لیست قیمت شرکت صنایع الکتریکی پایا

لیست قیمت شرکت صنایع الکتریکی پایا

لیست قیمت شرکت صنایع الکتریکی پایا

ردیفتعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)شرح کالا( مشخصات)

1

240

50000

دو شاخه کلید دار چراغدار مهسا

2

650

21500

دو شاخه پرتو

3

320

24000

دو شاخه دسته دار

4

320

28000

دوشاخه ارت دار(چهارگوش ، چپقی)

5

320

32000

دو شاخه ارت دار فلت(جدید)

6

20

320000

پریز سه خانه کلید دار با کابل بلند

7

20

220000

پریز یه خانه کلید دار با کابل کوتاه

8

20

105000

پریز سه خانه بدون کابل

9

20

330000

پریز چهار خانه با کابل بلند

10

20

330000

پریز چهار خانه با کابل بلند

11

20

230000

پریز چهار خانه با کابل کوتاه

12

20

250000

پریز شش خانه کلید دار با کابل کوتاه

13

20

350000

پریز سه خانه کلید دار با کابل بلند

14

20

280000

پریز سه خانه کلید دار با کابل 3 متری

15

20

530000

محافظ الکترونیکی چهار خانه با کابل کوتاه

16

20

630000

محافظ الکترونیکی چهار خانه با کابل بلند

17

20

550000

محافظ الکترونیکی شش خانه با کابل کوتاه

18

20

650000

محافظ الکترونیکی شش خانه با کابل بلند

19

200

40000

پریز سیار نوید

20

160

38000

پریز سیار صنعتی

21

160

38000

دو شاخه سیار صنعتی

22

200

30000

دو شاخ دسته دار SLIM (جدید)

23

20

230000

پریز پنج خانه با کابل کوتاه

24

20

330000

پریز پنج خانه با کابل بلند

25

48

89000

پریز سه شاخه دو شاخه دار MEDIA (جدید)