
199کابل آلومینیوم NA2XY70*3947670
200کابل آلومینیوم NA2XY70+35*31092550
201کابل آلومینیوم NA2XY95*31311250
202کابل آلومینیوم NA2XY95+50*31474660
203کابل آلومینیوم NA2XY120*31733420
204کابل آلومینیوم NA2XY120+70*31918590
205کابل آلومینیوم NA2XY150*31958360
206کابل آلومینیوم NA2XY150+70*32332340
207کابل آلومینیوم NA2XY185*32447550
208کابل آلومینیوم NA2XY185+95*32918020
209کابل آلومینیوم NA2XY240*33224370
210کابل آلومینیوم NA2XY240+120*33778140
211کابل آلومینیوم NA2XY6*4182470
212کابل آلومینیوم NA2XY10*4252890
213کابل آلومینیوم NA2XY16*4379360
214کابل آلومینیوم NA2XY25*4564530
215کابل آلومینیوم NA2XY25+16*4798320
216کابل آلومینیوم NA2XY35*4759770
217کابل آلومینیوم NA2XY50*4901210
218کابل آلومینیوم NA2XY70*41288770
219کابل آلومینیوم NA2XY95*41805190
220کابل آلومینیوم NA2XY120*42112360
221کابل آلومینیوم NA2XY150*42685840
222کابل آلومینیوم NA2XY185*43282130
223کابل آلومینیوم NA2XY240*44304460
224کابل آلومینیوم NA2XY10*5309820
225کابل آلومینیوم NA2XY16*5470630
226کابل آلومینیوم NA2XY25*5701810
227کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*238360
228کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*468700
229کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*696570
230کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*10138550
231کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*250610
232کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*494520
233کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*6137490
234کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*10226400
235کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*20457100
236کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*25586500
237کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*30657200
238کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y06*2*40883360
239کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*501118330
240کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*601321760
241کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*1002221260
242کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*218130
243کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*428640
244کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*637640
245کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*1056710
246کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*221570
247کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*434240
248کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*646990
249کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*1073140
250کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*237490
251کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*467190
252کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*694490
253کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*10134110
254کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*249630
255کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*493560
256کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*6135330
257کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*10221500
258کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*20447500
259کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*25574770
260کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*30675690
261کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*4076580
262کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*501106100
263کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*601308850
264کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*1002197700
265سیم دولا تلفنی 050.5*213680
266سیم دولا تلفنی 060.6*220280
267سیم نایلون 2 رشته0.5*237084
268سیم نایلون 2 رشته0.75*252449
269سیم نایلون 2 رشته1*266570
270سیم نایلون 2 رشته1.5*2930280
271سیم نایلون 2 رشته2.5*2150480
272کابل کواکسیالC 4.5 -2V/CU83420
273کابل کواکسیالC 4.5 -CCAM29360
274کابل کواکسیال4.5C_CCAM/0.8CU41780
275کابل کواکسیالC 2.5 -2V/CU53510
276RGRG59CU82890
277RGRG59/U0.70CCAM39870
278RGRGCCTV ترکیبی73670
279RGRG 11337780
280RGRG11CCA85670
281کابل شبکه LANCAT6UTP94885
282کابل شبکه LANCAT6SFTP136350
283کابل شبکه LANCAT5UTP75560
284کابل زمینی NYCY6+6*1464760
285کابل زمینی NYCY10+10*1771630
286کابل تخت آسانسوری24×0.75738490
287کابل تخت آسانسوری20×0.75623620
288کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H1x2x1.5205640
289کابل تخت افشان4*3433300
290کابل تخت افشان6*3602580
291کابل تخت افشان10*3994810
292کابل تخت افشان16*31614340
293کابل تخت افشان25*32524130
294کابل تخت افشان35*33655610
295کابل تخت افشان50*35115660
296کابل تخت افشان70*37088380
297کابل تخت افشان95*39621920
298کابل تخت افشان2.5*4364630
299کابل تخت افشان4*4567340
300کابل تخت افشان6*4812080
301کابل تخت افشان10*41335490
302کابل تخت افشان25*43484330
303کابل تخت افشان35*45039760
304کابل تخت افشان70*49683370
305کابل کولری1*4157540
306کابل کولری1.5*4223420
307کابل کولری1*5196480
308کابل کولری1.5*5283280
309سیم ارت NYA Class216*1486340
310سیم ارت NYA Class225*1775690
311سیم ارت NYA Class235*11081540
312سیم ارت NYA Class250*11539810

 

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top