لیست قیمت صنایع روشنایی سپهر صنعت آداک

لیست قیمت صنایع روشنایی سپهر صنعت آداک

لیست قیمت صنایع روشنایی سپهر صنعت آداک

لیست قیمت صنایع روشنایی سپهر صنعت آداک

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

رنگ محصول

سایز محصول

تعداد در کارتن

قیمت مصرف کننده (ریال)

1وال واشر 3 واتسفید/آفتاب/انبه12CM50230.000
2وال واشر 3 واتقرمز/آبی/سبز12CM50350.000
3وال واشر 3 واتصورتی/بنفش12CM50360.000
4وال واشر 4 واتسفید/آفتاب/انبه14/5CM50400.000
5وال واشر 4 واتقرمز/آبی/سبز14/5CM50430.000
6وال واشر 4 واتصورتی/بنفش14/5CM50440.000
7وال واشر 6 واتسفید/آفتاب/انبه19CM50500.000
8وال واشر 6 واتقرمز/آبی/سبز19CM50550.000
9وال واشر 6 واتصورتی/بنفش19CM50570.000
10وال واشر 6 واتبرق 12 و 24 RGB19CM50570.000
11وال واشر 6 واتبرق 220 RGB19CM50870.000
12وال واشر 6 واتمولتی برق 12 و 2419CM50900.000
13وال واشر 6 واتمولتی برق 22019CM501.700.000
14وال واشر 9 واتسفید/آفتاب/انبه40CM25750.000
15وال واشر 9 واتقرمز/آبی/سبز40CM25800.000
16وال واشر 9 واتصورتی/بنفش40CM25830.000
17وال واشر 9 واتبرق 12 و 24 RGB40CM25810.000
18وال واشر 9 واتبرق 220 RGB40CM251.100.000
19وال واشر 9 واتمولتی برق 12 و 2440CM251.300.000
20وال واشر 9 واتمولتی برق 22040CM252.150.000
21وال واشر 10 واتسفید/آفتاب/انبه40CM25770.000
22وال واشر 10 واتقرمز/آبی/سبز40CM25830.000
23وال واشر 10 واتصورتی/بنفش40CM25860.000
24وال واشر 10 واتبرق 12 و 24 RGB40CM25840.000
25وال واشر 10 واتبرق 220 RGB40CM251.300.000
26وال واشر 10 واتمولتی برق 12 و 2440CM251.440.000
27وال واشر 10 واتمولتی برق 22040CM252.200.000
28وال واشر 12 واتسفید/آفتاب/انبه50CM12880.000
29وال واشر 12 واتقرمز/آبی/سبز50CM12950.000
30وال واشر 12 واتصورتی/بنفش50CM12990.000
31وال واشر 12 واتبرق 12 و 24 RGB50CM12970.000
32وال واشر 12 واتبرق 220 RGB50CM121.450.000
33وال واشر 12 واتمولتی برق 12 و 2450CM121.700.000
34وال واشر 12 واتمولتی برق 22050CM122.400.000
35وال واشر 12 واتسفید/آفتاب/انبه100CM101.200.000
36وال واشر 12 واتقرمز/آبی/سبز100CM101.250.000
37وال واشر 12 واتصورتی/بنفش100CM101.300.000
38وال واشر 12 واتبرق 12 و 24 RGB100CM101.250.000
39وال واشر 12 واتبرق 220 RGB100CM101.700.000
40وال واشر 12 واتمولتی برق 12 و 24100CM101.950.000
41وال واشر 12 واتمولتی برق 220100CM102.650.000
42وال واشر 18 واتسفید/آفتاب/انبه75CM61.370.000
43وال واشر 18 واتقرمز/آبی/سبز75CM61.480.000
44وال واشر 18 واتصورتی/بنفش75CM61.550.000
45وال واشر 18 واتبرق 12 و 24 RGB75CM61.390.000
46وال واشر 18 واتبرق 220 RGB75CM61.900.000
47وال واشر 18 واتمولتی برق 12 و 2475CM62.470.000
48وال واشر 18 واتمولتی برق 22075CM63.750.000
49وال واشر 24 واتسفید/آفتاب/انبه100CM101.750.000
50وال واشر 24 واتقرمز/آبی/سبز100CM101.850.000
51وال واشر 24 واتصورتی/بنفش100CM101.950.000
52وال واشر 24 واتبرق 12 و 24 RGB100CM101.700.000
53وال واشر 24 واتبرق 220 RGB100CM102.130.000
54وال واشر 24 واتمولتی برق 12 و 24100CM103.400.000
55وال واشر 24 واتمولتی برق 220100CM104.500.000
56وال واشر 36 واتسفید/آفتاب/انبه100CM102.350.000
57وال واشر 36 واتقرمز/آبی/سبز100CM102.550.000
58وال واشر 36 واتصورتی/بنفش100CM102.650.000
59وال واشر 36 واتبرق 12 و 24 RGB100CM102.160.000
60وال واشر 36 واتبرق 220 RGB100CM102.700.000
61وال واشر 36 واتمولتی برق 12 و 24100CM104.500.000
62وال واشر 36 واتمولتی برق 220100CM106.600.000
63وال واشر 36 واتسفید/آفتاب/انبه150CM62.650.000
64وال واشر 36 واتقرمز/آبی/سبز150CM62.850.000
65وال واشر 36 واتصورتی/بنفش150CM62.950.000
66وال واشر 36 واتبرق 12 و 24 RGB150CM62.410.000
67وال واشر 36 واتبرق 220 RGB150CM62.950.000
68وال واشر 36 واتمولتی برق 12 و 24150CM65.300.000
69وال واشر 36 واتمولتی برق 220150CM67.300.000
70وال واشر 48 واتسفید/آفتاب/انبه200CM63.300.000
71وال واشر 48 واتقرمز/آبی/سبز200CM63.600.000
72وال واشر 48 واتصورتی/بنفش200CM63.750.000
73وال واشر 48 واتبرق 12 و 24 RGB200CM63.170.000
74وال واشر 48 واتبرق 220 RGB200CM64.100.000
75وال واشر 48 واتمولتی برق 12 و 24200CM66.400.000
76وال واشر 48 واتمولتی برق 220200CM68.950.000
77وال واشر 54 واتسفید/آفتاب/انبه300CM64.650.000
78وال واشر 54 واتقرمز/آبی/سبز300CM64.950.000
79وال واشر 54 واتصورتی/بنفش300CM65.150.000
80وال واشر 54 واتبرق 12 و 24 RGB300CM63.870.000
81وال واشر 54 واتبرق 220 RGB300CM64.900.000
82وال واشر 54 واتمولتی برق 12 و 24300CM67.500.000
83وال واشر 54 واتمولتی برق 220300CM610.750.000
84وال واشر 72 واتسفید/آفتاب/انبه300CM65.150.000
85وال واشر 72 واتقرمز/آبی/سبز300CM65.550.000
86وال واشر 72 واتصورتی/بنفش300CM65.800.000
87وال واشر 72 واتبرق 12 و 24 RGB300CM64.650.000
88وال واشر 72 واتبرق 220 RGB300CM66.150.000
89وال واشر 72 واتمولتی برق 12 و 24300CM69.000.000
90وال واشر 72 واتمولتی برق 220300CM613.450.000
91لایت بار پهن یک ردیفه 24 واتسفید/آفتابییک متریک وات :2.400.000
سه وات :3.000.000
92لایت بار پهن یک ردیفه 36 واتسفید/آفتابییک متریک وات :2.950.000
سه وات :3.900.000
93لایت بار پهن یک ردیفه 48 واتسفید/آفتابییک متریک وات :4.150.000
سه وات :5.700.000
94لایت بار پهن یک ردیفه 72 واتسفید/آفتابییک متریک وات :5.700.000
سه وات :8.000.000