لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین به روز رسانی : 1401/07/11

 

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5*1حلقه1.759.000
2سیم افشان 0/75*1حلقه2.579.000
3سیم افشان 1*1حلقه3.199.000
4سیم افشان 1/5*1حلقه4.311.000
5سیم افشان 1/5*1300 متر12.933.000
6سیم افشان 2/5*1حلقه6.941.000
7سیم افشان 2/5*1200 متر13.882.000
8سیم افشان 4*1حلقه11.252.000
9سیم افشان 6*1حلقه17.065.000
10سیم افشان 10*1حلقه29.574.000
11سیم افشان 16*1متر455.600
12سیم افشان 25*1متر705.800
13سیم افشان 35*1متر993.900
14سیم افشان 50*1متر1.447.000
15سیم افشان 70*1متر2.033.900
16سیم افشان 95*1متر2.692.200
17سیم افشان 120*1متر3.440.500
18سیم ارت 1*1حلقه3.199.000
19سیم ارت 1/5*1حلقه4.311.000
20سیم ارت 2/5*1حلقه6.941.000
21سیم ارت 4*1حلقه11.252.000
22سیم ارت 6*1حلقه17.065.000
23سیم ارت 10*1حلقه29.574.000
24سیم ارت 16*1متر455.600
25سیم ارت 25*1متر705.800
26سیم ارت 35*1متر993.900
27سیم ارت 50*1متر1.447.000
28سیم ارت 70*1متر2.033.900
29سیم ارت 95*1متر2.692.200
30سیم ارت 120*1متر3.440.500
31سیم نایلون 0/35*2حلقه3.020.000
32سیم نایلون 0/5*2حلقه3.850.000
33سیم نایلون 0/75*2حلقه5.370.000
34سیم نایلون 1*2حلقه6.740.000
35سیم نایلون 1/5*2حلقه9.430.000
36سیم نایلون 2/5*2حلقه15.250.000
37تخت تلفنی 0/5*2حلقه1.495.000
38سیم کیسه ای 0/35*2حلقه3.727.000
39سیم کیسه ای 0/5*2حلقه4.492.000
40سیم کیسه ای 0/75*2حلقه5.939.000
41کابل افشان 0/5*2حلقه5.330.000
42کابل افشان 0/75*2حلقه7.370.000
43کابل افشان 1*2حلقه8.660.000
44کابل افشان 1/5*2حلقه11.830.000
45کابل افشان 2/5*2حلقه19.070.000
46کابل افشان 4*2حلقه28.900.000
47کابل افشان 6*2حلقه41.900.000
48کابل افشان 10*2متر723.400
49کابل افشان 16*2 NYY-Fمتر1.072.200
50کابل افشان 25*2 NYY-Fمتر1.640.700
51کابل افشان 35*2 NYY-Fمتر2.251.400
52کابل افشان 0/5*3حلقه7.310.000
53کابل افشان 0/75*3حلقه10.040.000
54کابل افشان 1*3حلقه12.090.000
55کابل افشان 1/5*3حلقه16.990.000
56کابل افشان 2/5*3حلقه27.440.000
57کابل افشان 4*3حلقه41.610.000
58کابل افشان 6*3حلقه61.160.000
59کابل افشان 10*3متر1.043.100
60کابل افشان 16*3 NYY-Fمتر1.546.700
61کابل افشان 25*3 NYY-Fمتر2.390.800
62کابل افشان 35*3 NYY-Fمتر3.293.800
63کابل افشان 0/75*4حلقه12.750.000
64کابل افشان 1*4حلقه15.830.000
65کابل افشان 1/5*4حلقه21.970.000
66کابل افشان 2/5*4حلقه35.440.000
67کابل افشان 4*4حلقه54.760.000
68کابل افشان 6*4حلقه78.590.000
69کابل افشان 10*4متر1.355.300
70کابل افشان 16*4 NYY-Fمتر2.050.200
71کابل افشان 25*4 NYY-Fمتر3.102.900
72کابل افشان 35*4 NYY-Fمتر4.284.600
73کابل افشان 1*5حلقه19.280.000
74کابل افشان 1/5*5حلقه27.390.000
75کابل افشان 2/5*5حلقه44.270.0000
76کابل افشان 4*5متر673.600
77کابل افشان 6*5متر978.200
78کابل افشان 10*5متر1.683.700
79کابل افشان 16*5متر2.564.600
80کابل افشان 10*1متر343.300
81کابل افشان 16*1متر528.500
82کابل افشان 25*1متر772.600
83کابل افشان 35*1متر1.080.000
84کابل افشان 50*1متر1.508.000
85کابل افشان 70*1متر2.122.000
86کابل افشان 95*1متر2.785.000
87کابل افشان 120*1متر3.542.000
88کابل افشان 150*1متر4.382.000
89کابل افشان 185*1متر5.333.000
90کابل افشان 240*1متر7.032.000
91کابل افشان 300*1متر8.967.000
