لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)قیمت محصول مغزی چینی (ریال)

سه خانه ساده بدون سیم

20190.000210.000
سه خانه ساده 1.8 متری20250.000

270.000

سه خانه ساده 3 متری20289.000315.000
سه خانه ساده 5 متری20365.000385.000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم20220.000250.000

چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری

20280.000310.000

چهار خانه مستطیل ساده3 متری

20310.000

340.000

چهار خانه مستطیل ساده 5 متری20365.000

410.000

چهار خانه مربع ساده بدون سیم

20220.000250.000

چهار خانه مربع ساده 1.8 متری

20280.000

310.000

چهار خانه مربع ساده 3 متری20310.000

340.000

چهار خانه مربع ساده 5 متری

20365.000410.000
شش خانه بدون ارت بدون سیم20360.000

310.000

شش خانه بدون ارت 1.8 متری

10320.000385.000
شش خانه بدون ارت 3 متری6360.000

410.000

شش خانه بدون ارت 5 متری

6420.000470.000
سه خانه صبا ساده بدون سیم100110.000

سه خانه صبا ساده 1.8 متری

20158.000
سه خانه صبا ساده 3 متری20

193.000

سه خانه صبا ساده 5 متری

20264.000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم20

120.000

چهار خانه صبا ساده 1.8 متری

20168.000
چهار خانه صبا ساده 3 متری20

202.000

چهار خانه صبا ساده 5 متری

20276.000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 1.8 متری10

690.000

پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 3 متری

10850.000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 5 متری10

950.000

سه خانه ارتدار بدون سیم

200.000220.000
سه خانه ارتدار 1.8 متری260.000

300.000

سه خانه ارتدار 3 متری

348.000380.000
سه خانه ارتدار 5 متری430.000

490.000

چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم

240.000260.000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری300.000

350.000

چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری

367.000400.000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری470.000

500.000

چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم

240.000260.000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری330.000

350.000

چهار خانه مربع ارتدار 3 متری

380.000400.000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری480.000

500.000

شش خانه ارتدار بدون سیم

290.000340.000
شش خانه ارتدار 1.8 متری360.000

430.000

شش خانه ارتدار 3 متری

437.000485.000
شش خانه ارتدار 5 متری547.000

570.000

سه خانه صبا ارتدار بدون سیم

126.000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری

192.000

سه خانه صبا ارتدار 3 متری

256.000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری353.000

قرقره کوچک با مینیاتوری 

1.480.000
قرقره بزرگ با مینیاتوری 

1.670.000

شش خانه ولتی بدون سیم

360.000
شش خانه ولتی 1.8 متری410.000

شش خانه ولتی 3 متری

480.000
شش خانه ولتی 5 متری

590.000

چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار

120.000
رورو 5 رمتری سیاوا

415.000

رورو 10 رمتری سیاوا

483.000
رورو 5 رمتری سیاوا با پورت USB620.000

رورو 10 رمتری سیاوا با پورت USB

677.000
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم100220.000

سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم

100240.000
دو شاخه استاندارد مدل نسیم10039.500

مادگی استاندارد مدل نسیم

10039.500
سه راهی پرنسس100

132.000

سه راهی مولتی فردان

10095.000
دو شاخه پارمیس100

32.500

دو شاخه مرجان

10016.500
سه شاخه سه فاز فردان100132.000

مادگی سه فاز فردان

100132.000
دو شاخه استاندارد مدل دریا100

44.000

مادگی استاندارد مدل دریا

10044.000
کلید سیمون تکفاز60

250.000

کلید سیمون سه فاز

80274.000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی100

60.000

پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید

10058.000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش10055.000

کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش

10058.000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش160

55.000

کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش

16055.000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ20060.000

پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ

60057.000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ16054.000

کلید دو پل بارانی طرح کوپ

16057.000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ60

55.000

کلید زنگ بارانی طرح کوپ

5055.000
پریز سه فاز بارانی30115.000

پریز سه فاز توکار

20180.000
پریز روکار ساده مغز چینی10039.000

پریز روکار ارتدار مغز چینی

4043.000
پریز توکار ارتدار مغز چینی

45.000

پریز توکار درب دار تابلویی

45.000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری20443.000

محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری

20495.000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری20500.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری

20560.000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری20

520.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری

20590.000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری20630.000

محافظ یخچال 4 خانه 3 متری

20680.000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری20

630.000

محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری

20680.000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری20

810.000

محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری

20890.000
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری101.095.000

محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری

101.180.000
محافظ یخچال دو شاخه دار20

365.000

محافظ کولر گازی دو شاخه دار

20570.000
محافظ پکیج دو شاخه دار20

375.000

محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار

20560.000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری10518.000

محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری

10563.000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری10

675.000

محافظ یخچال دوش اخه دار سرامیکی

20570.000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی20

385.000

محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی

20375.000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی20580.000

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

500 متر
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس300 متر

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

250 متر

کابل 1 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه2.100

کابل 2 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه3.300
کابل 4 زوج آیفونی 042000 متر= 8 حلقه

6.000

کابل 6 زوج آیفونی 04

1500 متر= 6 حلقه8.250
کابل 1 زوج آیفونی 052500 متر= 10 حلقه2.750

کابل 2 زوج آیفونی 05

2000 متر= 10 حلقه4.300
کابل 4 زوج آیفونی 052000 متر= 8 حلقه8.150

کابل 6 زوج آیفونی 05

1500 متر= 6 حلقه11.000
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05500 متر5.700

کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05

300 متر9.800
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05250 متر13.500

کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06

500 متر7.000
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06300 متر

11.500

کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06

250 متر15.500
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06200 متر

26.500

کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05

500 متر6.600
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05300 متر

11.500

کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05

250 متر15.500
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06500 متر7.900

کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06

300 متر12.500
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06250 متر18.200

کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06

200 متر28.500
سیم تلفن دول 0620 حلقه

205.000

سیم تلفن بند خط دو رشته

20 حلقه258.000
کابل آنتن فویلدار تمام مس600 قرقره28.000

کابل آنتن فویلدار مغز مس و سیلد سی سی ام

600 قرقره19.500
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام600 قرقره11.000

کابل RG59 ترکیبی برق سی سی

305 قرقره21.000
کابل RG59 ترکیبی تمام مس305 قرقره

36.000

کابل RG59 ترکیبی برق مس

305 قرقره23.000
کابل RG59 مغز مس500 قرقره

18.500

کابل RG59  مس

500 قرقره24.000
سیم جنگی مهار دار سی سی ام4 حلقه6.500

سیم جنگی مهار دار مس

4 حلقه
سه شاخه تلفن ساده10005.800

سه شاخه تلفن سوکتدار

50010.000
سه شاخه تلفن دو سوکته50013.000

پریز تلفن ساده روکار 101

45011.500
پریز تلفن سوکت دار 108400

19.000

پریز دیواری 16 * 3

24247.000
پریز دیواری 16 * 424271.200

پریز دیواری 16 * 5

24288.000
پریز دیواری 32 * 324297.000

پریز دیواری 32 * 4

24307.000
پریز دیواری 32 * 524320.000

پریز سیار 16 * 3

24242.000
پریز سیار 16 * 424265.000

پریز سیار 16 * 5

24284.000
پریز سیار 32 * 324

294.000

پریز سیار 32 * 4

24301.000
پریز سیار 32 * 524315.000

شاخه سیار 16 * 3

24217.000
شاخه سیار 16 * 424230.000

شاخه سیار 16 * 5

24248.000
شاخه سیار 32 * 324249.000

شاخه سیار 32 * 4

24267.000
شاخه سیار 32 * 524

284.000

فیوز کاردی کوتاه

6085.000
فیوز کاردی بلند601000.000

فیوز کاردی 2000 تا 250

48166.000
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر36215.000

فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر

24265.000
پایه فیوز کاردی کوتاه60

156.000

پایه فیوز کاردی بلند

60184.000
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر18474.000

پایه فیوز کتابی 25 آمپر

6491.000
پایه فیوز کتابی 63 آمپر40179.000

پایه فیوز باکسی 25 آمپر

7281.000
پایه فیوز باکسی 63 آمپر96153.000

سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر

تماس بگیرید
هواکش 1010297.000

هواکش 15

8448.000
فتوسل 10 آمپر کاوه60260.000

فتوسل 20 آمپر کاوه

60360.000
سنسور حرکتی سقفی50576.000

سنسور حرکتی دیواری بلند

50530.000
سنسور حرکتی دیواری50337.000

سنسور حرکتی توکار

100560.000
سنسور حرکتی چند حالته36547.000

سنسور حرکتی سر پیچی

50602.000
سنسور سقفی سام28382.000

سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی

14443.000
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی144

37.000

سرپیچ آویز E40 سرامیکی

4881.000
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی26.000

سرپیچ تونلی E40 سرامیکی

14465.000
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت50016.000

حشره کش قرصی گارد

144

65.000