آخرین لیست قیمت : 1399/09/24
آخرین به روز رسانی : 1399/10/28

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/5 * 1 آملمتر14,400
2سیم افشان 0/75 * 1 آملمتر19,900
3سیم افشان 1 * 1 آملمتر25,500
4سیم افشان 1/5 * 1 آملمتر32,900
5سیم افشان 2/5 * 1 آملمتر52,800
6سیم افشان 4 * 1 آملمتر85,700
7سیم افشان 6 * 1 آملمتر124,400
8سیم افشان 10 * 1 آملمتر218,100
9سیم افشان 16 * 1 آملمتر347,100
10سیم ارت 1/5 * 1 آملمتر33,000
11سیم ارت 2/5 * 1 آملمتر53,000
12سیم ارت 4 * 1 آملمتر85,900
13سیم ارت 6 * 1 آملمتر124,700
14سیم ارت 10 * 1 آملمتر218,700
15سیم ارت 16 * 1 آملمتر348,200
16سیم مفتول 0/5 * 1 آملمتر15,000
17سیم مفتول 0/75 * 1 آملمتر24,800
18سیم مفتول 1 * 1 آملمتر31,900
19سیم مفتول 1/5 * 1 آملمتر36,100
20سیم نایلون 0/5 * 2 آملمتر28,500
21سیم نایلون 0/75 * 2 آملمتر38,900
22سیم نایلون 1 * 2 آملمتر51,700
23سیم نایلون 1/5 * 2 آملمتر71,100
24سیم نایلون 2/5 * 2 آملمتر114,100
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آملمتر18,100
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آملمتر33,600
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آملمتر49,300
28سیم زیر گچی 1 * 2 آملمتر63,900
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آملمتر91,200
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آملمتر71,000
31سیم زیر گچی 1 * 3 آملمتر92,300
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آملمتر134,800
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آملمتر34,500
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آملمتر45,500
35کابل کیسه ای 1 * 2 آملمتر60,000
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آملمتر145,000
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آملمتر179,200
38کابل مفتول 1/5 * 2 آملمتر109,700
39کابل مفتول 2/5 * 2 آملمتر157,700
40کابل مفتول 4 * 2 آملمتر233,000
41کابل مفتول 6 * 2 آملمتر323,500
42کابل مفتول 10 * 2 آملمتر518,800
43کابل مفتول 6 * 3 آملمتر473,500
44کابل مفتول 10 * 3 آملمتر765,600
45کابل مفتول 1/5 * 4 آملمتر208,900
46کابل مفتول 2/5 * 4 آملمتر288,700
47کابل مفتول 4 * 4 آملمتر446,900
48کابل مفتول 6 * 4 آملمتر613,900
49کابل مفتول 10 * 4 آملمتر994,500
50کابل مفتول قدرت 6 * 2  آملمتر338,900
51کابل مفتول قدرت 6 * 4  آملمتر653,700
52کابل آلومینیوم 10 * 2  آملمتر137,400
53کابل آلومینیوم 16 * 2  آملمتر209,900
54کابل آلومینیوم 10 * 4  آملمتر217,800
55کابل آلومینیوم 16 * 4  آملمتر321,500
56کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آملمتر450,400
57کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آملمتر425,900
58کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آملمتر2,190,100
59کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آملمتر2,882,300
60کابل افشان  0/75 * 2  آملمتر52,800
61کابل افشان  1 * 2  آملمتر64,300
62کابل افشان  1/5 * 2  آملمتر89,100
63کابل افشان  2/5 * 2  آملمتر138,600
64کابل افشان 4 * 2  آملمتر211,200
65کابل افشان  6 * 2  آملمتر293,500
66کابل افشان  10 * 2  آملمتر505,700
67کابل افشان  1 * 3  آملمتر94,300
68کابل افشان  1/5 * 3  آملمتر125,100
69کابل افشان  2/5 * 3  آملمتر196,900
70کابل افشان  4 * 3  آملمتر302,800
71کابل افشان  6 * 3  آملمتر425,900
72کابل افشان  10 * 3  آملمتر721,500
73کابل افشان  16 * 3  آملمتر1,139,700
74کابل افشان  1 * 4  آملمتر122,200
75کابل افشان  1/5 * 4  آملمتر162,700
76کابل افشان  2/5 * 4  آملمتر254,600
77کابل افشان  4 * 4  آملمتر393,000
78کابل افشان  6 * 4  آملمتر560,700
79کابل افشان  10 * 4  آملمتر981,500
80کابل افشان  16 * 4  آملمتر1,509,300
81کابل افشان  1/5 * 5  آملمتر206,100
82کابل افشان  2/5 * 5  آملمتر324,900
83کابل افشان  4 * 5  آملمتر504,900
84کابل افشان  6 * 5  آملمتر706,100
85کابل افشان  10 * 5  آملمتر1,213,900
86کابل افشان  16 * 5  آملمتر1,894,300
87کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر32.700
88کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر60.200
89کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر84.400
90کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر42.100
91کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر79.900
92کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر111.800
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر191.700
94کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر33.300
95کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر61.800
96کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر84.800
97کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر42.900
98کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر81.300
99کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر112.200
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر190.900
101کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آملمتر13.200
102کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آملمتر21.500
103کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آملمتر54.800
104کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آملمتر17.500
105کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آملمتر29.700
106کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آملمتر79.600
107کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آملمتر22.500
108رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آملمتر9.000
109رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آملمتر13.500
110رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آملمتر18.700
111کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آملمتر48.700
112بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آملمتر14.300
113بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آملمتر20.000
114کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر18.500
115کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آملمتر30.500
116کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر43.100
117کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر19.100
118کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر43.100
119کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آملمتر12.700
120کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر66.100
121کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متر27.700
122کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متر19.000
123کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر45.300
124کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر58.600
125کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر85.100
126کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر34.300

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram