لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین به روز رسانی : 1401/03/04

 

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)سبد خرید 
1سیم افشان 0/5*1حلقه1766000
2سیم افشان 0/75*1حلقه2596000
3سیم افشان 1*1حلقه3223000
4سیم افشان 1/5*1حلقه4361000
5سیم افشان 2/5*1حلقه6990000
6سیم افشان 4*1حلقه11351000
7سیم افشان 6*1حلقه17270000
8سیم افشان 10*1حلقه29941000
9سیم افشان 16*1متر464200
10سیم افشان 25*1متر723300
11سیم افشان 35*1متر1014100
12سیم ارت 1*1حلقه3217000
13سیم ارت 1/5*1حلقه4361000
14سیم ارت 2/5*1حلقه6990000
15سیم ارت 4*1حلقه11351000
16سیم ارت 6*1حلقه17270000
17سیم ارت 10*1حلقه29941000
18سیم ارت 16*1متر464200
19سیم ارت 25*1متر723300
20سیم ارت 35*1متر1014100
21سیم نایلون 0/35*2حلقه3020000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه4490000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه5947000
24سیم نایلون 1*2حلقه6790000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه9510000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه15430000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه1570000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه4490000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه5947000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه2688000
31سیم مفتول 1*1حلقه3522000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه4966000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه7943000
34سیم مفتول 4*1حلقه12556000
35کابل افشان 0/5*2حلقه5290000
36کابل افشان 0/75*2حلقه7320000
37کابل افشان 1*2حلقه8630000
38کابل افشان 1/5*2حلقه11800000
39کابل افشان 2/5*2حلقه19030000
40کابل افشان 4*2حلقه29000000
41کابل افشان 6*2حلقه42550000
42کابل افشان 10*2متر732500
43کابل افشان 0/75*3حلقه10020000
44کابل افشان 1*3حلقه12080000
45کابل افشان 1/5*3حلقه16980000
46کابل افشان 2/5*3حلقه27480000
47کابل افشان 4*3حلقه42020000
48کابل افشان 6*3حلقه61460000
49کابل افشان 10*3متر1046700
50کابل افشان 16*3متر1559900
51کابل افشان 0/75*4حلقه12740000
52کابل افشان 1*4حلقه15830000
53کابل افشان 1/5*4حلقه22260000
54کابل افشان 2/5*4حلقه35570000
55کابل افشان 4*4حلقه55060000
56کابل افشان 6*4حلقه79190000
57کابل افشان 10*4متر1365200
58کابل افشان 16*4متر2069800
59کابل افشان 1/5*5حلقه27610000
60کابل افشان 2/5*5حلقه44780000
61کابل افشان 4*5حلقه681800
62کابل افشان 6*5متر985000
63کابل افشان 10*5متر1697000
64کابل افشان 16*5متر2590200
65کابل افشان 16+25*3متر2845900
66کابل افشان 16+35*3متر3682000
67کابل افشان 25+50*3متر5296500
68کابل افشان 35+70*3متر7455100
69کابل افشان 10*1متر349100
70کابل افشان 16*1متر534200
71کابل افشان 25*1متر781200
72کابل افشان 35*1متر1093000
73کابل افشان 50*1متر1519000
74کابل افشان 70*1متر2138000
75کابل افشان 95*1متر2805000
76کابل افشان 120*1متر3579000
77کابل افشان 240*1متر7108000
78کابل تخت افشان 16*3متر1579000
79کابل تخت افشان 25*3متر2476000
80کابل تخت افشان 35*3متر3410000
81کابل تخت افشان 50*3متر4867000
82کابل تخت افشان 70*3متر6959000
83کابل تخت افشان 95*3متر9119000
84کابل کولری 1*4حلقه15671000
85کابل کولری 1/5*4حلقه
86کابل کولری 1/5*5حلقه
87کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر16100
88کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر29800
89کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر50100
90کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر70400
91کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر11800
92کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر16100
93کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر24500
94کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر33900
95کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر19900
96کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر34800
97کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر48200
98کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر73300
99کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
100کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
101کابل 25 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
102کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر51400
103کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر91900
104کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر133600
105کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر226100
106کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر318300
107کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر419600
108کابل 25 زوج 0.60 فویلدار مسمتر
109کابل هوشمند KNXمتر132900
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر80000
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر76800
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر44400
113کابل کواکسیال مدل RG59 ترکیبیمتر122400
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر127700
115کابل کواکسیال RG-59متر91400
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر
117کابل شیلدار 1*2متر139400
118کابل شیلدار 1/5*2متر195800
119کابل شیلدار 2/5*2متر269600
120کابل شیلدار 1*3متر175600
121کابل شیلدار 1/5*3متر250600
122کابل شیلدار 2/5*3متر379200
123کابل شیلدار 1*4متر237600
124کابل شیلدار 1/5*4متر304500
125کابل شیلدار 2/5*4متر478800
126کابل فرمان 1*7متر274300
127کابل فرمان 1*10متر394000
128کابل فرمان 1*16متر629000
129کابل فرمان 1/5*7متر406000
130کابل فرمان 1/5*10متر563000
131کابل فرمان 1/5*12متر687000
132کابل فرمان 1/5*16متر896000
133کابل فرمان 1/5*18متر999000
134کابل فرمان 1/5*21متر
135کابل فرمان 1/5*24متر1317000
136کابل مفتول 10*1متر346000
137کابل مفتول 16*1متر563000
138کابل مفتول 25*1متر859000
139کابل مفتول 35*1متر1137000
140کابل مفتول 50*1متر1505000
141کابل مفتول 70*1متر2161000
142کابل مفتول 95*1متر2929000
143کابل مفتول 120*1متر3773000
144کابل مفتول 150*1متر4555000
145کابل مفتول 185*1متر5778000
146کابل مفتول 240*1متر7454000
147کابل مفتول 300*1متر9461000
148کابل مفتول 1/5*2متر143000
149کابل مفتول 2/5*2متر212000
150کابل مفتول 4*2متر312000
151کابل مفتول 6*2متر445000
152کابل مفتول 10*2متر739000
153کابل مفتول 2/5*3متر298000
154کابل مفتول 4*3متر443000
155کابل مفتول 6*3متر645000
156کابل مفتول 2/5*4متر384000
157کابل مفتول 4*4متر584000
158کابل مفتول 6*4متر843000
159کابل مفتول 10*4متر1377000
160کابل مفتول 16*4متر2236000
161کابل مفتول 6*5متر1044000
162کابل مفتول 10*5متر1709000
163کابل مفتول 16*5متر2778000
164کابل مفتول 16+25*3متر3070000
165کابل مفتول 16+35*3متر3957000
166کابل مفتول 25+50*3متر5149000
167کابل مفتول 35+70*3متر7414000
168کابل مفتول 50+95*3متر10072000
169کابل مفتول 70+120*3متر13076000
170کابل مفتول 70+150*3متر15562000
171کابل مفتول 95+185*3متر19851000
172کابل آلومینیوم 10*1متر83700
173کابل آلومینیوم 16*1متر112400
174کابل آلومینیوم 25*1متر160300
175کابل آلومینیوم 35*1متر203500
176کابل آلومینیوم 50*1متر264400
177کابل آلومینیوم 70*1متر352400
178کابل آلومینیوم 95*1متر479000
179کابل آلومینیوم 120*1متر580000
180کابل آلومینیوم 150*1متر717000
181کابل آلومینیوم 185*1متر857000
182کابل آلومینیوم 240*1متر1096000
183کابل آلومینیوم 300*1متر1364000
184کابل آلومینیوم 400*1متر1791000
185کابل آلومینیوم 500*1متر2369000
186کابل آلومینیوم 6*2متر
187کابل آلومینیوم 10*2متر213500
188کابل آلومینیوم 16*2متر288000
189کابل آلومینیوم 25*2متر420000
190کابل آلومینیوم 35*2متر521000
191کابل آلومینیوم 50*2متر
192کابل آلومینیوم 25*3متر548000
193کابل آلومینیوم 35*3متر687000
194کابل آلومینیوم 50*3متر780000
195کابل آلومینیوم 70*3متر1062000
196کابل آلومینیوم 95*3متر1448000
197کابل آلومینیوم 10*4متر324000
198کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر399000
199کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر452000
200کابل آلومینیوم 25*4متر675000
201کابل آلومینیوم 35*4متر860000
202کابل آلومینیوم 50*4متر943000
203کابل آلومینیوم 70*4متر1292000
204کابل آلومینیوم 95*4متر1771000
205کابل آلومینیوم 120*4متر2177000
206کابل آلومینیوم 150*4متر2682000
207کابل آلومینیوم 185*4متر3359000
208کابل آلومینوم 16+25*3متر594000
209کابل آلومینوم 16+35*3متر726000
210کابل آلومینوم 25+50*3متر839000
211کابل آلومینوم 35+70*3متر1141000
212کابل آلومینوم 50+95*3متر1554000
213کابل آلومینوم 70+120*3متر1963000
214کابل آلومینوم 70+150*3متر2305000
215کابل آلومینوم 95+185*3متر2865000
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر79800
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر121500
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر171600
219کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر229500
220کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر316600
221کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر437900
222ACSR VEASEL 35کیلو گرمقیمت روز
223ACSR FOX 50کیلو گرمقیمت روز
224ACSR MINK 70کیلو گرمقیمت روز
225ACSR DOG 120کیلو گرمقیمت روز
226ACSR HYANA 130کیلو گرمقیمت روز
227ACSR WOLF 200کیلو گرمقیمت روز
228ACSR LYNX 240کیلو گرمقیمت روز
229ACSR HAWK 300کیلو گرمقیمت روز

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

قبلی
بعدی
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram