لیست قیمت سیم و کابل نیرو کابل زاگرس

لیست قیمت شرکت نیرو کابل زاگرس

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا ( مشخصات )واحدقیمت ريال
1سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)3,750,000
2سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)4,850,000
3سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)8,000,000
4سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12,000,000
5سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,000,000
6سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)26,330,000
7سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)39,200,000
8سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر660,000
9سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,000,000
10سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,410,000
11سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر2,030,000
12سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر3,030,000
13سیم ارت 1.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)8,040,000
14سیم ارت 2.5*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12,060,000
15سیم ارت 4*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,100,000
16سیم ارت 6*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)26,530,000
17سیم ارت 10*1 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)40,000,000
18سیم ارت 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر680,000
19سیم ارت 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,020,000
20سیم ارت 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,430,000
21سیم ارت 50*1 نیرو کابل زاگرسمتر2,050,000
22سیم ارت 70*1 نیرو کابل زاگرسمتر3,050,000
23سیم ارت مفتول 16*1 نیرو کابل زاگرسمتر700,000
24سیم ارت مفتول 25*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,080,000
25سیم ارت مفتول 35*1 نیرو کابل زاگرسمتر1,500,000
26سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)5,520,000
27سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)8,000,000
28سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)10,300,000
29سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)13,500,000
30سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)20,000,000
31کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرسمتر410,000
32کابل مفتول 4*3 نیرو کابل زاگرسمتر600,000
33کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرسمتر790,000
34کابل مفتول 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر980,000
35کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرسمتر615,000
36کابل مفتول 6*3 نیرو کابل زاگرسمتر880,000
37کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,170,000
38کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر950,000
39کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,780,000
40کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,830,000
41کابل مفتول 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,470,000
42کابل مفتول 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,260,000
43کابل مفتول 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر3,590,000
44کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر4,270,000
45کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر5,400,000
46کابل 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)17,300,000
47کابل 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)21,700,000
48کابل 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)33,700,000
49کابل 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)55,200,000
50کابل 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)77,500,000
51کابل 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,730,000
52کابل 1.5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)400,000
53کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)9,450,000
54کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)11,630,000
55کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)19,550,000
56کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)28,000,000
57کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)40,220,000
58کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)59,400,000
59کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرسمتر910,000
60کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)12,600,000
61کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)17,400,000
62کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)25,800,000
63کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)39,800,000
64کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)58,000,000
65کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)85,300,000
66کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرسمتر1,300,000
67کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرسمتر2,300,000
68کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر3,250,000
69کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر4,580,000
70کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر6,470,000
71کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرسمتر3,900,000
72کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرسمتر5,250,000
73کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرسمتر7,550,000
74کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرسمتر11,200,000
75کابل افشان 0.75*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)17,300,000
76کابل افشان 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)21,700,000
77کابل افشان 1.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)33,700,000
78کابل افشان 2.5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)55,200,000
79کابل افشان 4*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)77,500,000
80کابل افشان 6*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)115,000,000
81کابل افشان 10*4 نیرو کابل زاگرسمتر1,730,000
82کابل افشان 16*4 نیرو کابل زاگرسمتر2,790,000
83کابل افشان 25*4 نیرو کابل زاگرسمتر4,350,000
84کابل افشان 35*4 نیرو کابل زاگرسمتر6,100,000
85کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرس-
86کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر400,000
87کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرسمتر680,000
88کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرسمتر960,000
89کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرسمتر1,420,000
90کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرسمتر2,200,000
91کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرسمتر3,500,000
92کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرسمتر5,350,000
93کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرسمتر7,730,000
94کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)18,000,000
95کابل کولری 1*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)21,500,000
96کابل کولری 1/5*4 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)25,000,000
97کابل کولری 1/5*5 نیرو کابل زاگرسحلقه (100 متری)31,500,000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top