لیست قیمت شرکت دمنده

لیست قیمت شرکت دمنده

 


لیست قیمت شرکت دمنده

شرح کالا( مشخصات)تعداد در کارتنقیمت محصول (ریال)ردیف

هواکش فلزی 12 سانت 2400 دور دمنده

10

250.000

1

هواکش فلزی 12 سانت 2400 دور دمنده

10

258.000

2

هواکش فلزی 15 سانت 2400 دور دمنده

10

289.000

3

هواکش فلزی 15 سانت 2800 دور دمنده

10

545.000

4

هواکش فلزی 20 سانت 1400 دور دمنده

10

545.000

5

هواکش فلزی 20 سانت 2800 دور دمنده

10

6.000.000

6

هواکش فلزی 20 سانت 2800 دور دمنده

10

600.000

7

هواکش فلزی 25 سانت 1400 دور دمنده

10

605.000

8

هواکش فلزی 25 سانت 2800 دور دمنده

10

654.000

9

هواکش فلزی 30 سانت 1400 دور دمنده

10

654.000

10

هواکش لوکس 15 سانت 2400 دور دمنده(VSL-15S2S)

10

347.000

11

هواکش لوکس 20 سانت 1400 دور دمنده (VSL-20C4S)

10

605.000

12

هواکش لوکس 20 سانت 2400 دور دمنده (VSL-20S2S)

10

450.000

13

هواکش لوکس 25 سانت 1400 دور دمنده (VSL-25C4S)

10

678.000

14

هواکش لوکس 30 سانت 1400 دور دمنده (VSG-30C4S)

10

755.000

15

هواکش لوله ای 10 سانت توربو 2000 دور دمنده (VPH-10S2S)

10

191.000

16

هواکش لوله ای 12 سانت توربو 2000 دور دمنده(VPH-12S2S)

10

204.000

17

هواکش لوله ای 15 سانت توربو ۲۰۰۰ دور دمنده (VPH-15S2S)

10

224.000

18

هواکش لوله ای 20 سانت توربو ۲۰۰۰ دور دمنده (VPL-20S2S)

10

180.000

19

هواکش لوله ای 8 سانت توربو 2400 دور دمنده(VPH-8S2S)

10

180.000

20