لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زر کابل کرمان

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/12

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالاسایزقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان NYAF0.75*129500
2سیم افشان NYAF1*138020
3سیم افشان NYAF1.5*155750
4سیم افشان NYAF2.5*191130
5سیم افشان NYAF4*1146520
6سیم افشان NYAF6*1211850
7سیم افشان NYAF10*1354590
8سیم افشان NYAF16*1583000
9سیم افشان NYAF25*1910320
10سیم افشان NYAF35*11338390
11سیم افشان NYAF50*11912290
12سیم افشان NYAF70*12556070
13سیم افشان NYAF95*13530930
14سیم افشان NYAF120*14559960
15سیم افشان NYAF150*15879480
16سیم ارت NYAF1*138330
17سیم ارت NYAF1.5*156210
18سیم ارت NYAF2.5*191880
19سیم ارت NYAF4*1147720
20سیم ارت NYAF6*1213580
21سیم ارت NYAF10*1357490
22سیم ارت NYAF16*1587780
23سیم ارت NYAF25*1917780
24سیم ارت NYAF35*11349360
25سیم ارت NYAF50*11927960
26سیم ارت NYAF70*12577020
27سیم ارت NYAF95*13559870
28سیم ارت NYAF120*14597340
29کابل افشان NYMHY0.75*279900
30کابل افشان NYMHY1*2100840
31کابل افشان NYMHY1.5*2141080
32کابل افشان NYMHY2.5*2225480
33کابل افشان NYMHY4*2353180
34کابل افشان NYMHY6*2493040
35کابل افشان NYMHY10*2833140
36کابل افشان NYMHY16*21332260
37کابل افشان NYMHY25*22150390
38کابل افشان NYMHY0.75*3108270
39کابل افشان NYMHY1*3143090
40کابل افشان NYMHY1.5*3200060
41کابل افشان NYMHY2.5*3321270
42کابل افشان NYMHY4*3504350
43کابل افشان NYMHY6*3724360
44کابل افشان NYMHY10*31195110
45کابل افشان NYMHY16*31944080
46کابل افشان NYMHY25*33045640
47کابل افشان NYMHY25+16*33709390
48کابل افشان NYMHY35*34382770
49کابل افشان NYMHY35+16*35098100
50کابل افشان NYMHY50*36199290
51کابل افشان NYMHY50+25*37267070
52کابل افشان NYMHY70*38506140
53کابل افشان NYMHY70+35*310173610
54کابل افشان NYMHY95*311605200
55کابل افشان NYMHY120*315863970
56کابل افشان NYMHY0.75*4140550
57کابل افشان NYMHY1*4184620
58کابل افشان NYMHY1.5*4261610
59کابل افشان NYMHY2.5*4418210
60کابل افشان NYMHY4*4664750
61کابل افشان NYMHY6*4957000
62کابل افشان NYMHY10*41570370
63کابل افشان NYMHY16*42561200
64کابل افشان NYMHY25*44169440
65کابل افشان NYMHY35*46019200
66کابل افشان NYMHY50*48418470
67کابل افشان NYMHY120*420682030
68کابل افشان NYMHY1*5235810
69کابل افشان NYMHY1.5*5329900
70کابل افشان NYMHY2.5*5529260
71کابل افشان NYMHY4*5837800
72کابل افشان NYMHY6*51174790
73کابل افشان NYMHY10*51963670
74کابل افشان NYMHY16*53206400
75کابل افشان NYMHY25*55167870
76کابل افشان NYMHY1*7321090
77کابل افشان NYMHY1.5*7393660
78کابل افشان NYMHY2.5*7736540
79کابل افشان NYMHY1.5*8529350
80کابل شیلد دار YSLCY0.75*2148960
81کابل شیلد دار YSLCY1*2173740
82کابل شیلد دار YSLCY1.5*2213900
83کابل شیلد دار YSLCY2.5*2288660
84کابل شیلد دار YSLCY0.75*3184930
85کابل شیلد دار YSLCY1*3217310
86کابل شیلد دار YSLCY1.5*3277130
87کابل شیلد دار YSLCY2.5*3403220
88کابل شیلد دار YSLCY0.75*4211820
89کابل شیلد دار YSLCY1*4259760
90کابل شیلد دار YSLCY1.5*4338190
91کابل شیلد دار YSLCY4*4824540
92کابل شیلد دار YSLCY2.5*4513300
93کابل شیلد دار YSLCY1.5*5446200
94کابل زمینی NYY6*1259950
95کابل زمینی NYY10*1423930
96کابل زمینی NYY16*1412210
97کابل زمینی NYY25*11023090
98کابل زمینی NYY35*11387590
99کابل زمینی NYY50*12009100
100کابل زمینی NYY70*12773900
101کابل زمینی NYY95*13827950
102کابل زمینی NYY120*14729740
103کابل زمینی NYY150*15919950
104کابل زمینی NYY185*17316400
105کابل زمینی NYY240*19531580
106کابل زمینی NYY300*112038780
107کابل زمینی NYY400*116010030
108کابل زمینی NYM1.5*2160430
109کابل زمینی NYM2.5*2249030
110کابل زمینی NYM4*2362110
111کابل زمینی NYM6*2525840
112کابل زمینی NYM10*2869740
113کابل زمینی NYM16*21372210
114کابل زمینی NYM25*22214630
115کابل زمینی NYM35*22997290
116کابل زمینی NYM1*3160670
117کابل زمینی NYM1.5*3220500
118کابل زمینی NYM2.5*3374220
119کابل زمینی NYM4*3514740
120کابل زمینی NYM6*3801000
121کابل زمینی NYY10*31250630
