لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست-قیمت-سیم-و-کابل-سیمکو

    لیست-قیمت-سیم-و-کابل-سیمکو

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم 0/50 * 1 افشان سیمکومتر
2سیم 0/75 * 1 افشان سیمکومتر
3سیم 1 * 1 افشان سیمکومتر8.550

4

سیم 1/5 * 1 افشان سیمکو

متر

13.300

5

سیم 2/5 * 1 افشان سیمکو

متر

19.150

6

سیم 4 * 1 افشان سیمکو

متر

30.650

7

سیم 6 * 1 افشان سیمکو

متر

46.100

8

سیم 10 * 1 افشان سیمکو

متر

80.100

9

سیم 16 * 1 افشان سیمکو

متر

128.750

10

سیم 25 * 1 افشان سیمکو

متر

198.050

11

سیم 35 * 1 افشان سیمکو

متر

279.450

12

سیم 50 * 1 افشان سیمکو

متر

401.350

13

سیم 1*1 مفتول سیمکو

متر

14

سیم 1/5*1 مفتول سیمکو

متر

 

15

سیم 2/5*1 مفتول سیمکو

متر

 

16

سیم 4*1 مفتول سیمکو

متر

 

17

سیم 6*1 مفتول سیمکو

متر

 

18

کابل 0/50 * 2 افشان سیمکو

متر

 

19

کابل 0/75 * 2 افشان سیمکو

متر

 

20

کابل 1 * 2 افشان سیمکو

متر

24.950

21

کابل 1/5 * 2 افشان سیمکو

متر

19.500

22

کابل 2/5 * 2 افشان سیمکو

متر

51.150

23

کابل 4 * 2 افشان سیمکو

متر

77.850

24

کابل 6 * 2 افشان سیمکو

متر

120.950

25

کابل 10 * 2 افشان سیمکو

متر

208.500

26

کابل 0/75 * 3 سیمکو

متر

28.950

27

کابل 1 * 3  افشان سیمکو

متر

33.000

28

کابل 1/5 * 3 افشان سیمکو

متر

46.150

29

کابل 2/5 * 3 افشان سیمکو

متر

73.000

30

کابل 4 * 3 افشان سیمکو

متر

113.950

31

کابل 6 * 3 افشان سیمکو

متر

172.650

32

کابل 10 * 3 افشان سیمکو

متر

292.650

33

کابل 16 * 3 افشان سیمکو

متر

441.100

34

کابل 25 * 3 افشان سیمکو

متر

669.400

35

کابل 35 * 3 افشان سیمکو

متر

933.450

36

کابل 50 * 3 افشان سیمکو

متر

1.352.550

37

کابل 70 * 3 افشان سیمکو

متر

 

38

کابل 0/50 *4 افشان سیمکو

متر

 

39

کابل 0/75 *4 افشان سیمکو

متر

35.950

40

کابل 1 *4 افشان سیمکو

متر

44.300

41

کابل 1/5 *4 افشان سیمکو

متر

62.750

42

کابل 2/5 *4 افشان سیمکو

متر

95.650

43

کابل 4 *4 افشان سیمکو

متر

149.100

44

کابل 6 *4 افشان سیمکو

متر

227.100

45

کابل 10 *4 افشان سیمکو

متر

395.400

46

کابل 16 *4 افشان سیمکو

متر

595.250

47

کابل 1 *5 افشان سیمکو

متر

57909

48

کابل 1/5 *5 افشان سیمکو

متر

79.450

49

کابل 2/5 *5 افشان سیمکو

متر

 

