لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین لیست قیمت : 1399/08/06
آخرین به روز رسانی : 1399/08/18

0ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1 حلقه1.365.000
2سیم افشان 0/75*1حلقه1.923.000
3سیم افشان 1*1 حلقه2.501.000
4سیم افشان 1/5*1حلقه3.332.000
5سیم افشان 2/5*1حلقه5.488.000
6سیم افشان 4*1حلقه8.820.000
7سیم افشان 6*1حلقه13.528.000
8سیم افشان 10*1حلقه23.457.000
9سیم افشان 16*1متر364.600
10سیم افشان 25*1متر562.300
11سیم افشان 35*1متر790.900
12سیم ارت 1*1حلقه2.501.000
13سیم ارت 1/5*1حلقه3.332.000
14سیم ارت 2/5*1حلقه5.488.000
15سیم ارت 4*1حلقه8.820.000
16سیم ارت 6*1حلقه13.528.000
17سیم ارت 10*1متر23.457.000
18سیم ارت 16*1متر364.600
19سیم ارت 25*1متر562.300
20سیم ارت 35*1متر790.900
21سیم نایلون 0/35*2حلقه2.254.000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه2.899.000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه4.009.000
24سیم نایلون 1*2حلقه5.247.000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه7.531.000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه12.234.000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه1.189.000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه3.294.000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه4.520.000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه2.097.000
31سیم مفتول 1*1حلقه2.644.000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه3.695.000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه5.890.000
34سیم مفتول 4*1حلقه9.290.000
35کابل افشان 0/5*2حلقه3.633.000
36کابل افشان 0/75*2حلقه5.464.000
37کابل افشان 1*2حلقه6.401.000
38کابل افشان 1/5*2حلقه8.642.000
39کابل افشان 2/5*2حلقه14.088.000
40کابل افشان 4*2حلقه21.667.000
41کابل افشان 6*2حلقه32.067.000
42کابل افشان 10*2متر557.700
43کابل افشان 0/75*3حلقه7.054.000
44کابل افشان 1*3حلقه9.231.000
45کابل افشان 1/5*3حلقه12.852.000
46کابل افشان 2/5*3حلقه20.781.000
47کابل افشان 4*3حلقه31.974.000
48کابل افشان 6*3حلقه47.869.000
49کابل افشان 10*3متر817.200
50کابل افشان 16*3متر1.225.800
51کابل افشان 0/75*4حلقه9.144.000
52کابل افشان 1*4حلقه12.173.000
53کابل افشان 1/5*4حلقه16.559.000
54کابل افشان 2/5*4حلقه27.089.000
55کابل افشان 4*4حلقه42.096.000
56کابل افشان 6*4حلقه61.905.000
57کابل افشان 10*4متر1.051.400
58کابل افشان 16*4متر1.632.800
59کابل افشان 1/5*5حلقه20.494.000
60کابل افشان 2/5*5حلقه33.801.000
61کابل افشان 4*5متر522.800
62کابل افشان 6*5متر786.500
63کابل افشان 10*5متر1.327.100
64کابل افشان 16*5متر2.037.000
65کابل افشان 16+25*3متر2.321.000
66کابل افشان 16+35*3متر3.086.400
67کابل افشان 25+50*3متر4.597.000
68کابل افشان 35+70*3متر6.370.200
69کابل افشان 10*1متر258.700
70کابل افشان 16*1متر402.600
71کابل افشان 25*1متر576.000
72کابل افشان 35*1متر806.700
73کابل افشان 50*1متر1.174.600
74کابل افشان 70*1متر1.666.700
75کابل افشان 95*1متر2.177.800
76کابل افشان 120*1متر2.805.400
77کابل افشان 240*1متر5.235.900
78کابل تخت افشان 16*3متر1.207.600
79کابل تخت افشان 25*3متر1.851.900
80کابل تخت افشان 35*3متر2.595.100
81کابل تخت افشان 50*3متر3.686.100
82کابل تخت افشان 70*3متر5.336.300
83کابل تخت افشان 95*3متر7.057.800
84کابل کولری 1*4حلقه11.336.000
85کابل کولری 1/5*4حلقه17.201.000
86کابل کولری 1/5*5حلقه20.474.000
87کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر9.600
88کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر13.500
89کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر24.300
90کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر33.100
91کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر11.500
92کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر19.500
93کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر35.000
94کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر51.200
95کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر27.500
96کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر40.400
97کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر61.000
98کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر85.000
99کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
100کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
101کابل 25 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
102کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر40.200
103کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر72.200
104کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر109.600
105کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر174.200
106کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر231.200
107کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر311.100
108کابل 25 زوج 0.60 فویلدار مسمتر393.800
109کابل هوشمند KNXمتر
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر59.700
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر56.700
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر37.000
113کابل کواکسیال مدل RG59 ترکیبیمتر90.500
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر97.600
115کابل کواکسیال RG-59متر65.000
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر47.200
117کابل شیلدار 1*2متر98.800
118کابل شیلدار 1/5*2متر118.000
119کابل شیلدار 2/5*2متر167.100
120کابل شیلدار 1*3متر130.600
121کابل شیلدار 1/5*3متر175.900
122کابل شیلدار 2/5*3متر248.300
123کابل شیلدار 1*4متر147.800
124کابل شیلدار 1/5*4متر209.900
125کابل شیلدار 2/5*4متر262.000
126کابل فرمان 1*7متر207.400
127کابل فرمان 1*10متر268.800
128کابل فرمان 1*16متر499.100
129کابل فرمان 1/5*7متر304.700
130کابل فرمان 1/5*10متر419.100
131کابل فرمان 1/5*12متر522.100
132کابل فرمان 1/5*16متر675.000
133کابل فرمان 1/5*18متر746.500
134کابل فرمان 1/5*21مترتماس بگیرید
135کابل فرمان 1/5*24متر986.900
136کابل مفتول 10*1متر268.700
137کابل مفتول 16*1متر422.500
138کابل مفتول 25*1متر604.400
139کابل مفتول 35*1متر854.500
140کابل مفتول 50*1متر1.186.000
141کابل مفتول 70*1متر1.672.700
142کابل مفتول 95*1متر2.306.600
143کابل مفتول 120*1متر2.978.000
144کابل مفتول 150*1متر3.643.500
145کابل مفتول 185*1متر4.544.500
146کابل مفتول 240*1متر5.517.600
147کابل مفتول 300*1متر7.379.200
148کابل مفتول 1/5*2متر88.000
149کابل مفتول 2/5*2متر148.500
150کابل مفتول 4*2متر223.500
151کابل مفتول 6*2متر329.200
152کابل مفتول 10*2متر564.800
153کابل مفتول 2/5*3متر209.600
154کابل مفتول 4*3متر315.800
155کابل مفتول 6*3متر479.800
156کابل مفتول 2/5*4متر273.100
157کابل مفتول 4*4متر425.000
158کابل مفتول 6*4متر611.600
159کابل مفتول 10*4متر1.041.300
160کابل مفتول 16*4متر1.675.600
161کابل مفتول 6*5متر817.500
162کابل مفتول 10*5متر1.392.800
163کابل مفتول 16*5متر2.123.800
164کابل مفتول 16+25*3متر2.392.200
165کابل مفتول 16+35*3متر3.167.800
166کابل مفتول 25+50*3متر4.734.500
167کابل مفتول 35+70*3متر6.586.800
168کابل مفتول 50+95*3متر7.821.200
169کابل مفتول 70+120*3متر9.970.900
170کابل مفتول 70+150*3متر12.357.000
171کابل مفتول 95+185*3متر15.070.700
172کابل آلومینیوم 10*1متر55.500
173کابل آلومینیوم 16*1متر69.300
174کابل آلومینیوم 25*1متر100.600
175کابل آلومینیوم 35*1متر133.500
176کابل آلومینیوم 50*1متر178.700
177کابل آلومینیوم 70*1متر225.900
178کابل آلومینیوم 95*1متر316.100
179کابل آلومینیوم 120*1متر380.400
180کابل آلومینیوم 150*1متر477.800
181کابل آلومینیوم 185*1متر578.600
182کابل آلومینیوم 240*1متر804.800
183کابل آلومینیوم 300*1متر928.600
184کابل آلومینیوم 400*1متر1.063.600
185کابل آلومینیوم 500*1متر1.433.800
186کابل آلومینیوم 6*2متر87.500
187کابل آلومینیوم 10*2متر129.700
188کابل آلومینیوم 16*2متر179.100
189کابل آلومینیوم 25*2متر235.000
190کابل آلومینیوم 35*2متر325.400
191کابل آلومینیوم 50*2متر455.100
192کابل آلومینیوم 25*3متر292.600
193کابل آلومینیوم 35*3متر387.400
194کابل آلومینیوم 50*3متر520.200
195کابل آلومینیوم 70*3متر596.000
196کابل آلومینیوم 95*3متر865.600
197کابل آلومینیوم 10*4متر194.100
198کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر259.600
199کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر277.100
200کابل آلومینیوم 25*4متر431.400
201کابل آلومینیوم 35*4متر539.200
202کابل آلومینیوم 50*4متر674.900
203کابل آلومینیوم 70*4متر823.200
204کابل آلومینیوم 95*4متر1.166.700
205کابل آلومینیوم 120*4متر1.476.500
206کابل آلومینیوم 150*4متر1.610.800
207کابل آلومینیوم 185*4متر2.149.700
208کابل آلومینوم 16+25*3متر365.500
209کابل آلومینوم 16+35*3متر440.000
210کابل آلومینوم 25+50*3متر568.500
211کابل آلومینوم 35+70*3متر766.900
212کابل آلومینوم 50+95*3متر1.014.300
213کابل آلومینوم 70+120*3متر1.274.100
214کابل آلومینوم 70+150*3متر1.547.700
215کابل آلومینوم 95+185*3متر2.196.100
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر45.900
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر68.300
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر93.200
219کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر118.000
220کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر155.300
221کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر211.100
222ACSR VEASEL 35کیلو گرمتماس بگیرید
223ACSR FOX 50کیلو گرمتماس بگیرید
224ACSR MINK 70کیلو گرمتماس بگیرید
225ACSR DOG 120کیلو گرمتماس بگیرید
226ACSR HYANA 130کیلو گرمتماس بگیرید
227ACSR WOLF 200کیلو گرمتماس بگیرید
228ACSR LYNX 240کیلو گرمتماس بگیرید
229ACSR HAWK 300کیلو گرمتماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اصناف، جهت دریافت اطلاعات و ثبت سفارش، با شماره 66764955 تماس بگیرید. 66764955

ثبت درخواست

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram