ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 آملمتر19300
2سیم افشان 0/75 * 1 آملمتر26700
3سیم افشان 1 * 1 آملمتر34400
4سیم افشان 1/5 * 1 آملمتر43700
5سیم افشان 2/5 * 1 آملمتر70200
6سیم افشان 4 * 1 آملمتر113800
7سیم افشان 6 * 1 آملمتر167500
8سیم افشان 10 * 1 آملمتر291700
9سیم افشان 16 * 1 آملمتر467100
10سیم ارت 1/5 * 1 آملمتر43800
11سیم ارت 2/5 * 1 آملمتر70400
12سیم ارت 4 * 1 آملمتر114200
13سیم ارت 6 * 1 آملمتر168000
14سیم ارت 10 * 1 آملمتر292600
15سیم ارت 16 * 1 آملمتر468500
16سیم مفتول 0/5 * 1 آملمتر19600
17سیم مفتول 0/75 * 1 آملمتر28300
18سیم مفتول 1 * 1 آملمتر37400
19سیم مفتول 1/5 * 1 آملمتر49800
20سیم نایلون 0/5 * 2 آملمتر39300
21سیم نایلون 0/75 * 2 آملمتر53800
22سیم نایلون 1 * 2 آملمتر68800
23سیم نایلون 1/5 * 2 آملمتر92500
24سیم نایلون 2/5 * 2 آملمتر148400
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آملمتر24300
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آملمتر46800
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آملمتر67100
28سیم زیر گچی 1 * 2 آملمتر87200
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آملمتر112400
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آملمتر96900
31سیم زیر گچی 1 * 3 آملمتر125900
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آملمتر170100
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آملمتر45700
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آملمتر62600
35کابل کیسه ای 1 * 2 آملمتر80400
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آملمتر203900
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آملمتر251400
38کابل مفتول 1/5 * 2 آملمتر145000
39کابل مفتول 2/5 * 2 آملمتر216800
40کابل مفتول 4 * 2 آملمتر324800
41کابل مفتول 6 * 2 آملمتر434300
42کابل مفتول 10 * 2 آملمتر692500
43کابل مفتول 6 * 3 آملمتر641000
44کابل مفتول 10 * 3 آملمتر1080000
45کابل مفتول 1/5 * 4 آملمتر267200
46کابل مفتول 2/5 * 4 آملمتر400500
47کابل مفتول 4 * 4 آملمتر613900
48کابل مفتول 6 * 4 آملمتر819200
49کابل مفتول 10 * 4 آملمتر1338900
50کابل مفتول قدرت 6 * 2  آملمتر471700
51کابل مفتول قدرت 6 * 4  آملمتر920900
52کابل آلومینیوم 10 * 2  آملمتر198400
53کابل آلومینیوم 16 * 2  آملمتر313300
54کابل آلومینیوم 10 * 4  آملمتر428500
55کابل آلومینیوم 16 * 4  آملمتر306300
56کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آملمتر622500
57کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آملمتر782700
58کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آملمتر2928900
59کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آملمتر3849100
60کابل افشان  0/75 * 2  آملمتر75200
61کابل افشان  1 * 2  آملمتر88500
62کابل افشان  1/5 * 2  آملمتر122100
63کابل افشان  2/5 * 2  آملمتر192400
64کابل افشان 4 * 2  آملمتر289000
65کابل افشان  6 * 2  آملمتر395300
66کابل افشان  10 * 2  آملمتر686500
67کابل افشان  1 * 3  آملمتر131800
68کابل افشان  1/5 * 3  آملمتر174500
69کابل افشان  2/5 * 3  آملمتر268400
70کابل افشان  4 * 3  آملمتر407400
71کابل افشان  6 * 3  آملمتر566700
72کابل افشان  10 * 3  آملمتر969200
73کابل افشان  16 * 3  آملمتر1530600
74کابل افشان  1 * 4  آملمتر171800
75کابل افشان  1/5 * 4  آملمتر228500
76کابل افشان  2/5 * 4  آملمتر349000
77کابل افشان  4 * 4  آملمتر527400
78کابل افشان  6 * 4  آملمتر751100
79کابل افشان  10 * 4  آملمتر1318100
80کابل افشان  16 * 4  آملمتر2023500
81کابل افشان  1/5 * 5  آملمتر281300
82کابل افشان  2/5 * 5  آملمتر441700
83کابل افشان  4 * 5  آملمتر680200
84کابل افشان  6 * 5  آملمتر956100
85کابل افشان  10 * 5  آملمتر1615200
86کابل افشان  16 * 5  آملمتر2561700
87کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر44000
88کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر78200
89کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر112000
90کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر56100
91کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر101900
92کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر149700
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر240500
94کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر44400
95کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر78700
96کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر113300
97کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر56600
98کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر102600
99کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر148200
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر236700
101کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آملمتر17800
102کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آملمتر28600
103کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آملمتر70200
104کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آملمتر22600
105کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آملمتر38900
106کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آملمتر102400
107کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آملمتر28400
108رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آملمتر11300
109رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آملمتر17000
110رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آملمتر24400
111کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آملمتر59200
112بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آملمتر19700
113بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آملمتر24800
114کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر26200
115کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آملمتر44100
116کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر62300
117کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر25900
118کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر58300
119کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آملمتر17900
120کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر82200
121کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متر30200
122کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متر26000
123کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر58200
124کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر74200
125کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر112000
126کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر43500

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top