آخرین به روز رسانی : 1401/07/13

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)سبد خرید
1سیم افشان 0/5 * 1 آملمتر21000
2سیم افشان 0/75 * 1 آملمتر29300
3سیم افشان 1 * 1 آملمتر38100
4سیم افشان 1/5 * 1 آملمتر48100
5سیم افشان 2/5 * 1 آملمتر78100
6سیم افشان 4 * 1 آملمتر126100
7سیم افشان 6 * 1 آملمتر188500
8سیم افشان 10 * 1 آملمتر332500
9سیم افشان 16 * 1 آملمتر531500
10سیم ارت 1/5 * 1 آملمتر48300
11سیم ارت 2/5 * 1 آملمتر78300
12سیم ارت 4 * 1 آملمتر126500
13سیم ارت 6 * 1 آملمتر189100
14سیم ارت 10 * 1 آملمتر333500
15سیم ارت 16 * 1 آملمتر533100
16سیم مفتول 0/5 * 1 آملمتر21900
17سیم مفتول 0/75 * 1 آملمتر31800
18سیم مفتول 1 * 1 آملمتر41500
19سیم مفتول 1/5 * 1 آملمتر56200
20سیم نایلون 0/5 * 2 آملمتر43000
21سیم نایلون 0/75 * 2 آملمتر59200
22سیم نایلون 1 * 2 آملمتر76300
23سیم نایلون 1/5 * 2 آملمتر103600
24سیم نایلون 2/5 * 2 آملمتر167400
25سیم نایلون کریستال 0/35 * 2 آملمتر26100
26سیم نایلون کریستال 0/50 * 2 آملمتر51600
27سیم زیر گچی 0/75 * 2 آملمتر73600
28سیم زیر گچی 1 * 2 آملمتر96100
29سیم زیر گچی 1/5 * 2 آملمتر124800
30سیم زیر گچی 0/75 * 3 آملمتر106600
31سیم زیر گچی 1 * 3 آملمتر139400
32سیم زیر گچی 1/5 * 3 آملمتر188600
33کابل کیسه ای 0/50 * 2 آملمتر50200
34کابل کیسه ای 0/75 * 2 آملمتر68500
35کابل کیسه ای 1 * 2 آملمتر88400
36کابل شیلد دار 1/5 * 2 آملمتر235100
37کابل شیلد دار 1/5 * 3 آملمتر289400
38کابل مفتول 1/5 * 2 آملمتر158000
39کابل مفتول 2/5 * 2 آملمتر238000
40کابل مفتول 4 * 2 آملمتر360900
41کابل مفتول 6 * 2 آملمتر475100
42کابل مفتول 10 * 2 آملمتر777700
43کابل مفتول 6 * 3 آملمتر717100
44کابل مفتول 10 * 3 آملمتر1162000
45کابل مفتول 1/5 * 4 آملمتر295500
46کابل مفتول 2/5 * 4 آملمتر446400
47کابل مفتول 4 * 4 آملمتر688400
48کابل مفتول 6 * 4 آملمتر924600
49کابل مفتول 10 * 4 آملمتر1513600
50کابل مفتول قدرت 6 * 2  آملمتر507500
51کابل مفتول قدرت 6 * 4  آملمتر967100
52کابل آلومینیوم 10 * 2  آملمتر205000
53کابل آلومینیوم 16 * 2  آملمتر320400
54کابل آلومینیوم 10 * 4  آملمتر323700
55کابل آلومینیوم 16 * 4  آملمتر494300
56کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 25 * 3   آملمتر670600
57کابل نیمه افشان آلومینیوم 16 + 35 * 3   آملمتر818000
58کابل نیمه افشان مس 16 + 25 * 3   آملمتر3352700
59کابل نیمه افشان مس 16 + 35 * 3   آملمتر4416400
60کابل افشان  0/75 * 2  آملمتر81000
61کابل افشان  1 * 2  آملمتر96100
62کابل افشان  1/5 * 2  آملمتر129800
63کابل افشان  2/5 * 2  آملمتر209000
64کابل افشان 4 * 2  آملمتر321100
65کابل افشان  6 * 2  آملمتر430100
66کابل افشان  10 * 2  آملمتر770500
67کابل افشان  1 * 3  آملمتر143000
68کابل افشان  1/5 * 3  آملمتر190300
69کابل افشان  2/5 * 3  آملمتر300600
70کابل افشان  4 * 3  آملمتر456000
71کابل افشان  6 * 3  آملمتر631600
72کابل افشان  10 * 3  آملمتر1096400
73کابل افشان  16 * 3  آملمتر1721900
74کابل افشان  1 * 4  آملمتر190400
75کابل افشان  1/5 * 4  آملمتر245600
76کابل افشان  2/5 * 4  آملمتر385500
77کابل افشان  4 * 4  آملمتر587000
78کابل افشان  6 * 4  آملمتر830600
79کابل افشان  10 * 4  آملمتر1448700
80کابل افشان  16 * 4  آملمتر2287000
