لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS

جهت اطلاع از لیست قیمت سایر محصولات الکتریکی کلیک کنید.

لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS

لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS

لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS
لیست قیمت فیوز مینیاتوری LS

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

کد کالا

قیمت مصرف کننده (ریال)

1 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 1A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C1A 235.800
2 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 2A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C2A 235.800
3 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C4A 235.800
4 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C6A 235.800
5 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C10A 235.800
6 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 16A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C16A 235.800
7 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C20A 235.800
8 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C25A 235.800
9 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P B/C32A 235.800
10 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C40A 241.500
11 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C50A 241.500
12 کلید مینیاتوری تک پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 1P C63A 241.500
13 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C6A 405.100
14 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C10A 405.100
15 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C16A 405.100
16 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 1P+N C20A 405.100
17 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P+N B/C25A 405.100
18 کلید مینیاتوری تک پل + نول – 6KA – 32A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 1P+N B/C32A 405.100
19 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C4A 713.000
20 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C6A 713.000
21 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 10A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 3P B/C10A 713.000
22 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C16A 713.000
23 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C20A 713.000
24 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 25A – منحنی C,B (موتوری و روشنایی) BKN 3P B/C25A 713.000
25 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C32A 713.000
26 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C40A 713.000
27 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C50A 723.200
28 کلید مینیاتوری 3 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 3P C63A 723.200
29 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C6A 964.700
30 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C10A 964.700
31 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C16A 964.700
32 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C20A 964.700
33 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C25A 964.700
34 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C32A 964.700
35 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C40A 964.700
36 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C50A 991.000
37 کلید مینیاتوری 4 پل – 6KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN 4P C63A 991.000
38 کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63 BKN-AX-6~63A 388.400
39 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 1A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C1A 388.400
40 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 2A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C2A 388.400
41 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C4A 388.400
42 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C6A 388.400
43 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C10A 388.400
44 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C16A 388.400
45 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C20A 388.400
46 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C25A 388.400
47 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C32A 388.400
48 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C40A 770.000
49 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C50A 770.000
50 کلید مینیاتوری تک پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN-b 1P C63A 1.193.000
51 کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN-b 2P C10A 1.193.000
52 کلید مینیاتوری 2 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN-b 2P C16A 1.193.000
53 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 4A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C4A 1.193.000
54 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 6A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C6A 1.193.000
55 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 10A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C10A 1.193.000
56 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 16A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C16A 1.193.000
57 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 20A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C20A 1.193.000
58 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 25A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C25A 1.193.000
59 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 32A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C32A 1.193.000
60 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 40A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C40A 843.000
61 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C50A 1.813.000
62 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 63A – منحنی C (موتوری) BKN-b 3P C63A 1.813.000
63 کنتاکت کمکی (1NO+1NC) برای کلید های 6 الی 63 BKN-b AX-6~63A 2.613.000
64 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 30A – منحنی C (پای کنتور سه فاز) BF53a 30A 274.000
65 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 50A – منحنی C (پای کنتور سه فاز) BF53a 50A 274.000
