لیست قیمت سیم و کابل آمل اسفند 99 | پرشین پیشرانه
فروشگاه آنلاین پخش لوازم الکتریکی پرشین پیشرانه

کلیه سفارش هایی که در ساعات کاری داده شود اگر در تهران باشد همان روز تحویل میگردد و اگر استان های دیگر باشد ظرف 24 تا 48 ساعت به دست شما می رسد

تحویل سفارش در تهران همان روز و در استان های دیگر ظرف 24 تا 48 ساعت

آخرین لیست قیمت : 1399/09/24
آخرین به روز رسانی : 1400/01/30

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/5 * 1 آمل متر 15,900
2 سیم افشان 0/75 * 1 آمل متر 22,200
3 سیم افشان 1 * 1 آمل متر 28,900
4 سیم افشان 1/5 * 1 آمل متر 35,700
5 سیم افشان 2/5 * 1 آمل متر 58,000
6 سیم افشان 4 * 1 آمل متر 93,800
7 سیم افشان 6 * 1 آمل متر 141,500
8 سیم افشان 10 * 1 آمل متر 248,100
9 سیم افشان 16 * 1 آمل متر 395,900
10 سیم ارت 1/5 * 1 آمل متر 35,800
11 سیم ارت 2/5 * 1 آمل متر 58,200
12 سیم ارت 4 * 1 آمل متر 94,100
13 سیم ارت 6 * 1 آمل متر 141,900
14 سیم ارت 10 * 1 آمل متر 248,900
15 سیم ارت 16 * 1 آمل متر 397,100
16 سیم مفتول 0/5 * 1 آمل متر 17,600
17 سیم مفتول 0/75 * 1 آمل متر 29,200
18 سیم مفتول 1 * 1 آمل متر 37,600
19 سیم مفتول 1/5 * 1 آمل متر 42,500
20 سیم نایلون 0/5 * 2 آمل متر 30,700
21 سیم نایلون 0/75 * 2 آمل متر 42,400
22 سیم نایلون 1 * 2 آمل متر 56,600
23 سیم نایلون 1/5 * 2 آمل متر 80,900
24 سیم نایلون 2/5 * 2 آمل متر 129,100
25 سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آمل متر 19,400
26 سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آمل متر 37,500
27 سیم زیر گچی 0/75 * 2 آمل متر 57,100
28 سیم زیر گچی 1 * 2 آمل متر 74,200
29 سیم زیر گچی 1/5 * 2 آمل متر 101,800
30 سیم زیر گچی 0/75 * 3 آمل متر 82,400
31 سیم زیر گچی 1 * 3 آمل متر 107,500
32 سیم زیر گچی 1/5 * 3 آمل متر 150,900
33 کابل کیسه ای 0/50 * 2 آمل متر 38,800
34 کابل کیسه ای 0/75 * 2 آمل متر 49,000
35 کابل کیسه ای 1 * 2 آمل متر 65,200
36 کابل شیلد دار 1/5 * 2 آمل متر 163,200
37 کابل شیلد دار 1/5 * 3 آمل متر 201,200
38 کابل مفتول 1/5 * 2 آمل متر 123,600
39 کابل مفتول 2/5 * 2 آمل متر 178,100
40 کابل مفتول 4 * 2 آمل متر 263,000
41 کابل مفتول 6 * 2 آمل متر 364,400
42 کابل مفتول 10 * 2 آمل متر 583,600
43 کابل مفتول 6 * 3 آمل متر 531,100
44 کابل مفتول 10 * 3 آمل متر 862,200
45 کابل مفتول 1/5 * 4 آمل متر 233,600
46 کابل مفتول 2/5 * 4 آمل متر 326,600
47 کابل مفتول 4 * 4 آمل متر 500,900
48 کابل مفتول 6 * 4 آمل متر 689,200
49 کابل مفتول 10 * 4 آمل متر 1,116,500
50 کابل مفتول قدرت 6 * 2  آمل متر 385,800
51 کابل مفتول قدرت 6 * 4  آمل متر 733,100
52 کابل آلومینیوم 10 * 2  آمل متر 131,800
53 کابل آلومینیوم 16 * 2  آمل متر 208,100
54 کابل آلومینیوم 10 * 4  آمل متر 208,900
55 کابل آلومینیوم 16 * 4  آمل متر 318,000
56 کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آمل متر 417,500
57 کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آمل متر 509,300
58 کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آمل متر 2,458,400
59 کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آمل متر 3,248,100
60 کابل افشان  0/75 * 2  آمل متر 57,900
61 کابل افشان  1 * 2  آمل متر 69,400
62 کابل افشان  1/5 * 2  آمل متر 97,200
63 کابل افشان  2/5 * 2  آمل متر 152,400
64 کابل افشان 4 * 2  آمل متر 237,100
65 کابل افشان  6 * 2  آمل متر 330,200
66 کابل افشان  10 * 2  آمل متر 568,900
67 کابل افشان  1 * 3  آمل متر 105,800
68 کابل افشان  1/5 * 3  آمل متر 139,800
69 کابل افشان  2/5 * 3  آمل متر 220,700
70 کابل افشان  4 * 3  آمل متر 339,100
71 کابل افشان  6 * 3  آمل متر 476,000
72 کابل افشان  10 * 3  آمل متر 813,100
73 کابل افشان  16 * 3  آمل متر 1,274,500
74 کابل افشان  1 * 4  آمل متر 137,100
75 کابل افشان  1/5 * 4  آمل متر 183,000
76 کابل افشان  2/5 * 4  آمل متر 286,800
77 کابل افشان  4 * 4  آمل متر 442,000
78 کابل افشان  6 * 4  آمل متر 629,400
79 کابل افشان  10 * 4  آمل متر 1,108,000
80 کابل افشان  16 * 4  آمل متر 1,691,900
81 کابل افشان  1/5 * 5  آمل متر 230,500
82 کابل افشان  2/5 * 5  آمل متر 366,500
83 کابل افشان  4 * 5  آمل متر 567,600
84 کابل افشان  6 * 5  آمل متر 797,200
85 کابل افشان  10 * 5  آمل متر 1,358,600
86 کابل افشان  16 * 5  آمل متر 2,142,300
87 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل متر 33,800
88 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل متر 65,000
89 کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل متر 91,600
90 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل متر 44,400
91 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل متر 87,500
92 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل متر 122,900
93 کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل متر 210,900
94 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آمل متر 35,900
95 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آمل متر 68,300
96 کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آمل متر 94,800
97 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آمل متر 46,400
98 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آمل متر 89,800
99 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آمل متر 125,300
100 کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آمل متر 212,700
101 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آمل متر 13,200
102 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آمل متر 22,500
103 کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آمل متر 61,000
104 کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آمل متر 17,900
105 کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آمل متر 31,800
106 کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آمل متر 87,400
107 کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آمل متر 23,800
108 رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آمل متر 9,600
109 رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آمل متر 14,600
110 رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آمل متر 20,700
111 کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آمل متر 55,400
112 بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آمل متر 14,800
113 بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آمل متر 20,600
114 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل متر 17,000
115 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آمل متر 29,000
116 کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آمل متر 41,500
117 کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آمل متر 18,800
118 کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آمل متر 43,400
119 کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آمل متر 11,900
120 کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر 68,300
121 کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متر 25,700
122 کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متر 18,900
123 کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر 45,800
124 کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر 61,300
125 کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر 88,100
126 کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر 37,100

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top