لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

لیست قیمت سیم و کابل سیمکو
لیست قیمت سیم و کابل سیمکو

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیف شرح کالا( مشخصات) قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 1H05V-K ×ن1   رنگی سیمکو

11,605

2

سیم افشان 1/5H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

16,170

3 سیم افشان 2/5H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

25,905

4

سیم افشان 4H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

40,150

5 سیم افشان 6H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

59,290

6

سیم افشان 10H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

105,270

7 سیم افشان 16H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

163,240

8 سیم افشان 25H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

250,855

9 سیم افشان 35H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

343,970

10

سیم افشان 50H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

488,950

11 سیم افشان 70H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

699,820

12

سیم افشان 95H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

934,725

13 سیم افشان 120H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

1,182,225

14

سیم افشان 150H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

1,475,870

15 سیم افشان 185H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

1,824,020

16

سیم افشان 240H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

2,404,215

17 سیم افشان 300H07V-K ×ن1   رنگی سیمکو

3,007,180

18

کابل افشان 1 × 2  سیمکو

34,210

19 کابل افشان 0/75 × 2  سیمکو

27,115

20

کابل افشان 1/5 × 2  سیمکو

46,695

21 کابل افشان 2/5 × 2  سیمکو

74,250

22

کابل افشان 4 × 2  سیمکو

112,695

23 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2  سیمکو

164,835

24

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2   سیمکو

269,555

25 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2   سیمکو

412,335

26

کابل افشان 1 × 3  سیمکو

45,375

27 کابل افشان 0/75 × 3  سیمکو

37,675

28 کابل افشان 1/5 × 3  سیمکو

65,230

29 کابل افشان 2/5 × 3  سیمکو

102,025

30

کابل افشان 4 × 3  سیمکو

151,960

31 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3   سیمکو

228,085

32

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3   سیمکو

381,370

33 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3   سیمکو

570,845

34

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3   سیمکو

901,010

35 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3   سیمکو

1,249,985

36

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3   سیمکو

1,761,375

37 کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 25  × 3  سیمکو

1,056,660

38

کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  16 + 35  × 3   سیمکو

1,368,840

39 کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  25 + 50  × 3   سیمکو

2,020,260

40

کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  35 + 70  × 3   سیمکو

2,777,280

41 کابل افشان  NYY (0/6/1 کیلو ولت)  50 + 95  × 3   سیمکو

3,792,855

42

کابل افشان 1 × 4  سیمکو

61,050

43 کابل افشان 0/75 × 4  سیمکو

49,115

44

کابل افشان 1/5 × 4  سیمکو

84,590

45 کابل افشان 2/5 × 4  سیمکو

132,715

46

کابل افشان 4 × 4  سیمکو

198,220

47 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4   سیمکو

287,870

48

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4   سیمکو

500,005

49 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4   سیمکو

758,340

50

