سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

سیم و کابل‌ها به عنوان اجزای حیاتی در سیستم‌های الکتریکی و ارتباطی استفاده می‌شوند. یکی از نام‌آورترین برندهای تولید کننده سیم و کابل در ایران، زاگرس می‌باشد. در این بخش، به بررسی لیست قیمت سیم و کابل زاگرس انواع سیم و کابل زاگرس، مزایا و کاربردهای آن‌ها خواهیم پرداخت. 

نیرو کابل زاگرس

قیمت سیم و کابل زاگرس

سیم و کابل زاگرس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند. این سیم و کابل‌ها در محیط‌های مختلف قابل استفاده هستند و با توجه به ویژگی‌های فنی خود، برای برق رسانی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شوند.

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا ( مشخصات )واحدقیمت ريال
سیم افشان نیرو کابل زاگرس
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4,490,000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5,820,000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,200,000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,800,000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)23,000,000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)32,000,000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)47,500,000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر800,000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,220,000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,700,000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر2,470,000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر3,680,000
13سیم ارت افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,280,000
14سیم ارت 2.5*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,920,000
15سیم ارت 4*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)23,200,000
16سیم ارت 6*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)32,200,000
17سیم ارت 10*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)48,000,000
18سیم ارت 16*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر805,000
19سیم ارت 25*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر1,230,000
20سیم ارت 35*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر1,710,000
21سیم ارت 50*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر2,480,000
22سیم ارت 70*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر3,700,000
سیم ارت مفتول نیرو کابل زاگرس
23سیم ارت مفتول 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر850,000
24سیم ارت مفتول 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,320,000
25سیم ارت مفتول 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,800,000
سیم نایلون نیرو کابل زاگرس
26سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6,500,000
27سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,550,000
28سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12,300,000
29سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)16,300,000
30سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)24,500,000
کابل مفتول نیرو کابل زاگرس
31کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسمتر475,000
32کابل مفتول 4*3 نیرو کابل زاگرسمتر700,000
33کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر940,000
34کابل مفتول 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,200,000
35کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسمتر720,000
36کابل مفتول 6*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,080,000
37کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,400,000
38کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر1,120,000
39کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,120,000
40کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر3,400,000
41کابل مفتول 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,750,000
42کابل مفتول 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,700,000
43کابل مفتول 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر4,300,000
44کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر5,100,000
45کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر6,550,000
کابل افشان نیرو کابل زاگرس
46کابل 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,000,000
47کابل 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)25,500,000
48کابل 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)39,700,000
49کابل 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)65,400,000
50کابل 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)92,200,000
51کابل 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)137,000,000
52کابل 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,060,000
53کابل 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)470,000
54کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)11,300,000
55کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,570,000
56کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)22,850,000
57کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)34,000,000
58کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)47,300,000
59کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)70,500,000
60کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر1,080,000
61کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)14,680,000
62کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,300,000
63کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)30,250,000
64کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)48,600,000
65کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)68,800,000
66کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)102,000,000
67کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,530,000
68کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر2,720,000
69کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر3,880,000
70کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر5,500,000
71کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر7,750,000
72کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر4,680,000
73کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر6,370,000
74کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر9,100,000
75کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر13,700,000
76کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرس
77کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر470,000
78کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر805,000
79کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,140,000
80کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,700,000
81کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,620,000
82کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر4,200,000
83کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر6,380,000
84کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر9,270,000
کابل کولری نیرو کابل زاگرس
85کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,500,000
86کابل کولری 1*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)25,000,000
87کابل کولری 1/5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)29,500,000
88کابل کولری 1/5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)37,500,000
پرشین پیشرانه
دانلود لیست قیمت

سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل زاگرس فرم زیر را تکمیل نمایید

 • Please enter a number from 4 to 4.

قیمت سیم و کابل زاگرس

نیرو کابل زاگرس یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید کابل‌های برقی است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و استانداردهای بین‌المللی، محصولات با کیفیت و عملکرد برتری را ارائه می‌دهد. در این بخش، لیست قیمت نیرو کابل زاگرس به همراه انواع و مشخصات فنی آن‌ها را مشاهده می‌فرمایید توجه داشته باشید که. این لیست قیمت با توجه به بازار و شرایط فعلی قابل تغییر است.

پرشین پیشرانه
سوالات متداول در مورد

سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

خرید سیم و کابل

خرید سیم و کابل خود را چگونه انجام دهم؟

با ورود به بخش فروشگاه و انتخاب سیم و کابل ، و سپس انتخاب برند کمان می‌توانید محصولات مورد نظر خود را خرید نمایید . علاوه بر این می‌توانید در لیست قیمت بالا بر روی سبد خرید کلیک کنید تا به صفحه محصول وارد شوید و خرید خود را انجام دهید و در هر کجای کشور عزیزمان باشید برای شما ارسال گردد، همچنین می‌توانید با شماره گیری تلفن 02166764957 از خدمات مشاوره و خرید تلفنی اقدام نمایید

ارسال سیم و کابل به تهران/شهرستان چگونه انجام می شود؟

ارسال کالا در تهران از طریق، پیک ، پست پیشتاز ، تیپاکس انجام می‌گردد، همچنین برای شهرستان ها از طریق پیک و تیپاکس انجام می‌شود.

پس از واریز وجه چقدر طول می کشد تا سیم و کابل خود را دریافت نمایم؟

درصورت ثبت خرید قبل از ساعت 8 صبح سفارشات شما در همان روز ارسال خواهد شد، اما درصورتی که بعد از این زمان باشد، در اولین روز کاری بعدی ارسال خواهد شد.

آیا فروش سیم و کابل به صورت خرد هم دارید؟

بله، در صورت خرید آنلاین می توانید متراژ دلخواه خود را انتخاب نمایید و سفارش خود را ثبت نمایید. اما بهتر است قبل از سفارش با بخش فروش هماهنگی های لازم را انجام دهید.

کلاف سیم و کابل ها در لیست فوق چند متری است؟

کلیه سیم های برق و کابل آنتن به صورت کلاف 100 متری می باشند

کابل های تلفن مخابراتی به صورت کلاف های 100 متری و 250 متری تولید می شوند.

کابل برق های افشان زیر علاوه بر موجود بودن به صورت کلاف 100 متری، به صورت قرقره ای نیز تولید می شوند.

 • 2×1، 2×1.5، 2×2.5، 2×4، 2×6
 • 3×1، 3×1.5، 3×2.5، 3×4، 3×6
 • 4×1، 4×1.5، 4×2.5، 4×4، 4×6
 • 5×1، 5×1.5، 5×2.5، 5×4، 5×6

کابل های تک رشته افشان، کابل های افشان شیلددار، کابل های زمینی به صورت قرقره ای تولید می شوند و فاقد کلاف 100 متری می باشند.

قیمت سیم و کابل

آیا قیمت سیم و کابل در لیست فوق تخفیف هم دارد؟

بله؛ قیمت سیم و کابل درج شده در این لیست شامل درصد تخفیفی می شود. درصد تخفیف قیمت سیم و کابل به صورت روزانه و بعضاً ساعتی تغییر می یابد. جهت اطلاع از تخفیف ها تماس بگیرید.

 

من قصد خرید سیم و کابل به صورت عمده دارم. برای من چقدر تخفیف دارد؟

لطفاً لیست موارد مورد نیاز خود را به روش های ذکر شده برای ما ارسال فرمایید تا پیش فاکتور با حداکثر تخفیف برای شما ارسال گردد.

 

آیا قیمت سیم های ارت در لیست قیمت وجود دارد؟

بله در لیست قیمت وجود دارند همچنین قیمت سیم های افشان رنگی و ارت با یکدیگر یکسان است.

قیمت سیم و کابل در این لیست بر اساس متر است یا کلاف؟

قیمت سیم و کابل در لیست قیمت سیم و کابل خراسان بر اساس متر می باشد.

قیمت یک جفت سیم چقدر است؟ یک جفت سیم یعنی چه؟

هر جفت سیم در اصطلاح برق کاران شامل یک سیم 1.5 و یک سیم 2.5 است. قیمت سیم 1.5 و 2.5 موجود در لیست را با یکدیگر جمع کنید تا قیمت یک جفت سیم بدست بیاید.

 

پرشین پیشرانه

سیم و کابل زاگرس

معرفی سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

سیم و کابل‌ها به عنوان اجزای حیاتی در سیستم‌های الکتریکی و ارتباطی استفاده می‌شوند. یکی از نام‌آورترین برندهای تولید کننده سیم و کابل در ایران، زاگرس می‌باشد. در این مقاله، به بررسی انواع سیم و کابل زاگرس، مزایا و کاربردهای آن‌ها خواهیم پرداخت. 

 سیم و کابل زاگرس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند. این سیم و کابل‌ها در محیط‌های مختلف قابل استفاده هستند و با توجه به ویژگی‌های فنی خود، برای برق رسانی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شوند.

بخش دوم: انواع سیم و کابل زاگرس

 1. سیم‌های برقی زاگرس: این سیم‌ها برای انتقال برق در سیستم‌های روشنایی، قدرت، و کنترل استفاده می‌شوند. در دسته بندی‌های مختلف، سیم‌های آلومینیومی و مسی موجود هستند.
 2. کابل‌های تلفنی زاگرس: این کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های صوتی و داده در سیستم‌های ارتباطی استفاده می‌شوند. ضخامت و تعداد زوج‌های موجود در کابل‌های تلفنی زاگرس متناسب با نیازهای ارتباطی است.
 3. کابل‌های شبکه زاگرس: این کابل‌ها برای انتقال داده در شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت استفاده می‌شوند. از جمله نوعی کابل‌های شبکه زاگرس می‌توان به کابل‌های Cat5e، Cat6 و Cat7 اشاره کرد.

بخش سوم: مزایا و ویژگی‌های سیم و کابل زاگرس

 1. کیفیت بالا: سیم و کابل‌های زاگرس با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری پیشرفته تولید می‌شوند، که به آن‌ها قابلیت انتقال بهتر و پایداری در برابر نوسانات و شرایط سخت را می‌بخشد.
 2. عملکرد برتر: سیم و کابل زاگرس با داشتن خصوصیات الکتریکی و مکانیکی مناسب، عملکرد برتری در برق رسانی و انتقال اطلاعات ارائه می‌دهند.
 3. مقاومت در برابر حرارت و آب: سیم و کابل‌های زاگرس دارای مقاومت بالا در برابر حرارت، رطوبت و آب می‌باشند، که این امر از آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای محیط‌های صنعتی و خارجی تبدیل می‌کند.
 4. استانداردهای بین‌المللی: سیم و کابل‌های زاگرس با استفاده از استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند و با کیفیت بالایی عرضه می‌شوند.

بخش چهارم: کاربردهای سیم و کابل زاگرس

 1. صنعت برق: سیم و کابل‌های زاگرس در صنعت برق برای برق رسانی، اتصالات برقی و تجهیزات برقی استفاده می‌شوند.
 2. صنعت ارتباطات: کابل‌های تلفنی و شبکه زاگرس در صنعت ارتباطات برای انتقال سیگنال‌های صوتی و داده و همچنین ایجاد شبکه‌های کامپیوتری استفاده می‌شوند.
 3. ساختمان و سازه‌ها: سیم و کابل‌های زاگرس در ساختمان‌ها برای نصب و اتصالات الکتریکی و شبکه‌های ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری: سیم و کابل‌های زاگرس با ویژگی‌های فنی برتر و کیفیت بالا، یک گزینه ایده‌آل برای برق رسانی و انتقال اطلاعات در محیط‌های مختلف می‌باشند. با استفاده از سیم و کابل زاگرس، می‌توانید از عملکرد قابل اعتماد و پایداری برخوردار شوید و نیازهای خود در حوزه برق و ارتباطات را برطرف کنید.

پرشین پیشرانه
خرید اینترنتی محصولات

سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من