لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS

لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS

کلید مینیاتوری LS

کلید مینیاتوری LS

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

کد کالا

قیمت مصرف کننده (ریال)

1کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C1A235.800
2کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C2A235.800
3کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C4A235.800
4کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C6A235.800
5کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C10A235.800
6کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C16A235.800
7کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C20A235.800
8کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C25A235.800
9کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P B/C32A235.800
10کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C40A241.500
11کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C50A241.500
12کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 1P C63A241.500
13کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C6A405.100
14کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C10A405.100
15کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C16A405.100
16کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 1P+N C20A405.100
17کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C25A405.100
18کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 1P+N B/C32A405.100
19کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C4A713.000
20کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C6A713.000
21کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C10A713.000
22کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C16A713.000
23کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C20A713.000
24کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی)BKN 3P B/C25A713.000
25کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C32A713.000
26کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C40A713.000
27کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C50A723.200
28کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 3P C63A723.200
29کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C6A964.700
30کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C10A964.700
31کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C16A964.700
32کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C20A964.700
33کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C25A964.700
34کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C32A964.700
35کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C40A964.700
36کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C50A991.000
37کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN 4P C63A991.000
38کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-AX-6~63A388.400
39کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C1A388.400
40کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C2A388.400
41کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C4A388.400
42کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C6A388.400
43کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C10A388.400
44کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C16A388.400
45کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C20A388.400
46کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C25A388.400
47کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C32A388.400
48کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C40A770.000
49کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C50A770.000
50کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 1P C63A1.193.000
51کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C10A1.193.000
52کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 2P C16A1.193.000
53کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C4A1.193.000
54کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C6A1.193.000
55کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C10A1.193.000
56کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C16A1.193.000
57کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C20A1.193.000
58کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C25A1.193.000
59کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C32A1.193.000
60کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C40A843.000
61کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C50A1.813.000
62کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری)BKN-b 3P C63A1.813.000
63کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63BKN-b AX-6~63A2.613.000
64کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 30A274.000
65کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF53a 50A274.000
66کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز)BF103a 100A650.000
67تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C25A650.000
68تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پلBKP 1+N C32A3.148.000
69کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 100ABKD 1P 100A3.148.000
70کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 125ABKD 1P 125A3.210.000
71کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50ABKD 3P 50A3.148.000
72کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63ABKD 3P 63A3.148.000
73محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 30mA3.210.000
74محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 30mA1.014.000
75محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 30mA1.014.000
76محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25ARKN 3P+N 25A 300mA1.014.000
77محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40ARKN 3P+N 40A 300mA1.014.000
78محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63ARKN 3P+N 63A 300mA1.500.000
79کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C10A 30mA4.693.000
80کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C16A 30mA4.693.000
81کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C25A 30mA4.693.000
82کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKP 1P+N C32A 30mA4.693.000
83کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری)RKS-b 1P+N C32A 30mA4.693.000
84400/380VAC – 22KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 407.870.000
85400/380VAC – 22KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 507.870.000
86400/380VAC – 22KA – 60A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 607.870.000
87400/380VAC – 22KA – 75A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 757.870.000
88400/380VAC – 22KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپرABN103C / 1007.870.000
89400/380VAC – 30KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 1257.870.000
90400/380VAC – 30KA – 150A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 15019.514.000
91400/380VAC – 30KA – 175A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 17519.783.000
92400/380VAC – 30KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 20032.164.000
93400/380VAC – 30KA – 225A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 22534.846.000
94400/380VAC – 30KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرABN203C / 2506.073.000
95400/380VAC – 65KA – 300A – پل 3 – 400 فریم آمپرABS403C / 3006.073.000
96400/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپرABS403C / 4006.073.000
97400/380VAC – 75KA – 630A – پل 3 – 800 فریم آمپرABS803C / 6306.073.000
98400/380VAC – 75KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپرABS803C / 8006.073.000
990/6 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 166.073.000
1000/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 20A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 206.073.000
1010/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 256.073.000
1020/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 326.073.000
1030/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 409.664.000
1040/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 509.664.000
1050/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 639.664.000
1060/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 809.664.000
1070/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپرABH103C / 1002.613.000
1080/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 1252.613.000
1090/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC –50KA – 160A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 1603.682.000
1100/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 2003.682.000
1110/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرABH203C / 2501.152.000
112250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – شنت بوبینSHT (For ABN 103~203)1.996.000
113800 الی 400 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – شنت بوبSHT (For ABS 403~803)5.500.000
114250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For ABN 103~203)5.500.000
115800 الی 400 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For ABS 403~803)2.662.000
116250 الی 40 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکتAX (For ABN 103~203)8.146.000
117800 الی 400 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکتAX (For ABS 403~803)8.146.000
118250 الی 40 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکتAL (For ABN 103~203)8.146.000
119800 الی 400 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکتAL (For ABS 403~803)8.146.000
120630 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمشSPS33F (For ABS603c)8.146.000
121800 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمشSPS43F (For ABS803c)8.146.000
122240VAC – 30KA – 100A – پل تک – 160 فریم آمپرTD160N FTU 100 18.146.000
1230/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 16 38.146.000
1240/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 25 311.866.000
1250/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 32 311.866.000
1260/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 40 311.966.000
1270/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 50 311.966.000
1280/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 63 330.445.000
1290/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 80 335.972.000
1300/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 100 335.972.000
1315-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 125 345.928.000
1325-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 160 318.851.000
1335-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 200 331.629.000
1345-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 250 344.334.000
1355-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپرTS400N ATU 400 347.910.000
1365-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 500A – پل 3 – 630 فریم آمپرTS630N ATU 500 383.645.000
1375-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپرTS630N ATU 630 3109.000.000
1385-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپرTS800N ATU 800 3115.000.000
139LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپرTS160N ETS 160 3135.357.000
140LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپرTS250N ETS 250 39.937.000
141LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپرTS400N ETS 400 39.937.000
142LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپرTS630N ETS 630 39.937.000
143LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپرTS800N ETS 800 39.937.000
144LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1000A – پل 3 – 1600 فریم آمپرTS1000N NG5 1000 39.937.000
145LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1250A – پل 3 – 1600 فریم آTS1250N NG5 1250 39.937.000
146LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1600A – پل 3 – 1600 فریم آمپTS1600N NG5 1600 39.937.000
1470/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 16 49.937.000
1480/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 25 424.920.000
1490/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 32 424.920.000
1500/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 40 439.711.000
1510/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 50 458.265.000
1520/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 63 484.665.000
1530/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 80 42.613.000
1540/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 4 – 100 فریم آمپرTD100N FMU 100 45.138.000
1555-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 4 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 125 43.696.000
1565-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 4 – 160 فریم آمپرTS160N ATU 160 45.212.000
1575-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 4 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 200 41.152.000
1585-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 4 – 250 فریم آمپرTS250N ATU 250 4796.000
1595-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 4 – 400 فریم آمپرTS400N ATU 400 41.152.000
1605-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 4 – 630 فریم آمپرTS630N ATU 630 4782.000
1615-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 4 – 800 فریم آمپرTS800N ATU 800 4577.000
162800 الی 16 کلیدهای برای– 110 VAC/DC , 220VAC – شنت بوبینSHT (For TD/TS100~800)658.000
1631600 الی 1000 کلیدهای برای – 200/250VAC – شنت بوبSHT (For TS1000~1600)2.521.000
164800 الی 16 کلیدهای برای – 220/240VAC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For TD/TS100~800)4.229.000
1651600 الی 1000 کلیدهای برای – 220/250VAC – )آندر )ولتاژ افت رلهUVT (For TS1000~1600)17.076.000
166800 الی 16 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکتAX (For TD/TS100~800)24.493.000
167کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600) 1600~TS1000 For (A37.668.000
168800 الی 16 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کAL (For TD/TS100~800)45.037.000
1691600 الی 1000 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کAL (For TS1000~1600)1.893.000
170شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 100) TD100 For (S3.022.000
171شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 250) TS250 For (S3.335.000
172630 و 400 کلید برای – عدد سه( – باسبار )ها ترمینال شمشSP33a (For TS400,TS630)5.868.000
173شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 8TS800 For (S6.649.000
174100 الی 16 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – موتورMOP1 (For TD100)18.620.000
175250 الی 125 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP2 (For TS250,TS160)12.009.000
176630 الی 400 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP3 (For TS400,TS630)14.209.000
177800 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتورMOP4 (For TS800)24.469.000
178دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100TD100 For (DH1368.000
179دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100) TD100 For (EH1394.000
180دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250TS160,TS250 For (EH2565.000
181دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630) TS630,TS400 For (EH3925.000
182دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800TS800 For (E149.800.000
183دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600) TS1600 For (EH5152.000.000
184100 الی 16 کلیدهای برای – پالگین پایةPB13155.000.000
185250 الی 125 کلیدهای برای – پالگین پایةPB23162.000.000
186630 الی 400 کلیدهای برای – پالگین پایةPB33165.500.000
187پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100ITS13217.000.000
188پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250ITS23256.500.000
189پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630ITS33300.800.000
190800 کلیدهای برای – ها ترمینال پوششITS43178.300.000
1913 پل – 630A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN06D306H

MAD0D0AXNG5

180.500.000
1923 پل – 800A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN08D308H

MAD0D0AXNG5

183.500.000
1933 پل – 1000A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN10D310H

MAD0D0AXNG5

190.500.000
1943 پل – 1250A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN13D313H

MAD0D0AXNG5

194.000.000
1953 پل – 1600A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAN16D316H

MAD0D0AXNG5

245.500.000
1963 پل – 2000A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS20E320H

MAD0D0AXNG5

285.000.000
1973 پل – 2500A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS25E325H

MAD0D0AXNG5

329.300.000
1983 پل – 3200A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتورAS32E332H

MAD0D0AXNG5

398.000.000
1993 پل – 630A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN06D306H

M2D2D2AXAG5

2003 پل – 800A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN08D308H

M2D2D2AXAG5

2013 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN10D310H

M2D2D2AXAG5

2023 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN13D313H

M2D2D2AXAG5

2033 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN16D316H

M2D2D2AXAG5

2043 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS20E320H

M2D2D2AXAG5

2053 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS25E325H

M2D2D2AXAG5

2063 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS32E332H

M2D2D2AXAG5

2073 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS40E340H

M2D2D2AXAG5

2083 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS50F350H

M2D2D2AXAG5

2093 پل – 6300A – 120KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS63G363H

M2D2D2AXAG5

6.900.000
2103 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN10D310A

M2D2D2AXAG6AL

6.900.000
2113 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN13D313A

M2D2D2AXAG6AL

6.900.000
2123 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAN16D316A

M2D2D2AXAG6AL

6.900.000
2133 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS20E320A

M2D2D2AXAG6AL

28.500.000
2143 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS25E325A

M2D2D2AXAG6AL

28.500.000
2153 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS32E332A

M2D2D2AXAG6AL

9.503.000
2163 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS40E340A

M2D2D2AXAG6AL

9.503.000
2173 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتیAS50F350A

M2D2D2AXAG6AL

9.503.000
2186300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – وصل بویینCC (100~130V AC/DC)3.563.000
2196300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – وصل بوبینCC (200~250V AC/DC)3.563.000
2206300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – قطع بویینSHT1 (100~130V AC/DC)11.403.000
2216300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – قطع بویینSHT1 (200~250V AC/DC)21.381.000
2226300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – موتورM (100~130V AC/DC)42.761.000
2236300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – موتورM (200~250V AC/DC)2.950.000
2246300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – ولتاژ کاهش رلهUVT (100~130V AC/DC)2.950.000
2256300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – ولتاژ کاهش رلهUVT (200~250V AC/DC)42.761.000
2266300 الی 630 کلیدهای برای( – ثانیه 3 تا 0/5( هوایی کلید ولتاژ آندر رله قطع دهنده تاخیرUDC (200~250V AC/DC)49.888.000
2276300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 3 و باز 3 – کمکی کنتاکتAX (3NO + 3NC)59.391.000
2286300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 5 و باز 5 – کمکی کنتاکتBX (5NO + 5NC)83.147.000
229کنتاکت خطا )آالرم( به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای 630 الی 6MRB + AL993.000
2306300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 4 – قرارگیری وضعیت کنتاکتPosition Switch 4C1.108.000
2316300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 8 – قرارگیری وضعیت کنتاکتPosition Switch 8C1.138.000
2326300 الی 630 کلیدهای برای – فیکس کلیدهای برای – دور قابDF (For ACB Fixed type)1.527.000
2336300 الی 630 کلیدهای برای – کشویی کلیدهای برای – دور قابDF (For ACB Draw-out)1.662.000
234رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6NG52.409.000
235رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6AG53.540.000
236رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6AG65.806.000
237رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6AC66.032.000
238AC3 – 220VAC بوبین – باز کمکی کنتاکت یک – 3KW – 6AMC-6a-AC2206.362.000
239AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 4KW – 9AMC-9b-AC2206.780.000
240AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 5/5KW – 12AMC-12b-AC2208.940.000
241AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 7/5KW – 18AMC-18b-AC22010.482.000
242AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 11KW –22AMC-22b-AC22011.800.000
243AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 15KW – 32AMC-32a-AC22013.300.000
244AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 18/5KW – 40AMC-40a-AC22014.618.000
245AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 22KW – 50AMC-50a-AC22017.878.000
246AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 30KW – 65AMC-65a-AC22020.962.000
247AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 37KW – 75AMC-75a-AC22023.673.000
248AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 45KW – 85AMC-85a-AC22026.972.000
249AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 55KW – 100AMC-100a-AC22038.840.000
250AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130AMC-130a-AC22061.500.000
251AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130AMC-130a 100~240AC/DC73.360.000
252AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150AMC-150a-AC22078.602.000
253AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150AMC-150a 100~240AC/DC1.679.000
254AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 90KW – 185AMC-185a 100~240AC/DC1.930.000
255AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 132KW – 225AMC-225a 100~240AC/DC2.460.000
256AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 147KW – 265AMC-265a 100~240AC/DC2.657.000
257AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 160KW – 330AMC-330a 100~240AC/DC3.097.000
258AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 200KW – 400AMC-400a 100~240AC/DC4.272.000
259AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 265KW – 500AMC-500a-AC2206.437.000
260AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 330KW – 630AMC-630a-AC2209.659.000
261AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 440KW – 800AMC-800a-AC2209.961.000
262AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –4KW – 9AMC-9b-DC24,110-5010.263.000
263AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –5/5KW – 12AMC-12b-DC110-501.435.000
264AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –7/5KW – 18AMC-18b-DC110-501.435.000
265AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –11KW –22AMC-22b-DC110-501.435.000
266AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –15KW – 32AMC-32a-DC24,110-501.435.000
267AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –18/5KW – 40AMC-40a-DC110-501.435.000
268AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –22KW – 50AMC-50a-DC110-501.435.000
269AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –30KW – 65AMC-65a-DC110-501.630.000
270AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –37KW – 75AMC-75a-DC110-501.630.000
271AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –45KW – 85AMC-85a-DC110-501.630.000
272آمپر 6 کنتاکتور برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیمMT-12/3H – 0.4~0.631.630.000
273آمپر 6 کنتاکتور برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیمMT-12/3H – 0.63~11.630.000
274آمپر 6 کنتاکتور برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیمMT-12/3H – 1~1.61.630.000
275ر 6 کنتاکتور برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیمMT-12/3H – 1.6~2.51.630.000
276آمپر 6 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیمMT-12/3H – 2.5~41.630.000
277آمپر 6 کنتاکتور برای – 6 تا 4 :جریان تنظیمMT-12/3H – 4~61.630.000
278آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیمMT-32/3H – 0.4~0.631.630.000
279آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیمMT-32/3H – 0.63~11.630.000
28040 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیمMT-32/3H – 1~1.61.630.000
281آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیمMT-32/3H – 1.6~2.51.630.000
282آمپر 40 الی 9 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیمMT-32/3H – 2.5~41.630.000
283آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 6 تا 4 :جریان تنظیمMT-32/3H – 4~61.630.000
284آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 8 تا 5 :جریان تنظیمMT-32/3H – 5~83.183.000
285آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 9 تا 6 :جریان تنظیمMT-32/3H – 6~93.183.000
286آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 10 تا 7 :جریان تنظیمMT-32/3H – 7~103.183.000
287آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 13 تا 9 :جریان تنظیمMT-32/3H – 9~133.183.000
288آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 18 تا 12 :جریان تنظیمMT-32/3H – 9~133.183.000
289آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 22 تا 16 :جریان تنظیمMT-32/3H – 12~184.694.000
290آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیمMT-32/3H – 16~224.694.000
291آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 32 تا 22 :جریان تنظیمDMP60 T 220 2a1b4.694.000
292آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیمDMP06 TI 220 2a1b4.694.000
293آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیمDMP60 TI 220 2a1b4.694.000
294آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 36 تا 24 :جریان تنظیمIMPC NO 110/2204.694.000
295آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیمIMPC M485 110/2209.327.000
296آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم1m C9.327.000
297آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم5m.1 C9.327.000
298آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم2m C9.327.000
299آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم2m C9.327.000
300آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیمMT-32/3H – 18~259.581.000
301آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیمMT-32/3H – 22~329.581.000
302آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 95 تا 70 :جریان تنظیمMT-32/3H – 28~409.581.000
303آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 100 تا 80 :جریان تنظیمMT-63/3H – 18~259.581.000
304آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 75 تا 54 :جریان تنظیمMT-63/3H – 24~369.581.000
305آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیمMT-63/3H – 28~4020.915.000
306آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 105 تا 80 :جریان تنظیمMT-63/3H – 34~5020.915.000
307آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 130 تا 95 :جریان تنظیمMT-63/3H – 45~6520.915.000
308آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 150 تا 110 :جریان تنظیمMT-95/3H – 28~4033.724.000
309آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100 تا 65 :جریان تنظیمMT-95/3H – 45~6533.724.000
310آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 125 تا 85 :جریان تنظیمMT-95/3H – 63~85627.000
311آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 160 تا 100 :جریان تنظیمMT-95/3H – 70~95627.000
312225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 185 تا 120 :جریان تنظیمMT-95/3H – 80~100725.000
313آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیمMT-150/3H – 54~75965.000
314آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیمMT-150/3H – 63~854.894.000
315آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 330 تا 200 :جریان تنظیمMT-150/3H – 80~1055.329.000
316آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 400 تا 260 :جریان تنظیمMT-150/3H – 95~1306.754.000
317آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 300 تا 200 :جریان تنظیمMT-150/3H – 110~15011.954.000
318آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 800 تا 520 :جریان تنظیمMT-225/3H – 65~10015.940.000
319آمپر 22 الی 6 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بوبینMT-225/3H – 85~125611.000
320آمپر 40 الی 32 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 100~160287.000
321آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 120~185287.000
322آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-225/3H – 160~240287.000
323آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویینMT-400/3H – 160~240523.000
324آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-400/3H – 200~330523.000
325آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-400/3H – 260~400523.000
326آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-800/3H – 200~300392.000
327آمپر 800 الی 500 کنتاکتورهای برای – 110/220VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویینMT-800/3H – 520~8003.321.000
328کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC6.450.000
329کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC6.450.000
330کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC9.963.000
331کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC9.963.000
332کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC14.239.000
333کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 100~240 V AC/DC14.239.000
334کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150Coil: 100~240 V AC/DC14.239.000
335کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800Coil: 100~240 V AC/DC1.176.000
336پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100Coil: 110~220 V AC/DC1.568.000
337پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130) 1NC+1NO (1–UA1.663.000
338پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150) 1NC+1NO (2–UA132.000
339پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185) 2NO (2–UA627.000
340پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225) 2NC (2–U706.000
341پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265) 2NC+2NO (4–UA632.000
342پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 3304NC (4–UA397.000
343پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 4004NO (4–UA1.258.000
34440 الی 9 کنتاکتورهای برای – کیلووار 3/33 الی 7/9 – خازنی سوئیچینگ واحد) 1NC+1NO (100–AU354.000
34565 الی 50 کنتاکتورهای برای – کیلووار 46 الی 40 – خازنی سوئیچینگ واحدContact Fixed 6 + Moving 3485.000
346100 الی 75 کنتاکتورهای برای – کیلووار 62 الی 50 – خازنی سوئیچینگ واحدContact Fixed 6 + Moving 3653.000
347درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الیContact Fixed 6 + Moving 31.086.000
348درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225Contact Fixed 6 + Moving 33.850.000
349درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400Contact Fixed 6 + Moving 32.896.000
350150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالکContact Fixed 6 + Moving 32.896.000
351150 الی 6 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربهContact Fixed 6 + Moving 32.896.000
352800 الی 185 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربهAC–92.896.000
353پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32AC–502.896.000
354پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65AC–752.896.000
355پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 1009–A2.896.000
356150 الی 130 کنتاکتورهای برای – ریل روی نصب – بیمتال پایه220–A2.896.000
357سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتری400–A2.896.000
3581 تا 0/63 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلUR–022.896.000
3591/6 تا 1 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلUS-32.896.000
3602/5 تا 1/6 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلAS-32.896.000
3614 تا 2/5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل32-UZ6.790.000
3626 تا 4 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلS/63-UZ6.790.000
3638 تا 5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلS/95-UZ6.790.000
36410 تا 6 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلUZ-150/S12.888.000
36513 تا 9 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلS/6R-UM12.888.000
36617 تا 11 :جریان تنظیم – 20 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 1 A12.888.000
36722 تا 14 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 1.6 A1.269.000
36826 تا 18 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 2.5 A1.269.000
36932 تا 22 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 4 A530.000
37040 تا 28 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 6 A808.000
37150 تا 34 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 8 A853.000
37263 تا 45 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 10 A920.000
37375 تا 55 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 13 A1.245.000
37490 تا 70 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 17 A1.337.000
375100 تا 80 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدلMMS–32S 22 A1.428.000
376100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – شنت بویینMMS–32S 26 A442.000
377100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رلهMMS–32S 32 A503.000
378کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100MMS–63S 40 A18.625.000
379کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100MMS–63S 50 A18.625.000
380کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32MMS–63S 63 A19.456.000
381کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100MMS–100S 75 A19.456.000
382دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 63/0 الی 3MMS–100S 90 A18.530.000
383دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63MMS–100S 100 A24.231.000
384دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100RS 220V AC1.877.000
385رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 63/0الی 32RU 220V AC2.019.000
386رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63) 1NC+1NO (F2.114.000
387

دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

) 1NC+1NO (L
388

دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

32AF) 1NC+1NO (L
389

دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)

100AF/63) 1NC+1NO (L
390

دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)

32 M
391

هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان،

قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه،

خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)

63 M
392

هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان،

قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه،

خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUS

100 M
393کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند32SA-D
394کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند63A-D
395کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمندDMP06 T 220 2a1b

کلمات کلیدی : نمایندگی LS  در لاله زار , لیست قیمت کنتاکتور LS , کاتالوگ کنتاکتور LS , لیست قیمت کلید اتوماتیک LS , لیست قیمت کنتاکتور ال اس , نمایندگی رسمی LS