66 کلید مینیاتوری 3 پل – 10KA – 100A – منحنی C (پای کنتور سه فاز) BF103a 100A 650.000
67 تک پل + نول – 4/5KA – 25A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پل BKP 1+N C25A 650.000
68 تک پل + نول – 4/5KA – 32A – منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پل BKP 1+N C32A 3.148.000
69 کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 100A BKD 1P 100A 3.148.000
70 کلید های خشک (ایزولاتور) تک پل – 125A BKD 1P 125A 3.210.000
71 کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 50A BKD 3P 50A 3.148.000
72 کلید های خشک (ایزولاتور) 3 پل – 63A BKD 3P 63A 3.148.000
73 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25A RKN 3P+N 25A 30mA 3.210.000
74 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40A RKN 3P+N 40A 30mA 1.014.000
75 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63A RKN 3P+N 63A 30mA 1.014.000
76 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 25A RKN 3P+N 25A 300mA 1.014.000
77 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 40A RKN 3P+N 40A 300mA 1.014.000
78 محافظ جان 3 پل + نول – 30mA – 6KA – 63A RKN 3P+N 63A 300mA 1.500.000
79 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 10A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C10A 30mA 4.693.000
80 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 16A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C16A 30mA 4.693.000
81 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 25A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C25A 30mA 4.693.000
82 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 4/5KA- 32A – منحنی C (موتوری) RKP 1P+N C32A 30mA 4.693.000
83 کلید های ترکیبی تک پل + نول – 30mA – 10KA- 32A – منحنی C (موتوری) RKS-b 1P+N C32A 30mA 4.693.000
84 400/380VAC – 22KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 40 7.870.000
85 400/380VAC – 22KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 50 7.870.000
86 400/380VAC – 22KA – 60A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 60 7.870.000
87 400/380VAC – 22KA – 75A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 75 7.870.000
88 400/380VAC – 22KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABN103C / 100 7.870.000
89 400/380VAC – 30KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 125 7.870.000
90 400/380VAC – 30KA – 150A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 150 19.514.000
91 400/380VAC – 30KA – 175A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 175 19.783.000
92 400/380VAC – 30KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 200 32.164.000
93 400/380VAC – 30KA – 225A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 225 34.846.000
94 400/380VAC – 30KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABN203C / 250 6.073.000
95 400/380VAC – 65KA – 300A – پل 3 – 400 فریم آمپر ABS403C / 300 6.073.000
96 400/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپر ABS403C / 400 6.073.000
97 400/380VAC – 75KA – 630A – پل 3 – 800 فریم آمپر ABS803C / 630 6.073.000
98 400/380VAC – 75KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپر ABS803C / 800 6.073.000
99 0/6 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 16 6.073.000
100 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 20A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 20 6.073.000
101 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 25 6.073.000
102 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 32 6.073.000
103 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 40 9.664.000
104 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 50 9.664.000
105 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 63 9.664.000
106 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 80 9.664.000
107 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپر ABH103C / 100 2.613.000
108 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 125 2.613.000
109 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC –50KA – 160A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 160 3.682.000
110 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 200 3.682.000
111 0/7 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر ABH203C / 250 1.152.000
112 250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – شنت بوبین SHT (For ABN 103~203) 1.996.000
113 800 الی 400 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – شنت بوب SHT (For ABS 403~803) 5.500.000
114 250 الی 40 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For ABN 103~203) 5.500.000
115 800 الی 400 کلیدهای برای – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For ABS 403~803) 2.662.000
116 250 الی 40 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکت AX (For ABN 103~203) 8.146.000
117 800 الی 400 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکت AX (For ABS 403~803) 8.146.000
118 250 الی 40 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکت AL (For ABN 103~203) 8.146.000
119 800 الی 400 کلیدهای برای( – آلارم )خطا کنتاکت AL (For ABS 403~803) 8.146.000
120 630 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمش SPS33F (For ABS603c) 8.146.000
121 800 کلید برای( – باسبار )ها ترمینال شمش SPS43F (For ABS803c) 8.146.000
122 240VAC – 30KA – 100A – پل تک – 160 فریم آمپر TD160N FTU 100 1 8.146.000
123 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 16 3 8.146.000
124 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 25 3 11.866.000
125 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 32 3 11.866.000
126 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 40 3 11.966.000
127 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 50 3 11.966.000
128 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 63 3 30.445.000
129 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 80 3 35.972.000
130 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 3 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 100 3 35.972.000
131 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 3 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 125 3 45.928.000
