سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/12/10

لیست قیمت
سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

لیست قیمت سیم و کابل آمل آپدیت نمی شود

آخرین به روز رسانی : 1402/12/10

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

لیست قیمت سیم و کابل آمل بروز رسانی نمی شوند، شما می توانید از برند های با کیفیت از جمله :

خراسان افشار نژاد:
https://persianpishraneh.com/b/CUy

افلاک الکتریک خراسان:
https://persianpishraneh.com/b/CV6

سیم و کابل کمان:
https://persianpishraneh.com/b/CUe

استفاده نمایید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
2سیم افشان 0/75 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
3سیم افشان 1 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
4سیم افشان 1/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
5سیم افشان 2/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
6سیم افشان 4 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
7سیم افشان 6 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
8سیم افشان 10 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
9سیم افشان 16 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
10سیم ارت 1/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
11سیم ارت 2/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
12سیم ارت 4 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
13سیم ارت 6 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
14سیم ارت 10 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
15سیم ارت 16 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
16سیم مفتول 0/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
17سیم مفتول 0/75 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
18سیم مفتول 1 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
19سیم مفتول 1/5 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
20سیم نایلون 0/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
21سیم نایلون 0/75 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
22سیم نایلون 1 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
23سیم نایلون 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
24سیم نایلون 2/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
28سیم زیر گچی 1 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
31سیم زیر گچی 1 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
35کابل کیسه ای 1 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
38کابل مفتول 1/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
39کابل مفتول 2/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
40کابل مفتول 4 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
41کابل مفتول 6 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
42کابل مفتول 10 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
43کابل مفتول 1/5 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
44کابل مفتول 6 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
45کابل مفتول 10 * 3 آملمتربروز رسانی نمیشود
46کابل مفتول 1/5 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
47کابل مفتول 2/5 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
48کابل مفتول 4 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
49کابل مفتول 6 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
50کابل مفتول 10 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
51کابل مفتول 6 *5 آملمتربروز رسانی نمیشود
52کابل مفتول قدرت 4 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
53کابل مفتول قدرت 6 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
54کابل مفتول قدرت 6 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
55کابل آلومینیوم 10 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
56کابل آلومینیوم 16 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
57کابل آلومینیوم 10 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
58کابل آلومینیوم 16 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
59کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
60کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
61کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
62کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آملمتربروز رسانی نمیشود
63کابل افشان  0/75 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
64کابل افشان  1 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
65کابل افشان  1/5 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
66کابل افشان  2/5 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
67کابل افشان 4 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
68کابل افشان  6 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
69کابل افشان  10 * 2  آملمتربروز رسانی نمیشود
70کابل افشان  1 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
71کابل افشان  1/5 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
72کابل افشان  2/5 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
73کابل افشان  4 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
74کابل افشان  6 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
75کابل افشان  10 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
76کابل افشان  16 * 3  آملمتربروز رسانی نمیشود
77کابل افشان  1 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
78کابل افشان  1/5 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
79کابل افشان  2/5 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
80کابل افشان  4 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
81کابل افشان  6 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
82کابل افشان  10 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
83کابل افشان  16 * 4  آملمتربروز رسانی نمیشود
84کابل افشان  1/5 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
85کابل افشان  2/5 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
86کابل افشان  4 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
87کابل افشان  6 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
88کابل افشان  10 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
89کابل افشان  16 * 5  آملمتربروز رسانی نمیشود
90کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
91کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
92کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
94کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
95کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
96کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتربروز رسانی نمیشود
97کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
98کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
99کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
101کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
102کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتربروز رسانی نمیشود
103کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتربروز رسانی نمیشود
104کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
105کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
106کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آملمتربروز رسانی نمیشود
107کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
108کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آملمتربروز رسانی نمیشود
109کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آملمتربروز رسانی نمیشود
110کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
111رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
112رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
113رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
114کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آملمتربروز رسانی نمیشود
115بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
116بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آملمتربروز رسانی نمیشود
117کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
118کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
119کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
120کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
121کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
122کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آملمتربروز رسانی نمیشود
123کابل کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
124کابل کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متربروز رسانی نمیشود
125کابل کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متربروز رسانی نمیشود
126کابل کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
127کابل کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
128کابل کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود
129کابل کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متربروز رسانی نمیشود

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من