لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو
لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

آخرین به روز رسانی : 1399/04/09

ردیف شرح کالا( مشخصات) قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 1H05V-K ×ن1   رنگی سیمکو

18,750

2

سیم افشان 1/5H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

26,100

3 سیم افشان 2/5H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

43,100

4

سیم افشان 4H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

66,600

5 سیم افشان 6H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

98,300

6

سیم افشان 10H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

175,000

7 سیم افشان 16H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

268,300

8 سیم افشان 25H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

408,500

9 سیم افشان 35H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

564,500

10

سیم افشان 50H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

799,650

11 سیم افشان 70H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

1,150,800

12

سیم افشان 95H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

1,526,350

13 سیم افشان 120H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

1,932,550

14

سیم افشان 150H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

2,414,200

15 سیم افشان 185H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

3,009,950

16

سیم افشان 240H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

3,979,000

17 سیم افشان 300H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

4,987,250

18

کابل افشان 1 × 2  سیمکو

55,200

19 کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو

44,250

20

کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو

74,900

21 کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو

118,850

22

کابل افشان 4 × 2  سیمکو

182,400

23 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو

249,900

24

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو

434,800

25 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو

693,300

26

کابل افشان 1 × 3  سیمکو

72,200

27 کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو

54,600

28 کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو

100,500

29 کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو

163,750

30

کابل افشان 4 × 3  سیمکو

249,450

31 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو

353,300

32

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو

602,550

33 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو

887,450

34

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو

1,408,350

35 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو

1,978,900

36

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو

2,781,600

37 کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو

1,754,450

38

کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو

2,265,050

39 کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو

3,197,000

40

کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو

4,438,400

41 کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو

6,050,650

42

کابل افشان 1 × 4  سیمکو

95,700

43 کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو

72,350

44

کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو

132,550

45 کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو

211,750

46

کابل افشان 4 × 4  سیمکو

322,450

47 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو

455,650

48

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو

799,150

49 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو

1,228,800

50

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو

1,851,100

51 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو

2,627,800

52

کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو

166,450

53 کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو

265,400

54

کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو

395,550

55 کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو

567,300

56

کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو

1,001,700

57 کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو

1,539,550

58

کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو

2,303,450

59 کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو

3,200,500

60

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو

114,950

61 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو

192,300

62

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو

284,100

63 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو

438,250

64

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو

607,500

65 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو

835,200

66

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو

1,184,050

67 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو

1,610,450

68

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو

2,031,950

69 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو

2,535,100

70

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو

3,144,900

71 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو

4,130,450

72

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو

5,085,400

73 کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو

113,850

74

کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو

118,700

75 کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو

155,250

76

کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو

159,900

77 کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو

219,500

78

کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو

224,800

79 کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو

302,450

80

کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو

316,150

81 کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو

428,900

82

کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو

433,050

83 کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو

642,950

84

کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو

1,015,200

85 کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو

1,360,400

86

کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو

141,250

87 کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو

147,950

88

کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو

198,100

89 کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو

205,300

90

کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو

295,150

91 کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو

300,950

92

کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو

401,550

93 کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو

417,100

94

کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو

588,950

95 کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو

613,800

96

کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو

945,250

97 کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو

1,413,150

98

کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو

1,937,000

99 کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو

171,900

100

کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو

177,000

101 کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو

239,150

102

کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو

248,900

103 کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو

370,400

104

کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو

381,750

105 کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو

487,450

106

کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو

510,350

107 کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو

789,500

108

کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو

821,750

109 کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو

1,227,350

110

کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو

1,855,400

111 کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو

2,520,900

112

کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو

184,000

113 کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو

13,350

114

کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو

284,600

115 کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو

294,700

116

کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو

420,100

117 کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو

429,500

118

کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو

583,250

119 کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو

607,300

120

کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو

953,450

121 کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو

995,850

122

کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو

1,473,850

123 کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو

2,292,950

124

کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو

3,245,400

125 کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو

197,950

126

کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو

283,800

127 کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو

438,700

128

کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو

588,200

129 کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو

822,800

130

کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو

1,174,900

131 کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو

1,644,000

132

کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو

2,077,850

133 کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو

2,572,950

134

کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو

3,136,900

135 کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو

4,098,650

136

کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو

5,147,450

137 کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو

6,743,050

138

کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو

8,659,600

139 کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو

1,686,250

140

کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو

2,150,000

141 کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو

2,944,900

142

کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو

4,105,700

143 کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو

5,727,550

144

کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو

7,521,400

145 کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو

8,821,450

146

کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو

11,272,200

147 کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو

14,749,050

148

کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو

18,706,450

149 کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو

99,650

150

کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو

168,150

151 کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو

262,400

152

کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو

415,800

153 کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو

571,900

154

کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو

777,900

155 کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو

1,116,100

156

کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو

1,538,450

157 کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو

1,936,750

158

کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو

2,403,650

159 کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو

3,095,750

160

کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو

4,043,100

161 کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو

5,089,950

162

کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو

43,600

163 کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو

62,650

164

کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو

85,250

165 کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو

126,300

166

کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو

231,000

167 کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو

41,200

168

کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو

62,400

169 کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو

85,900

170

کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو

129,700

171 کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو

239,600

172

کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو

62,350

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی