لیست قیمت شرکت میکرو مکس

لیست قیمت شرکت میکرو مکس

لیست قیمت شرکت میکرو مکس

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)کد فروش

محافظ مولتی چهار خروجی آنالوگ M 4000 – MAX

24

538,000

102

محافظ مولتی چهار خروجی با کابل 4 متری M 4000 – MAX

24

558,000

104

محافظ چهار خروجی استاندارد (صوتی و تصویری) M4000X-A

24

558,000

106

محافظ چهار خروجی استاندارد (یخچال فریزری) M4000X-R 

24

558,000

108

محافظ سوپر دیجیتال شش خروج کابل دار 6L-DP

15

885,000

110

محافظ سوپر دیجیتال شش خروج کابل دار با کابل 4 متری 6L-DP

15

905,000

112

محافظ سوپر آنالوگ 6 خروج کابل دار 6L-AP

24

715,000

114

محافظ کولر گازی دیجیتال بدون کابل D-VP

60

885,000

116

محافظ کولر گازی دیجیتال بدون کابل D-VPX

60

885,000

118

محافظ کولر گازی سه شاخه ارت دار بدون کابل DVP-3PLN

50

1,060,000

120

محافظ کولر گازی آنالوگ بدون کابل A-VP

60

640,000

122

محافظ چهار خروجی دیجیتال مشکی کابل دار 4LCD

24

810,000

124

محافظ چهار خروجی آنالوگ مشکی کابل دار 4LCA

24

638,000

126

محافظ سه خروجی دیجیتال بدون کابل 3LD

60

770,000

128

محافظ سه خروجی آنالوگ بدون کابل 3LA

60

588,000

130

محافظ ترمینالی 30A (پا کنتوری) 1LD

50

935,000

132

محافظ سه شاخه ارت دار همراه با خروجی ترمینالی و دو شاخه کابل دار CSP-6600/30A

20

1,455,000

134