لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد

لیست-قیمت-سیم-و-کابل-پاسارگاد

       لیست-قیمت-سیم-و-کابل-پاسارگاد

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 0/75 * 1 پاسارگادحلقه730.000
2سیم افشان 1 * 1 پاسارگادحلقه950.000
3سیم افشان 1/5 * 1 پاسارگادحلقه1.320.000

4

سیم افشان 2/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

1.980.000

5

سیم افشان 4 * 1 پاسارگاد

حلقه

3.300.000

6

سیم افشان 6 * 1 پاسارگاد

حلقه

4.900.000

7

سیم افشان 10 * 1 پاسارگاد

حلقه

8.260.000

8

سیم افشان 16 * 1 پاسارگاد

متر

133.000

9

سیم افشان 25 * 1 پاسارگاد

متر

206.000

10

سیم افشان 35 * 1 پاسارگاد

متر

283.000

11

سیم افشان 50 * 1 پاسارگاد

متر

407.000

12

سیم افشان 70 * 1 پاسارگاد

متر

585.000

13

سیم ارت 1/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

1.330.000

14

سیم ارت 2/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

1.990.000

15

سیم ارت 4 * 1 پاسارگاد

حلقه

3.320.000

16

سیم ارت 6 * 1 پاسارگاد

حلقه

4.960.000

17

سیم ارت 10 * 1 پاسارگاد

حلقه

8.340.000

18

سیم ارت 16 * 1 پاسارگاد

متر

136.000

19

سیم ارت 25 * 1 پاسارگاد

متر

210.000

20

سیم ارت 35 * 1 پاسارگاد

متر

286.000

21

سیم ارت 50 * 1 پاسارگاد

متر

411.000

22

سیم ارت 70 * 1 پاسارگاد

متر

594.000

23

سیم ارت 95 * 1 پاسارگاد

متر

800.000

24

سیم ارت 120 * 1 پاسارگاد

متر

1.030.000

25

سیم بند تخت 50*2 پاسارگاد

حلقه

1.050.000

26

سیم بند تخت 75*2 پاسارگاد

حلقه

1.520.000

27

سیم بند تخت 1*2 پاسارگاد

حلقه

1.910.000

28

سیم بند تخت 1/5*2 پاسارگاد

حلقه

2.650.000

29

سیم بند تخت 2/5*2 پاسارگاد

حلقه

4.180.000

30

سیم کیسه ای 0/75 * 2 پاسارگاد

حلقه

1.650.000

31

سیم مفتول 1/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

1.250.000

32

سیم مفتول 2/5 * 1 پاسارگاد

حلقه

2.030.000

33

سیم مفتول 4 * 1 پاسارگاد

حلقه

3.230.000

34

سیم مفتول 6 * 1 پاسارگاد

حلقه

5.070.000

35

سیم مفتول 10 * 1 پاسارگاد

حلقه

8.260.000

36

سیم مفتول 16 * 1 پاسارگاد

متر

137.000

37

سیم مفتول 25 * 1 پاسارگاد

متر

219.000

38

سیم مفتول 35 * 1 پاسارگاد

متر

296.000

39

کابل مفتول 16 * 1 پاسارگاد

متر

144.000

40

کابل مفتول 25 * 1 پاسارگاد

متر

226.000

41

کابل مفتول 35 * 1 پاسارگاد

متر

305.000

42

کابل مفتول 50 * 1 پاسارگاد

متر

444.000

43

کابل مفتول 70 * 1 پاسارگاد

متر

617.000

44

کابل مفتول 95 * 1 پاسارگاد

متر

875.000

45

کابل مفتول 120 * 1 پاسارگاد

متر

1.100.000

46

کابل مفتول 240 * 1 پاسارگاد

متر

2.160.000

47

کابل مفتول 300 * 1 پاسارگاد

متر

2.790.000

48

کابل کولری 1*4 پاسارگاد

حلقه

3.970.000

49

کابل کولری 1/5*4 پاسارگاد

حلقه

5.700.000

50

کابل کولری 1/5*5 پاسارگاد

حلقه

7.200.000

51

کابل افشان 95*1 پاسارگاد

متر

830.000

52

کابل افشان 120*1 پاسارگاد

متر

1.060.000

53

کابل افشان 150*1 پاسارگاد

متر

1.240.000

54

کابل افشان 185*1 پاسارگاد

متر

1.520.000

55

کابل افشان 240*1 پاسارگاد

متر

2.050.000

56

کابل افشان 300*1 پاسارگاد

متر

2.550.000

57

کابل افشان 0/75*2 پاسارگاد

متر

19.700

58

کابل افشان 1*2 پاسارگاد

متر

24.000

59

کابل افشان 1/5*2 پاسارگاد

متر

33.000

60

کابل افشان 2/5*2 پاسارگاد

متر

53.400

61

کابل افشان 4*2 پاسارگاد

متر

81.200

62

کابل افشان 6*2 پاسارگاد

متر

114.000

63

کابل افشان 10*2 پاسارگاد

