سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

آخرین به روز رسانی : 1402/12/12

لیست قیمت دربازکن هاي صوتی فوژان سیماران

لیست قیمت دربازکن هاي صوتی فوژان سیماران

جهت دریافت لیست قیمت فرم زیر را تکمیل کنید

  • Please enter a number from 4 to 4.

آخرین به روز رسانی : 1402/12/12

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت محصول (ریال)سبد خرید
1پنل آیفون تصویری یک واحدی فراز سیماران9,780,000
2پنل آیفون تصویری دو واحدی فراز سیماران1,030,000
3پنل آیفون تصویری سه واحدی فراز سیماران11,020,000
4پنل آیفون تصویری چهار واحدی فراز سیماران11,260,000
5پنل آیفون تصویری پنج واحدی فراز سیماران12,080,000
6پنل آیفون تصویری شش واحدی فراز سیماران12,790,000
7پنل آیفون تصویری هفت واحدی فراز سیماران12,330,000
8پنل آیفون تصویری هشت واحدی فراز سیماران12,300,000
9پنل آیفون تصویری 9 واحدی فراز سیماران12,820,000
10پنل آیفون تصویری ده واحدی فراز سیماران12,820,000
11پنل آیفون تصویری یازده واحدی فراز سیماران13,330,000
12پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فراز سیماران13,330,000
13پنل آیفون تصویری سیزده واحدی فراز سیماران13,850,000
14پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فراز سیماران13,850,000
15پنل آیفون تصویری پانزده واحدی فراز سیماران14,360,000
16پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فراز سیماران14,360,000
17پنل آیفون تصویری هفده واحدی فراز سیماران15,610,000
18پنل آیفون تصویری هجده واحدی فراز سیماران15,610,000
19پنل آیفون تصویری نوزده واحدی فراز سیماران16,140,000
20پنل آیفون تصویری بیست واحدی فراز سیماران16,140,000
21پنل آیفون تصویری یک واحدی فوژان سیماران 9,970,000
22پنل آیفون تصویری دو واحدی فوژان سیماران 10,230,000
23پنل آیفون تصویری سه واحدی فوژان سیماران 11,240,000
24پنل آیفون تصویری چهار واحدی فوژان سیماران 11,480,000
25پنل آیفون تصویری پنج واحدی فوژان سیماران 17,490,000
26پنل آیفون تصویری شش واحدی فوژان سیماران 12,010,000
27پنل آیفون تصویری هفت واحدی فوژان سیماران -
28پنل آیفون تصویری هشت واحدی فوژان سیماران 12,530,000
29پنل آیفون تصویری نه واحدی فوژان سیماران -
30پنل آیفون تصویری ده واحدی فوژان سیماران 13,070,000
31پنل آیفون تصویری یازده واحدی فوژان سیماران -
32پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فوژان سیماران 13,590,000
33پنل آیفون تصویری سیزده واحدی فوژان سیماران -
34پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فوژان سیماران 14,110,000
35پنل آیفون تصویری پانزده واحدی فوژان سیماران -
36پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فوژان سیماران 14,630,000
37پنل آیفون تصویری هفده واحدی فوژان سیماران -
38پنل آیفون تصویری هجده واحدی فوژان سیماران 15,610,000
39پنل آیفون تصویری نوزده واحدی فوژان سیماران -
40پنل آیفون تصویری بیست واحدی فوژان سیماران 16,140,000
41پنل آیفون تصویری یک واحدی فرداد سیماران9,970,000
42پنل آیفون تصویری دو واحدی فرداد سیماران10,230,000
43پنل آیفون تصویری سه واحدی فرداد سیماران11,240,000
44پنل آیفون تصویری چهار واحدی فرداد سیماران11,480,000
