لیست قیمت شرکت صنایع الکتریکی پایا

لیست قیمت شرکت صنایع الکتریکی پایا

لیست قیمت شرکت صنایع الکتریکی پایا

ردیف

تعداد در کارتن

قیمت محصول (ریال)

شرح کالا( مشخصات)

124050.000دو شاخه کلید دار چراغدار مهسا

2

65021.500دو شاخه پرتو
332024.000

دو شاخه دسته دار

432028.000دوشاخه ارت دار(چهارگوش ، چپقی)
532032.000دو شاخه ارت دار فلت(جدید)

6

20320.000پریز سه خانه کلید دار با کابل بلند
720220.000

پریز سه خانه کلید دار با کابل کوتاه

8

20105.000پریز سه خانه بدون کابل
920330.000

پریز چهار خانه با کابل بلند

10

20240.000پریز سه خانه با کابل 3 متری
1120230.000

پریز چهار خانه با کابل کوتاه

12

20250.000پریز شش خانه کلید دار با کابل کوتاه
1320350.000

پریز شش خانه کلید دار با کابل بلند

14

20280.000پریز شش خانه کلید دار با کابل 3 متری
1520530.000

محافظ الکترونیکی چهار خانه با کابل کوتاه

16

20630.000محافظ الکترونیکی چهار خانه با کابل بلند
1720550.000

محافظ الکترونیکی شش خانه با کابل کوتاه

18

20650.000محافظ الکترونیکی شش خانه با کابل بلند
1920040.000

پریز سیار نوید

20

16038.000پریز سیار صنعتی
2116038.000

دو شاخه سیار صنعتی

22

20030.000دو شاخ دسته دار SLIM (جدید)
2320230.000

پریز پنج خانه با کابل کوتاه

24

20330.000پریز پنج خانه با کابل بلند
254889.000

پریز سه خانه دو شاخه دار MEDIA (جدید)