132 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 160 3 18.851.000
133 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 3 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 200 3 31.629.000
134 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 250 3 44.334.000
135 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپر TS400N ATU 400 3 47.910.000
136 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 500A – پل 3 – 630 فریم آمپر TS630N ATU 500 3 83.645.000
137 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپر TS630N ATU 630 3 109.000.000
138 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپر TS800N ATU 800 3 115.000.000
139 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 3 – 160 فریم آمپر TS160N ETS 160 3 135.357.000
140 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 3 – 250 فریم آمپر TS250N ETS 250 3 9.937.000
141 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 3 – 400 فریم آمپر TS400N ETS 400 3 9.937.000
142 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 3 – 630 فریم آمپر TS630N ETS 630 3 9.937.000
143 LSI :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 3 – 800 فریم آمپر TS800N ETS 800 3 9.937.000
144 LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1000A – پل 3 – 1600 فریم آمپر TS1000N NG5 1000 3 9.937.000
145 LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1250A – پل 3 – 1600 فریم آ TS1250N NG5 1250 3 9.937.000
146 LSIG :الکترونیکی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 1600A – پل 3 – 1600 فریم آمپ TS1600N NG5 1600 3 9.937.000
147 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 16A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 16 4 9.937.000
148 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 25A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 25 4 24.920.000
149 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 32A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 32 4 24.920.000
150 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 40A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 40 4 39.711.000
151 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 50A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 50 4 58.265.000
152 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 63A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 63 4 84.665.000
153 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 80A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 80 4 2.613.000
154 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 100A – پل 4 – 100 فریم آمپر TD100N FMU 100 4 5.138.000
155 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 125A – پل 4 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 125 4 3.696.000
156 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 160A – پل 4 – 160 فریم آمپر TS160N ATU 160 4 5.212.000
157 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 200A – پل 4 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 200 4 1.152.000
158 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 50KA – 250A – پل 4 – 250 فریم آمپر TS250N ATU 250 4 796.000
159 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 400A – پل 4 – 400 فریم آمپر TS400N ATU 400 4 1.152.000
160 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 630A – پل 4 – 630 فریم آمپر TS630N ATU 630 4 782.000
161 5-10 :مغناطیسی 0/8 -1 :حرارتی تنظیم – 415/380VAC – 65KA – 800A – پل 4 – 800 فریم آمپر TS800N ATU 800 4 577.000
162 800 الی 16 کلیدهای برای– 110 VAC/DC , 220VAC – شنت بوبین SHT (For TD/TS100~800) 658.000
163 1600 الی 1000 کلیدهای برای – 200/250VAC – شنت بوب SHT (For TS1000~1600) 2.521.000
164 800 الی 16 کلیدهای برای – 220/240VAC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For TD/TS100~800) 4.229.000
165 1600 الی 1000 کلیدهای برای – 220/250VAC – )آندر )ولتاژ افت رله UVT (For TS1000~1600) 17.076.000
166 800 الی 16 کلیدهای برای – بسته یک و باز یک – کمکی کنتاکت AX (For TD/TS100~800) 24.493.000
167 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای 1000 الی 1600 ) 1600~TS1000 For (A 37.668.000
168 800 الی 16 کلیدهای برای( – آلارم )خطا ک AL (For TD/TS100~800) 45.037.000
169 1600 الی 1000 کلیدهای برای( – آلارم )خطا ک AL (For TS1000~1600) 1.893.000
170 شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 100 ) TD100 For (S 3.022.000
171 شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 250 ) TS250 For (S 3.335.000
172 630 و 400 کلید برای – عدد سه( – باسبار )ها ترمینال شمش SP33a (For TS400,TS630) 5.868.000
173 شمش ترمینال ها )باسبار( – سه عدد – برای کلید 8 TS800 For (S 6.649.000
174 100 الی 16 کلیدهای برای – 100/220VAC/DC – موتور MOP1 (For TD100) 18.620.000
175 250 الی 125 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتور MOP2 (For TS250,TS160) 12.009.000
176 630 الی 400 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتور MOP3 (For TS400,TS630) 14.209.000
177 800 کلیدهای برای– 100 VAC/DC , 220VAC/DC – موتور MOP4 (For TS800) 24.469.000
178 دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای 16 الی 100 TD100 For (DH1 368.000
179 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 16 الی 100 ) TD100 For (EH1 394.000
180 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 125 الی 250 TS160,TS250 For (EH2 565.000
181 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 400 الی 630 ) TS630,TS400 For (EH3 925.000
182 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 800 TS800 For (E 149.800.000
183 دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای 1000 الی 1600 ) TS1600 For (EH5 152.000.000
184 100 الی 16 کلیدهای برای – پالگین پایة PB13 155.000.000
185 250 الی 125 کلیدهای برای – پالگین پایة PB23 162.000.000
186 630 الی 400 کلیدهای برای – پالگین پایة PB33 165.500.000
187 پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 16 الی 100 ITS13 217.000.000
188 پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 125 الی 250 ITS23 256.500.000
189 پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای 400 الی 630 ITS33 300.800.000
190 800 کلیدهای برای – ها ترمینال پوشش ITS43 178.300.000
191 3 پل – 630A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN06D306H

MAD0D0AXNG5

180.500.000
192 3 پل – 800A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN08D308H

MAD0D0AXNG5

183.500.000
193 3 پل – 1000A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN10D310H

MAD0D0AXNG5

190.500.000
194 3 پل – 1250A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN13D313H

MAD0D0AXNG5

194.000.000
195 3 پل – 1600A – 65KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN16D316H

MAD0D0AXNG5

245.500.000
196 3 پل – 2000A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS20E320H

MAD0D0AXNG5

285.000.000
197 3 پل – 2500A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS25E325H

MAD0D0AXNG5

329.300.000
198 3 پل – 3200A – 85KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS32E332H

MAD0D0AXNG5

398.000.000
199 3 پل – 630A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN06D306H

M2D2D2AXAG5

200 3 پل – 800A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN08D308H

M2D2D2AXAG5

201 3 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN10D310H

M2D2D2AXAG5

202 3 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN13D313H

M2D2D2AXAG5

203 3 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN16D316H

M2D2D2AXAG5

204 3 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS20E320H

M2D2D2AXAG5

205 3 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS25E325H

M2D2D2AXAG5

206 3 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS32E332H

M2D2D2AXAG5

207 3 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS40E340H

M2D2D2AXAG5

208 3 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS50F350H

M2D2D2AXAG5

209 3 پل – 6300A – 120KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS63G363H

M2D2D2AXAG5

6.900.000
210 3 پل – 1000A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN10D310A

M2D2D2AXAG6AL

6.900.000
211 3 پل – 1250A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN13D313A

M2D2D2AXAG6AL

6.900.000
212 3 پل – 1600A – 65KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AN16D316A

M2D2D2AXAG6AL

6.900.000
213 3 پل – 2000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS20E320A

M2D2D2AXAG6AL

28.500.000
214 3 پل – 2500A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS25E325A

M2D2D2AXAG6AL

28.500.000
215 3 پل – 3200A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS32E332A

M2D2D2AXAG6AL

9.503.000
216 3 پل – 4000A – 85KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS40E340A

M2D2D2AXAG6AL

9.503.000
217 3 پل – 5000A – 100KA –همراه با بوبین قطع، وصل، موتور DC/250VAC/200 و رله حفاظتی AS50F350A

