لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

ردیفشرح کالا( مشخصات)سایزقیمت محصول (ریال)
1کابل افشان0.75*2 متری 24.950

2

کابل افشان1*231.018 متری
3کابل افشان1.5*241.443 متری
4

کابل افشان

2.5*2

66.474 متری

5

کابل افشان

4*2

68.736 متری

6

کابل افشان6*2140.717 متری
7کابل افشان10*2240.731 متری

8

کابل افشان16*2376.600 متری
9کابل افشان.0.75*333.360 متری

10

کابل افشان1*341.907 متری
11کابل افشان1.5*357.777 متری

12

کابل افشان2.5*394.791 متری
13کابل افشان4*3142.137 متری

14

کابل افشان6*3204.347 متری
15کابل افشان10*3350.661 متری

16

کابل افشان16*3525.382 متری
17کابل افشان25*3822.018 متری

18

کابل افشان35*31.102.929 متری
19کابل افشان50*31.569.271 متری

20

کابل افشان70*32.307.407 متری
21کابل افشان95*33.210.748 متری

22

کابل افشان0.75*443.089 متری
23کابل افشان1*453.533 متری

24

کابل افشان1.5*476.439 متری
25کابل افشان2.5*4122.686 متری

26

کابل افشان4*4187.172 متری
27کابل افشان6*4270.119 متری

28

کابل افشان10*4458.109 متری
29کابل افشان16*4697.189 متری

30

کابل افشان0.75*551.202 متری
31کابل افشان1*567.336 متری

32

کابل افشان1.5*593.376 متری
33کابل افشان2.5*5151.935 متری

34

کابل افشان4*5231.717 متری
35کابل افشان6*5231.542 متری

36

کابل افشان10*5573.723 متری
37کابل افشان16*5866.349 متری

38

کابل افشان25*51.346.814 متری
39کابل افشان35*51.879.616 متری

40

 کابل افشان1*794.980 متری
41کابل افشان0.75*7142.967 متری

42

کابل افشان2.5*7227.695 متری
43کابل افشان0.5*219.295 متری

44

سیم افشان0.5*16.609 متری
45سیم افشان0.75*19.327 متری

46

سیم افشان1*112.089 متری
47سیم افشان1.5*115.673 متری

48

سیم افشان2.5*125.828 متری
49سیم افشان4*141.771 متری

50

سیم افشان6*161.570 متری
51سیم افشان10*116*1105.194 متری

52

سیم افشان25*1164.304 متری
53سیم افشان35*1252.672 متری

54

سیم افشان50*1354.763 متری
55سیم افشان70*1494.798 متری

56

سیم افشان95*1712.273 متری
57سیم افشان120*1949.639 متری

58

سیم افشان1.5*11.218.800 متری
59سیم مفتول2.5*118.436 متری

60

سیم مفتول2.5*128.888 متری
61سیم مفتول4*145.974 متری

62

سیم مفتول6*1109.415 متری
63سیم مفتول10*1169.780 متری

64

سیم مفتول16*1276.284 متری
65سیم مفتول25*1273.367 متری

66

سیم مفتول35*1508.507 متری
67سیم مفتول50*1741.794 متری

68

سیم مفتول70*1998.588 متری
69سیم مفتول95*11.272.372 متری

70

سیم مفتول120*113.435 متری
71سیم نایلونی0.5*218.856 متری

72

سیم نایلونی0.75*224.526 متری
73سیم نایلونی1*233.637 متری

74

سیم نایلونی1.5*254.489متری
75سیم نایلونی2.5*252.295 متری

76

سیم کولری1*475.146 متری
77سیم کولری1.5*466.006 متری

78

سیم کولری1*556.348 متری