لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک
لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

شرح کالا( مشخصات) تعداد در کارتن قیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال) قیمت محصول مغزی چینی (ریال)

سه خانه ساده بدون سیم

20 223.000 247.000
سه خانه ساده 1.8 متری 20 294.000

318.000

سه خانه ساده 3 متری 20 340.000 370.000
سه خانه ساده 5 متری 20 406.000 453.000
چهار خانه مستطیل ساده بدون سیم 20 259.000 294.000

چهار خانه مستطیل ساده 1.8 متری

20 329.000 365.000

چهار خانه مستطیل ساده3 متری

20 365.000

400.000

چهار خانه مستطیل ساده 5 متری 20 429.000

482.000

چهار خانه مربع ساده بدون سیم

20 259.000 294.000

چهار خانه مربع ساده 1.8 متری

20 329.000

365.000

چهار خانه مربع ساده 3 متری 20 364.000

400.000

چهار خانه مربع ساده 5 متری

20 429.000 482.000
شش خانه بدون ارت بدون سیم 20 306.000

365.000

شش خانه بدون ارت 1.8 متری

20 376.000 453.000
شش خانه بدون ارت 3 متری 20 423.000

482.000

شش خانه بدون ارت 5 متری

20 494.000 553.000
سه خانه صبا ساده بدون سیم 100 129.000

سه خانه صبا ساده 1.8 متری

20 186.000
سه خانه صبا ساده 3 متری 20

227.000

سه خانه صبا ساده 5 متری

20 310.000
چهار خانه صبا ساده بدون سیم 100

141.000

چهار خانه صبا ساده 1.8 متری

20 198.000
چهار خانه صبا ساده 3 متری 20

238.000

چهار خانه صبا ساده 5 متری

20 325.000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 1.8 متری 10

988.000

پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 3 متری

10 1.170.000
پنج خانه 1+4 با مینیاتوری و کابل 5 متری 10

1.290.000

سه خانه ارتدار بدون سیم

20 235.000 259.000
سه خانه ارتدار 1.8 متری 20 306.000

353.000

سه خانه ارتدار 3 متری

20 410.000 447.000
سه خانه ارتدار 5 متری 20 506.000

576.000

چهار خانه مستطیل ارتدار بدون سیم

20 282.000 306.000
چهار خانه مستطیل ارتدار 1.8 متری 20 353.000

412.000

چهار خانه مستطیل ارتدار 3 متری

20 432.000 470.000
چهار خانه مستطیل ارتدار 5 متری 20 553.000

588.000

چهار خانه مربع ارتدار بدون سیم

20 282.000 306.000
چهار خانه مربع ارتدار 1.8 متری 20 388.000

412.000

چهار خانه مربع ارتدار 3 متری

20 447.000 470.000
چهار خانه مربع ارتدار 5 متری 20 564.000

588.000

شش خانه ارتدار بدون سیم

20 341.000 400.000
شش خانه ارتدار 1.8 متری 20 423.000

506.000

شش خانه ارتدار 3 متری

20 514.000 570.000
شش خانه ارتدار 5 متری 20 643.000

670.000

سه خانه صبا ارتدار بدون سیم

50 148.000
سه خانه صبا ارتدار 1.8 متری 20

226.000

سه خانه صبا ارتدار 3 متری

20 300.000
سه خانه صبا ارتدار 5 متری 20 415.000

قرقره کوچک با مینیاتوری

2 1.970.000
قرقره بزرگ با مینیاتوری 2

2.210.000

شش خانه مولتی بدون سیم

10 423.000
شش خانه مولتی 1.8 متری 10 482.000

شش خانه مولتی 3 متری

10 564.000
شش خانه مولتی 5 متری 10

694.000

چهار خانه بدون ارت دو شاخه دار

50 140.000
رورو 5 متری سیاوا 12

488.000

رورو 10 متری سیاوا

12 568.000
رورو 5 متری سیاوا با پورت USB 12 729.000

رورو 10 متری سیاوا با پورت USB

12 796.000

 

 

 

 

 

شرح کالا( مشخصات) تعداد در کارتن قیمت محصول مغزی پلی آمید (ریال)
سه راهی صنعتی فردان بدون سیم 20 259.000

سه راهی صنعتی فردان با مغزی سرامیکی بدون سیم

100 280.000
دو شاخه استاندارد مدل نسیم 160 46.000

مادگی استاندارد مدل نسیم

160 46.000
سه راهی پرنسس 40

155.000

سه راهی مولتی فردان

100 112.000
دو شاخه پارمیس 200

38.000

دو شاخه مرجان

600 21.000
سه شاخه سه فاز فردان 60 155.000

مادگی سه فاز فردان

50 155.000
دو شاخه استاندارد مدل دریا 160

56.000

مادگی استاندارد مدل دریا

160 56.000
کلید سیمون تکفاز 30

294.000

کلید سیمون سه فاز

20 320.000
پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی چینی 100

70.000

پریز بارانی ارتدار فردان طرح بوش مغزی پلی آمید

100 68.000
کلید تک پل بارانی فردان طرح بوش 100 65.000

کلید دو پل بارانی فردان طرح بوش

100 68.000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح بوش 100

65.000

کلید زنگ بارانی فردان طرح بوش

100 65.000
پریز بارانی ارتدار طرح کوپ 100 70.000

پریز بارانی بدون ارت ارتدار طرح کوپ

100 67.000
کلید تک پل بارانی طرح کوپ 100 63.000

کلید دو پل بارانی طرح کوپ

100 67.000
کلید تبدیل بارانی فردان طرح کوپ 100

65.000

کلید زنگ بارانی طرح کوپ

100 65.000
پریز سه فاز بارانی 60 135.000

پریز سه فاز توکار

80 215.000
پریز روکار ساده مغز چینی 100 46.000

پریز روکار ارتدار مغز چینی

100 50.000
پریز توکار ارتدار مغز چینی 100

53.000

پریز توکار درب دار تابلویی

100 53.000
محافظ یخچال 2 خانه ساده 1.8 متری 20 520.000

محافظ یخچال 2 خانه ساده 2.7 متری

20 580.000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 1.8 متری 20 588.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار 2.7 متری

20 660.000
محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 1.8 متری 20

620.000

محافظ یخچال 2 خانه ارتدار سرامیکی 2.7 متری

20 690.000
محافظ یخچال 4 خانه 1.8 متری 20 740.000

محافظ یخچال 4 خانه 3 متری

20 800.000
محافظ کامپیوتر 4 خانه 1.8 متری 20

740.000

محافظ کامپیوتر 4 خانه 3 متری

20 800.000
محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 1.5 متری 20

950.000

محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 3 متری

20 1.050.000
محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.5 متری 10 1.290.000

محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3 متری

10 1.390.000
محافظ یخچال دو شاخه دار 20

430.000

محافظ کولر گازی دو شاخه دار

20 670.000
محافظ پکیج دو شاخه دار 20

440.000

محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار

20 660.000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 1.8 متری 10 610.000

محافظ کامپیوتر 6 خانه 2.7 متری

10 660.000
محافظ کامپیوتر 6 خانه 4.5 متری 10

790.000

محافظ یخچال دوشاخه دار سرامیکی

20 440.000
محافظ کولر گازی دو شاخه دار سرامیکی 20

680.000

محافظ پکیج دو شاخه دار سرامیکی

20 450.000
محافظ لباسشویی و ظرفشویی دو شاخه دار سرامیکی 20 670.000

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

500 متر
کابل 4 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس 300 متر

کابل 2 زوج فویلدار هوایی 06 تمام مس

250 متر

کابل 1 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه 4.200

کابل 2 زوج آیفونی 04

2500 متر= 10 حلقه 6.100
کابل 4 زوج آیفونی 04 2000 متر= 8 حلقه

10.500

کابل 6 زوج آیفونی 04

1500 متر= 6 حلقه 14.000
کابل 1 زوج آیفونی 05 2500 متر= 10 حلقه 5.000

کابل 2 زوج آیفونی 05

2000 متر= 10 حلقه 7.600
کابل 4 زوج آیفونی 05 2000 متر= 8 حلقه 14.000

کابل 6 زوج آیفونی 05

1500 متر= 6 حلقه 20.000
کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 05 500 متر 10.000

کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 05

300 متر 17.000
کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 05 250 متر 24.000

کابل 2 زوجی فویلدار هوایی 06

500 متر 12.300
کابل 4 زوجی فویلدار هوایی 06 300 متر

20.000

کابل 6 زوجی فویلدار هوایی 06

250 متر 28.600
کابل 10 زوجی فویلدار هوایی 06 200 متر

40.500

کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 05

500 متر 12.000
کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 05 300 متر

19.400

کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 05

250 متر 27.000
کابل 2 زوجی فویلدار زمینی 06 500 متر 13.800

کابل 4 زوجی فویلدار زمینی 06

300 متر 21.000
کابل 6 زوجی فویلدار زمینی 06 250 متر 29.700

کابل 10 زوجی فویلدار زمینی 06

200 متر 41.000
سیم تلفن دول 06 20 حلقه

341.000

سیم تلفن بند خط چهار رشته

20 حلقه 421.000
کابل آنتن فویلدار تمام مس 600 قرقره 39.000

کابل آنتن فویلدار مغز مس و شیلد سی سی ام

600 قرقره 25.900
کابل آنتن فویلدار تمام سی سی ام 600 قرقره 19.400

کابل RG59 ترکیبی برق سی سی

305 قرقره 32.000
کابل RG59 ترکیبی تمام مس 305 قرقره

49.500

کابل RG59 ترکیبی برق مس

305 قرقره 35.000
کابل RG59 مغز مس 500 قرقره

23.500

کابل RG59 مس

500 قرقره 29.500
سیم جنگی مهار دار سی سی ام 4 حلقه 9.800

سیم جنگی مهار دار مس

4 حلقه 25.500
سه شاخه تلفن ساده 1000 6.800

سه شاخه تلفن سوکتدار

500 12.000
سه شاخه تلفن دو سوکته 500 15.000

پریز تلفن ساده روکار 101

450 13.500
پریز تلفن سوکت دار 108 400

22.300

پریز دیواری 16 * 3

24 347.000
پریز دیواری 16 * 4 24 382.000

پریز دیواری 16 * 5

24 406.000
پریز دیواری 32 * 3 24 417.000

پریز دیواری 32 * 4

24 435.000
پریز دیواری 32 * 5 24 453.000

پریز سیار 16 * 3

24 341.000
پریز سیار 16 * 4 24 376.000

پریز سیار 16 * 5

24 400.000
پریز سیار 32 * 3 24

415.000

پریز سیار 32 * 4

24 423.000
پریز سیار 32 * 5 24 444.000

شاخه سیار 16 * 3

24 306.000
شاخه سیار 16 * 4 24 325.000

شاخه سیار 16 * 5

24 350.000
شاخه سیار 32 * 3 24 353.000

شاخه سیار 32 * 4

24 365.000
شاخه سیار 32 * 5 24

400.000

فیوز کاردی کوتاه

60 130.000
فیوز کاردی بلند 60 148.000

فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر

48 290.000
فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر 36 345.000

فیوز کاردی 500 تا 613 آمپر

24 830.000
پایه فیوز کاردی کوتاه 60

230.000

پایه فیوز کاردی بلند

60 270.000
پایه فیوز کاردی 200 تا 250 آمپر 18 680.000

پایه فیوز کتابی 25 آمپر

64 107.000
پایه فیوز کتابی 63 آمپر 40 210.000

پایه فیوز باکسی 25 آمپر

72 95.000
پایه فیوز باکسی 63 آمپر 96 180.000

سوکتهای 63 آمپر و 125 آمپر

تماس بگیرید
هواکش 10 10 388.000

هواکش 15

8 490.000
فتوسل 10 آمپر کاوه 60 306.000

فتوسل 20 آمپر کاوه

60 506.000
سنسور حرکتی سقفی 50 677.000

سنسور حرکتی دیواری بلند

50 623.000
سنسور حرکتی دیواری 50 396.000

سنسور حرکتی توکار

100 659.000
سنسور حرکتی چند حالته 36 643.000

سنسور حرکتی سر پیچی

50 708.000
سنسور سقفی سام 28 449.000

سرپیچ 2 تکه راکورد دار سرامیکی

144 51.000
سرپیچ 2 تکه بی راکورد سرامیکی 144

43.500

سرپیچ آویز E40 سرامیکی

48 95.000
سرپیچ تونلی E27 سرامیکی 31.000

سرپیچ تونلی E40 سرامیکی

144 76.000
سرپیچ 3 تکه بی راکورد باکالیت 500 22.000

حشره کش قرصی گارد

144

76.000

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد.
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی