لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت سیم و کابل زاگرس

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/29

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه1,940,000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه2,240,000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه3,270,000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه4,900,000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه8,170,000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه11,770,000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه18,550,000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر297,000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر465,000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر640,000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر920,000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,410,000
13سیم ارت 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه3,280,000
14سیم ارت 2.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه4,910,000
15سیم ارت 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه8,190,000
16سیم ارت 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه11,800,000
17سیم ارت 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه18,600,000
18سیم ارت 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر298,000
19سیم ارت 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر467,000
20سیم ارت 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر643,000
21سیم ارت 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر925,000
22سیم ارت 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,415,000
23سیم نایلون 0.05*2 نیرو کابل زاگرسحلقه2,500,000
24سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه3,560,000
25سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه4,550,000
26سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه6,100,000
27سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه9,000,000
28کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه190,000
29کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه277,000
30کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر412,000
31کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر348,000
32کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر511,000
33کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر800,000
34کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,262,000
35کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,900,000
36کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2,435,000
37کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه7,950,000
38کابل کولری 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه11,400,000
39کابل کولری 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه14,150,000
40کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه4,510,000
41کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه5,590,000
42کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه8,140,000
43کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه12,480,000
44کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه18,880,000
45کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه26,120,000
46کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر412,000
47کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه5,800,000
48کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه8,080,000
49کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه11,430,000
50کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه17,530,000
51کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه26,100,000
52کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه38,150,000
53کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر582,000
54کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,045,000
55کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,540,000
56کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2,050,000
57کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3,000,000
58کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,900,000
59کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر2,435,000
60کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر3,450,000
61کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر4,970,000
62کابل افشان 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه7,620,000
63کابل افشان 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه10,480,000
64کابل افشان 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه14,550,000
65کابل افشان 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه23,400,000
66کابل افشان 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه34,800,000
67کابل افشان 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه50,400,000
68کابل افشان 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر800,000
69کابل افشان 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,262,000
70کابل افشان 25*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,030,000
71کابل افشان 35*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,770,000
72کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرسمتر
73کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر182,500
74کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر293,000
75کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر436,000
76کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر637,000
77کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر993,000
78کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,630,000
79کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,510,000
80کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر3,520,000

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل زاگرس

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل زاگرس کلیک کنید