119.350

50

کابل 4 *5 افشان سیمکو

متر

185.550

51

کابل 6 *5 افشان سیمکو

متر

278.050

52

کابل 10 *5 افشان سیمکو

متر

479.400

53

کابل 16 *5 افشان سیمکو

متر

721.350

54

کابل خشک 16+25*3 خشک سیمکو

متر

820.50

55

کابل خشک 16+35*3 خشک سیمکو

متر

1.056.500

56

کابل خشک 25+50*3 خشک سیمکو

متر

1.447.350

57

کابل خشک 35+70*3 خشک سیمکو

متر

2.049.500

58

کابل خشک 95+50*3 خشک سیمکو

متر

59

کابل خشک 120+70*3 خشک سیمکو

متر

60

کابل خشک 150+70*3 خشک سیمکو

متر

61

کابل خشک 185+95*3 خشک سیمکو

متر

62

کابل خشک 240+120*3 خشک سیمکو

متر

63

کابل خشک 300+150*3 خشک سیمکو

متر

64

کابل 1/5*2 مفتول سیمکو

متر

 

65

کابل 2/5*2 مفتول سیمکو

متر

 

66

کابل 4*2 مفتول سیمکو

متر

 

67

کابل 6*2 مفتول سیمکو

متر

 

68

کابل 10*2 مفتول سیمکو

متر

 

69

کابل 1/5*4 مفتول سیمکو

متر

 

70

کابل 2/5*4 مفتول سیمکو

متر

 

71

کابل 4*4 مفتول سیمکو

متر

 

72

کابل 6*4 مفتول سیمکو

متر

 

73

کابل 10*4 مفتول سیمکو

متر

 

74

کابل 16*4 مفتول سیمکو

متر

 

75

2 زوج 06 هوایی سیمکو

متر

 

76

4 زوج 06 هوایی سیمکو

متر

 

77

6 زوج 06 هوایی سیمکو

متر

 

78

10 زوج 06 هوایی سیمکو

متر

 

79

20 زوج 06 هوایی سیمکو

متر

 

80

2 زوج 06 زمینی سیمکو

متر

 

81

4 زوج 06 زمینی سیمکو

متر

 

82

6 زوج 06 زمینی سیمکو

متر

 

83

10 زوج 06 زمینی سیمکو

متر

 

84

20 زوج 06 زمینی سیمکو

متر

 

85

کابل شیلد 1/5 * 2 سیمکو

متر

 

86

کابل شیلد 2/5 * 2 سیمکو

متر

 

87

کابل شیلد 1/5 * 3 سیمکو

متر

 

88

کابل شیلد 2/5 * 3 سیمکو

متر

 

89

کابل شیلد 1/5 * 4 سیمکو

متر

90

کابل نسوز شیلد دار 1/5 – 1/5 *2 سیمکو

متر

91

کابل نسوز 1/5 * 2 سیمکو

متر

92

سیم نایلون 0/50 * 2 سیمکو

متر

93

سیم نایلون 0/75 * 2 سیمکو

متر

 

94

سیم نایلون 1 * 2 سیمکو

متر

95

سیم نایلون 1/5 * 2 سیمکو

متر

 

96

سیم نایلون 2/5 * 2 سیمکو

متر

 

97

سیم کیسه ای 0/50 * 2 سیمکو

متر

 

98

سیم کیسه ای 0/75 * 2 سیمکو

متر

99

سیم کیسه ای 1 * 2 سیمکو

متر

 

100

سیم کیسه ای 1/5 * 2 سیمکو

متر

 

101

کابل آنتن صادراتی سیمکو

متر

 

102

کابل آر جی 59 سیمکو

متر

103

سیم ارت لخت 16 سیمکو

متر

 

104

سیم ارت لخت 25 سیمکو

متر

 

105

سیم آلمینیوم 35+70*3 سیمکو

متر

106

سیم آلمینیوم 50+90*3 سیمکو

متر

107

سیم آلمینیوم 70+120*3 سیمکو

متر

108

سیم 1/5 افشان ارت سیمکو

متر

 

109

سیم 2/5 افشان ارت سیمکو

متر

 

110

سیم 4 افشان ارت سیمکو

متر

 

111

سیم 6 افشان ارت سیمکو

متر

 

112

سیم 10 افشان ارت سیمکو

متر

 

113

سیم 16 افشان ارت سیمکو

متر

 

114

سیم 25 افشان ارت سیمکو

متر

 

115

سیم 35 افشان ارت سیمکو

متر