لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

لیست قیمت آنتن تلویزیون
لیست قیمت پایه تلویزیون
لیست قیمت جعبه فیوز و سرپیچ
لیست قیمت دو شاخه و سیم رابط
لیست قیمت کلید مینیاتوری، اتوماتیک، کنتاکتور، محافظ جان
لیست قیمت آنتن مرکزی
لیست قیمت باتری و شارژر
اجزای دربازکن تصویری
لیست قیمت آیفون تصویری
لیست قیمت دربازکن های صوتی
لیست قیمت محافظ صفحه تلویزیون
لیست قیمت کلید و پریز
لیست قیمت هواکش

دمنده

آخرین به روز رسانی : 1401/11/08

 

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان.xlsx

ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه1,920,000
2سیم افشان 0/75*1افلاک الکتریک خراسان حلقه3,616,000
3سیم افشان 1*1افلاک الکتریک خراسان حلقه4,452,000
4سیم افشان 1/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه6,121,000
5سیم افشان 1/5*1افلاک الکتریک خراسان 300 متر18,363,000
6سیم افشان 2/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه9,961,000
7سیم افشان 2/5*1افلاک الکتریک خراسان 200 متر19,922,000
8سیم افشان 4*1افلاک الکتریک خراسان حلقه16,082,000
9سیم افشان 6*1افلاک الکتریک خراسان حلقه24,210,000
10سیم افشان 10*1افلاک الکتریک خراسان حلقه42,472,000
11سیم افشان 16*1افلاک الکتریک خراسان متر654,800
12سیم افشان 25*1افلاک الکتریک خراسان متر1,014,500
13سیم افشان 35*1افلاک الکتریک خراسان متر1,418,600
14سیم افشان 50*1افلاک الکتریک خراسان متر2,069,200
15سیم افشان 70*1افلاک الکتریک خراسان متر2,931,800
16سیم افشان 95*1افلاک الکتریک خراسان متر3,857,600
17سیم افشان 120*1افلاک الکتریک خراسان متر4,932,300
18سیم ارت 1*1افلاک الکتریک خراسان حلقه4,452,000
19سیم ارت 1/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه6,121,000
20سیم ارت 2/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه9,961,000
21سیم ارت 4*1افلاک الکتریک خراسان حلقه16,082,000
22سیم ارت 6*1افلاک الکتریک خراسان حلقه24,210,000
23سیم ارت 10*1افلاک الکتریک خراسان حلقه42,472,000
24سیم ارت 16*1افلاک الکتریک خراسان متر654,800
25سیم ارت 25*1افلاک الکتریک خراسان متر1,014,500
26سیم ارت 35*1افلاک الکتریک خراسان متر1,418,600
27سیم ارت 50*1افلاک الکتریک خراسان متر2,069,200
28سیم ارت 70*1افلاک الکتریک خراسان متر2,931,800
29سیم ارت 95*1افلاک الکتریک خراسان متر3,857,600
30سیم ارت 120*1افلاک الکتریک خراسان متر4,932,300
31سیم نایلون 0/35*2افلاک الکتریک خراسان حلقه4,050,000
32سیم نایلون 0/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه5,300,000
33سیم نایلون 0/75*2افلاک الکتریک خراسان حلقه7,400,000
34سیم نایلون 1*2افلاک الکتریک خراسان حلقه9,460,000
35سیم نایلون 1/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه13,210,000
36سیم نایلون 2/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه21,680,000
37تخت تلفنی 0/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه1,956,000
38سیم کیسه ای 0/35*2افلاک الکتریک خراسان حلقه4,789,000
39سیم کیسه ای 0/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه5,856,000
40سیم کیسه ای 0/75*2افلاک الکتریک خراسان حلقه8,084,000
41کابل افشان 0/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه6,670,000
42کابل افشان 0/75*2افلاک الکتریک خراسان حلقه9,450,000
43کابل افشان 1*2افلاک الکتریک خراسان حلقه11,190,000
44کابل افشان 1/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه15,530,000
45کابل افشان 2/5*2افلاک الکتریک خراسان حلقه25,260,000
46کابل افشان 4*2افلاک الکتریک خراسان حلقه38,920,000
47کابل افشان 6*2افلاک الکتریک خراسان حلقه57,090,000
48کابل افشان 10*2افلاک الکتریک خراسان متر985,300
49کابل افشان 16*2 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر1,454,700
50کابل افشان 25*2 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر2,241,200
51کابل افشان 35*2 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر3,103,200
52کابل افشان 0/5*3افلاک الکتریک خراسان حلقه9,380,000
53کابل افشان 0/75*3افلاک الکتریک خراسان حلقه13,110,000
54کابل افشان 1*3افلاک الکتریک خراسان حلقه16,080,000
55کابل افشان 1/5*3افلاک الکتریک خراسان حلقه22,650,000
56کابل افشان 2/5*3افلاک الکتریک خراسان حلقه37,130,000
57کابل افشان 4*3افلاک الکتریک خراسان حلقه57,410,000
58کابل افشان 6*3افلاک الکتریک خراسان حلقه83,290,000
59کابل افشان 10*3افلاک الکتریک خراسان متر1,422,700
60کابل افشان 16*3 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر2,125,600
61کابل افشان 25*3 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر3,288,900
62کابل افشان 35*3 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر4,608,200
63کابل افشان 0/75*4افلاک الکتریک خراسان حلقه17,210,000
64کابل افشان 1*4افلاک الکتریک خراسان حلقه21,130,000
65کابل افشان 1/5*4افلاک الکتریک خراسان حلقه29,360,000
66کابل افشان 2/5*4افلاک الکتریک خراسان حلقه48,270,000
67کابل افشان 4*4افلاک الکتریک خراسان حلقه75,620,000
68کابل افشان 6*4افلاک الکتریک خراسان حلقه109,420,000
69کابل افشان 10*4افلاک الکتریک خراسان متر1,875,600
70کابل افشان 16*4 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر2,818,800
71کابل افشان 25*4 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر4,296,900
72کابل افشان 35*4 NYY-F افلاک الکتریک خراسان متر5,960,300
73کابل افشان 1*5افلاک الکتریک خراسان حلقه25,970,000
74کابل افشان 1/5*5افلاک الکتریک خراسان حلقه36,670,000
75کابل افشان 2/5*5افلاک الکتریک خراسان حلقه60,360,000
76کابل افشان 4*5افلاک الکتریک خراسان متر929,300
77کابل افشان 6*5افلاک الکتریک خراسان متر1,364,800
78کابل افشان 10*5افلاک الکتریک خراسان متر2,322,200
79کابل افشان 16*5افلاک الکتریک خراسان متر3,501,000
80کابل افشان 10*1افلاک الکتریک خراسان متر479,100
81کابل افشان 16*1افلاک الکتریک خراسان متر737,400
82کابل افشان 25*1افلاک الکتریک خراسان متر1,108,600
83کابل افشان 35*1افلاک الکتریک خراسان متر1,530,000
84کابل افشان 50*1افلاک الکتریک خراسان متر2,164,000
85کابل افشان 70*1افلاک الکتریک خراسان متر3,578,000
86کابل افشان 95*1افلاک الکتریک خراسان متر4,008,000
87کابل افشان 120*1افلاک الکتریک خراسان متر5,121,000
88کابل افشان 150*1افلاک الکتریک خراسان متر6,332,000
89کابل افشان 185*1افلاک الکتریک خراسان متر7,720,000
90کابل افشان 240*1افلاک الکتریک خراسان متر10,189,000
91کابل افشان 300*1افلاک الکتریک خراسان متر12,752,000
92کابل تخت افشان 6*3افلاک الکتریک خراسان متر867,000
93کابل تخت افشان 10*3افلاک الکتریک خراسان متر1,593,000
94کابل تخت افشان 16*3افلاک الکتریک خراسان متر2,233,000
95کابل تخت افشان 25*3افلاک الکتریک خراسان متر3,462,000
96کابل تخت افشان 35*3افلاک الکتریک خراسان متر4,791,000
97کابل تخت افشان 50*3افلاک الکتریک خراسان متر6,855,000
98کابل تخت افشان 70*3افلاک الکتریک خراسان متر9,659,000
99کابل تخت افشان 95*3افلاک الکتریک خراسان متر12,577,000
100کابل افشان 16+25*3افلاک الکتریک خراسان متر3,955,000
101کابل افشان 16+35*3افلاک الکتریک خراسان متر5,131,400
102کابل افشان 25+50*3افلاک الکتریک خراسان متر7,470,400
103کابل افشان 35+70*3افلاک الکتریک خراسان متر10,539,100
104کابل کولری 1*4افلاک الکتریک خراسان حلقه22,067,000
105کابل کولری 1/5*4افلاک الکتریک خراسان حلقه30,420,000
106کابل کولری 1/5*5افلاک الکتریک خراسان حلقه37,949,000
107کابل کواکسیال مدل کپیتال افلاک الکتریک خراسان متر102,600
108کابل کواکسیال مدل سپهرافلاک الکتریک خراسان متر96,400
109کابل کواکسیال مدل کیان افلاک الکتریک خراسان متر44,700
110کابل کواکسیال مدل عرش افلاک الکتریک خراسان متر28,700
111کابل کواکسیال مدل سما (New)افلاک الکتریک خراسان متر35,900
112کابل کواکسیال RG6 Uافلاک الکتریک خراسان متر161,800
113کابل کواکسیال RG-59افلاک الکتریک خراسان متر114,500
114کابل کواکسیال مدل RG-59 ترکیبی افلاک الکتریک خراسان متر150,500
115کابل کواکسیال SKY RG-59افلاک الکتریک خراسان متر
116کابل 1 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر12,300
117کابل 2 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر17,600
118کابل 4 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر25,100
119کابل 6 زوج آیفونی 0.4 مس افلاک الکتریک خراسان متر33,900
120کابل 1 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
121کابل 2 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
122کابل 4 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
123کابل 6 زوج آیفونی 0.5 مس افلاک الکتریک خراسان متر
124کابل 2 زوج 0.60 فویلدار مس افلاک الکتریک خراسان متر68,500
125کابل 4 زوج 0.60 فویلدار مس افلاک الکتریک خراسان متر126,100
126کابل 6 زوج 0.60 فویلدار مس افلاک الکتریک خراسان متر182,400
127کابل 10 زوج 0.60 فویلدار مس افلاک الکتریک خراسان متر315,700
128کابل 15 زوج 0.60 فویلدار مس افلاک الکتریک خراسان متر447,400
129کابل 20 زوج 0.60 فویلدار مس افلاک الکتریک خراسان متر592,600
130کابل 2 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر26,700
131کابل 4 زوج 0.60 فویلدار CCA فلاک الکتریک خراسان متر47,400
132کابل 6 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر66,200
133کابل 10 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر101,600
134کابل 15 زوج 0.60 فویلدار CCA افلاک الکتریک خراسان متر
135کابل 20 زوج 0.60 فویلدار CCAافلاک الکتریک خراسان متر
136کابل 2 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر70,300
137کابل 4 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر138,600
138کابل 6 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر187,800
139کابل 10 زوج 0/6 زمینی افلاک الکتریک خراسان متر315,700
140کابل 15 زوج 0/6 زمینیافلاک الکتریک خراسان متر443,600
141کابل 20 زوج 0/6 زمینیافلاک الکتریک خراسان متر595,700
142کابل 1 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر18,900
143کابل 2 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر36,400
144کابل 4 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر65,300
145کابل 6 زوجی هوایی افلاک الکتریک خراسان متر92,800
146کابل 1 زوجی آیفونی افلاک الکتریک خراسان متر12,300
147کابل 2 زوجی آیفونی افلاک الکتریک خراسان متر17,600
148کابل 4 زوجی آیفونی افلاک الکتریک خراسان متر25,100
149کابل 6 زوجی آیفونی افلاک الکتریک خراسان متر33,900
150سیم مفتول 0/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه2,512,000
151سیم مفتول 0/75*1افلاک الکتریک خراسان حلقه3,720,000
152سیم مفتول 1*1افلاک الکتریک خراسان حلقه5,001,000
153سیم مفتول 1/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه6,949,000
154سیم مفتول 2/5*1افلاک الکتریک خراسان حلقه11,183,000
155سیم مفتول 4*1افلاک الکتریک خراسان حلقه17,717,000
156سیم مفتول 6*1افلاک الکتریک خراسان حلقه27,517,000
157سیم مفتول 10*1افلاک الکتریک خراسان حلقه46,239,000
158سیم مفتول 16*1افلاک الکتریک خراسان متر773,700
159کابل مفتول 10*1افلاک الکتریک خراسان متر475,000
160کابل مفتول 16*1افلاک الکتریک خراسان متر771,000
161کابل مفتول 25*1افلاک الکتریک خراسان متر1,185,000
162کابل مفتول 35*1افلاک الکتریک خراسان متر1,598,000
163کابل مفتول 50*1افلاک الکتریک خراسان متر2,138,000
164کابل مفتول 70*1افلاک الکتریک خراسان متر3,082,000
165کابل مفتول 95*1افلاک الکتریک خراسان متر4,176,000
166کابل مفتول 120*1افلاک الکتریک خراسان متر5,371,000
167کابل مفتول 150*1افلاک الکتریک خراسان متر6,515,000
168کابل مفتول 185*1افلاک الکتریک خراسان متر8,276,000
169کابل مفتول 240*1افلاک الکتریک خراسان متر10,690,000
170کابل مفتول 300*1افلاک الکتریک خراسان متر13,457,000
171کابل مفتول 1/5*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر186,000
172کابل مفتول 2/5*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر283,000
173کابل مفتول 4*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر422,000
174کابل مفتول 6*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر606,000
175کابل مفتول 10*2 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,005,000
176کابل مفتول 16*2افلاک الکتریک خراسان متر1,656,000
177کابل مفتول 25*2افلاک الکتریک خراسان متر2,496,000
178کابل مفتول 35*2افلاک الکتریک خراسان متر3,324,000
179کابل مفتول 50*2افلاک الکتریک خراسان متر
180کابل مفتول 1/5*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر256,000
181کابل مفتول 2/5*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر399,000
182کابل مفتول 4*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر602,000
183کابل مفتول 6*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر883,000
184کابل مفتول 10*3 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,443,000
185کابل مفتول 16*3افلاک الکتریک خراسان متر2,396,000
186کابل مفتول 25*3افلاک الکتریک خراسان متر3,675,000
187کابل مفتول 1/5*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر328,000
188کابل مفتول 2/5*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر518,000
189کابل مفتول 4*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر796,000
190کابل مفتول 6*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,158,000
191کابل مفتول 10*4 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,896,000
192کابل مفتول 16*4افلاک الکتریک خراسان متر3,113,000
193کابل مفتول 25*4افلاک الکتریک خراسان متر4,827,000
194کابل مفتول 35*4افلاک الکتریک خراسان متر6,490,000
195کابل مفتول 50*4افلاک الکتریک خراسان متر8,380,000
196کابل مفتول 1/5*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر412,000
197کابل مفتول 2/5*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر650,000
198کابل مفتول 4*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر985,000
199کابل مفتول 6*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر1,430,000
200کابل مفتول 10*5 NYM افلاک الکتریک خراسان متر2,358,000
201کابل مفتول 16*5افلاک الکتریک خراسان متر3,875,000
202کابل مفتول 16+25*3افلاک الکتریک خراسان متر4,260,000
203کابل مفتول 16+35*3افلاک الکتریک خراسان متر5,513,000
204کابل مفتول 25+50*3افلاک الکتریک خراسان متر7,299,000
205کابل مفتول 35+70*3افلاک الکتریک خراسان متر10,446,000
206کابل مفتول 50+95*3افلاک الکتریک خراسان متر14,171,000
207کابل مفتول 70+120*3افلاک الکتریک خراسان متر18,560,000
208کابل مفتول 70+150*3افلاک الکتریک خراسان متر22,071,000
209کابل مفتول 95+185*3افلاک الکتریک خراسان متر28,226,000
210کابل نسوز 1/5*2افلاک الکتریک خراسان متر337,400
211کابل نسوز 2/5*2افلاک الکتریک خراسان متر480,300
212کابل نسوز 1/5*3افلاک الکتریک خراسان متر470,300
213کابل نسوز 2/5*3افلاک الکتریک خراسان متر679,700
214کابل نسوز شیلدار 1/5*2افلاک الکتریک خراسان متر426,400
215کابل نسوز شیلدار 2/5*2افلاک الکتریک خراسان متر574,400
216کابل نسوز شیلدار 1/5*3افلاک الکتریک خراسان متر600,700
217کابل نسوز شیلدار 2/5*3افلاک الکتریک خراسان متر818,900
218سیلیکون 1/5*2افلاک الکتریک خراسان متر215,000
219شیلد سیلیکون 1/5*2افلاک الکتریک خراسان متر240,000
220سیلیکون 1/5*3افلاک الکتریک خراسان متر301,000
221شیلد سیلیکون 1/5*3افلاک الکتریک خراسان متر325,000
222CAT6 UTP PVCافلاک الکتریک خراسان متر113,900
223CAT6 UTP (بدون تست)افلاک الکتریک خراسان متر91,600
224CAT6 UTP LSFOHافلاک الکتریک خراسان متر
225CAT6 FTP PVC افلاک الکتریک خراسان متر153,300
226CAT6 FTP LSFOH افلاک الکتریک خراسان متر168,400
227CAT6 SFTP PVC افلاک الکتریک خراسان متر165,900
228CAT6 SFTP LSFOH افلاک الکتریک خراسان متر182,200
229کابل هوشمند KNX افلاک الکتریک خراسان متر204,900
230کابل فرمان 0.75*7افلاک الکتریک خراسان متر
231کابل فرمان 0.75*10افلاک الکتریک خراسان متر
232کابل فرمان 0.75*16افلاک الکتریک خراسان متر
233کابل فرمان 1*7افلاک الکتریک خراسان متر359,900
234کابل فرمان 1*10افلاک الکتریک خراسان متر518,000
235کابل فرمان 1*16افلاک الکتریک خراسان متر836,000
236کابل فرمان 1*24افلاک الکتریک خراسان متر
237کابل فرمان 1/5*7افلاک الکتریک خراسان متر540,000
238کابل فرمان 1/5*10افلاک الکتریک خراسان متر745,000
239کابل فرمان 1/5*12افلاک الکتریک خراسان متر912,000
240کابل فرمان 1/5*16افلاک الکتریک خراسان متر1,204,000
241کابل فرمان 1/5*18افلاک الکتریک خراسان متر1,317,000
242کابل فرمان 1/5*21افلاک الکتریک خراسان متر
243کابل فرمان 1/5*24افلاک الکتریک خراسان متر1,718,000
244کابل فرمان 2.5*7افلاک الکتریک خراسان متر
245کابل فرمان 2.5*10افلاک الکتریک خراسان متر
246کابل فرمان 2.5*16افلاک الکتریک خراسان متر
247کابل فرمان 2.5*24افلاک الکتریک خراسان متر
248کابل فرمان شیلدار 0.75*2افلاک الکتریک خراسان متر
249کابل فرمان شیلدار 1*2افلاک الکتریک خراسان متر185,600
250کابل فرمان شیلدار 1.5*2افلاک الکتریک خراسان متر263,400
251کابل فرمان شیلدار 2.5*2افلاک الکتریک خراسان متر363,700
252کابل فرمان شیلدار 0.75*3افلاک الکتریک خراسان متر
253کابل فرمان شیلدار 1*3افلاک الکتریک خراسان متر234,500
254کابل فرمان شیلدار 1.5*3افلاک الکتریک خراسان متر337,400
255کابل فرمان شیلدار 2.5*3افلاک الکتریک خراسان متر514,200
256کابل فرمان شیلدار 0.75*4افلاک الکتریک خراسان متر247,100
257کابل فرمان شیلدار 1*4افلاک الکتریک خراسان متر319,800
258کابل فرمان شیلدار 1.5*4افلاک الکتریک خراسان متر410,100
259کابل فرمان شیلدار 2.5*4افلاک الکتریک خراسان متر649,600
260کابل فرمان شیلدار 1*5افلاک الکتریک خراسان متر
261کابل فرمان شیلدار 1.5*5افلاک الکتریک خراسان متر
262کابل فرمان شیلدار 2.5*5افلاک الکتریک خراسان متر
263کابل فرمان شیلدار 1*7افلاک الکتریک خراسان متر
264کابل فرمان شیلدار 1.5*7افلاک الکتریک خراسان متر
265کابل آلومینیوم 10*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر87,600
266کابل آلومینیوم 16*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر120,800
267کابل آلومینیوم 25*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر172,300
268کابل آلومینیوم 35*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر218,700
269کابل آلومینیوم 50*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر278,500
270کابل آلومینیوم 70*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر375,000
271کابل آلومینیوم 95*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر511,000
272کابل آلومینیوم 120*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر631,000
273کابل آلومینیوم 150*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر779,000
274کابل آلومینیوم 185*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر940,000
275کابل آلومینیوم 240*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,205,000
276کابل آلومینیوم 300*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,496,000
277کابل آلومینیوم 400*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,946,000
278کابل آلومینیوم 500*1 PVCافلاک الکتریک خراسان متر2,566,000
279کابل آلومینیوم 10*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر81,200
280کابل آلومینیوم 16*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر114,000
281کابل آلومینیوم 25*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر161,900
282کابل آلومینیوم 35*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر207,100
283کابل آلومینیوم 50*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر269,400
284کابل آلومینیوم 70*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر369,400
285کابل آلومینیوم 95*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر493,700
286کابل آلومینیوم 120*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر604,700
287کابل آلومینیوم 150*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر746,100
288کابل آلومینیوم 185*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر925,200
289کابل آلومینیوم 240*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر1,175,200
290کابل آلومینیوم 300*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر1,477,900
291کابل آلومینیوم 400*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
292کابل آلومینیوم 500*1 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
293کابل آلومینیوم 6*2 PVCافلاک الکتریک خراسان متر
294کابل آلومینیوم 10*2 PVCافلاک الکتریک خراسان متر233,300
295کابل آلومینیوم 16*2 PVCافلاک الکتریک خراسان متر323,000
296کابل آلومینیوم 25*2 PVCافلاک الکتریک خراسان متر472,000
297کابل آلومینیوم 35*2 PVCافلاک الکتریک خراسان متر588,000
298کابل آلومینیوم 50*2 PVCافلاک الکتریک خراسان متر
299کابل آلومینیوم 6*2 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
300کابل آلومینیوم 10*2 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر214,000
301کابل آلومینیوم 16*2 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر303,900
302کابل آلومینیوم 25*2 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر435,200
303کابل آلومینیوم 35*2 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر540,100
304کابل آلومینیوم 50*2 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
305کابل آلومینیوم 10*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر289,000
306کابل آلومینیوم 16*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر414,000
307کابل آلومینیوم 25*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر592,000
308کابل آلومینیوم 35*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر742,000
309کابل آلومینیوم 50*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر842,000
310کابل آلومینیوم 70*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,148,000
311کابل آلومینیوم 95*3 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,562,000
312کابل آلومینیوم 10*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر267,000
313کابل آلومینیوم 16*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر385,000
314کابل آلومینیوم 25*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر552,000
315کابل آلومینیوم 35*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر702,000
316کابل آلومینیوم 50*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر929,000
317کابل آلومینیوم 70*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر1,277,000
318کابل آلومینیوم 95*3 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر1,698,000
319کابل آلومینیوم 10*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر350,000
320کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش PVCافلاک الکتریک خراسان متر424,000
321کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش PVCافلاک الکتریک خراسان متر510,000
322کابل آلومینیوم 25*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر748,000
323کابل آلومینیوم 35*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر950,000
324کابل آلومینیوم 50*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,019,000
325کابل آلومینیوم 70*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,401,000
326کابل آلومینیوم 95*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر1,921,000
327کابل آلومینیوم 120*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر2,354,000
328کابل آلومینیوم 150*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر2,902,000
329کابل آلومینیوم 185*4 PVCافلاک الکتریک خراسان متر3,359,000
330کابل آلومینیوم 10*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر326,000
331کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
332کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش XLPEافلاک الکتریک خراسان متر473,000
333کابل آلومینیوم 25*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر699,000
334کابل آلومینیوم 35*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر889,000
335کابل آلومینیوم 50*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر979,000
336کابل آلومینیوم 70*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
337کابل آلومینیوم 95*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
338کابل آلومینیوم 120*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
339کابل آلومینیوم 150*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
340کابل آلومینیوم 185*4 XLPEافلاک الکتریک خراسان متر
341کابل آلومینیوم 10*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر420,000
342کابل آلومینیوم 16*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر617,000
343کابل آلومینیوم 25*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر885,000
344کابل آلومینیوم 35*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,152,000
345کابل آلومینیوم 50*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,557,000
346کابل آلومینیوم 70*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,117,000
347کابل آلومینیوم 95*5 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,877,000
348کابل آلومینیوم 10*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر383,000
349کابل آلومینیوم 16*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر564,000
350کابل آلومینیوم 25*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر823,000
351کابل آلومینیوم 35*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,090,000
352کابل آلومینیوم 50*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,450,000
353کابل آلومینیوم 70*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر2,008,000
354کابل آلومینیوم 95*5 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر2,702,000
355کابل آلومینوم 16+25*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر660,000
356کابل آلومینوم 16+35*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر805,000
357کابل آلومینوم 25+50*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر910,000
358کابل آلومینوم 35+70*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,246,000
359کابل آلومینوم 50+95*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر1,628,000
360کابل آلومینوم 70+120*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,107,000
361کابل آلومینوم 70+150*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر2,546,000
362کابل آلومینوم 95+185*3 PVC افلاک الکتریک خراسان متر3,210,000
363کابل آلومینوم 16+25*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر600,000
364کابل آلومینوم 16+35*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر741,000
365کابل آلومینوم 25+50*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر870,000
366کابل آلومینوم 35+70*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,206,000
367کابل آلومینوم 50+95*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر1,600,000
368کابل آلومینوم 70+120*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
369کابل آلومینوم 70+150*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
370کابل آلومینوم 95+185*3 XLPE افلاک الکتریک خراسان متر
371کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1افلاک الکتریک خراسان متر83,100
372کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1افلاک الکتریک خراسان متر124,900
373کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1افلاک الکتریک خراسان متر177,800
374کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1افلاک الکتریک خراسان متر238,300
375کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1افلاک الکتریک خراسان متر329,400
376کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1افلاک الکتریک خراسان متر460,300
377کابل آلومینیوم خود نگهدار 120*1افلاک الکتریک خراسان متر564,600
378کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1 (فولادی)افلاک الکتریک خراسان متر86,300
379کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1 (فولادی)افلاک الکتریک خراسان متر121,600
380کابل خودنگهدار آلومینیوم 16+16*1 افلاک الکتریک خراسان متر166,200
381کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16*2 افلاک الکتریک خراسان متر252,500
382کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16+25+25*3 افلاک الکتریک خراسان متر669,000
383کابل خودنگهدار آلومینیوم 16-16+35+35*3 افلاک الکتریک خراسان متر880,600
384کابل خودنگهدار آلومینیوم 25-25+50+50*3 افلاک الکتریک خراسان متر1,199,700
385VEASEL 35 متر
386ACSR FOX 50 متر
387ACSR MINK 70 متر
388ACSR DOG 120 متر
389ACSR HYANA 130 متر
390ACSR WOLF 200 متر
391ACSR LYNX 240 متر
392ACSR HAWK 300 متر
393کابل شیلدار 1*2افلاک الکتریک خراسان متر
394کابل شیلدار 1/5*2افلاک الکتریک خراسان متر
395کابل شیلدار 2/5*2افلاک الکتریک خراسان متر
396کابل شیلدار 1*3افلاک الکتریک خراسان متر
397کابل شیلدار 1/5*3افلاک الکتریک خراسان متر
399کابل شیلدار 1*4افلاک الکتریک خراسان متر
400کابل شیلدار 1/5*4افلاک الکتریک خراسان متر
401کابل شیلدار 2/5*4افلاک الکتریک خراسان متر
لیست قیمت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان.xlsx

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

این یک برچسب است

عنوان کارت متحرک

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عنوان کارت متحرک
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top