لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 99/06/23

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت مصرف کننده (ریال)
1کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y  2 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
25,700
2کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 4 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
46,770
3کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 6 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
66,030
4کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 10 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
94,830
5کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 2 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
34,370
6کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 4 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
64,830
7کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 6 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
94,610
8کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 10 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
155,870
9کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 20 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
311,890
10کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 25 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
404,080
11کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 30 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
455,130
12کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 40 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
610,130
13کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 50 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
775,230
14کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 60 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
914,390
15کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y 100 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
1,539,410
16کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 2 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
11,480
17کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 4 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
18,550
18کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 6 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
24,620
19کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 10 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
37,290
20کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 2 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
13,960
21کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 4 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
22,480
22کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 6 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
31,020
23کابل زوجی هوایی
J2Y(ST)Y-CCAM 10 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
48,190
24کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y   2 * 2 * 0/5  زرکابل کرمان
25,800
25کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 4 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
46,430
26کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 6 * 2 * 0/5 زرکابل کرمان
65,460
27کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 10 * 2 * 0/5  زرکابل کرمان
93,000
28کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 2 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
34,270
29کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 4 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
64,860
30کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 6 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
94,050
31کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 10 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
154,110
32کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 20 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
311,890
33کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 25 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
399,380
34کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 30 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
453,680
35کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 40 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
612,410
36کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 50 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
771,610
37کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 60 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
910,470
38کابل زوجی زمینی
A2Y(ST)2Y 100 * 2 * 0/6 زرکابل کرمان
1,530,710
39سیم دولا تلفنی 0/5 * 2
زر کابل کرمان
9,400
40سیم دولا تلفنی 0/6 * 2
زر کابل کرمان
14,280
41سیم نایلونی (دو رشته) 0/5 * 2
زرکابل کرمان
43,310
42سیم نایلونی (دو رشته) 0/75 * 2
زرکابل کرمان
34,790
43سیم نایلونی (دو رشته) 1 * 2
زرکابل کرمان
44,290
44سیم نایلونی (دو رشته) 1/5 * 2
زرکابل کرمان
62,460
45سیم نایلونی (دو رشته) 2/5 * 2
زرکابل کرمان
101,210
46سیم افشان NYAF 1* 0/7516,330
47سیم افشان NYAF 1* 121,070
48سیم افشان NYAF 1* 1/530,930
49سیم افشان NYAF 1* 2/550,180
50سیم افشان NYAF 1* 481,680
51سیم افشان NYAF 1* 6118,250
52سیم افشان NYAF 1*10198,050
53سیم افشان NYAF 1* 16326,050
54سیم افشان NYAF 1* 25509,090
55سیم افشان NYAF 1* 35748,850
56سیم افشان NYAF 1* 501,069,990
57سیم افشان NYAF 1*701,431,650
58سیم افشان NYAF 1* 951,977,030
59سیم افشان NYAF 1* 1202,663,450
60سیم افشان NYAF 1* 1503,297,540
61سیم افشان ارت NYAF 1* 121,180
62سیم افشان ارت NYAF 1* 1/531,140
63سیم افشان ارت NYAF 1* 2/550,460
64سیم افشان ارت NYAF 1* 482,550
65سیم افشان ارت NYAF 1* 6118,280
66سیم افشان ارت NYAF 1* 10198,820
67سیم افشان ارت NYAF 1* 16327,310
68سیم افشان ارت NYAF 1* 25511,060
69سیم افشان ارت NYAF 1* 35751,760
70سیم افشان ارت NYAF 1* 501,074,140
71سیم افشان ارت NYAF 1*701,437,200
72سیم افشان ارت NYAF 1* 951,984,690
73سیم افشان ارت NYAF 1* 1202,673,770
74کابل افشان NYAF 2 * 0/7541,430
75کابل افشان NYMHY 2 * 152,510
76کابل افشان NYMHY 2 * 1/574,160
77کابل افشان NYMHY 2 * 2/5118,470
78کابل افشان NYMHY 2 * 4186,940
79کابل افشان NYMHY 2 * 6262,070
80کابل افشان NYMHY 2 * 10438,000
81کابل افشان NYMHY 2 * 16706,060
82کابل افشان NYMHY 2 * 251,158,240
83کابل افشان NYMHY 3 * 0/7556,760
84کابل افشان NYMHY 3 * 175,230
85کابل افشان NYMHY 3 * 1/5105,490
86کابل افشان NYMHY 3 * 2/5169,970
87کابل افشان NYMHY 3 * 4268,700
88کابل افشان NYMHY 3 * 6386,500
89کابل افشان NYMHY 3 * 10631,730
90کابل افشان NYMHY 3 * 161,046,570
91کابل افشان NYMHY 3 * 251,643,120
92کابل افشان NYMHY 3 * 25+162,002,570
93کابل افشان NYMHY 3 * 352,367,480
94کابل افشان NYMHY 3 * 35+162,752,520
95کابل افشان NYMHY 3 * 503,365,810
96کابل افشان NYMHY 3 * 50+253,930,210
97کابل افشان NYMHY 3 * 704,603,420
98کابل افشان NYMHY 3 * 70+355,255,050
99کابل افشان NYMHY 3 * 956,399,990
100کابل افشان NYMHY 3 * 1208,601,230
101کابل افشان NYMHY 4 * 0/7573,980
102کابل افشان NYMHY 4 * 197,310
103کابل افشان NYMHY 4 *1/5138,170
104کابل افشان NYMHY 4 * 2/5221,850
105کابل افشان NYMHY 4 * 4352,920
106کابل افشان NYMHY 4 * 6511,770
107کابل افشان NYMHY 4 * 10830,870
108کابل افشان NYMHY 4 * 161,381,270
109کابل افشان NYMHY 4 * 252,249,780
110کابل افشان NYMHY 4 * 353,243,180
111کابل افشان NYMHY 4 * 504,549,120
112کابل افشان NYMHY 4 * 12010,509,910
113کابل افشان NYMHY 5 * 1136,470
114کابل افشان NYMHY 5 * 1/5173,630
115کابل افشان NYMHY 5 * 2/5276,800
116کابل افشان NYMHY 5 * 4441,290
117کابل افشان NYMHY 5 * 6627,790
118کابل افشان NYMHY 5 * 101,047,740
119کابل افشان NYMHY 5 * 161,727,820
120کابل افشان NYMHY 5 * 252,778,580
121کابل افشان NYMHY 7 * 1177,850
122کابل افشان NYMHY 7 * 1/5236,560
123کابل افشان NYMHY 7 * 2/5391,770
124کابل افشان NYMHY 8 * 1/5280,580
125کابل شیلد دار YSLCY 2 * 195,180
126کابل شیلد دار YSLCY 2 * 1/5115,700
127کابل شیلد دار YSLCY 2 * 2/5157,700
128کابل شیلد دار YSLCY 3 * 0/75101,090
129کابل شیلد دار YSLCY 3 * 1118,000
130کابل شیلد دار YSLCY 3 * 1/5152,500
131کابل شیلد دار YSLCY 3 * 2/5219,150
132کابل شیلد دار YSLCY 4 * 0/75115,660
133کابل شیلد دار YSLCY 4 * 1142,210
134کابل شیلد دار YSLCY 4 * 1/5183,470
135کابل شیلد دار YSLCY 4 * 2/5275,380
136کابل شیلد دار YSLCY 5 * 1/5239,100
137

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان کلیک کنید