122کابل زمینی NYY16*32001830
123کابل زمینی NYY25*33203450
124کابل زمینی NYY35*34381860
125کابل زمینی NYY25+16*33773110
126کابل زمینی NYY35+16*34935330
127کابل زمینی NYY50*35889910
128کابل زمینی NYY50+25*37038570
129کابل زمینی NYY70*38261840
130کابل زمینی NYY70+35*39740740
131کابل زمینی NYY95*311693040
132کابل زمینی NYY95+50*313292390
133کابل زمینی NYY120*315045960
134کابل زمینی NYY120+70*317200220
135کابل زمینی NYY150*318500900
136کابل زمینی NYY150+70*320511520
137کابل زمینی NYY185*321978480
138کابل زمینی NYY185+95*325803630
139کابل زمینی NYY240+120*333973020
140کابل زمینی NYM1*4211680
141کابل زمینی NYM1.5*4291050
142کابل زمینی NYM2.5*4465720
143کابل زمینی NYM4*4684850
144کابل زمینی NYM6*41025460
145کابل زمینی NYY10*41676470
146کابل زمینی NYY16*42630060
147کابل زمینی NYY25*44224620
148کابل زمینی NYY25+16*44862950
149کابل زمینی NYY35*45888020
150کابل زمینی NYY35+16*46540990
151کابل زمینی NYY50*47865200
152کابل زمینی NYY50+25*48752730
153کابل زمینی NYY70*411206320
154کابل زمینی NYY95*415364970
155کابل زمینی NYY95+25*416278880
156کابل زمینی NYY120*419979720
157کابل زمینی NYY150*425054040
158کابل زمینی NYY185*429785960
159کابل زمینی NYY240*439394740
160کابل زمینی NYY300*449226010
161کابل زمینی NYY1*5261930
162کابل زمینی NYY1.5*5356400
163کابل زمینی NYY2.5*5553610
164کابل زمینی NYY4*5879850
165کابل زمینی NYY6*51277530
166کابل زمینی NYY10*52071500
167کابل زمینی NYY16*53377520
168کابل زمینی NYY25*55303080
169کابل زمینی NYY35*57320880
170کابل آلومینیوم NA2XY6*157330
171کابل آلومینیوم NA2XY10*177980
172کابل آلومینیوم NA2XY16*1108400
173کابل آلومینیوم NA2XY25*1162270
174کابل آلومینیوم NA2XY35*1215110
175کابل آلومینیوم NA2XY50*1289740
176کابل آلومینیوم NA2XY70*1395060
177کابل آلومینیوم NA2XY95*1527240
178کابل آلومینیوم NA2XY120*1682520
179کابل آلومینیوم NA2XY150*1834360
180کابل آلومینیوم NA2XY185*11043220
181کابل آلومینیوم NA2XY240*11333480
182کابل آلومینیوم NA2XY300*11616260
183کابل آلومینیوم NA2XY400*12163590
184کابل آلومینیوم NA2XY500*12728990
185کابل آلومینیوم NA2XY6*2128960
186کابل آلومینیوم NA2XY10*2193400
187کابل آلومینیوم NA2XY16*2282460
188کابل آلومینیوم NA2XY25*2414730
189کابل آلومینیوم NA2XY35*2562480
190کابل آلومینیوم NA2XY50*2583880
191کابل آلومینیوم NA2XY70*2794610
192کابل آلومینیوم NA2XY10*3249720
193کابل آلومینیوم NA2XY16*3388280
194کابل آلومینیوم NA2XY25*3558310
195کابل آلومینیوم NA2XY25+16*3647000
196کابل آلومینیوم NA2XY35*3732090
197کابل آلومینیوم NA2XY35+16*3817760
198کابل آلومینیوم NA2XY50*3849340
199کابل آلومینیوم NA2XY50+25*3981690
200کابل آلومینیوم NA2XY70*31174560
201کابل آلومینیوم NA2XY70+35*31355370
202کابل آلومینیوم NA2XY95*31631600
203کابل آلومینیوم NA2XY95+50*31836680
204کابل آلومینیوم NA2XY120*32165440
205کابل آلومینیوم NA2XY120+70*32390330
206کابل آلومینیوم NA2XY150*32446110
207کابل آلومینیوم NA2XY150+70*32912220
208کابل آلومینیوم NA2XY185*33058810
209کابل آلومینیوم NA2XY185+95*33648520
210کابل آلومینیوم NA2XY240*34149920
211کابل آلومینیوم NA2XY240+120*34711900
212کابل آلومینیوم NA2XY6*4218560
213کابل آلومینیوم NA2XY10*4306210
214کابل آلومینیوم NA2XY16*4462030
215کابل آلومینیوم NA2XY25*4691260
216کابل آلومینیوم NA2XY25+16*4862390
217کابل آلومینیوم NA2XY35*4931740
218کابل آلومینیوم NA2XY50*41114000
219کابل آلومینیوم NA2XY70*41597040
220کابل آلومینیوم NA2XY95*42251780
221کابل آلومینیوم NA2XY120*42642930
222کابل آلومینیوم NA2XY150*43354930
223کابل آلومینیوم NA2XY185*44080790
224کابل آلومینیوم NA2XY240*45370510
225کابل آلومینیوم NA2XY10*5374510
226کابل آلومینیوم NA2XY16*5572210
227کابل آلومینیوم NA2XY25*5857900
228کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*245600
229کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*481990
230کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*6115510
231کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.5*2*10165720
232کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*260440
233کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*4113330
234کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*6165130
235کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*10272220
236کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*20548230
237کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*25704060
238کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*30789680
239کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y06*2*401062650
240کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*501345790
241کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*601590350
242کابل زوجی هوایی J2Y(ST)Y0.6*2*1002758890
243کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*221620
244کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*434240
245کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*645120
246کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.5*2*1068080
247کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*225860
248کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*441180
249کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*656650
250کابل زوجی هوایی J2Y(ST)YCCAM0.6*2*1088300
251کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*245590
252کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*482260
253کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*6116060
254کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.5*2*10164940
255کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*260720
256کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*4115170
257کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*6167070
258کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*10274080
259کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*20552500
260کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*25710450
261کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*30835450
262کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*401084790
263کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*501370040
264کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*601621140
265کابل زوجی زمینی A2Y(ST)2Y0.6*2*1002726530
266سیم دولا تلفنی 050.5*217040
267سیم دولا تلفنی 060.6*225300
268سیم نایلون 2 رشته0.5*246587
269سیم نایلون 2 رشته0.75*266211
270سیم نایلون 2 رشته1*284077
271سیم نایلون 2 رشته1.5*2117984
272سیم نایلون 2 رشته2.5*2190808
273کابل کواکسیالC 4.5 -2V/CU101100
274کابل کواکسیالC 4.5 -CCAM33540
275کابل کواکسیال4.5C_CCAM/0.8CU49000
276کابل کواکسیالC 2.5 -2V/CU65360
277RGRG59CU100330
278RGRG59/U0.70CCAM49180
279RGRGCCTV ترکیبی90560
280RGRG 11379870
281RGRG11CCA99400
282کابل شبکه LANCAT6UTP114859
283کابل شبکه LANCAT6SFTP166320
284کابل شبکه LANCAT5UTP92080
285کابل شبکه LANCAT 6 - UTP 3 LSZH130907
286کابل زمینی NYCY6+6*1561760
287کابل زمینی NYCY10+10*1933660
288کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H1x2x1.5271590
289کابل اعلام حریق RE-2X(ST)H1x4x1.5454680
290کابل تخت افشان4*3538510
291کابل تخت افشان6*3750320
292کابل تخت افشان10*31239550
293کابل تخت افشان16*32014030
294کابل تخت افشان25*33150300
295کابل تخت افشان35*34564280
296کابل تخت افشان50*36392840
297کابل تخت افشان70*38858280
298کابل تخت افشان95*312030530
299کابل تخت افشان2.5*4452240
300کابل تخت افشان4*4705260
301کابل تخت افشان6*41011040
302کابل تخت افشان10*41663580
303کابل تخت افشان25*44347720
304کابل تخت افشان35*46291320
305کابل تخت افشان70*412098570
306کابل کولری1*4192330
307کابل کولری1.5*4272770
308کابل کولری1*5239910
309کابل کولری1.5*5345150
310سیم ارت NYA Class216*1620130
311سیم ارت NYA Class225*1989360
312سیم ارت NYA Class235*11379730
313سیم ارت NYA Class250*11964540

 

 

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top