لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

آخرین به روز رسانی : 1400/07/27

0ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1حلقه1439000
2سیم افشان 0/75*1حلقه2063000
3سیم افشان 1*1حلقه2649000
4سیم افشان 1/5*1حلقه3543000
5سیم افشان 2/5*1حلقه5874000
6سیم افشان 4*1حلقه9317000
7سیم افشان 6*1حلقه14324000
8سیم افشان 10*1حلقه24771000
9سیم افشان 16*1متر383000
10سیم افشان 25*1متر593500
11سیم افشان 35*1متر833300
12سیم ارت 1*1حلقه2649000
13سیم ارت 1/5*1حلقه3543000
14سیم ارت 2/5*1حلقه5774000
15سیم ارت 4*1حلقه9317000
16سیم ارت 6*1حلقه14346000
17سیم ارت 10*1حلقه24771000
18سیم ارت 16*1متر383000
19سیم ارت 25*1متر593500
20سیم ارت 35*1متر833300
21سیم نایلون 0/35*2حلقه2398000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه3076000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه4382000
24سیم نایلون 1*2حلقه5562000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه7963000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه12887000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه1267000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه3597000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه4760000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه2277000
31سیم مفتول 1*1حلقه2872000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه4012000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه6398000
34سیم مفتول 4*1حلقه10073000
35کابل افشان 0/5*2حلقه3903000
36کابل افشان 0/75*2حلقه5846000
37کابل افشان 1*2حلقه6871000
38کابل افشان 1/5*2حلقه9377000
39کابل افشان 2/5*2حلقه15125000
40کابل افشان 4*2حلقه23098000
41کابل افشان 6*2حلقه34261000
42کابل افشان 10*2متر591700
43کابل افشان 0/75*3حلقه7555000
44کابل افشان 1*3حلقه9845000
45کابل افشان 1/5*3حلقه13750000
46کابل افشان 2/5*3حلقه22282000
47کابل افشان 4*3حلقه34274000
48کابل افشان 6*3حلقه50933000
49کابل افشان 10*3متر872800
50کابل افشان 16*3متر1294100
51کابل افشان 0/75*4حلقه9815000
52کابل افشان 1*4حلقه13045000
53کابل افشان 1/5*4حلقه17695000
54کابل افشان 2/5*4حلقه29019000
55کابل افشان 4*4حلقه44890000
56کابل افشان 6*4حلقه65358000
57کابل افشان 10*4متر1118300
58کابل افشان 16*4متر1733500
59کابل افشان 1/5*5حلقه21957000
60کابل افشان 2/5*5حلقه35973000
61کابل افشان 4*5حلقه55585000
62کابل افشان 6*5متر835000
63کابل افشان 10*5متر1406700
64کابل افشان 16*5متر2158400
65کابل افشان 16+25*3متر2467700
66کابل افشان 16+35*3متر3274300
67کابل افشان 25+50*3متر4892000
68کابل افشان 35+70*3متر6814400
69کابل افشان 10*1متر279600
70کابل افشان 16*1متر436300
71کابل افشان 25*1متر624100
72کابل افشان 35*1متر874600
73کابل افشان 50*1متر1272400
74کابل افشان 70*1متر1804500
75کابل افشان 95*1متر2360500
76کابل افشان 120*1متر3045200
77کابل افشان 240*1متر5683200
78کابل تخت افشان 16*3متر1309700
79کابل تخت افشان 25*3متر2005500
80کابل تخت افشان 35*3متر2812600
81کابل تخت افشان 50*3متر3996000
82کابل تخت افشان 70*3متر5780300
83کابل تخت افشان 95*3متر7653000
84کابل کولری 1*4حلقه12184000
85کابل کولری 1/5*4حلقه18547000
86کابل کولری 1/5*5حلقه22015000
87کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مسمتر10200
88کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مسمتر14200
89کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مسمتر26100
90کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مسمتر35500
91کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مسمتر12300
92کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مسمتر20800
93کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مسمتر37600
94کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مسمتر55000
95کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر29400
96کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر42700
97کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر65100
98کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر90700
99کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
100کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
101کابل 25 زوج 0.60 فویلدار CCAمتر
102کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مسمتر42900
103کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مسمتر77400
104کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مسمتر110100
105کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مسمتر186900
106کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مسمتر248400
107کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مسمتر334500
108کابل 25 زوج 0.60 فویلدار مسمتر424800
109کابل هوشمند KNXمتر108300
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر64200
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر60900
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر39600
113کابل کواکسیال مدل RG59 ترکیبیمتر97300
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر104900
115کابل کواکسیال RG-59متر69800
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر50400
117کابل شیلدار 1*2متر107500
118کابل شیلدار 1/5*2متر128200
119کابل شیلدار 2/5*2متر181700
120کابل شیلدار 1*3متر142000
121کابل شیلدار 1/5*3متر191400
122کابل شیلدار 2/5*3متر270000
123کابل شیلدار 1*4متر160600
124کابل شیلدار 1/5*4متر228400
125کابل شیلدار 2/5*4متر285000
126کابل فرمان 1*7متر225900
127کابل فرمان 1*10متر292900
128کابل فرمان 1*16متر543700
129کابل فرمان 1/5*7متر331700
130کابل فرمان 1/5*10متر456400
131کابل فرمان 1/5*12متر568800
132کابل فرمان 1/5*16متر735300
133کابل فرمان 1/5*18متر813200
134کابل فرمان 1/5*21متر
135کابل فرمان 1/5*24متر1075400
136کابل مفتول 10*1متر279100
137کابل مفتول 16*1متر449700
138کابل مفتول 25*1متر690600
139کابل مفتول 35*1متر909000
140کابل مفتول 50*1متر1202800
141کابل مفتول 70*1متر1730800
142کابل مفتول 95*1متر2368800
143کابل مفتول 120*1متر3040400
144کابل مفتول 150*1متر3679700
145کابل مفتول 185*1متر4657300
146کابل مفتول 240*1متر6014300
147کابل مفتول 300*1متر7641000
148کابل مفتول 1/5*2متر111200
149کابل مفتول 2/5*2متر169000
150کابل مفتول 4*2متر250200
151کابل مفتول 6*2متر357600
152کابل مفتول 10*2متر588700
153کابل مفتول 2/5*3متر238800
154کابل مفتول 4*3متر356500
155کابل مفتول 6*3متر522600
156کابل مفتول 2/5*4متر307700
157کابل مفتول 4*4متر469800
158کابل مفتول 6*4متر680800
159کابل مفتول 10*4متر1121800
160کابل مفتول 16*4متر1798800
161کابل مفتول 6*5متر845000
162کابل مفتول 10*5متر1388400
163کابل مفتول 16*5متر2232200
164کابل مفتول 16+25*3متر2466600
165کابل مفتول 16+35*3متر3196500
166کابل مفتول 25+50*3متر4204300
167کابل مفتول 35+70*3متر6063200
168کابل مفتول 50+95*3متر8203100
169کابل مفتول 70+120*3متر10752700
170کابل مفتول 70+150*3متر12637200
171کابل مفتول 95+185*3متر16139900
172کابل آلومینیوم 10*1متر45700
173کابل آلومینیوم 16*1متر80500
174کابل آلومینیوم 25*1متر111800
175کابل آلومینیوم 35*1متر138200
176کابل آلومینیوم 50*1متر186300
177کابل آلومینیوم 70*1متر246300
178کابل آلومینیوم 95*1متر320800
179کابل آلومینیوم 120*1متر426600
180کابل آلومینیوم 150*1متر498600
181کابل آلومینیوم 185*1متر613400
182کابل آلومینیوم 240*1متر757700
183کابل آلومینیوم 300*1متر902900
184کابل آلومینیوم 400*1متر1156800
185کابل آلومینیوم 500*1متر1441100
186کابل آلومینیوم 6*2متر88500
187کابل آلومینیوم 10*2متر145900
188کابل آلومینیوم 16*2متر211300
189کابل آلومینیوم 25*2متر277300
190کابل آلومینیوم 35*2متر366500
191کابل آلومینیوم 50*2متر512100
192کابل آلومینیوم 25*3متر361200
193کابل آلومینیوم 35*3متر445900
194کابل آلومینیوم 50*3متر603100
195کابل آلومینیوم 70*3متر784000
196کابل آلومینیوم 95*3متر1061400
197کابل آلومینیوم 10*4متر227000
198کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر274800
199کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر304600
200کابل آلومینیوم 25*4متر457900
201کابل آلومینیوم 35*4متر568500
202کابل آلومینیوم 50*4متر592900
203کابل آلومینیوم 70*4متر819000
204کابل آلومینیوم 95*4متر1100200
205کابل آلومینیوم 120*4متر1344700
206کابل آلومینیوم 150*4متر1650300
207کابل آلومینیوم 185*4متر2078100
208کابل آلومینوم 16+25*3متر400600
209کابل آلومینوم 16+35*3متر502200
210کابل آلومینوم 25+50*3متر550000
211کابل آلومینوم 35+70*3متر723400
212کابل آلومینوم 50+95*3متر971300
213کابل آلومینوم 70+120*3متر1319100
214کابل آلومینوم 70+150*3متر1498900
215کابل آلومینوم 95+185*3متر1822700
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر52300
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر70900
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر93100
219کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر122100
220کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر168700
221کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر217500
222ACSR VEASEL 35کیلو گرمتماس بگیرید
223ACSR FOX 50کیلو گرمتماس بگیرید
224ACSR MINK 70کیلو گرمتماس بگیرید
225ACSR DOG 120کیلو گرمتماس بگیرید
226ACSR HYANA 130کیلو گرمتماس بگیرید
227ACSR WOLF 200کیلو گرمتماس بگیرید
228ACSR LYNX 240کیلو گرمتماس بگیرید
229ACSR HAWK 300کیلو گرمتماس بگیرید

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top