M2D2D2AXAG6AL

9.503.000
218 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – وصل بویین CC (100~130V AC/DC) 3.563.000
219 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – وصل بوبین CC (200~250V AC/DC) 3.563.000
220 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – قطع بویین SHT1 (100~130V AC/DC) 11.403.000
221 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – قطع بویین SHT1 (200~250V AC/DC) 21.381.000
222 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – موتور M (100~130V AC/DC) 42.761.000
223 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – موتور M (200~250V AC/DC) 2.950.000
224 6300 الی 630 کلیدهای برای – 100/130VAC/DC – ولتاژ کاهش رله UVT (100~130V AC/DC) 2.950.000
225 6300 الی 630 کلیدهای برای – 200/250VAC/DC – ولتاژ کاهش رله UVT (200~250V AC/DC) 42.761.000
226 6300 الی 630 کلیدهای برای( – ثانیه 3 تا 0/5( هوایی کلید ولتاژ آندر رله قطع دهنده تاخیر UDC (200~250V AC/DC) 49.888.000
227 6300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 3 و باز 3 – کمکی کنتاکت AX (3NO + 3NC) 59.391.000
228 6300 الی 630 کلیدهای برای – بسته 5 و باز 5 – کمکی کنتاکت BX (5NO + 5NC) 83.147.000
229 کنتاکت خطا )آالرم( به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای 630 الی 6 MRB + AL 993.000
230 6300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 4 – قرارگیری وضعیت کنتاکت Position Switch 4C 1.108.000
231 6300 الی 630 کلیدهای برای – کنتاکت 8 – قرارگیری وضعیت کنتاکت Position Switch 8C 1.138.000
232 6300 الی 630 کلیدهای برای – فیکس کلیدهای برای – دور قاب DF (For ACB Fixed type) 1.527.000
233 6300 الی 630 کلیدهای برای – کشویی کلیدهای برای – دور قاب DF (For ACB Draw-out) 1.662.000
234 رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6 NG5 2.409.000
235 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6 AG5 3.540.000
236 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای 630 الی 6 AG6 5.806.000
237 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای 630 الی 6 AC6 6.032.000
238 AC3 – 220VAC بوبین – باز کمکی کنتاکت یک – 3KW – 6A MC-6a-AC220 6.362.000
239 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 4KW – 9A MC-9b-AC220 6.780.000
240 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 5/5KW – 12A MC-12b-AC220 8.940.000
241 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 7/5KW – 18A MC-18b-AC220 10.482.000
242 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت یک – 11KW –22A MC-22b-AC220 11.800.000
243 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 15KW – 32A MC-32a-AC220 13.300.000
244 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 18/5KW – 40A MC-40a-AC220 14.618.000
245 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 22KW – 50A MC-50a-AC220 17.878.000
246 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 30KW – 65A MC-65a-AC220 20.962.000
247 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 37KW – 75A MC-75a-AC220 23.673.000
248 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 45KW – 85A MC-85a-AC220 26.972.000
249 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 55KW – 100A MC-100a-AC220 38.840.000
250 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130A MC-130a-AC220 61.500.000
251 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 60KW – 130A MC-130a 100~240AC/DC 73.360.000
252 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150A MC-150a-AC220 78.602.000
253 AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 75KW – 150A MC-150a 100~240AC/DC 1.679.000
254 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 90KW – 185A MC-185a 100~240AC/DC 1.930.000
255 AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 132KW – 225A MC-225a 100~240AC/DC 2.460.000
256 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 147KW – 265A MC-265a 100~240AC/DC 2.657.000
257 AC3 -100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 160KW – 330A MC-330a 100~240AC/DC 3.097.000
258 AC3 – 100/240VAC/DC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 200KW – 400A MC-400a 100~240AC/DC 4.272.000
259 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 265KW – 500A MC-500a-AC220 6.437.000
260 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 330KW – 630A MC-630a-AC220 9.659.000
261 AC3 – 220VAC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت دو – 440KW – 800A MC-800a-AC220 9.961.000
262 AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –4KW – 9A MC-9b-DC24,110-50 10.263.000
263 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –5/5KW – 12A MC-12b-DC110-50 1.435.000
264 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –7/5KW – 18A MC-18b-DC110-50 1.435.000
265 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –11KW –22A MC-22b-DC110-50 1.435.000
266 AC3 – 24، 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –15KW – 32A MC-32a-DC24,110-50 1.435.000
267 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –18/5KW – 40A MC-40a-DC110-50 1.435.000
268 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –22KW – 50A MC-50a-DC110-50 1.435.000
269 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –30KW – 65A MC-65a-DC110-50 1.630.000
270 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –37KW – 75A MC-75a-DC110-50 1.630.000
271 AC3 – 110VDC بوبین – بسته و باز کمکی کنتاکت –45KW – 85A MC-85a-DC110-50 1.630.000
272 آمپر 6 کنتاکتور برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیم MT-12/3H – 0.4~0.63 1.630.000
273 آمپر 6 کنتاکتور برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیم MT-12/3H – 0.63~1 1.630.000
274 آمپر 6 کنتاکتور برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیم MT-12/3H – 1~1.6 1.630.000
275 ر 6 کنتاکتور برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیم MT-12/3H – 1.6~2.5 1.630.000
276 آمپر 6 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیم MT-12/3H – 2.5~4 1.630.000
277 آمپر 6 کنتاکتور برای – 6 تا 4 :جریان تنظیم MT-12/3H – 4~6 1.630.000
278 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 0/63 تا 0/4 :جریان تنظیم MT-32/3H – 0.4~0.63 1.630.000
279 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1 تا 0/63 :جریان تنظیم MT-32/3H – 0.63~1 1.630.000
280 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 1/6 تا 1 :جریان تنظیم MT-32/3H – 1~1.6 1.630.000
281 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیم MT-32/3H – 1.6~2.5 1.630.000
282 آمپر 40 الی 9 کنتاکتور برای – 4 تا 2/5 :جریان تنظیم MT-32/3H – 2.5~4 1.630.000
283 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 6 تا 4 :جریان تنظیم MT-32/3H – 4~6 1.630.000
284 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 8 تا 5 :جریان تنظیم MT-32/3H – 5~8 3.183.000
285 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 9 تا 6 :جریان تنظیم MT-32/3H – 6~9 3.183.000
286 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 10 تا 7 :جریان تنظیم MT-32/3H – 7~10 3.183.000
287 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 13 تا 9 :جریان تنظیم MT-32/3H – 9~13 3.183.000
288 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 18 تا 12 :جریان تنظیم MT-32/3H – 9~13 3.183.000
289 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 22 تا 16 :جریان تنظیم MT-32/3H – 12~18 4.694.000
290 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیم MT-32/3H – 16~22 4.694.000
291 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 32 تا 22 :جریان تنظیم DMP60 T 220 2a1b 4.694.000
292 آمپر 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم DMP06 TI 220 2a1b 4.694.000
293 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 25 تا 18 :جریان تنظیم DMP60 TI 220 2a1b 4.694.000
294 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 36 تا 24 :جریان تنظیم IMPC NO 110/220 4.694.000
295 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم IMPC M485 110/220 9.327.000
296 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم 1m C 9.327.000
297 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم 5m.1 C 9.327.000
298 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 40 تا 28 :جریان تنظیم 2m C 9.327.000
299 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 50 تا 34 :جریان تنظیم 2m C 9.327.000
300 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 65 تا 45 :جریان تنظیم MT-32/3H – 18~25 9.581.000
301 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیم MT-32/3H – 22~32 9.581.000
302 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 95 تا 70 :جریان تنظیم MT-32/3H – 28~40 9.581.000
303 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 100 تا 80 :جریان تنظیم MT-63/3H – 18~25 9.581.000
304 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 75 تا 54 :جریان تنظیم MT-63/3H – 24~36 9.581.000
305 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 85 تا 63 :جریان تنظیم MT-63/3H – 28~40 20.915.000
306 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 105 تا 80 :جریان تنظیم MT-63/3H – 34~50 20.915.000
307 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 130 تا 95 :جریان تنظیم MT-63/3H – 45~65 20.915.000
308 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 150 تا 110 :جریان تنظیم MT-95/3H – 28~40 33.724.000
309 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100 تا 65 :جریان تنظیم MT-95/3H – 45~65 33.724.000
310 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 125 تا 85 :جریان تنظیم MT-95/3H – 63~85 627.000
311 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 160 تا 100 :جریان تنظیم MT-95/3H – 70~95 627.000
312 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 185 تا 120 :جریان تنظیم MT-95/3H – 80~100 725.000
313 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیم MT-150/3H – 54~75 965.000
314 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 240 تا 160 :جریان تنظیم MT-150/3H – 63~85 4.894.000
315 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 330 تا 200 :جریان تنظیم MT-150/3H – 80~105 5.329.000
316 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 400 تا 260 :جریان تنظیم MT-150/3H – 95~130 6.754.000
317 آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 300 تا 200 :جریان تنظیم MT-150/3H – 110~150 11.954.000
318 آمپر 800 الی 400 کنتاکتورهای برای – 800 تا 520 :جریان تنظیم MT-225/3H – 65~100 15.940.000
319 آمپر 22 الی 6 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بوبین MT-225/3H – 85~125 611.000
320 آمپر 40 الی 32 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-225/3H – 100~160 287.000
321 آمپر 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-225/3H – 120~185 287.000
322 آمپر 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-225/3H – 160~240 287.000
323 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 380 / 220 / 110 / 48 / 24 VAC :ولتاژهای – بویین MT-400/3H – 160~240 523.000
324 آمپر 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-400/3H – 200~330 523.000
325 آمپر 225 الی 185 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-400/3H – 260~400 523.000
326 آمپر 400 الی 265 کنتاکتورهای برای – 100/240VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-800/3H – 200~300 392.000
327 آمپر 800 الی 500 کنتاکتورهای برای – 110/220VAC/DC :متغیر ولتاژ – بویین MT-800/3H – 520~800 3.321.000
328 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 6.450.000
329 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 6.450.000
330 کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 9.963.000
331 کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 9.963.000
332 کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC 14.239.000
333 کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 100~240 V AC/DC 14.239.000
334 کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای 6 الی 150 Coil: 100~240 V AC/DC 14.239.000
335 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای 185 الی 800 Coil: 100~240 V AC/DC 1.176.000
336 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 Coil: 110~220 V AC/DC 1.568.000
337 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 130 ) 1NC+1NO (1–UA 1.663.000
338 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 150 ) 1NC+1NO (2–UA 132.000
339 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 185 ) 2NO (2–UA 627.000
340 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 225 ) 2NC (2–U 706.000
341 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 265 ) 2NC+2NO (4–UA 632.000
342 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 330 4NC (4–UA 397.000
343 پالتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور 400 4NO (4–UA 1.258.000
344 40 الی 9 کنتاکتورهای برای – کیلووار 3/33 الی 7/9 – خازنی سوئیچینگ واحد ) 1NC+1NO (100–AU 354.000
345 65 الی 50 کنتاکتورهای برای – کیلووار 46 الی 40 – خازنی سوئیچینگ واحد Contact Fixed 6 + Moving 3 485.000
346 100 الی 75 کنتاکتورهای برای – کیلووار 62 الی 50 – خازنی سوئیچینگ واحد Contact Fixed 6 + Moving 3 653.000
347 درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 6 الی Contact Fixed 6 + Moving 3 1.086.000
348 درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 185 الی 225 Contact Fixed 6 + Moving 3 3.850.000
349 درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای 265 الی 400 Contact Fixed 6 + Moving 3 2.896.000
350 150 الی 6 کنتاکتورهای برای – مکانیکی اینترالک Contact Fixed 6 + Moving 3 2.896.000
351 150 الی 6 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربه Contact Fixed 6 + Moving 3 2.896.000
352 800 الی 185 کنتاکتورهای برای – 200/240 VAC – )ضربه ولتاژ ) ناگهانی ولتاژ گیر ضربه AC–9 2.896.000
353 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 9 الی 32 AC–50 2.896.000
354 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 40 الی 65 AC–75 2.896.000
355 پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای 75 الی 100 9–A 2.896.000
356 150 الی 130 کنتاکتورهای برای – ریل روی نصب – بیمتال پایه 220–A 2.896.000
357 سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل 60 سانتیمتری 400–A 2.896.000
358 1 تا 0/63 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل UR–02 2.896.000
359 1/6 تا 1 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل US-3 2.896.000
360 2/5 تا 1/6 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل AS-3 2.896.000
361 4 تا 2/5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل 32-UZ 6.790.000
362 6 تا 4 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل S/63-UZ 6.790.000
363 8 تا 5 :جریان تنظیم – 100 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل S/95-UZ 6.790.000
364 10 تا 6 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل UZ-150/S 12.888.000
365 13 تا 9 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل S/6R-UM 12.888.000
366 17 تا 11 :جریان تنظیم – 20 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 1 A 12.888.000
367 22 تا 14 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 1.6 A 1.269.000
368 26 تا 18 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 2.5 A 1.269.000
369 32 تا 22 :جریان تنظیم – 15 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 4 A 530.000
370 40 تا 28 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 6 A 808.000
371 50 تا 34 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 8 A 853.000
372 63 تا 45 :جریان تنظیم – 25 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 10 A 920.000
373 75 تا 55 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 13 A 1.245.000
374 90 تا 70 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 17 A 1.337.000
375 100 تا 80 :جریان تنظیم – 50 KA – )استاندارد قطع قدرت )S مدل MMS–32S 22 A 1.428.000
376 100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – شنت بویین MMS–32S 26 A 442.000
377 100 الی 0/63 حرارتی کلید برای – بغل از نصب – 220VAC/DC – )آندر )ولتاژ افت رله MMS–32S 32 A 503.000
378 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100 MMS–63S 40 A 18.625.000
379 کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 100 MMS–63S 50 A 18.625.000
380 کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63/0 الی 32 MMS–63S 63 A 19.456.000
381 کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی 63 الی 100 MMS–100S 75 A 19.456.000
382 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 63/0 الی 3 MMS–100S 90 A 18.530.000
383 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 40 الی 63 MMS–100S 100 A 24.231.000
384 دستگیره گردان – با محور 315 میلی متر – برای کلید حرارتی 75 الی 100 RS 220V AC 1.877.000
385 رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 63/0الی 32 RU 220V AC 2.019.000
386 رابط نصب )بین کلید حرارتی و کنتاکتور( – برای کلید حرارتی 40 الی 63 ) 1NC+1NO (F 2.114.000
387

دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

) 1NC+1NO (L
388

دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)

32AF) 1NC+1NO (L
389

دیجیتال – تنظیمات جریان: 6 تا 0.5 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)

100AF/63) 1NC+1NO (L
390

دیجیتال – تنظیمات جریان: 60 تا 5A – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان، قطع

فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه)

32 M
391

هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها ( اضافه جریان،

قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه،

خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)

63 M
392

هوشمند – تنظیمات جریان: 5A/0 تا 100 – نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها )اضافه جریان،

قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه،

خطای زمین، افت ولتاژ و جریان( پورت  RS485  – MODBUS

100 M
393 کابل 1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند 32SA-D
394 کابل 5/1 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند 63A-D
395 کابل 2 متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند DMP06 T 220 2a1b

کلمات کلیدی : نمایندگی LS  در لاله زار , لیست قیمت کنتاکتور LS , کاتالوگ کنتاکتور LS , لیست قیمت کلید اتوماتیک LS , لیست قیمت کنتاکتور ال اس , نمایندگی رسمی LS

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی