آخرین به روز رسانی : 1400/07/26

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان 0/5 * 1 آملمتر17600
2سیم افشان 0/75 * 1 آملمتر24500
3سیم افشان 1 * 1 آملمتر31900
4سیم افشان 1/5 * 1 آملمتر39300
5سیم افشان 2/5 * 1 آملمتر63900
6سیم افشان 4 * 1 آملمتر103400
7سیم افشان 6 * 1 آملمتر156000
8سیم افشان 10 * 1 آملمتر273500
9سیم افشان 16 * 1 آملمتر436400
10سیم ارت 1/5 * 1 آملمتر39500
11سیم ارت 2/5 * 1 آملمتر64100
12سیم ارت 4 * 1 آملمتر103800
13سیم ارت 6 * 1 آملمتر156500
14سیم ارت 10 * 1 آملمتر274300
15سیم ارت 16 * 1 آملمتر437700
16سیم مفتول 0/5 * 1 آملمتر19400
17سیم مفتول 0/75 * 1 آملمتر32200
18سیم مفتول 1 * 1 آملمتر41500
19سیم مفتول 1/5 * 1 آملمتر46900
20سیم نایلون 0/5 * 2 آملمتر33900
21سیم نایلون 0/75 * 2 آملمتر46800
22سیم نایلون 1 * 2 آملمتر62400
23سیم نایلون 1/5 * 2 آملمتر89200
24سیم نایلون 2/5 * 2 آملمتر142400
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آملمتر21400
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آملمتر41400
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آملمتر63000
28سیم زیر گچی 1 * 2 آملمتر81800
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آملمتر112300
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آملمتر90900
31سیم زیر گچی 1 * 3 آملمتر118500
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آملمتر166400
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آملمتر40600
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آملمتر54100
35کابل کیسه ای 1 * 2 آملمتر71900
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آملمتر179900
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آملمتر221800
38کابل مفتول 1/5 * 2 آملمتر136300
39کابل مفتول 2/5 * 2 آملمتر196400
40کابل مفتول 4 * 2 آملمتر282900
41کابل مفتول 6 * 2 آملمتر401700
42کابل مفتول 10 * 2 آملمتر643300
43کابل مفتول 6 * 3 آملمتر585500
44کابل مفتول 10 * 3 آملمتر955900
45کابل مفتول 1/5 * 4 آملمتر257500
46کابل مفتول 2/5 * 4 آملمتر363700
47کابل مفتول 4 * 4 آملمتر569100
48کابل مفتول 6 * 4 آملمتر759700
49کابل مفتول 10 * 4 آملمتر1230700
50کابل مفتول قدرت 6 * 2  آملمتر425300
51کابل مفتول قدرت 6 * 4  آملمتر808100
52کابل آلومینیوم 10 * 2  آملمتر142400
53کابل آلومینیوم 16 * 2  آملمتر223800
54کابل آلومینیوم 10 * 4  آملمتر223200
55کابل آلومینیوم 16 * 4  آملمتر339700
56کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آملمتر446000
57کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آملمتر544100
58کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آملمتر2709900
59کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آملمتر3580300
60کابل افشان  0/75 * 2  آملمتر63900
61کابل افشان  1 * 2  آملمتر76500
62کابل افشان  1/5 * 2  آملمتر107200
63کابل افشان  2/5 * 2  آملمتر168000
64کابل افشان 4 * 2  آملمتر261400
65کابل افشان  6 * 2  آملمتر364000
66کابل افشان  10 * 2  آملمتر627100
67کابل افشان  1 * 3  آملمتر116700
68کابل افشان  1/5 * 3  آملمتر154100
69کابل افشان  2/5 * 3  آملمتر243300
70کابل افشان  4 * 3  آملمتر373800
71کابل افشان  6 * 3  آملمتر524700
72کابل افشان  10 * 3  آملمتر896300
73کابل افشان  16 * 3  آملمتر1404900
74کابل افشان  1 * 4  آملمتر151200
75کابل افشان  1/5 * 4  آملمتر201800
76کابل افشان  2/5 * 4  آملمتر316200
77کابل افشان  4 * 4  آملمتر487300
78کابل افشان  6 * 4  آملمتر693800
79کابل افشان  10 * 4  آملمتر1221400
80کابل افشان  16 * 4  آملمتر1865000
81کابل افشان  1/5 * 5  آملمتر254100
82کابل افشان  2/5 * 5  آملمتر404000
83کابل افشان  4 * 5  آملمتر625700
84کابل افشان  6 * 5  آملمتر878800
85کابل افشان  10 * 5  آملمتر1497600
86کابل افشان  16 * 5  آملمتر2361400
87کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر36200
88کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر69600
89کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر98100
90کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر47600
91کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر93700
92کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر131600
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر225800
94کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر38500
95کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر73200
96کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر101500
97کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر49700
98کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر96200
99کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر134200
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر227800
101کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آملمتر14200
102کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آملمتر24100
103کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آملمتر65400
104کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آملمتر15200
105کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آملمتر34100
106کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آملمتر93600
107کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آملمتر25500
108رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آملمتر10300
109رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آملمتر15700
110رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آملمتر22200
111کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آملمتر59400
112بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آملمتر15900
113بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آملمتر22100
114کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر18200
115کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آملمتر31100
116کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر44500
117کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر20200
118کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر46500
119کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آملمتر12800
120کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر80000
121کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متر30500
122کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متر22400
123کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر53700
124کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر71800
125کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر103200
126کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر43500

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top