لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955

021-66764956

021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/06/23

ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1حلقه1,127,000
2سیم افشان 0/75*1حلقه1,618,000
3سیم افشان 1*1حلقه2,055,000
4سیم افشان 1/5*1حلقه2,717,000
5سیم افشان 2/5*1حلقه4,453,000
6سیم افشان 4*1حلقه7,175,000
7سیم افشان 6*1حلقه11,026,000
8سیم افشان 10*1حلقه19,360,000
9سیم افشان 16*1متر297,200
10سیم افشان 25*1متر479,000
11سیم افشان 35*1متر673,100
12سیم ارت 1*1حلقه2,055,000
13سیم ارت 1/5*1حلقه2,717,000
14سیم ارت 2/5*1حلقه4,453,000
15سیم ارت 4*1حلقه7,175,000
16سیم ارت 6*1حلقه11,026,000
17سیم ارت 10*1متر19,360,000
18سیم ارت 16*1متر297,200
19سیم ارت 25*1متر479,000
20سیم ارت 35*1متر673,100
21سیم نایلون 0/35*2حلقه1,864,000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه2,393,000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه3,421,000
24سیم نایلون 1*2حلقه4,324,000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه6,202,000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه9,935,000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه991,000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه2,739,000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه3,751,000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه1,733,000
31سیم مفتول 1*1حلقه2,185,000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه3,053,000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه4,865,000
34سیم مفتول 4*1حلقه7,657,000
35کابل افشان 0/5*2حلقه2,939,000
36کابل افشان 0/75*2حلقه4,393,000
37کابل افشان 1*2حلقه5,182,000
38کابل افشان 1/5*2حلقه7,141,000
39کابل افشان 2/5*2حلقه11,562,000
40کابل افشان 4*2حلقه17,391,000
41کابل افشان 6*2حلقه25,764,000
42کابل افشان 10*2متر439,000
43کابل افشان 0/75*3حلقه5,825,000
44کابل افشان 1*3حلقه7,595,000
45کابل افشان 1/5*3حلقه10,379,000
46کابل افشان 2/5*3حلقه16,715,000
47کابل افشان 4*3حلقه25,838,000
48کابل افشان 6*3حلقه38,609,000
49کابل افشان 10*3متر657,700
50کابل افشان 16*3متر980,000
51کابل افشان 0/75*4حلقه7,534,000
52کابل افشان 1*4حلقه9,878,000
53کابل افشان 1/5*4حلقه13,372,000
54کابل افشان 2/5*4حلقه21,879,000
55کابل افشان 4*4حلقه34,203,000
56کابل افشان 6*4حلقه50,288,000
57کابل افشان 10*4متر839,800
58کابل افشان 16*4متر1,316,500
59کابل افشان 1/5*5حلقه16,570,000
60کابل افشان 2/5*5حلقه27,104,000
61کابل افشان 4*5حلقه42,510,000
62کابل افشان 6*5متر636,500
63کابل افشان 10*5متر1,067,200
64کابل افشان 16*5متر1,637,600
65کابل افشان 16+25*3متر1,869,700
66کابل افشان 16+35*3متر2,449,900
67کابل افشان 25+50*3متر3,682,000
68کابل افشان 35+70*3متر5,172,600
69کابل افشان 10*1متر213,500
70کابل افشان 16*1متر332,600
71کابل افشان 25*1متر475,000
72کابل افشان 35*1متر665,400
73کابل افشان 50*1متر924,800
74کابل افشان 70*1متر1,301,700
75کابل افشان 95*1متر1,793,600
76کابل افشان 120*1متر2,309,600
77کابل افشان 240*1متر4,306,200
78کابل تخت افشان 16*3متر979,100
79کابل تخت افشان 25*3متر1,521,600
80کابل تخت افشان 35*3متر2,129,600
81کابل تخت افشان 50*3متر3,086,800
82کابل تخت افشان 70*3متر4,421,300
83کابل تخت افشان 95*3متر5,848,000
84کابل کولری 1*4حلقه9,578,000
85کابل کولری 1/5*4حلقه14,241,000
86کابل کولری 1/5*5حلقه16,997,000
87کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر8,200
88کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر11,400
89کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر20,500
90کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر27,900
91کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر9,900
92کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر16,500
93کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر29,400
94کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر42,900
95کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر23,600
96کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر33,900
97کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر51,600
98کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر71,700
99کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
100کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
101کابل 25 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
102کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر33,600
103کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر60,500
104کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر86,000
105کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر145,700
106کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر193,000
107کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر259,700
108کابل 25 زوج 0.60 فویلدار مسمتر329,100
109کابل هوشمند KNXمتر83,600
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر49,800
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر47,500
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر31,000
113کابل کواکسیال مدل RG59 ترکیبیمتر62,700
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر81,400
115کابل کواکسیال RG-59متر54,300
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر39,500
117کابل شیلدار 1*2متر87,200
118کابل شیلدار 1/5*2متر104,000
119کابل شیلدار 2/5*2متر147,400
120کابل شیلدار 1*3متر115,200
121کابل شیلدار 1/5*3متر155,000
122کابل شیلدار 2/5*3متر218,600
123کابل شیلدار 1*4متر130,300
124کابل شیلدار 1/5*4متر185,000
125کابل شیلدار 2/5*4متر230,800
126کابل فرمان 1*7متر174,400
127کابل فرمان 1*10متر225,300
128کابل فرمان 1*16متر418,600
129کابل فرمان 1/5*7متر255,300
130کابل فرمان 1/5*10متر352,000
131کابل فرمان 1/5*12متر437,200
132کابل فرمان 1/5*16متر566,200
133کابل فرمان 1/5*18متر625,100
134کابل فرمان 1/5*21مترتماس بگیرید
135کابل فرمان 1/5*24متر827,100
136کابل مفتول 10*1متر222,800
137کابل مفتول 16*1متر347,600
138کابل مفتول 25*1متر497,700
139کابل مفتول 35*1متر702,100
140کابل مفتول 50*1متر975,700
141کابل مفتول 70*1متر1,375,800
142کابل مفتول 95*1متر1,896,300
143کابل مفتول 120*1متر2,445,100
144کابل مفتول 150*1متر2,992,600
145کابل مفتول 185*1متر3,731,700
146کابل مفتول 240*1متر4,525,200
147کابل مفتول 300*1متر6,057,600
148کابل مفتول 1/5*2متر73,600
149کابل مفتول 2/5*2متر123,000
150کابل مفتول 4*2متر183,900
151کابل مفتول 6*2متر271,000
152کابل مفتول 10*2متر464,200
153کابل مفتول 2/5*3متر173,000
154کابل مفتول 4*3متر260,200
155کابل مفتول 6*3متر394,100
156کابل مفتول 2/5*4متر224,600
157کابل مفتول 4*4متر349,000
158کابل مفتول 6*4متر503,200
159کابل مفتول 10*4متر855,900
160کابل مفتول 16*4متر1,377,300
160کابل مفتول 6*5متر709,900
160کابل مفتول 10*5متر1,143,800
160کابل مفتول 16*5متر1,747,100
161کابل مفتول 16+25*3متر1,965,000
162کابل مفتول 16+35*3متر2,601,900
163کابل مفتول 25+50*3متر3,885,900
164کابل مفتول 35+70*3متر5,406,700
165کابل مفتول 50+95*3متر6,425,000
166کابل مفتول 70+120*3متر8,189,700
167کابل مفتول 70+150*3متر10,149,800
168کابل مفتول 95+185*3متر12,380,100
169کابل آلومینیوم 10*1متر45,700
170کابل آلومینیوم 16*1متر57,100
171کابل آلومینیوم 25*1متر82,800
172کابل آلومینیوم 35*1متر109,800
173کابل آلومینیوم 50*1متر147,000
174کابل آلومینیوم 70*1متر185,500
175کابل آلومینیوم 95*1متر259,700
176کابل آلومینیوم 120*1متر312,400
177کابل آلومینیوم 150*1متر392,400
178کابل آلومینیوم 185*1متر475,100
179کابل آلومینیوم 240*1متر660,700
180کابل آلومینیوم 300*1متر778,600
181کابل آلومینیوم 400*1متر873,800
182کابل آلومینیوم 500*1متر1,179,800
183کابل آلومینیوم 6*2متر72,100
184کابل آلومینیوم 10*2متر111,500
185کابل آلومینیوم 16*2متر150,500
186کابل آلومینیوم 25*2متر193,600
187کابل آلومینیوم 35*2متر267,600
188کابل آلومینیوم 50*2متر373,600
189کابل آلومینیوم 25*3متر240,300
190کابل آلومینیوم 35*3متر318,300
191کابل آلومینیوم 50*3متر427,200
192کابل آلومینیوم 70*3متر489,800
193کابل آلومینیوم 95*3متر710,500
194کابل آلومینیوم 10*4متر167,500
195کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر213,000
196کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر231,200
197کابل آلومینیوم 25*4متر354,200
198کابل آلومینیوم 35*4متر443,100
199کابل آلومینیوم 50*4متر555,200
200کابل آلومینیوم 70*4متر676,900
201کابل آلومینیوم 95*4متر958,300
202کابل آلومینیوم 120*4متر1,125,500
203کابل آلومینیوم 150*4متر1,341,200
204کابل آلومینیوم 185*4متر1,779,600
205کابل آلومینوم 16+25*3متر306,200
206کابل آلومینوم 16+35*3متر373,700
207کابل آلومینوم 25+50*3متر470,800
208کابل آلومینوم 35+70*3متر639,900
209کابل آلومینوم 50+95*3متر855,000
210کابل آلومینوم 70+120*3متر1,067,800
211کابل آلومینوم 70+150*3متر1,160,300
212کابل آلومینوم 95+185*3متر1,803,400
213کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر41,300
214کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر61,200
215کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر84,200
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر110,100
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر131,700
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر199,000
221ACSR VEASEL 35کیلو گرمتماس بگیرید
222ACSR FOX 50کیلو گرمتماس بگیرید
223ACSR MINK 70کیلو گرمتماس بگیرید
224ACSR DOG 120کیلو گرمتماس بگیرید
225ACSR HYANA 130کیلو گرمتماس بگیرید
226ACSR WOLF 200کیلو گرمتماس بگیرید
227ACSR LYNX 240کیلو گرمتماس بگیرید
228ACSR HAWK 300کیلو گرمتماس بگیرید

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

برای خرید محصولات لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان کلیک کنید