92کابل تخت افشان 6*3متر-
93کابل تخت افشان 10*3متر1.172.000
94کابل تخت افشان 16*3متر1.565.000
95کابل تخت افشان 25*3متر2.452.000
96کابل تخت افشان 35*3متر3.374.000
97کابل تخت افشان 50*3متر4.812.000
98کابل تخت افشان 70*3متر6.874.000
99کابل تخت افشان 95*3متر9.006.000
100کابل افشان 16+25*3متر2.812.000
101کابل افشان 16+35*3متر3.636.100
102کابل افشان 25+50*3متر5.228.800
103کابل افشان 35+70*3متر7.356.000
104کابل کولری 1*4حلقه15.651.000
105کابل کولری 1/5*4حلقه-
106کابل کولری 1/5*5حلقه-
107کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر77.300
108کابل کواکسیال مدل سپهرمتر73.100
109کابل کواکسیال مدل کیانمتر42.000
110کابل کواکسیال مدل عرشمتر28.300
111کابل کواکسیال مدل سما (New)متر31.000
112کابل کواکسیال RG6 Uمتر122.400
113کابل کواکسیال RG-59متر87.500
114کابل کواکسیال مدل RG-59 ترکیبیمتر116.900
115کابل کواکسیال SKY RG-59متر-
116کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر
117کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر
118کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر
119کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر
120کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر
121کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر
122کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر
123کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر
124کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر49.800
125کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر89.200
126کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر129.800
127کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر219.800
128کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر309.400
129کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر408.200
130کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
131کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
132کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
133کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
134کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
135کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
136کابل 2 زوج 0/6 زمینیمتر51.300
137کابل 4 زوج 0/6 زمینیمتر91.800
138کابل 6 زوج 0/6 زمینیمتر132.500
139کابل 10 زوج 0/6 زمینیمتر227.100
140کابل 15 زوج 0/6 زمینیمتر319.200
141کابل 20 زوج 0/6 زمینیمتر423.800
142کابل 1 زوجی هواییمتر14.700
143کابل 2 زوجی هواییمتر28.100
144کابل 4 زوجی هواییمتر47.600
145کابل 6 زوجی هواییمتر67.400
146کابل 1 زوجی آیفونیمتر
147کابل 2 زوجی آیفونیمتر
148کابل 4 زوجی آیفونیمتر
149کابل 6 زوجی آیفونیمتر
150سیم مفتول 0/5*1حلقه1.841.000
151سیم مفتول 0/75*1حلقه2.659.000
152سیم مفتول 1*1حلقه3.482.000
153سیم مفتول 1/5*1حلقه4.909.000
154سیم مفتول 2/5*1حلقه7.848.000
155سیم مفتول 4*1حلقه12.391.000
156سیم مفتول 6*1حلقه19.424.000
157سیم مفتول 10*1حلقه32.570.000
158سیم مفتول 16*1متر542.600
159کابل مفتول 10*1متر343.000
160کابل مفتول 16*1متر557.000
161کابل مفتول 25*1متر849.000
162کابل مفتول 35*1متر1.123.000
163کابل مفتول 50*1متر1.486.000
164کابل مفتول 70*1متر2.133.000
165کابل مفتول 95*1متر2.891.000
166کابل مفتول 120*1متر3.722.000
167کابل مفتول 150*1متر4.494.000
168کابل مفتول 185*1متر5.699.000
169کابل مفتول 240*1متر7.352.000
170کابل مفتول 300*1متر9.330.000
171کابل مفتول 1/5*2 NYMمتر142.000
172کابل مفتول 2/5*2 NYMمتر212.000
173کابل مفتول 4*2 NYMمتر309.000
174کابل مفتول 6*2 NYMمتر441.000
175کابل مفتول 10*2 NYMمتر731.000
176کابل مفتول 16*2متر1.191.000
177کابل مفتول 25*2متر1.782.000
178کابل مفتول 35*2متر2.369.000
179کابل مفتول 50*2متر-
180کابل مفتول 1/5*3 NYMمتر193.000
181کابل مفتول 2/5*3 NYMمتر294.000
182کابل مفتول 4*3 NYMمتر435.000
183کابل مفتول 6*3 NYMمتر632.000
184کابل مفتول 10*3 NYMمتر1.043.000
185کابل مفتول 16*3متر1.707.000
186کابل مفتول 25*3متر2.578.000
187کابل مفتول 1/5*4 NYMمتر243.000
188کابل مفتول 2/5*4 NYMمتر379.000
189کابل مفتول 4*4 NYMمتر574.000
190کابل مفتول 6*4 NYMمتر826.000
191کابل مفتول 10*4 NYMمتر1.347.000
192کابل مفتول 16*4متر2.220.000
193کابل مفتول 25*4متر3.383.000
194کابل مفتول 35*4متر4.540.000
195کابل مفتول 50*4متر5.765.000
196کابل مفتول 1/5*5 NYMمتر304.000
197کابل مفتول 2/5*5 NYMمتر472.000
198کابل مفتول 4*5 NYMمتر714.000
199کابل مفتول 6*5 NYMمتر1.020.000
200کابل مفتول 10*5 NYMمتر1.668.000
201کابل مفتول 16*5متر2.753.000
202کابل مفتول 16+25*3متر3.045.000
203کابل مفتول 16+35*3متر3.922.000
204کابل مفتول 25+50*3متر5.080.000
205کابل مفتول 35+70*3متر7.311.000
206کابل مفتول 50+95*3متر9.930.000
207کابل مفتول 70+120*3متر12.889.000
208کابل مفتول 70+150*3متر15.343.000
209کابل مفتول 95+185*3متر19.566.000
210کابل نسوز 1/5*2متر275.000
211کابل نسوز 2/5*2متر384.100
212کابل نسوز 1/5*3متر379.400
213کابل نسوز 2/5*3متر538.100
214کابل نسوز شیلدار 1/5*2متر339.600
215کابل نسوز شیلدار 2/5*2متر453.000
216کابل نسوز شیلدار 1/5*3متر474.300
217کابل نسوز شیلدار 2/5*3متر640.200
218سیلیکون 1/5*2متر194.000
219شیلد سیلیکون 1/5*2متر210.000
220سیلیکون 1/5*3متر270.000
221شیلد سیلیکون 1/5*3متر294.000
222CAT6 UTP PVCمتر85.100
223CAT6 UTP (بدون تست)متر70.400
224CAT6 UTP LSFOHمتر-
225CAT6 FTP PVCمتر114.500
226CAT6 FTP LSFOHمتر130.200
227CAT6 SFTP PVCمتر121.700
228CAT6 SFTP LSFOHمتر138.700
229کابل هوشمند KNXمتر132.500
230کابل فرمان 0.75*7متر-
231کابل فرمان 0.75*10متر-
232کابل فرمان 0.75*16متر-
233کابل فرمان 1*7متر269.600
234کابل فرمان 1*10متر387.000
235کابل فرمان 1*16متر617.000
236کابل فرمان 1*24متر-
237کابل فرمان 1/5*7متر399.000
238کابل فرمان 1/5*10متر553.000
239کابل فرمان 1/5*12متر673.000
240کابل فرمان 1/5*16متر877.000
241کابل فرمان 1/5*18متر979.000
242کابل فرمان 1/5*21متر1.292.000
243کابل فرمان 1/5*24متر
244کابل فرمان 2.5*7متر-
245کابل فرمان 2.5*10متر-
246کابل فرمان 2.5*16متر-
247کابل فرمان 2.5*24متر-
248کابل فرمان شیلدار 0.75*2متر-
249کابل فرمان شیلدار 1*2متر136.700
250کابل فرمان شیلدار 1.5*2متر191.400
251کابل فرمان شیلدار 2.5*2متر263.700
252کابل فرمان شیلدار 0.75*3متر-
253کابل فرمان شیلدار 1*3متر172.100
254کابل فرمان شیلدار 1.5*3متر245.200
255کابل فرمان شیلدار 2.5*3متر370.400
256کابل فرمان شیلدار 0.75*4متر181.500
