لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

آخرین به روز رسانی : 1401/07/13

جهت کامل ستون ها در موبایل ، گوشی خود را 90 درجه بچرخانید

ردیفشرح کالا( مشخصات)قیمت محصول (ریال)سبد خرید    
1پنل آیفون تصویری یک واحدی فراز سیماران9.320.000
2پنل آیفون تصویری دو واحدی فراز سیماران9.560.000
3پنل آیفون تصویری سه واحدی فراز سیماران10.490.000
4پنل آیفون تصویری چهار واحدی فراز سیماران10.730.000
5پنل آیفون تصویری پنج واحدی فراز سیماران11.510.000
6پنل آیفون تصویری شش واحدی فراز سیماران11.230.000
7پنل آیفون تصویری هفت واحدی فراز سیماران11.750.000
8پنل آیفون تصویری هشت واحدی فراز سیماران11.720.000
9پنل آیفون تصویری ده واحدی فراز سیماران12.210.000
10پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فراز سیماران12.690.000
11پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فراز سیماران13.190.000
12پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فراز سیماران13.670.000
13پنل آیفون تصویری هجده واحدی فراز سیماران14.860.000
14پنل آیفون تصویری بیست واحدی فراز سیماران15.370.000
15پنل آیفون تصویری یک واحدی فوژان سیماران 9.490.000
16پنل آیفون تصویری دو واحدی فوژان سیماران 9.750.000
17پنل آیفون تصویری سه واحدی فوژان سیماران 10.700.000
18پنل آیفون تصویری چهار واحدی فوژان سیماران 10.930.000
19پنل آیفون تصویری پنج واحدی فوژان سیماران -
20پنل آیفون تصویری شش واحدی فوژان سیماران 11.440.000
21پنل آیفون تصویری هفت واحدی فوژان سیماران -
22پنل آیفون تصویری هشت واحدی فوژان سیماران 11.940.000
23پنل آیفون تصویری نه واحدی فوژان سیماران -
24پنل آیفون تصویری ده واحدی فوژان سیماران 12.440.000
25پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فوژان سیماران 12.940.000
26پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فوژان سیماران 13.440.000
27پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فوژان سیماران 13.940.000
28پنل آیفون تصویری هجده واحدی فوژان سیماران 14.860.000
29پنل آیفون تصویری نوزده واحدی فوژان سیماران -
30پنل آیفون تصویری بیست واحدی فوژان سیماران 15.370.000
31پنل آیفون تصویری یک واحدی فرداد سیماران9.490.000
32پنل آیفون تصویری دو واحدی فرداد سیماران9.750.000
33پنل آیفون تصویری سه واحدی فرداد سیماران10.700.000
34پنل آیفون تصویری چهار واحدی فرداد سیماران10.930.000
35پنل آیفون تصویری پنچ واحدی فرداد سیماران11.510.000
36پنل آیفون تصویری شش واحدی فرداد سیماران11.440.000
37پنل آیفون تصویری هفت واحدی فرداد سیماران11.750.000
38پنل آیفون تصویری هشت واحدی فرداد سیماران11.940.000
39پنل آیفون تصویری ده واحدی فرداد سیماران12.440.000
40پنل آیفون تصویری دوازده واحدی فرداد سیماران12.940.000
41پنل آیفون تصویری چهارده واحدی فرداد سیماران13.440.000
42پنل آیفون تصویری شانزده واحدی فرداد سیماران13.940.000
43پنل آیفون تصویری هیجده واحدی فرداد سیماران14.860.000
44پنل آیفون تصویری بیست واحدی فرداد سیماران15.370.000
45پنل تصویری یک واحدی کارتی فرداد سیماران12.270.000
46پنل تصویری دو واحدی کارتی فرداد سیماران12.540.000
47پنل تصویری سه واحدی کارتی فرداد سیماران13.480.000
48پنل تصویری چهار واحدی کارتی فرداد سیماران13.750.000
49پنل تصویری پنج واحدی کارتی فرداد سیماران14.000.000
50پنل تصویری شش واحدی کارتی فرداد سیماران14.260.000
51پنل تصویری هفت واحدی کارتی فرداد سیماران14.510.000
52پنل تصویری هشت واحدی کارتی فرداد سیماران14.770.000
53پنل تصویری ده واحدی کارتی فرداد سیماران15.280.000
54پنل تصویری دوازده واحدی کارتی فرداد سیماران15.810.000
55پنل تصویری چهارده واحدی کارتی فرداد سیماران16.300.000
56پنل تصویری شانزده واحدی کارتی فرداد سیماران16.820.000
57پنل تصویری هجده واحدی کارتی فرداد سیماران17.770.000
58پنل تصویری بیست واحدی کارتی فرداد سیماران18.280.000
59پنل تصویری با مانیتور 4.3 یک واحدی سیماران25.120.000
60پنل تصویری با مانیتور 4.3 دو واحدی سیماران37.050.000
61پنل تصویری با مانیتور 4.3 سه واحدی سیماران49.670.000
62پنل تصویری با مانیتور 4.3 چهار واحدی سیماران61.600.000
63پنل تصویری با مانیتور 4.3 پنج واحدی سیماران75.520.000
64پنل تصویری با مانیتور 4.3 شش واحدی سیماران86.930.000
65پنل تصویری با مانیتور 4.3 هفت واحدی سیماران99.520.000
66پنل تصویری با مانیتور 4.3 هشت واحدی سیماران111.180.000
67پنل تصویری با مانیتور 4.3 نه واحدی سیماران111.500.000
68پنل تصویری با مانیتور 4.3 ده واحدی سیماران135.400.000
69پنل تصویری با مانیتور 4.3 یازده واحدی سیماران148.290.000
70پنل تصویری با مانیتور 4.3 دوازده واحدی سیماران159.980.000
71پنل تصویری با مانیتور 4.3 سیزده واحدی سیماران172.740.000
72پنل تصویری با مانیتور 4.3 چهارده واحدی سیماران184.430.000
73پنل تصویری با مانیتور 4.3 پانزده واحدی سیماران196.760.000
74پنل تصویری با مانیتور 4.3 شانزده واحدی سیماران208.480.000
75پنل تصویری با مانیتور 4.3 هفده واحدی سیماران221.710.000
76پنل تصویری با مانیتور 4.3 هجده واحدی سیماران233.400.000
77پنل تصویری با مانیتور 4.3 بیست واحدی سیماران269.440.000
78مانیتور 4.3 سیماران11.690.000
79پنل تصویری با مانیتور 4.3HS یک واحدی سیماران25.710.000
80پنل تصویری با مانیتور 4.3HS دو واحدی سیماران38.230.000
81پنل تصویری با مانیتور 4.3HS سه واحدی سیماران51.440.000
82پنل تصویری با مانیتور 4.3HS چهار واحدی سیماران63.960.000
83پنل تصویری با مانیتور 4.3HS پنج واحدی سیماران78.470.000
84پنل تصویری با مانیتور 4.3HS شش واحدی سیماران90.470.000
85پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هفت واحدی سیماران103.650.000
86پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هشت واحدی سیماران115.900.000
87پنل تصویری با مانیتور 4.3HS نه واحدی سیماران116.810.000
88پنل تصویری با مانیتور 4.3HS ده واحدی سیماران141.300.000
89پنل تصویری با مانیتور 4.3HS یازده واحدی سیماران154.780.000
90پنل تصویری با مانیتور 4.3HS دوازده واحدی سیماران167.060.000
91پنل تصویری با مانیتور 4.3HS سیزده واحدی سیماران180.410.000
92پنل تصویری با مانیتور 4.3HS چهارده واحدی سیماران192.690.000
93پنل تصویری با مانیتور 4.3HS پانزده واحدی سیماران205.610.000
94پنل تصویری با مانیتور 4.3HS شانزده واحدی سیماران217.920.000
95پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هفده واحدی سیماران231.740.000
96پنل تصویری با مانیتور 4.3HS هجده واحدی سیماران244.020.000
97مانیتور 4.3HS سیماران269.440.000
98مانیتور 4.3 اینچی سیماران11.690.000
99صفحه 1 صوتی سیماران2.520.000
100صفحه 2 صوتی سیماران2.970.000
101صفحه 3 صوتی سیماران3.960.000
102ترانس 730 سیماران2.510.000
103پنل کدینگ سیماران37.490.000
104سوئیچر 726 سیماران1.620.000
105سوئیچر 727 سیماران2.500.000
106ماژول کارتخوان سیماران2.380.000
107گوشی صوتی سیماران1.900.000
108قفل زنجیری سیماران1.600.000
109دیکودر سیماران4.650.000
110گوشی VF سیماران2.900.000
111گوشی 4VR سیماران-
112کارت و تگ پنل سیماران220.000
113صوتی 1 واحده سیماران7.770.000
114سوئیچر 6 سیماران1.450.000
115مرکز نگهبانی سیماران 55.890.000
116سوئیچ شبکه NT سیماران9.900.000
117پنل کدینگ فروز سیماران18.270.000
تگ بزرگ مغناطیسی سیماران380.000
صوتی 2 واحده سیماران10.120.000
سوئیچر 8 سیماران1.830.000
سوئیچ کدینگ سیماران7.040.000
1 به 1 سیماران4.250.000
گوشی مرکزی سیماران4.210.000
گوشی فرعی سیماران3.060.000
صوتی 3 واحده سیماران13.010.000
سوئیچر 10 سیماران2.180.000
تقسیم کننده سیماران 1.830.000
ترانس ارتباط سیماران 2.200.000
ترانس 1 به 239 سیماران 4.770.000
ریموت کنترل سیماران4.670.000
قوطی صوتی سیماران150.000
سوئیچر 4 سیماران1.290.000
کارتخوان روکار CD32 سیماران2.910.000
کارتخوان k121 سیماران-
گوشی 1 به 240 سیماران4.340.000
پنل پین هول سیماران10.750.000
ترانس صوتی سیماران1.600.000

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

لیست قیمت سایر شرکت‌ها

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید

ثبت درخواست

سبد خرید

بستن (Esc)
Scroll To Top
Twitter Instagram Telegram