فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین لیست قیمت : 1399/10/08
آخرین به روز رسانی : 1399/12/11

0ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1حلقه1279000
2سیم افشان 0/75*1حلقه1827000
3سیم افشان 1*1حلقه2363000
4سیم افشان 1/5*1حلقه3128000
5سیم افشان 2/5*1حلقه5082000
6سیم افشان 4*1حلقه8210000
7سیم افشان 6*1حلقه12736000
8سیم افشان 10*1حلقه22241000
9سیم افشان 16*1متر344000
10سیم افشان 25*1متر528700
11سیم افشان 35*1متر741400
12سیم ارت 1*1حلقه2363000
13سیم ارت 1/5*1حلقه3128000
14سیم ارت 2/5*1حلقه5082000
15سیم ارت 4*1حلقه8210000
16سیم ارت 6*1حلقه12736000
17سیم ارت 10*1حلقه22241000
18سیم ارت 16*1متر344000
19سیم ارت 25*1متر528700
20سیم ارت 35*1متر741400
21سیم نایلون 0/35*2حلقه2142000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه2753000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه3923000
24سیم نایلون 1*2حلقه4988000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه7114000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه11524000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه1127000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه3100000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه4254000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه2025000
31سیم مفتول 1*1حلقه2553000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه3567000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه5686000
34سیم مفتول 4*1حلقه8952000
35کابل افشان 0/5*2حلقه3485000
36کابل افشان 0/75*2حلقه5237000
37کابل افشان 1*2حلقه6090000
38کابل افشان 1/5*2حلقه8302000
39کابل افشان 2/5*2حلقه13452000
40کابل افشان 4*2حلقه20643000
41کابل افشان 6*2حلقه30659000
42کابل افشان 10*2متر531300
43کابل افشان 0/75*3حلقه4962000
44کابل افشان 1*3حلقه8777000
45کابل افشان 1/5*3حلقه12264000
46کابل افشان 2/5*3حلقه19812000
47کابل افشان 4*3حلقه30475000
48کابل افشان 6*3حلقه45668000
49کابل افشان 10*3متر783200
50کابل افشان 16*3متر1156500
51کابل افشان 0/75*4حلقه8775000
52کابل افشان 1*4حلقه11669000
53کابل افشان 1/5*4حلقه15801000
54کابل افشان 2/5*4حلقه25793000
55کابل افشان 4*4حلقه40227000
56کابل افشان 6*4حلقه58512000
57کابل افشان 10*4متر1000600
58کابل افشان 16*4متر1551200
59کابل افشان 1/5*5حلقه19531000
60کابل افشان 2/5*5حلقه32241000
61کابل افشان 4*5حلقه49565000
62کابل افشان 6*5متر746100
63کابل افشان 10*5متر1261600
64کابل افشان 16*5متر1950400
65کابل افشان 16+25*3متر2194200
66کابل افشان 16+35*3متر2913400
67کابل افشان 25+50*3متر4348100
68کابل افشان 35+70*3متر6045700
69کابل افشان 10*1متر248000
70کابل افشان 16*1متر387200
71کابل افشان 25*1متر553500
72کابل افشان 35*1متر775600
73کابل افشان 50*1متر1129800
74کابل افشان 70*1متر1602800
75کابل افشان 95*1متر2096300
76کابل افشان 120*1متر2698500
77کابل افشان 240*1متر5040500
78کابل تخت افشان 16*3متر1165000
79کابل تخت افشان 25*3متر1783000
80کابل تخت افشان 35*3متر2500000
81کابل تخت افشان 50*3متر3551800
82کابل تخت افشان 70*3متر5137400
83کابل تخت افشان 95*3متر6801200
84کابل کولری 1*4حلقه10868000
85کابل کولری 1/5*4حلقه16480000
86کابل کولری 1/5*5حلقه19541000
87کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر9200
88کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر12800
89کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر23200
90کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر31700
91کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر11000
92کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر18500
93کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر33500
94کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر48900
95کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر26400
96کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر38100
97کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر58000
98کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر80800
99کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
100کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
101کابل 25 زوج 0.60 فویلدار CCAمترتماس بگیرید
102کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر38300
103کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر68900
104کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر97900
105کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر165900
106کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر220300
107کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر296900
108کابل 25 زوج 0.60 فویلدار مسمتر376700
109کابل هوشمند KNXمتر95800
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر56900
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر54200
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر35200
113کابل کواکسیال مدل RG59 ترکیبیمتر86300
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر93000
115کابل کواکسیال RG-59متر61900
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر44800
117کابل شیلدار 1*2متر94700
118کابل شیلدار 1/5*2متر112900
119کابل شیلدار 2/5*2متر160100
120کابل شیلدار 1*3متر125100
121کابل شیلدار 1/5*3متر168600
122کابل شیلدار 2/5*3متر237700
123کابل شیلدار 1*4متر141500
124کابل شیلدار 1/5*4متر201200
125کابل شیلدار 2/5*4متر250900
126کابل فرمان 1*7متر198800
127کابل فرمان 1*10متر257600
128کابل فرمان 1*16متر478200
129کابل فرمان 1/5*7متر291800
130کابل فرمان 1/5*10متر401400
131کابل فرمان 1/5*12متر500200
132کابل فرمان 1/5*16متر646500
133کابل فرمان 1/5*18متر715100
134کابل فرمان 1/5*21مترتماس بگیرید
135کابل فرمان 1/5*24متر945500
136کابل مفتول 10*1متر257300
137کابل مفتول 16*1متر404800
138کابل مفتول 25*1متر579100
139کابل مفتول 35*1متر818700
140کابل مفتول 50*1متر1137500
141کابل مفتول 70*1متر1604300
142کابل مفتول 95*1متر2214500
143کابل مفتول 120*1متر2861900
144کابل مفتول 150*1متر3504600
145کابل مفتول 185*1متر4374600
146کابل مفتول 240*1متر5305700
147کابل مفتول 300*1متر7090700
148کابل مفتول 1/5*2متر84900
149کابل مفتول 2/5*2متر143100
150کابل مفتول 4*2متر214900
151کابل مفتول 6*2متر316100
152کابل مفتول 10*2متر542200
153کابل مفتول 2/5*3متر201100
154کابل مفتول 4*3متر302900
155کابل مفتول 6*3متر460000
156کابل مفتول 2/5*4متر261900
157کابل مفتول 4*4متر407900
158کابل مفتول 6*4متر587300
159کابل مفتول 10*4متر999600
160کابل مفتول 16*4متر1608600
161کابل مفتول 6*5متر782500
162کابل مفتول 10*5متر1323300
163کابل مفتول 16*5متر2041000
164کابل مفتول 16+25*3متر2288100
165کابل مفتول 16+35*3متر3032000
166کابل مفتول 25+50*3متر4526900
167کابل مفتول 35+70*3متر6292500
168کابل مفتول 50+95*3متر7472100
169کابل مفتول 70+120*3متر9516500
170کابل مفتول 70+150*3متر11783900
171کابل مفتول 95+185*3متر14370000
172کابل آلومینیوم 10*1متر52600
173کابل آلومینیوم 16*1متر76100
174کابل آلومینیوم 25*1متر101100
175کابل آلومینیوم 35*1متر127300
176کابل آلومینیوم 50*1متر166700
177کابل آلومینیوم 70*1متر216600
178کابل آلومینیوم 95*1متر295400
179کابل آلومینیوم 120*1متر349800
180کابل آلومینیوم 150*1متر447200
181کابل آلومینیوم 185*1متر539300
182کابل آلومینیوم 240*1متر730000
183کابل آلومینیوم 300*1متر868100
184کابل آلومینیوم 400*1متر1019300
185کابل آلومینیوم 500*1متر1367900
186کابل آلومینیوم 6*2متر79400
187کابل آلومینیوم 10*2متر122000
188کابل آلومینیوم 16*2متر172600
189کابل آلومینیوم 25*2متر222600
190کابل آلومینیوم 35*2متر309400
191کابل آلومینیوم 50*2متر427900
192کابل آلومینیوم 25*3متر279600
193کابل آلومینیوم 35*3متر369600
194کابل آلومینیوم 50*3متر495500
195کابل آلومینیوم 70*3متر568700
196کابل آلومینیوم 95*3متر820700
197کابل آلومینیوم 10*4متر185800
198کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر242200
199کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر268400
200کابل آلومینیوم 25*4متر410100
201کابل آلومینیوم 35*4متر509900
202کابل آلومینیوم 50*4متر642900
203کابل آلومینیوم 70*4متر788100
204کابل آلومینیوم 95*4متر1115600
205کابل آلومینیوم 120*4متر1414500
206کابل آلومینیوم 150*4متر1534600
207کابل آلومینیوم 185*4متر2068400
208کابل آلومینوم 16+25*3متر346600
209کابل آلومینوم 16+35*3متر425000
210کابل آلومینوم 25+50*3متر536100
211کابل آلومینوم 35+70*3متر706100
212کابل آلومینوم 50+95*3متر942400
213کابل آلومینوم 70+120*3متر1178000
214کابل آلومینوم 70+150*3متر1413600
215کابل آلومینوم 95+185*3متر2198900
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر44900
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر66600
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر90900
219کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر115000
220کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر151400
221کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر205900
222ACSR VEASEL 35کیلو گرمتماس بگیرید
223ACSR FOX 50کیلو گرمتماس بگیرید
224ACSR MINK 70کیلو گرمتماس بگیرید
225ACSR DOG 120کیلو گرمتماس بگیرید
226ACSR HYANA 130کیلو گرمتماس بگیرید
227ACSR WOLF 200کیلو گرمتماس بگیرید
228ACSR LYNX 240کیلو گرمتماس بگیرید
229ACSR HAWK 300کیلو گرمتماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

بستن (Esc)
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top