45پنل آیفون تصویری پنچ واحدی فرداد سیماران12,080,000
46پنل آیفون تصویری شش واحدی فرداد سیماران12,010,000
47پنل آیفون تصویری هفت واحدی فرداد سیماران12,330,000
48پنل آیفون تصویری هشت واحدی فرداد سیماران12,530,000
49پنل آیفون تصویری نه واحدی فرداد سیماران-
50پنل آیفون تصویری ده واحدی فرداد سیماران13,070,000
51پنل آیفون تصویری یازده واحدی فرداد سیماران-
52پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فرداد سیماران13,590,000
53پنل آیفون تصویری سیزده واحدی فرداد سیماران-
54پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فرداد سیماران14,110,000
55پنل آیفون تصویری پانزده واحدی فرداد سیماران-
56پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فرداد سیماران14,630,000
57پنل آیفون تصویری هفده واحدی فرداد سیماران-
58پنل آیفون تصویری هجده واحدی فرداد سیماران15,610,000
59پنل آیفون تصویری نوزده واحدی فرداد سیماران-
60پنل آیفون تصویری بیست واحدی فرداد سیماران19,200,000
61پنل تصویری یک واحدی کارتی فرداد سیماران12,880,000
62پنل تصویری دو واحدی کارتی فرداد سیماران13,170,000
63پنل تصویری سه واحدی کارتی فرداد سیماران14,150,000
64پنل تصویری چهار واحدی کارتی فرداد سیماران14,430,000
65پنل تصویری پنج واحدی کارتی فرداد سیماران14,710,000
66پنل تصویری شش واحدی کارتی فرداد سیماران14,970,000
67پنل تصویری هفت واحدی کارتی فرداد سیماران15,240,000
68پنل تصویری هشت واحدی کارتی فرداد سیماران15,510,000
69پنل تصویری نه واحدی کارتی فرداد سیماران-
70پنل تصویری ده واحدی کارتی فرداد سیماران16,040,000
71پنل تصویری یازده واحدی کارتی فرداد سیماران-
72پنل تصویری دوازده واحدی کارتی فرداد سیماران16,600,000
73پنل تصویری سیزده واحدی کارتی فرداد سیماران-
74پنل تصویری چهارده واحدی کارتی فرداد سیماران17,120,000
75پنل تصویری پانزده واحدی کارتی فرداد سیماران-
76پنل تصویری شانزده واحدی کارتی فرداد سیماران17,660,000
77پنل تصویری هفده واحدی کارتی فرداد سیماران-
78پنل تصویری هجده واحدی کارتی فرداد سیماران18,660,000
79پنل تصویری نوزده واحدی کارتی فرداد سیماران-
80پنل تصویری بیست واحدی کارتی فرداد سیماران19,200,000
81پنل تصویری با مانیتور 4.3 یک واحدی سیماران27,790,000
82پنل تصویری با مانیتور 4.3 دو واحدی سیماران41,540,000
83پنل تصویری با مانیتور 4.3 سه واحدی سیماران56,030,000
84پنل تصویری با مانیتور 4.3 چهار واحدی سیماران69,770,000
85پنل تصویری با مانیتور 4.3 پنج واحدی سیماران85,620,000
86پنل تصویری با مانیتور 4.3 شش واحدی سیماران98,830,000
87پنل تصویری با مانیتور 4.3 هفت واحدی سیماران113,250,000
88پنل تصویری با مانیتور 4.3 هشت واحدی سیماران126,720,000
89پنل تصویری با مانیتور 4.3 نه واحدی سیماران141,120,000
90پنل تصویری با مانیتور 4.3 ده واحدی سیماران154,620,000
91پنل تصویری با مانیتور 4.3 یازده واحدی سیماران169,400,000
92پنل تصویری با مانیتور 4.3 دوازده واحدی سیماران182,900,000
93پنل تصویری با مانیتور 4.3 سیزده واحدی سیماران197,500,000
94پنل تصویری با مانیتور 4.3 چهارده واحدی سیماران211,000,000
95پنل تصویری با مانیتور 4.3 پانزده واحدی سیماران225,190,000
96پنل تصویری با مانیتور 4.3 شانزده واحدی سیماران238,690,000
97پنل تصویری با مانیتور 4.3 هفده واحدی سیماران253,820,000
98پنل تصویری با مانیتور 4.3 هجده واحدی سیماران267,320,000
99پنل تصویری با مانیتور 4.3 نوزده واحدی سیماران-
100پنل تصویری با مانیتور 4.3 بیست واحدی سیماران308,830,000
101مانیتور 4.3 سیماران13,500,000
102پنل تصویری با مانیتور 4.3HS یک واحدی سیماران28,470,000
103پنل تصویری با مانیتور 4.3HS دو واحدی سیماران42,900,000
104پنل تصویری با مانیتور 4.3HS سه واحدی سیماران58,070,000
105پنل تصویری با مانیتور 4.3HS چهار واحدی سیماران72,490,000
106پنل تصویری با مانیتور 4.3HS پنج واحدی سیماران89,020,000
107پنل تصویری با مانیتور 4.3HS شش واحدی سیماران102,910,000
108پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هفت واحدی سیماران118,010,000
109پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هشت واحدی سیماران132,160,000
110پنل تصویری با مانیتور 4.3HS نه واحدی سیماران147,240,000
111پنل تصویری با مانیتور 4.3HS ده واحدی سیماران161,420,000
112پنل تصویری با مانیتور 4.3HS یازده واحدی سیماران176,880,000
113پنل تصویری با مانیتور 4.3HS دوازده واحدی سیماران191,060,000
114پنل تصویری با مانیتور 4.3HS سیزده واحدی سیماران206,340,000
115پنل تصویری با مانیتور 4.3HS چهارده واحدی سیماران220,520,000
116پنل تصویری با مانیتور 4.3HS پانزده واحدی سیماران235,390,000
117پنل تصویری با مانیتور 4.3HS شانزده واحدی سیماران249,570,000
118پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هفده واحدی سیماران265,380,000
119پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هجده واحدی سیماران279,560,000
120مانیتور 4.3HS سیماران14,180,000
121مانیتور 4.3 اینچی سیماران13,500,000
122صفحه 1 صوتی سیماران2,940,000
123صفحه 2 صوتی سیماران3,430,000
124صفحه 3 صوتی سیماران4,510,000
125ترانس 730 سیماران2,760,000
126پنل کدینگ سیماران41,240,000
127سوئیچر 726 سیماران1,700,000
128سوئیچر 727 سیماران2,620,000
129ماژول کارتخوان سیماران2,500,000
130گوشی صوتی سیماران2,090,000
131قفل زنجیری سیماران1,750,000
132دیکودر سیماران4,880,000
133گوشی VF سیماران3,190,000
134گوشی 4VR سیماران-
135کارت و تگ پنل سیماران150,000
136صوتی 1 واحده سیماران8,530,000
137سوئیچر 6 سیماران1,530,000
138مرکز نگهبانی سیماران 58,690,000
139سوئیچ شبکه NT سیماران10,400,000
140پنل کدینگ فروز سیماران20,100,000
141تگ بزرگ مغناطیسی سیماران350,000
142صوتی 2 واحده سیماران11,110,000
143سوئیچر 8 سیماران1,910,000
144سوئیچ کدینگ سیماران7,390,000
1451 به 1 سیماران4,680,000
146گوشی مرکزی سیماران4,630,000
147گوشی فرعی سیماران3,370,000
148صوتی 3 واحده سیماران14,280,000
149سوئیچر 10 سیماران2,290,000
150تقسیم کننده سیماران 1,910,000
151ترانس ارتباط سیماران 2,420,000
152ترانس 1 به 239 سیماران 2,550,000
153ریموت کنترل سیماران5,130,000
154قوطی صوتی سیماران150,000
155سوئیچر 4 سیماران1,350,000
156کارتخوان روکار CD32 سیماران3,200,000
157کارتخوان k121 سیماران18,290,000
158گوشی 1 به 240 سیماران5,250,000
159پنل پین هول سیماران0
160ترانس صوتی سیماران1,750,000

همکار یا مغازه دار الکتریک هستید؟

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من