متر

193.000

64

کابل افشان 16*2 پاسارگاد

متر

310.000

65

کابل افشان 0/75*3 پاسارگاد

متر

28.000

66

کابل افشان 1*3 پاسارگاد

متر

33.000

67

کابل افشان 1/5*3 پاسارگاد

متر

46.500

68

کابل افشان 2/5*3 پاسارگاد

متر

77.000

69

کابل افشان 4*3 پاسارگاد

متر

112.000

70

کابل افشان 6*3 پاسارگاد

متر

162.000

71

کابل افشان 10*3 پاسارگاد

متر

280.000

72

کابل افشان 16*3 پاسارگاد

متر

430.000

73

کابل افشان 25*3 پاسارگاد

متر

660.000

74

کابل افشان 16+25*3 پاسارگاد

متر

800.000

75

کابل افشان 35*3 پاسارگاد

متر

910.000

76

کابل افشان 16+35*3 پاسارگاد

متر

1.050.000

77

کابل افشان 50*3 پاسارگاد

متر

1.290.000

78

کابل افشان 25+50*3 پاسارگاد

متر

1.480.000

79

کابل افشان 70*3 پاسارگاد

متر

1.820.000

80

کابل افشان 35+70*3 پاسارگاد

متر

2.120.000

81

کابل افشان 95*3 پاسارگاد

متر

2.420.000

82

کابل افشان 50+95*3 پاسارگاد

متر

2.900.000

83

کابل افشان 0/75*4 پاسارگاد

متر

35.000

84

کابل افشان 1*4 پاسارگاد

متر

43.000

85

کابل افشان 1/5*4 پاسارگاد

متر

60.600

86

کابل افشان 2/5*4 پاسارگاد

متر

99.000

87

کابل افشان 4*4 پاسارگاد

متر

150.000

88

کابل افشان 6*4 پاسارگاد

متر

210.500

89

کابل افشان 10*4 پاسارگاد

متر

360.000

90

کابل افشان 16*4 پاسارگاد

متر

570.000

91

کابل افشان 25*4 پاسارگاد

متر

880.000

92

کابل افشان 35*4 پاسارگاد

متر

1.250.000

93

کابل افشان 1*5 پاسارگاد

متر

53.000

94

کابل افشان 1/5*5 پاسارگاد

متر

75.500

95

کابل افشان 2/5*5 پاسارگاد

متر

123.000

96

کابل افشان 4*5 پاسارگاد

متر

184.000

97

کابل افشان 6*5 پاسارگاد

متر

260.000

98

کابل افشان 10*5 پاسارگاد

متر

455.000

99

کابل افشان 16*5 پاسارگاد

متر

690.000

100

کابل افشان 25*5 پاسارگاد

متر

1.160.000

101

کابل افشان 35*5 پاسارگاد

متر

1.600.000

102

کابل افشان 1/5*7 پاسارگاد

متر

106.000

103

کابل افشان 2/5*7 پاسارگاد

متر

172.000

104

کابل مفتول 1/5 *2 NYY پاسارگاد

متر

42.000

105

کابل مفتول 2/5 *2 NYY پاسارگاد

متر

60.000

106

کابل مفتول 4 *2 NYY پاسارگاد

متر

87.000

107

کابل مفتول 6 *2 NYY پاسارگاد

متر

128.000

108

کابل مفتول 10 *2 NYY پاسارگاد

متر

194.000

109

کابل مفتول 16 *2 NYY پاسارگاد

متر

300.000

110

کابل مفتول 1/5 *3 NYY پاسارگاد

متر

55.000

111

کابل مفتول 2/5 *3 NYY پاسارگاد

متر

80.000

112

کابل مفتول 4 *3 NYY پاسارگاد

متر

120.000

113

کابل مفتول 6 *3 NYY پاسارگاد

متر

175.000

114

کابل مفتول 10 *3 NYY پاسارگاد

متر

275.000

115

کابل مفتول 16 *3 NYY پاسارگاد

متر

440.000

116

کابل مفتول 16+25*3 NYY پاسارگاد

متر

795.000

117

کابل مفتول 16+35*3 NYY پاسارگاد

متر

1.030.000

118

کابل مفتول 1/5 *4 NYY پاسارگاد

متر

67.000

119

کابل مفتول 2/5 *4 NYY پاسارگاد

متر

101.000

120

کابل مفتول 4 *4 NYY پاسارگاد

متر

156.000

121

کابل مفتول 6 *4 NYY پاسارگاد

متر

223.000

122

کابل مفتول 10 *4 NYY پاسارگاد

متر

360.000

123

کابل مفتول 16 *4 NYY پاسارگاد

متر

575.000

124

کابل مفتول 25 *4 NYY پاسارگاد

متر

920.000

125

کابل مفتول 2/5 *5 NYY پاسارگاد

متر

125.000

126

کابل مفتول 4 *5 NYY پاسارگاد

متر

193.000

127

کابل مفتول 6 *5 NYY پاسارگاد

متر

280.000

128

کابل مفتول 10 *5 NYY پاسارگاد

متر

465.000

129

کابل مفتول 16 *5 NYY پاسارگاد

متر

720.000

130

کابل مفتول 25 *5 NYY پاسارگاد

متر

1.100.000