81کابل افشان  1/5 * 5  آملمتر311300
82کابل افشان  2/5 * 5  آملمتر492400
83کابل افشان  4 * 5  آملمتر764500
84کابل افشان  6 * 5  آملمتر1079300
85کابل افشان  10 * 5  آملمتر1826600
86کابل افشان  16 * 5  آملمتر2919800
87کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر46600
88کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر83400
89کابل فویلدار هوایی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر119500
90کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر60300
91کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر110100
92کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر161700
93کابل فویلدار هوایی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر260200
94کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 2 آملمتر46900
95کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 4 آملمتر84300
96کابل فویلدار زمینی 0/50 مس 0/50 * 2 * 6 آملمتر120500
97کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 2 آملمتر60600
98کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 4 آملمتر110300
99کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 6 آملمتر159800
100کابل فویلدار زمینی 0/60 مس 0/60 * 2 * 10 آملمتر256000
101کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 2 آملمتر18500
102کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 4 آملمتر30300
103کابل آیفونی 0/40 مس 0/40 * 12 آملمتر76200
104کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 2 آملمتر24300
105کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 4 آملمتر41800
106کابل آیفونی 0/50 مس 0/50 * 12 آملمتر111800
107کابل آیفونی 0/60 مس 0/60 * 2 آملمتر30800
108رانژه (دولا تابیده ) 0/4* 2 آملمتر13000
109رانژه (دولا تابیده ) 0/5 * 2 آملمتر19700
110رانژه (دولا تابیده ) 0/6 * 2 آملمتر26900
111کابل دوبل مهاردار (جنگی ) 0/70 + 0/60 * 2 آملمتر63000
112بند تخت تلفنی 0/40 * 2 * 1 آملمتر20500
113بند تخت تلفنی 0/50 * 2 * 1 آملمتر26600
114کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر25200
115کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 4  0/60 CCA آملمتر42300
116کابل فویلدار هوایی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر60200
117کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 2  0/60 CCA آملمتر25000
118کابل فویلدار زمینی 0/60 * 2 * 6  0/60 CCA آملمتر56300
119کابل آیفونی 0/50 * 4  0/50 CCA آملمتر17300
120کابلهای کواکسیال مدل A صادراتی  آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر84800
121کابلهای کواکسیال مدل B  آمل
جنس مغزی : CCA
جنس شیلد : CCA
متر29500
122کابلهای کواکسیال مدل C   آمل
جنس مغزی : آلومینیوم
جنس شیلد : آلومینیوم
متر25700
123کابلهای کواکسیال مدل D    آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر59700
124کابلهای کواکسیال مدل مس RG59   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر77000
125کابلهای کواکسیال مدل ترکیبی RG   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر115900
126کابلهای کواکسیال مدل 2/5C   آمل
جنس مغزی : مس
جنس شیلد : مس
متر47000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram