لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد
لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/04/04

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگاد حلقه 1,030,000
2 سیم افشان 1 * 1 پاسارگاد حلقه 1,320,000
3 سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگاد حلقه 1,860,000

4

سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

2,790,000

5

سیم افشان 4 * 1 پاسارگاد

حلقه

4,650,000

6

سیم افشان 6 * 1 پاسارگاد

حلقه

6,900,000

7

سیم افشان 10 * 1 پاسارگاد

حلقه

11,500,000

8

سیم افشان 16 * 1 پاسارگاد

متر

189,000

9

سیم افشان 25 * 1 پاسارگاد

متر

290,000

10

سیم افشان 35 * 1 پاسارگاد

متر

400,000

11

سیم افشان 50 * 1 پاسارگاد

متر

570,000

12

سیم افشان 70 * 1 پاسارگاد

متر

830,000

13

سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

1,870,000

14

سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

2,800,000

15

سیم ارت 4 * 1 پاسارگاد

حلقه

4,670,000

16

سیم ارت 6 * 1 پاسارگاد

حلقه

6,960,000

17

سیم ارت 10 * 1 پاسارگاد

حلقه

11,600,000

18

سیم ارت 16 * 1 پاسارگاد

متر

191,000

19

سیم ارت 25 * 1 پاسارگاد

متر

294,000

20

سیم ارت 35 * 1 پاسارگاد

متر

405,000

21

سیم ارت 50 * 1 پاسارگاد

متر

578,000

22

سیم ارت 70 * 1 پاسارگاد

متر

840,000

23

سیم ارت 95 * 1 پاسارگاد

متر

1,130,000

24

سیم ارت 120 * 1 پاسارگاد

متر

1,440,000

25

سیم بند تخت 0/5*2 پاسارگاد

حلقه

1,500,000

26

سیم بند تخت 0/75*2 پاسارگاد

حلقه

2,160,000

27

سیم بند تخت 1*2 پاسارگاد

حلقه

2,720,000

28

سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگاد

حلقه

3,780,000

29

سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگاد

حلقه

5,880,000

30

سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگاد

حلقه

2,350,000

31

سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

1,800,000

32

سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

2,800,000

33

سیم مفتول 4 * 1 پاسارگاد

حلقه

4,600,000

34

سیم مفتول 6 * 1 پاسارگاد

حلقه

7,200,000

35

سیم مفتول 10 * 1 پاسارگاد

حلقه

11,500,000

36

سیم مفتول 16 * 1 پاسارگاد

متر

195,000

37

سیم مفتول 25 * 1 پاسارگاد

متر

312,000

38

سیم مفتول 35 * 1 پاسارگاد

متر

422,000

39

کابل مفتول 16 * 1 پاسارگاد

متر

205,000

40

کابل مفتول 25 * 1 پاسارگاد

متر

322,000

41

کابل مفتول 35 * 1 پاسارگاد

متر

435,000

42

کابل مفتول 50 * 1 پاسارگاد

متر

630,000

43

کابل مفتول 70 * 1 پاسارگاد

متر

880,000

44

کابل مفتول 95 * 1 پاسارگاد

متر

1,250,000

45

کابل مفتول 120 * 1 پاسارگاد

متر

1,570,000

46

کابل مفتول 240 * 1 پاسارگاد

متر

3,080,000

47

کابل مفتول 300 * 1 پاسارگاد

متر

3,980,000

48

کابل کولری 1*4 پاسارگاد

حلقه

5,700,000

49

کابل کولری 1/5*4 پاسارگاد

حلقه

8,200,000

50

کابل کولری 1/5*5 پاسارگاد

حلقه

10,400,000

51

کابل افشان 95*1 پاسارگاد

متر

1,160,000

52

کابل افشان 120*1 پاسارگاد

متر

1,510,000

53

کابل افشان 150*1 پاسارگاد

متر

1,760,000

54

کابل افشان 185*1 پاسارگاد

متر

2,160,000

55

کابل افشان 240*1 پاسارگاد

متر

2,930,000

56

کابل افشان 300*1 پاسارگاد

متر

3,630,000

57

کابل افشان 0/75*2 پاسارگاد

متر

28,000

58

کابل افشان 1*2 پاسارگاد

متر

35,000

59

کابل افشان 1/5*2 پاسارگاد

متر

47,000

60

کابل افشان 2/5*2 پاسارگاد

متر

77,000

61

کابل افشان 4*2 پاسارگاد

متر

116,000

62

کابل افشان 6*2 پاسارگاد

متر

162,000

63

کابل افشان 10*2 پاسارگاد

متر

276,000

64

کابل افشان 16*2 پاسارگاد

متر

444,000

65

کابل افشان 0/75*3 پاسارگاد

متر

40,000

66

کابل افشان 1*3 پاسارگاد

متر

47,000

67

کابل افشان 1/5*3 پاسارگاد

متر

66,600

68

کابل افشان 2/5*3 پاسارگاد

متر

109,000

69

کابل افشان 4*3 پاسارگاد

متر

160,000

70

کابل افشان 6*3 پاسارگاد

متر

232,000

71

کابل افشان 10*3 پاسارگاد

متر

402,000

72

کابل افشان 16*3 پاسارگاد

متر

624,000

73

کابل افشان 25*3 پاسارگاد

متر

940,000

74

کابل افشان 16+25*3 پاسارگاد

متر

1,140,000

75

کابل افشان 35*3 پاسارگاد

متر

1,300,000

76

کابل افشان 16+35*3 پاسارگاد

متر

1,500,000

77

کابل افشان 50*3 پاسارگاد

متر

1,840,000

78

کابل افشان 25+50*3 پاسارگاد

متر

2,100,000

79

کابل افشان 70*3 پاسارگاد

متر

2,600,000

80

کابل افشان 35+70*3 پاسارگاد

متر

3,020,000

81

کابل افشان 95*3 پاسارگاد

متر

3,460,000

82

کابل افشان 50+95*3 پاسارگاد

متر

4,140,000

83

کابل افشان 0/75*4 پاسارگاد

متر

50,000

84

کابل افشان 1*4 پاسارگاد

متر

61,000

85

کابل افشان 1/5*4 پاسارگاد

متر

87,000

86

کابل افشان 2/5*4 پاسارگاد

متر

141,000

87

کابل افشان 4*4 پاسارگاد

متر

212,000

88

کابل افشان 6*4 پاسارگاد

متر

300,000

89

کابل افشان 10*4 پاسارگاد

متر

514,000

90

کابل افشان 16*4 پاسارگاد

متر

814,000

91

کابل افشان 25*4 پاسارگاد

متر

1,260,000

92

کابل افشان 35*4 پاسارگاد

متر

1,770,000

93

کابل افشان 1*5 پاسارگاد

متر

76,000

94

کابل افشان 1/5*5 پاسارگاد

متر

110,000

95

کابل افشان 2/5*5 پاسارگاد

متر

175,000

96

کابل افشان 4*5 پاسارگاد

متر

262,000

97

کابل افشان 6*5 پاسارگاد

متر

372,000

98

کابل افشان 10*5 پاسارگاد

متر

650,000

99

کابل افشان 16*5 پاسارگاد

متر

1,000,000

100

کابل افشان 25*5 پاسارگاد

متر

1,660,000

101

کابل افشان 35*5 پاسارگاد

متر

2,280,000

102

کابل افشان 1/5*7 پاسارگاد

متر

151,000

103

کابل افشان 2/5*7 پاسارگاد

متر

246,000

104

کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگاد

متر

61,000

105

کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگاد

متر

88,000

106

کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگاد

متر

124,000

107

کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگاد

متر

185,000

108

کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگاد

متر

290,000

109

کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگاد

متر

450,000

110

کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگاد

متر

81,000

111

کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگاد

متر

120,000

112

کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگاد

متر

170,000

113

کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگاد

متر

260,000

114

کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگاد

متر

410,000

115

کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگاد

متر

 

116

کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگاد

متر

1,140,000

117

کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگاد

متر

1,480,000

118

کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگاد

متر

100,000

119

کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگاد

متر

152,000

120

کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگاد

متر

223,000

121

کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگاد

متر

336,000

122

کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگاد

متر

540,000

123

کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگاد

متر

850,000

124

کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگاد

متر

1,310,000

124

کابل مفتول 35 *4 NYY پاسارگاد

متر

 

125

کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگاد

متر

190,000

126

کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگاد

متر

276,000

127

کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگاد

متر

420,000

128

کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگاد

متر

685,000

129

کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگاد

متر

1,060,000

130

کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگاد

متر

1,680,000

130

کابل مفتول 35 *5 NYY پاسارگاد

متر

2,280,000

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی