لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق
لیست قیمت شرکت کاویان سیم بیهق

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

آخرین به روز رسانی : 1399/04/04

ردیف شرح کالا( مشخصات) سایز قیمت هر متر (ریال)
1 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*2 33,175

2

کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*2 41,082
3 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*2 57,613
4

کابل افشان کاویان سیم بیهق

2.5*2

89,907

5

کابل افشان کاویان سیم بیهق

4*2

139,164

6

کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*2 191,577
7 کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*2 332,473

8

کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*2 510,584
9 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*3 46,360

10

کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*3 56,602
11 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*3 77,991

12

کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*3 130,033
13 کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*3 194,384

14

کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*3 281,473
15 کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*3 483,057

16

کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*3 713,183
17 کابل افشان کاویان سیم بیهق 25*3 1,173,106

18

کابل افشان کاویان سیم بیهق 35*3 1,488,174
19 کابل افشان کاویان سیم بیهق 50*3 2,115,851

20

کابل افشان کاویان سیم بیهق 70*3 3,106,908
21 کابل افشان کاویان سیم بیهق 95*3 4,320,238

22

کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*4 59,227
23 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*4 72,778

24

کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*4 102,980
25 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*4 166,449

26

کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*4 256,449
27 کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*4 368,465

28

کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*4 621,658
29 کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*4 958,224

30

کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.75*5 70,650
31 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*5 91,572

32

کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*5 128,492
33 کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*5 211,748

34

کابل افشان کاویان سیم بیهق 4*5 313,429
35 کابل افشان کاویان سیم بیهق 6*5 456,066

36

کابل افشان کاویان سیم بیهق 10*5 778,0282
37 کابل افشان کاویان سیم بیهق 16*5 1,190,075

38

کابل افشان کاویان سیم بیهق 25*5 1,834,240
39 کابل افشان کاویان سیم بیهق 35*5 2,576,697

40

کابل افشان کاویان سیم بیهق 1*7 129,264
41 کابل افشان کاویان سیم بیهق 1.5*7 194,302

42

کابل افشان کاویان سیم بیهق 2.5*7 308,401
43 کابل افشان کاویان سیم بیهق 0.5*2 25,407

44

سیم افشان کاویان سیم بیهق
0.5*1 8,543
45 سیم افشان کاویان سیم بیهق
0.75*1 12,546

46

سیم افشان کاویان سیم بیهق
1*1 16,124
47 سیم افشان کاویان سیم بیهق
1.5*1 21,559

48

سیم افشان کاویان سیم بیهق
2.5*1 33,751
49 سیم افشان کاویان سیم بیهق
4*1 54,976

50

سیم افشان کاویان سیم بیهق
6*1 82,413
51 سیم افشان کاویان سیم بیهق
10*1 141,141

52

سیم افشان کاویان سیم بیهق
25*1 365,522
53 سیم افشان کاویان سیم بیهق
35*1 489,412

54

سیم افشان کاویان سیم بیهق
50*1 682,830
55 سیم افشان کاویان سیم بیهق
70*1 1,000,034

56

سیم افشان کاویان سیم بیهق
95*1 1,376,688
57 سیم افشان کاویان سیم بیهق
120*1 1,723,956

58

سیم افشان کاویان سیم بیهق
16*1 220,440
59 سیم مفتول کاویان سیم بیهق
1.5*1 24,415

60

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
2.5*1 38,229
61 سیم مفتول کاویان سیم بیهق
4*1 60,826

62

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
6*1 87,239
63 سیم مفتول کاویان سیم بیهق
10*1 144,601

64

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
16*1 236,400
65 سیم مفتول کاویان سیم بیهق
25*1 375,014

66

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
35*1 509,863
67 سیم مفتول کاویان سیم بیهق
50*1 681,776

68

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
70*1 988,766
69 سیم مفتول کاویان سیم بیهق
95*1 1,365,642

70

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
120*1 1,680,555
71 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
0.5*2 18,094

72

سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
0.75*2 26,435
73 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
1*2 32,468

74

سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
1.5*2 44,840
75 سیم نایلونی کاویان سیم بیهق
2.5*2 72,270

76

سیم کولری کاویان سیم بیهق
1*4 69,864
77 سیم کولری کاویان سیم بیهق
1.5*4 100,343

78

سیم کولری کاویان سیم بیهق
1*5 88,350

79

سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
25*1 299,522

80

سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
35*1 395,390

81

سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
50*1 558,458

82

سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
70*1 806,608

83

سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
95*1 1,105,415

84

سیم افشان دو روکش کاویان سیم بیهق
120*1 1,364,601

85

سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
25*1 308,826

86

سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
35*1 418,002

87

سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
50*1 552,711

88

سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
70*1 788,032

89

سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
95*1 1,086,185

90

سیم مفتول دو روکش کاویان سیم بیهق
120*1 1,401,514

91

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
25*3 871,772

92

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
35*3 1,215,217

93

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
50*3 1,720,548

94

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
70*3 2,402,055

95

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
95*3 3,151,879

96

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
25+16*3 1,083,952

97

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
35+16*3 1,419,569

98

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
50+25*3 1,903,516

99

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
70+35*3 2,859,479

100

سیم افشان فیلردار کاویان سیم بیهق
95+50*3 3,642,243

101

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
25+16*3 1,110,374

102

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
35+16*3 1,459,096

103

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
50+25*3 1,968,753

104

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
70+35*3 2,833,408

105

سیم مفتول کاویان سیم بیهق
95+50*3 3,835,052

106

سیم جوش کاویان سیم بیهق
(12)16 237,059

107

سیم جوش کاویان سیم بیهق
(14)25 303,280

108

سیم جوش کاویان سیم بیهق
(16)35 450,073

109

سیم جوش کاویان سیم بیهق
(25)50 606,353

110

سیم جوش کاویان سیم بیهق
(35)70 849,265

111

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*2 60,086

112

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*2 85,924

113

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*2 124,283

114

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*2 176,440

115

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*2 269,448

116

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*2 435,233

117

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*2 659,782

118

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*2 882,107

119

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*3 83,214

120

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*3 115,021

121

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*3 176,823

122

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*3 234,501

123

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*3 392,344

124

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*3 620,027

125

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*3 945,822

126

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*3 1,281,488

127

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
50*3 1,700,045

128

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
70*3 2,453,647

129

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
95*3 3,385,501

130

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*4 103,425

131

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*4 150,836

132

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*4 220,040

133

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*4 313,421

134

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*4 509,949

135

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*4 807,153

136

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*4 1,241,563

137

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*4 1,668,622

138

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
1.5*5 122,653

139

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
2.5*5 178,511

140

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
4*5 275,551

141

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
6*5 385,601

142

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
10*5 637,165

143

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
16*5 995,785

144

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
25*5 1,532,761

145

کابل مفتول زمینی کاویان سیم بیهق
35*5 2,073,928

146

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*2 54,820

147

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*2 75,500

148

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*2 114,430

149

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*2 162,221

150

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*2 262,627

151

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*2 401,402

152

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*2 635,761

153

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*2 876,233

154

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*3 70,967

155

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*3 107,429

156

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*3 164,793

157

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*3 232,857

158

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*3 382,911

159

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*3 578,697

160

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*3 922,761

161

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*3 1,283,891

162

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
50*3 1,708,737

163

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
70*3 2,455,449

164

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
95*3 3,381,143

165

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*4 93,069

166

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*4 137,656

167

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*4 214,896

168

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*4 311,563

169

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*4 501,008

170

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*4 752,057

171

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*4 1,200,227

172

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*4 1,662,577

173

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
1.5*5 113,561

174

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
2.5*5 171,279

175

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
4*5 267,255

176

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
6*5 375,201

177

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
10*5 610,752

178

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
16*5 941,223

179

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
25*5 1,492,632

180

کابل مفتول هوایی کاویان سیم بیهق
35*5 2,081,246
0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی