لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان اسفند 99 | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین به روز رسانی : 1400/02/12

0ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1حلقه1499000
2سیم افشان 0/75*1حلقه2143000
3سیم افشان 1*1حلقه2772000
4سیم افشان 1/5*1حلقه3662000
5سیم افشان 2/5*1حلقه5959000
6سیم افشان 4*1حلقه9621000
7سیم افشان 6*1حلقه14878000
8سیم افشان 10*1حلقه25991000
9سیم افشان 16*1متر403100
10سیم افشان 25*1متر619700
11سیم افشان 35*1متر868800
12سیم ارت 1*1حلقه2772000
13سیم ارت 1/5*1حلقه3662000
14سیم ارت 2/5*1حلقه5959000
15سیم ارت 4*1حلقه9621000
16سیم ارت 6*1حلقه14878000
17سیم ارت 10*1حلقه25991000
18سیم ارت 16*1متر403100
19سیم ارت 25*1متر619700
20سیم ارت 35*1متر868800
21سیم نایلون 0/35*2حلقه2520000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه3224000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه4597000
24سیم نایلون 1*2حلقه5844000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه8331000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه13498000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه1319000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه3899000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه4994000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه2372000
31سیم مفتول 1*1حلقه2990000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه4178000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه6661000
34سیم مفتول 4*1حلقه10487000
35کابل افشان 0/5*2حلقه4088000
36کابل افشان 0/75*2حلقه6132000
37کابل افشان 1*2حلقه7144000
38کابل افشان 1/5*2حلقه9728000
39کابل افشان 2/5*2حلقه15764000
40کابل افشان 4*2حلقه24045000
41کابل افشان 6*2حلقه25862000
42کابل افشان 10*2متر622800
43کابل افشان 0/75*3حلقه7856000
44کابل افشان 1*3حلقه10285000
45کابل افشان 1/5*3حلقه14413000
46کابل افشان 2/5*3حلقه23226000
47کابل افشان 4*3حلقه35725000
48کابل افشان 6*3حلقه53483000
49کابل افشان 10*3متر917500
50کابل افشان 16*3متر1355700
51کابل افشان 0/75*4حلقه10282000
52کابل افشان 1*4حلقه13706000
53کابل افشان 1/5*4حلقه18515000
54کابل افشان 2/5*4حلقه30235000
55کابل افشان 4*4حلقه47070000
56کابل افشان 6*4حلقه68553000
57کابل افشان 10*4متر1171900
58کابل افشان 16*4متر1812200
59کابل افشان 1/5*5حلقه22798000
60کابل افشان 2/5*5حلقه37824000
61کابل افشان 4*5حلقه57820000
62کابل افشان 6*5متر874400
63کابل افشان 10*5متر1477300
64کابل افشان 16*5متر2278900
65کابل افشان 16+25*3متر2570800
66کابل افشان 16+35*3متر3415600
67کابل افشان 25+50*3متر5086100
68کابل افشان 35+70*3متر7086200
69کابل افشان 10*1متر290800
70کابل افشان 16*1متر454000
71کابل افشان 25*1متر649100
72کابل افشان 35*1متر909500
73کابل افشان 50*1متر1323900
74کابل افشان 70*1متر1877000
75کابل افشان 95*1متر2454800
76کابل افشان 120*1متر3161000
77کابل افشان 240*1متر5904700
78کابل تخت افشان 16*3متر1364200
79کابل تخت افشان 25*3متر2088000
80کابل تخت افشان 35*3متر2928900
81کابل تخت افشان 50*3متر4160200
82کابل تخت افشان 70*3متر6018700
83کابل تخت افشان 95*3متر7967800
84کابل کولری 1*4حلقه12733000
85کابل کولری 1/5*4حلقه19308000
86کابل کولری 1/5*5حلقه22916000
87کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر10700
88کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر14800
89کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر27100
90کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر36900
91کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر12800
92کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر21600
93کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر39100
94کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر57100
95کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر30800
96کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر44600
97کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر67800
98کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر94500
99کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
100کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
101کابل 25 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
102کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر44700
103کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر80600
104کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر114500
105کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر194300
106کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر258000
107کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر347700
108کابل 25 زوج 0.60 فویلدار مسمتر441300
109کابل هوشمند KNXمتر112200
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر66600
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر63500
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر41200
113کابل کواکسیال مدل RG59 ترکیبیمتر101100
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر108800
115کابل کواکسیال RG-59متر74400
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر52400
117کابل شیلدار 1*2متر111100
118کابل شیلدار 1/5*2متر132500
119کابل شیلدار 2/5*2متر187800
120کابل شیلدار 1*3متر146700
121کابل شیلدار 1/5*3متر197800
122کابل شیلدار 2/5*3متر278900
123کابل شیلدار 1*4متر166000
124کابل شیلدار 1/5*4متر236000
125کابل شیلدار 2/5*4متر294400
126کابل فرمان 1*7متر233200
127کابل فرمان 1*10متر302200
128کابل فرمان 1*16متر561200
129کابل فرمان 1/5*7متر342700
130کابل فرمان 1/5*10متر471500
131کابل فرمان 1/5*12متر588200
132کابل فرمان 1/5*16متر760300
133کابل فرمان 1/5*18متر840900
134کابل فرمان 1/5*21متر
135کابل فرمان 1/5*24متر1112000
136کابل مفتول 10*1متر301600
137کابل مفتول 16*1متر474700
138کابل مفتول 25*1متر679000
139کابل مفتول 35*1متر960100
140کابل مفتول 50*1متر1323800
141کابل مفتول 70*1متر1881000
142کابل مفتول 95*1متر2596500
143کابل مفتول 120*1متر3352100
144کابل مفتول 150*1متر4105600
145کابل مفتول 185*1متر5125300
146کابل مفتول 240*1متر6221300
147کابل مفتول 300*1متر8314500
148کابل مفتول 1/5*2متر99400
149کابل مفتول 2/5*2متر167700
150کابل مفتول 4*2متر251900
151کابل مفتول 6*2متر371000
152کابل مفتول 10*2متر636300
153کابل مفتول 2/5*3متر234600
154کابل مفتول 4*3متر355200
155کابل مفتول 6*3متر539300
156کابل مفتول 2/5*4متر307100
157کابل مفتول 4*4متر478200
158کابل مفتول 6*4متر688700
159کابل مفتول 10*4متر1173300
160کابل مفتول 16*4متر1887700
161کابل مفتول 6*5متر919300
162کابل مفتول 10*5متر1566500
163کابل مفتول 16*5متر2392900
164کابل مفتول 16+25*3متر2680400
165کابل مفتول 16+35*3متر3552100
166کابل مفتول 25+50*3متر5302900
167کابل مفتول 35+70*3متر7371900
168کابل مفتول 50+95*3متر8753700
169کابل مفتول 70+120*3متر11149500
170کابل مفتول 70+150*3متر13804500
171کابل مفتول 95+185*3متر16835200
172کابل آلومینیوم 10*1متر58500
173کابل آلومینیوم 16*1متر85100
174کابل آلومینیوم 25*1متر112200
175کابل آلومینیوم 35*1متر141100
176کابل آلومینیوم 50*1متر180900
177کابل آلومینیوم 70*1متر236400
178کابل آلومینیوم 95*1متر325600
179کابل آلومینیوم 120*1متر385900
180کابل آلومینیوم 150*1متر482100
181کابل آلومینیوم 185*1متر584800
182کابل آلومینیوم 240*1متر795800
183کابل آلومینیوم 300*1متر943900
184کابل آلومینیوم 400*1متر1110400
185کابل آلومینیوم 500*1متر1486000
186کابل آلومینیوم 6*2متر92100
187کابل آلومینیوم 10*2متر143100
188کابل آلومینیوم 16*2متر204000
189کابل آلومینیوم 25*2متر252300
190کابل آلومینیوم 35*2متر353800
191کابل آلومینیوم 50*2متر484500
192کابل آلومینیوم 25*3متر312200
193کابل آلومینیوم 35*3متر411800
194کابل آلومینیوم 50*3متر551500
195کابل آلومینیوم 70*3متر633100
196کابل آلومینیوم 95*3متر903600
197کابل آلومینیوم 10*4متر214300
198کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر268600
199کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر307100
200کابل آلومینیوم 25*4متر464900
201کابل آلومینیوم 35*4متر576800
202کابل آلومینیوم 50*4متر722000
203کابل آلومینیوم 70*4متر882600
204کابل آلومینیوم 95*4متر1230800
205کابل آلومینیوم 120*4متر1567400
206کابل آلومینیوم 150*4متر1702100
207کابل آلومینیوم 185*4متر2302000
208کابل آلومینوم 16+25*3متر395200
209کابل آلومینوم 16+35*3متر485700
210کابل آلومینوم 25+50*3متر587200
211کابل آلومینوم 35+70*3متر778600
212کابل آلومینوم 50+95*3متر1042900
213کابل آلومینوم 70+120*3متر1307900
214کابل آلومینوم 70+150*3متر1547900
215کابل آلومینوم 95+185*3متر2423800
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر54300
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر73600
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر96500
219کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر126700
220کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر174900
221کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر225500
222ACSR VEASEL 35کیلو گرمتماس بگیرید
223ACSR FOX 50کیلو گرمتماس بگیرید
224ACSR MINK 70کیلو گرمتماس بگیرید
225ACSR DOG 120کیلو گرمتماس بگیرید
226ACSR HYANA 130کیلو گرمتماس بگیرید
227ACSR WOLF 200کیلو گرمتماس بگیرید
228ACSR LYNX 240کیلو گرمتماس بگیرید
229ACSR HAWK 300کیلو گرمتماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top