لیست قیمت محصولات خزر فن

لیست قیمت محصولات خزر فن

لیست قیمت خزر فن

لیست قیمت خزر فن

لیست قیمت محصولات خزرفن

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

مدل

قیمت محصول (ریال)

1

10 سانت لوله ای دکوراتیو

EDT-100-2

540.000

2

15 سانت لوله ای دکوراتیو

EDT-100-2

700.000

3

10 سانت لوله ای سایلنت

EST-100-2

510.000

4

15 سانت لوله ای سایلنت

EST-100-2

630.000

5

10 سانت لوله ای توربو ، دارای چراغ on/off

ET-100-2

280.000

6

12 سانت لوله ای توربو ، دارای چراغ ON/OFF

EET-100-2

292.000

7

15 سانت لوله ای توربو ، دارای چراغ ON/OFF

EET-120-2

305.000

8

10 سانت لوله ای توربو ، تیپ 2

EET-150-2

238.000

9

12 سانت لوله ای توربو ، تیپ 2

TRC-100-2

256.000

10

15 سانت لوله ای توربو ، تیپ 2

TRC-120-2

280.000

11

10 سانت لوله ای توربو ، موتور با قطعات ایتالیایی (CKD)

TRC-150-2

366.000

12

12 سانت لوله ای توربو ، موتور با قطعات ایتالیایی (CKD)

EB-200-4/2

420.000

13

15 سانت لوله ای توربو ، موتور با قطعات ایتالیایی (CKD)

EB-250-4/2

470.000

14

20 سانت دمپردار با الکتروموتور 1400 دور

EB-300-4/2

800.000

15

25 سانت دمپردار با الکتروموتور 1400 دور

EB-150-2

900.000

16

30 سانت دمپردار با الکتروموتور 1400 دور

EB-200-2

1.000.000

17

15 سانت دمپردار با الکتروموتور 2400 دور

EB-200-4

428.000

18

20 سانت دمپردار با الکتروموتور 2400 دور

EB-250-4

560.000

18

20 سانت دمپردار با الکتروموتور 1400 دور

EB-300-4

760.000

19

25 سانت دمپردار با الکتروموتور 1400 دور

EB-250-4

850.000

20

30 سانت دمپردار با الکتروموتور 1400 دور

EB-300-4

945.000