257کابل فرمان شیلدار 1*4متر232.500
258کابل فرمان شیلدار 1.5*4متر297.800
259کابل فرمان شیلدار 2.5*4متر467.500
260کابل فرمان شیلدار 1*5متر-
261کابل فرمان شیلدار 1.5*5متر-
262کابل فرمان شیلدار 2.5*5متر-
263کابل فرمان شیلدار 1*7متر-
264کابل فرمان شیلدار 1.5*7متر-
265کابل آلومینیوم 10*1 PVCمتر81.200
266کابل آلومینیوم 16*1 PVCمتر107.100
267کابل آلومینیوم 25*1 PVCمتر150.900
268کابل آلومینیوم 35*1 PVCمتر188.900
269کابل آلومینیوم 50*1 PVCمتر148.800
270کابل آلومینیوم 70*1 PVCمتر212.900
271کابل آلومینیوم 95*1 PVCمتر296.000
272کابل آلومینیوم 120*1 PVCمتر525.000
273کابل آلومینیوم 150*1 PVCمتر649.000
274کابل آلومینیوم 185*1 PVCمتر779.000
275کابل آلومینیوم 240*1 PVCمتر992.000
276کابل آلومینیوم 300*1 PVCمتر1.233.000
277کابل آلومینیوم 400*1 PVCمتر1.599.000
278کابل آلومینیوم 500*1 PVCمتر2.111.000
279کابل آلومینیوم 10*1 XLPEمتر37.000
280کابل آلومینیوم 16*1 XLPEمتر100.900
281کابل آلومینیوم 25*1 XLPEمتر141.800
282کابل آلومینیوم 35*1 XLPEمتر178.000
283کابل آلومینیوم 50*1 XLPEمتر230.400
284کابل آلومینیوم 70*1 XLPEمتر310.800
285کابل آلومینیوم 95*1 XLPEمتر411.400
286کابل آلومینیوم 120*1 XLPEمتر502.700
287کابل آلومینیوم 150*1 XLPEمتر619.900
288کابل آلومینیوم 185*1 XLPEمتر764.300
289کابل آلومینیوم 240*1 XLPEمتر964.700
290کابل آلومینیوم 300*1 XLPEمتر1.212.900
291کابل آلومینیوم 400*1 XLPEمتر-
292کابل آلومینیوم 500*1 XLPEمتر-
293کابل آلومینیوم 6*2 PVCمتر-
294کابل آلومینیوم 10*2 PVCمتر211.400
295کابل آلومینیوم 16*2 PVCمتر289.000
296کابل آلومینیوم 25*2 PVCمتر417.000
297کابل آلومینیوم 35*2 PVCمتر509.000
298کابل آلومینیوم 50*2 PVCمتر-
299کابل آلومینیوم 6*2 XLPEمتر-
300کابل آلومینیوم 10*2 XLPEمتر194.600
301کابل آلومینیوم 16*2 XLPEمتر270.600
302کابل آلومینیوم 25*2 XLPEمتر384.500
303کابل آلومینیوم 35*2 XLPEمتر468.800
304کابل آلومینیوم 50*2 XLPEمتر-
305کابل آلومینیوم 10*3 PVCمتر261.000
306کابل آلومینیوم 16*3 PVCمتر367.000
307کابل آلومینیوم 25*3 PVCمتر517.000
308کابل آلومینیوم 35*3 PVCمتر639.000
309کابل آلومینیوم 50*3 PVCمتر720.000
310کابل آلومینیوم 70*3 PVCمتر969.000
311کابل آلومینیوم 80*3 PVCمتر1.317.000
312کابل آلومینیوم 10*3 XLPEمتر239.000
313کابل آلومینیوم 16*3 XLPEمتر338.000
314کابل آلومینیوم 25*3 XLPEمتر478.000
315کابل آلومینیوم 35*3 XLPEمتر601.000
316کابل آلومینیوم 50*3 XLPEمتر791.000
317کابل آلومینیوم 70*3 XLPEمتر1.083.000
318کابل آلومینیوم 95*3 XLPEمتر1.431.000
319کابل آلومینیوم 10*4 PVCمتر312.000
320کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش PVCمتر373.000
321کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش PVCمتر439.000
322کابل آلومینیوم 25*4 PVCمتر649.000
323کابل آلومینیوم 35*4 PVCمتر814.000
324کابل آلومینیوم 50*4 PVCمتر855.000
325کابل آلومینیوم 70*4 PVCمتر1.160.000
326کابل آلومینیوم 95*4 PVCمتر1.584.000
327کابل آلومینیوم 120*4 PVCمتر1.939.000
328کابل آلومینیوم 150*4 PVCمتر2.386.000
329کابل آلومینیوم 185*4 PVCمتر2.983.000
330کابل آلومینیوم 10*4 XLPEمتر289.000
331کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش XLPEمتر-
332کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش XLPEمتر412.000
333کابل آلومینیوم 25*4 XLPEمتر603.000
334کابل آلومینیوم 35*4 XLPEمتر755.000
335کابل آلومینیوم 50*4 XLPEمتر814.000
336کابل آلومینیوم 70*4 XLPEمتر-
337کابل آلومینیوم 95*4 XLPEمتر-
338کابل آلومینیوم 120*4 XLPEمتر-
339کابل آلومینیوم 150*4 XLPEمتر-
340کابل آلومینیوم 185*4 XLPEمتر-
341کابل آلومینیوم 10*5 PVCمتر373.000
342کابل آلومینیوم 16*5 PVCمتر537.000
343کابل آلومینیوم 25*5 PVCمتر763.000
344کابل آلومینیوم 35*5 PVCمتر980.000
345کابل آلومینیوم 50*5 PVCمتر1.327.000
346کابل آلومینیوم 75*5 PVCمتر1.787.000
347کابل آلومینیوم 95*5 PVCمتر2.408.000
348کابل آلومینیوم 10*5 XLPEمتر337.000
349کابل آلومینیوم 16*5 XLPEمتر488.000
350کابل آلومینیوم 25*5 XLPEمتر704.000
351کابل آلومینیوم 35*5 XLPEمتر922.000
352کابل آلومینیوم 50*5 XLPEمتر1.232.000
353کابل آلومینیوم 70*5 XLPEمتر1.691.000
354کابل آلومینیوم 95*5 XLPEمتر2.252.000
355کابل آلومینوم 16+25*3 PVCمتر571.000
356کابل آلومینوم 16+35*3 PVCمتر691.000
357کابل آلومینوم 25+50*3 PVCمتر765.000
358کابل آلومینوم 35+70*3 PVCمتر1.029.000
359کابل آلومینوم 50+95*3 PVCمتر1.394.000
360کابل آلومینوم 70+120*3 PVCمتر1.748.000
361کابل آلومینوم 70+150*3 PVCمتر2.064.000
362کابل آلومینوم 95+185*3 PVCمتر2.550.000
363کابل آلومینوم 16+25*3 XLPEمتر513.000
364کابل آلومینوم 16+35*3 XLPEمتر625.000
365کابل آلومینوم 25+50*3 XLPEمتر727.000
366کابل آلومینوم 35+70*3 XLPEمتر997.000
367کابل آلومینوم 50+95*3 XLPEمتر1.322.000
368کابل آلومینوم 70+120*3 XLPEمتر-
369کابل آلومینوم 70+150*3 XLPEمتر-
370کابل آلومینوم 95+185*3 XLPEمتر-
371کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر69.500
372کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر105.500
373کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر149.000
374کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر198.200
375کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر272.800
376کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر375.400
377کابل آلومینیوم خود نگهدار 120*1متر458.000
378کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1 (فولادی)متر91.900
379کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1 (فولادی)متر123.200
380کابل خودنگهدار آلومینیوم 16+16*1 متر139.000
381کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16*2 متر230.900
382کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16+25+25*3 متر583.400
383کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16+35+35*3 متر757.400
384کابل خودنگهدار آلومینیوم 25-25+50+50*3 متر1.021.500
385کابل خودنگهدار آلومینیوم 25-25+70+50*3 متر1.319.900
386VEASEL 35مترقیمت روز
387ACSR FOX 50مترقیمت روز
388ACSR MINK 70مترقیمت روز
389ACSR DOG 120مترقیمت روز
390ACSR HYANA 130مترقیمت روز
391ACSR WOLF 200مترقیمت روز
392ACSR LYNX 240مترقیمت روز
393ACSR HAWK 300مترقیمت روز
394کابل شیلدار 1*2متر
395کابل شیلدار 1/5*2متر
396کابل شیلدار 2/5*2متر
397کابل شیلدار 1*3متر
398کابل شیلدار 1/5*3متر
399کابل شیلدار 2/5*3متر
400کابل شیلدار 1*4متر
401کابل شیلدار 1/5*4متر
کابل شیلدار 2/5*4متر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram