سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

سیم و کابل‌ها به عنوان اجزای حیاتی در سیستم‌های الکتریکی و ارتباطی استفاده می‌شوند. یکی از نام‌آورترین برندهای تولید کننده سیم و کابل در ایران، زاگرس می‌باشد. در این بخش، به بررسی لیست قیمت سیم و کابل زاگرس انواع سیم و کابل زاگرس، مزایا و کاربردهای آن‌ها خواهیم پرداخت. 

نیرو کابل زاگرس

قیمت سیم و کابل زاگرس

سیم و کابل زاگرس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند. این سیم و کابل‌ها در محیط‌های مختلف قابل استفاده هستند و با توجه به ویژگی‌های فنی خود، برای برق رسانی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شوند.

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا ( مشخصات )واحدقیمت ريال
سیم افشان نیرو کابل زاگرس
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4,490,000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5,820,000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,200,000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,800,000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)23,000,000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)32,000,000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)47,500,000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر800,000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,220,000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,700,000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر2,470,000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر3,680,000
13سیم ارت افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,280,000
14سیم ارت 2.5*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,920,000
15سیم ارت 4*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)23,200,000
16سیم ارت 6*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)32,200,000
17سیم ارت 10*1 افشان نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)48,000,000
18سیم ارت 16*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر805,000
19سیم ارت 25*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر1,230,000
20سیم ارت 35*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر1,710,000
21سیم ارت 50*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر2,480,000
22سیم ارت 70*1 افشان نیرو کابل زاگرسمتر3,700,000
سیم ارت مفتول نیرو کابل زاگرس
23سیم ارت مفتول 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر850,000
24سیم ارت مفتول 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,320,000
25سیم ارت مفتول 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,800,000
سیم نایلون نیرو کابل زاگرس
26سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)6,500,000
27سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,550,000
28سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12,300,000
29سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)16,300,000
30سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)24,500,000
کابل مفتول نیرو کابل زاگرس
31کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسمتر475,000
32کابل مفتول 4*3 نیرو کابل زاگرسمتر700,000
33کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر940,000
34کابل مفتول 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,200,000
35کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسمتر720,000
36کابل مفتول 6*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,080,000
37کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,400,000
38کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر1,120,000
39کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,120,000
40کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر3,400,000
41کابل مفتول 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,750,000
42کابل مفتول 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,700,000
43کابل مفتول 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر4,300,000
44کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر5,100,000
45کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر6,550,000
کابل افشان نیرو کابل زاگرس
46کابل 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,000,000
47کابل 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)25,500,000
48کابل 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)39,700,000
49کابل 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)65,400,000
50کابل 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)92,200,000
51کابل 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)137,000,000
52کابل 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,060,000
53کابل 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)470,000
54کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)11,300,000
55کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,570,000
56کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)22,850,000
57کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)34,000,000
58کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)47,300,000
59کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)70,500,000
60کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر1,080,000
61کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)14,680,000
62کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,300,000
63کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)30,250,000
64کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)48,600,000
65کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)68,800,000
66کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)102,000,000
67کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,530,000
68کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر2,720,000
69کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر3,880,000
70کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر5,500,000
71کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر7,750,000
72کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر4,680,000
73کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر6,370,000
74کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر9,100,000
75کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر13,700,000
76کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرس
77کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر470,000
78کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر805,000
79کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,140,000
80کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,700,000
81کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,620,000
82کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر4,200,000
83کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر6,380,000
84کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر9,270,000
کابل کولری نیرو کابل زاگرس
85کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,500,000
86کابل کولری 1*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)25,000,000
87کابل کولری 1/5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)29,500,000
88کابل کولری 1/5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)37,500,000

جهت دریافت و دانلود لیست قیمت سیم و کابل زاگرس فرم زیر را تکمیل نمایید

قیمت سیم و کابل زاگرس

نیرو کابل زاگرس یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید کابل‌های برقی است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و استانداردهای بین‌المللی، محصولات با کیفیت و عملکرد برتری را ارائه می‌دهد. در این بخش، لیست قیمت نیرو کابل زاگرس به همراه انواع و مشخصات فنی آن‌ها را مشاهده می‌فرمایید توجه داشته باشید که. این لیست قیمت با توجه به بازار و شرایط فعلی قابل تغییر است.