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4   سیمکو

1,175,295

51 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4   سیمکو

1,649,505

52

کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5  سیمکو

104,885

53 کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5  سیمکو

166,485

54

کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5  سیمکو

248,600

55 کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5  سیمکو

357,885

56

کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5  سیمکو

620,290

57 کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5  سیمکو

956,615

58

کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5  سیمکو

1,459,040

59 کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5  سیمکو

2,006,895

60

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1   سیمکو

76,120

61 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1   سیمکو

125,675

62

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1   سیمکو

181,665

63 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1   سیمکو

273,020

64

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1   سیمکو

374,330

65 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1   سیمکو

519,585

66

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1   سیمکو

730,180

67 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1   سیمکو

991,100

68

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1   سیمکو

1,246,080

69 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1   سیمکو

1,552,815

70

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1   سیمکو

1,921,590

71 کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1   سیمکو

2,519,770

72

کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1   سیمکو

3,102,605

73 کابل (RE) NYY 2 × 1/5  سیمکو

72,050

74

کابل (RM) NYY 2 × 1/5  سیمکو

75,845

75 کابل (RE) NYY 2 × 2/5  سیمکو

98,670

76

کابل (RM) NYY 2 × 2/5  سیمکو

102,575

77 کابل (RE) NYY 2 × 4  سیمکو

141,075

78

کابل (RM) NYY 2 × 4  سیمکو

145,860

79 کابل (RE) NYY 2 × 6  سیمکو

188,155

80

کابل (RM) NYY 2 × 6  سیمکو

201,025

81 کابل (RE) NYY 2 × 10  سیمکو

278,800

82

کابل (RM) NYY 2 × 10  سیمکو

291,555

83 کابل (RM) NYY 2 × 16  سیمکو

420,310

84

کابل (RM) NYY 2 × 25  سیمکو

655,875

85 کابل (RM) NYY 2 × 35  سیمکو

866,305

86

کابل (RE) NYY 3 × 1/5  سیمکو

90,860

87 کابل (RM) NYY 3 × 1/5  سیمکو

93,775

88

کابل (RE) NYY 3 × 2/5  سیمکو

127,765

89 کابل (RM) NYY 3 × 2/5  سیمکو

134,090

90

کابل (RE) NYY 3 × 4  سیمکو

186,395

91 کابل (RM) NYY 3 × 4  سیمکو

191,785

92

کابل (RE) NYY 3 × 6  سیمکو

248,050

93 کابل (RM) NYY 3 × 6  سیمکو

289,432

94

کابل (RE) NYY 3 × 10  سیمکو

380,930

95 کابل (RM) NYY 3 × 10  سیمکو

403,150

96

کابل (RM) NYY 3 × 16  سیمکو

570,790

97 کابل (RM) NYY 3 × 25  سیمکو

894,850

98

کابل (RM) NYY 3 × 35  سیمکو

1,216,325

99 کابل (RE) NYY 4 × 1/5  سیمکو

110,660

100

کابل (RM) NYY 4 × 1/5  سیمکو

119,845

101 کابل (RE) NYY 4 × 2/5  سیمکو

155,540

102

کابل (RM) NYY 4 × 2/5  سیمکو

164,725

103 کابل (RE) NYY 4 × 4  سیمکو

229,185

104

کابل (RM) NYY 4 × 4  سیمکو

240,240

105 کابل (RE) NYY 4 × 6  سیمکو

320,045

106

کابل (RM) NYY 4 × 6  سیمکو

343,225

107 کابل (RE) NYY 4× 10  سیمکو

484,990

108

کابل (RM) NYY 4 × 10  سیمکو

513,150

109 کابل (RM) NYY 4 × 16  سیمکو

749,210

110

کابل (RM) NYY 4 × 25  سیمکو

1,159,180

111 کابل (RM) NYY 4 × 35  سیمکو

1,556,500

112

کابل (RE)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو

131,395

113 کابل (RM)  NYY-J   5 × 1/5  سیمکو

139,370

114

کابل (RE)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو

195,085

115 کابل (RM)  NYY-J   5 × 2/5  سیمکو

203,885

116

کابل (RE)  NYY-J   5 × 4  سیمکو

281,160

117 کابل (RM)  NYY-J   5 × 4  سیمکو

290,675

118

کابل (RE)  NYY-J   5 × 6  سیمکو

380,545

119 کابل (RM)  NYY-J   5 × 6  سیمکو

405,735

120

کابل (RE)  NYY-J   5 × 10  سیمکو

608,960

121 کابل (RM)  NYY-J   5 × 10  سیمکو

647,075

122

کابل (RM)  NYY-J   5 × 16  سیمکو

932,635

123 کابل (RM)  NYY-J   5 × 25  سیمکو

1,423,400

124

کابل (RM)  NYY-J   5 × 35  سیمکو

2,024,660

125 کابل (RM)  NYY 1 × 10  سیمکو

127,710

126

کابل (RM)  NYY 1 × 16  سیمکو

180,675

127 کابل (RM)  NYY 1 × 25  سیمکو

273,020

128

کابل (RM)  NYY 1 × 35  سیمکو

363,055

129 کابل (RM)  NYY 1 × 50  سیمکو

511,665

130

کابل (RM)  NYY 1 × 70  سیمکو

727,375

131 کابل (RM)  NYY 1 × 95  سیمکو

1,003,805

132

کابل (RM)  NYY 1 × 120  سیمکو

1,265,770

133 کابل (RM)  NYY 1 × 150  سیمکو

1,564,145

134

کابل (RM)  NYY 1 × 185  سیمکو

1,922,360

135 کابل (RM)  NYY 1 × 240  سیمکو

2,507,505

136

کابل (RM)  NYY 1 × 300  سیمکو

3,142,810

137 کابل (RM)  NYY 1 × 400  سیمکو

4,080,230

138

کابل (RM)  NYY 1 × 500  سیمکو

5,237,540

139 کابل (RM)  NYY 3 × 25  + 16  سیمکو

1,064,250

140

کابل (RM)  NYY 3 × 35  + 16  سیمکو

1,355,310

141 کابل (SM/RM)  NYY 3 × 50  + 25  سیمکو

1,809,555

142

کابل (SM/RM)  NYY 3 × 70  + 35  سیمکو

2,513,665

143 کابل (SM)  NYY 3 × 95  + 50  سیمکو

3,497,450

144

کابل (SM)  NYY 3 × 120  + 70  سیمکو

4,540,085

145 کابل (SM)  NYY 3 × 150  + 70  سیمکو

5,370,805

146

کابل (SM)  NYY 3 × 185  + 95  سیمکو

6,854,980

147 کابل (SM)  NYY 3 × 240  + 120  سیمکو

8,952,735

148

کابل (SM)  NYY 3 × 300  + 150  سیمکو

11,262,680

149 کابل (RM) 1 × 6  ارت زرد و سبز  سیمکو

62,590

150

کابل (RM) 1 × 10  ارت زرد و سبز  سیمکو

105,710

151 کابل (RM) 1 × 16  ارت زرد و سبز  سیمکو

163,515

152

کابل (RM) 1 × 25  ارت زرد و سبز  سیمکو

257,895

153 کابل (RM) 1 × 35  ارت زرد و سبز  سیمکو

352,660

154

کابل (RM) 1 × 50  ارت زرد و سبز  سیمکو

479,655

155 کابل (RM) 1 × 70  ارت زرد و سبز  سیمکو

687,005

156

کابل (RM) 1 × 95  ارت زرد و سبز  سیمکو

943,855

157 کابل (RM) 1 × 120  ارت زرد و سبز  سیمکو

1,188,880

158

کابل (RM) 1 × 150  ارت زرد و سبز  سیمکو

1,474,275

159 کابل (RM) 1 × 185  ارت زرد و سبز  سیمکو

1,914,385

160

کابل (RM) 1 × 240  ارت زرد و سبز  سیمکو

2,495,570

161 کابل (RM) 1 × 300  ارت زرد و سبز  سیمکو

3,139,895

162

کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو

31,295

163 کابل تلفنی J-Y (ST) Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو

44,385

164

کابل تلفنی J-Y (ST) Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو

59,510

165 کابل تلفنی J-Y (ST) Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو

85,195

166

کابل تلفنی J-Y (ST) Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو

151,745

167 کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     2 * 2 * 0/6  سیمکو

30.800

168

کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     4 * 2 * 0/6  سیمکو

45,210

169 کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     6 * 2 * 0/6  سیمکو

61,655

170

کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     10 * 2 * 0/6  سیمکو

89,815

171 کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y     20 * 2 * 0/6  سیمکو

164,670

172

کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5  سیمکو

46,200

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی