electronics-workshop

electronics-workshop

الکترونیک، دانشی‌ست که به موضوع عبور جریان الکتریکی از چیزهایی مانند

نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها و آثار آن می‌پردازد.

الکترونیک همچنین شاخه‌ای از فیزیک است.

طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از

مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.

هرچند در برخی موارد مطالعه اِلِمان‌های (قطعات) جدید نیمه‌رسانا و فناوری‌های

نزدیک به آن شاخه‌ای از فیزیک (حالت جامد) در نظر گرفته می‌شود، این نوشتار

بیشتر به مفاهیم مهندسی الکترونیک می‌پردازد