خرید سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

معرفی سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

سیم و کابل‌ها به عنوان اجزای حیاتی در سیستم‌های الکتریکی و ارتباطی استفاده می‌شوند. یکی از نام‌آورترین برندهای تولید کننده سیم و کابل در ایران، زاگرس می‌باشد. در این مقاله، به بررسی انواع سیم و کابل زاگرس، مزایا و کاربردهای آن‌ها خواهیم پرداخت. 

 سیم و کابل زاگرس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند. این سیم و کابل‌ها در محیط‌های مختلف قابل استفاده هستند و با توجه به ویژگی‌های فنی خود، برای برق رسانی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شوند.

بخش دوم: انواع سیم و کابل زاگرس

  1. سیم‌های برقی زاگرس: این سیم‌ها برای انتقال برق در سیستم‌های روشنایی، قدرت، و کنترل استفاده می‌شوند. در دسته بندی‌های مختلف، سیم‌های آلومینیومی و مسی موجود هستند.
  2. کابل‌های تلفنی زاگرس: این کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های صوتی و داده در سیستم‌های ارتباطی استفاده می‌شوند. ضخامت و تعداد زوج‌های موجود در کابل‌های تلفنی زاگرس متناسب با نیازهای ارتباطی است.
  3. کابل‌های شبکه زاگرس: این کابل‌ها برای انتقال داده در شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت استفاده می‌شوند. از جمله نوعی کابل‌های شبکه زاگرس می‌توان به کابل‌های Cat5e، Cat6 و Cat7 اشاره کرد.

بخش سوم: مزایا و ویژگی‌های سیم و کابل زاگرس

  1. کیفیت بالا: سیم و کابل‌های زاگرس با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری پیشرفته تولید می‌شوند، که به آن‌ها قابلیت انتقال بهتر و پایداری در برابر نوسانات و شرایط سخت را می‌بخشد.
  2. عملکرد برتر: سیم و کابل زاگرس با داشتن خصوصیات الکتریکی و مکانیکی مناسب، عملکرد برتری در برق رسانی و انتقال اطلاعات ارائه می‌دهند.
  3. مقاومت در برابر حرارت و آب: سیم و کابل‌های زاگرس دارای مقاومت بالا در برابر حرارت، رطوبت و آب می‌باشند، که این امر از آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای محیط‌های صنعتی و خارجی تبدیل می‌کند.
  4. استانداردهای بین‌المللی: سیم و کابل‌های زاگرس با استفاده از استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند و با کیفیت بالایی عرضه می‌شوند.

بخش چهارم: کاربردهای سیم و کابل زاگرس

  1. صنعت برق: سیم و کابل‌های زاگرس در صنعت برق برای برق رسانی، اتصالات برقی و تجهیزات برقی استفاده می‌شوند.
  2. صنعت ارتباطات: کابل‌های تلفنی و شبکه زاگرس در صنعت ارتباطات برای انتقال سیگنال‌های صوتی و داده و همچنین ایجاد شبکه‌های کامپیوتری استفاده می‌شوند.
  3. ساختمان و سازه‌ها: سیم و کابل‌های زاگرس در ساختمان‌ها برای نصب و اتصالات الکتریکی و شبکه‌های ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری: سیم و کابل‌های زاگرس با ویژگی‌های فنی برتر و کیفیت بالا، یک گزینه ایده‌آل برای برق رسانی و انتقال اطلاعات در محیط‌های مختلف می‌باشند. با استفاده از سیم و کابل زاگرس، می‌توانید از عملکرد قابل اعتماد و پایداری برخوردار شوید و نیازهای خود در حوزه برق و ارتباطات را برطرف کنید.

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من