لیست قیمت سیم و کابل رویان

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

سیم و کابل رویان پرشین پیشرانه
سیم و کابل رویان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1399/4/15

شرح کالا( مشخصات)

ردیف CAT 6 قیمت مصرف کننده (ریال)

1

CAT 6 – UTP 48,000

2

CAT 6 – UTP (LSZH) 53,500

3

CAT 6 – FTP 59,000

4

CAT 6 – FTP (LSZH) 64,000

5

CAT 6 – SFTP 64,000

6

CAT 6 – SFTP (O.D) 65,000

7

CAT 6 – SFTP (O.D) (D.J) 69,500

8

CAT 6 – SFTP (LSZH) 72,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف CAT 5 قیمت مصرف کننده (ریال)

1

CAT 5 – UTP 34,000

2

CAT 5 – UTP (LSZH) 38,000

3

CAT 5 – SFTP 49,000

4

CAT 5 – SFTP (LSZH) 53,500

5

CAT 5 – SFTP (O.D) ) 49,500

5

CAT 5 – SFTP (D.J) ) 52,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف CAT 6 (PATCH CORF) قیمت مصرف کننده (ریال)

1

CAT 6 – SFTP 48,000

2

CAT 6 – SFTP (LSZH) 52,500

3

CAT 6 – UTP 39,000

5

CAT 6 – UTP (LSZH) 43,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل شبکه – PATCH CABLE متر قیمت (ریال)

1

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 0.30 70,000

2

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 0.50 80,000

3

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 1 105,000

4

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 1.5 130,000

5

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 2 156,000

6

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 3 210,000

7

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 5 290,000

8

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD 10 495,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف نایلون متر (ریال) نقدی

1

سیم نایلون 1 * 2 26,900

2

سیم نایلون 1/5 * 2 38,700

3

سیم نایلون 2/5 * 2 61,600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل کولری متر (ریال) نقدی

1

کابل کولری 1 * 4 46,000

2

کابل کولری 1/5 * 4 63,600

3

کابل کولری 1 * 5 57,000

4

کابل کولری 1/5 * 5 84,600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل زمینی مس
واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 15,000

2

کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 25,500

3

کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 35,900

4

کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 56,700

5

کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 106,800

6

کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویان متر 128,500

7

کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویان متر 0

8

کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویان متر 0

9

کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 20,300

10

کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 35,400

11

کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 47,100

12

کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 75,300

13

کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 25,100

14

کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 43,900

15

کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 64,000

16

کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 103,000

17

کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 156,400

18

کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 203,700

19

کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 305,500

20

کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 412,800

21

کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 505,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل هوایی مس
واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 14,470

2

کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 25,700

3

کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 34,300

4

کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 54,280

5

کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 0

6

کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویان متر 169,000

7

کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 20,000

8

کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 35,900

9

کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 48,800

10

کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 78,100

11

کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 24,700

12

کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 45,400

13

کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 66,700

14

کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 105,600

15

کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 155,000

16

کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 206,900

17

کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 0

18

کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 313,000

19

کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 413,000

20

کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 513,7000

 

شرح کالا( مشخصات)

ردیف کابل آیفونی مس
واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل آیفونی 0/4 * 2 رویان متر 6,400

2

کابل آیفونی 0/4 * 4 رویان متر 10,800

3

کابل آیفونی 0/4 * 6 رویان متر 15,800

4

کابل آیفونی 0/4 * 8 رویان متر 20,500

5

کابل آیفونی 0/4 * 10 رویان متر 26,000

6

کابل آیفونی 0/4 * 12 رویان متر 30,800

7

کابل آیفونی 0/5 * 2 رویان متر 8,570

8

کابل آیفونی 0/5 * 4 رویان متر 15,980

9

کابل آیفونی 0/5 * 6 رویان متر 23,400

10

کابل آیفونی 0/5 * 8 رویان متر 30,750

11

کابل آیفونی 0/5 * 10 رویان متر 37,380

12

کابل آیفونی 0/5 * 12 رویان متر 44,350

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

کابل هوایی شیلددار مس واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویان متر 0

2

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویان متر 0

3

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویان متر 0

4

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویان متر 0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل افشان 0/5 * 2 رویان متر 22,200

2

کابل افشان 0/75 * 2 رویان متر 30,600

3

کابل افشان 1 * 2 رویان متر 35,550

4

کابل افشان 1/5 * 2 رویان متر 50,500

5

کابل افشان 2/5 * 2 رویان متر 81,500

6

کابل افشان 4 * 2 رویان متر 124,000

7

کابل افشان 6 * 2 رویان متر 187,400

8

کابل افشان 10 * 2 رویان متر 306,300

9

کابل افشان 0/5 * 3 رویان متر 30,200

10

کابل افشان 0/75 * 3 رویان متر 42,400

11

کابل افشان 1 * 3 رویان متر 51,100

12

کابل افشان 1/5 * 3 رویان متر 71,200

13

کابل افشان 2/5 * 3 رویان متر 115,700

14

کابل افشان 4 * 3 رویان متر 182,700

15

کابل افشان 6 * 3 رویان متر 270,000

16

کابل افشان 10 * 3 رویان متر 441,300

17

کابل افشان 1 * 4 رویان متر 67,000

18

کابل افشان 1/5 * 4 رویان متر 93,000

19

کابل افشان 2/5 * 4 رویان متر 149,800

20

کابل افشان 4 * 4 رویان متر 235,700

21

کابل افشان 6 * 4 رویان متر 347,500

22

کابل افشان 10 * 4 رویان متر 593,700

23

کابل افشان 1 * 5 رویان متر 81,000

24

کابل افشان 1/5 * 5 رویان متر 118,000

25

کابل افشان 2/5 * 5 رویان متر 188,700

26

کابل افشان 4 * 5 رویان متر 294,700

27

کابل افشان 6 * 5 رویان متر 450,400

28

کابل افشان 10 * 5 رویان متر 729,000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

 

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 0/75 * 1 رویان متر 11,640

2

سیم افشان 1 * 1 رویان متر 14,100

3

سیم افشان 1/5 * 1 رویان متر 20,200

4

سیم افشان 2/5 * 1 رویان متر 32,800

5

سیم افشان 4 * 1 رویان متر 52,500

6

سیم افشان 6 * 1 رویان متر 79,160

7

سیم افشان 10 * 1 رویان متر 133,960

8

سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویان متر 11,670

9

سیم افشان 1 * 1 ارت رویان متر 14,130

10

سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویان متر 20,270

11

سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویان متر 32,870

12

سیم افشان 4 * 1 ارت رویان متر 52,600

13

سیم افشان 6 * 1 ارت رویان متر 79,260

14

سیم افشان 10 * 1 ارت رویان متر 134,090

15

سیم باطری نمره 6 متر 113,980

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل مفتول 4 * 2 رویان متر 135,000

2

کابل مفتول 6 * 2 رویان متر 194,400

3

کابل مفتول 4 * 4 رویان متر 254,700

4

کابل مفتول 6 * 4 رویان متر 368,300

5

کابل مفتول 4 * 5 رویان متر 0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم نایلون 0/5 * 2 رویان متر 16,800

2

سیم نایلون 0/75 * 2 رویان متر 24,400

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیف COAXIAL واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل آنتن تیپ 1 متر 39,400

2

کابل آنتن تیپ 2 متر 30,900

3

کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) متر 20,500

4

کابل RG59 تیپ 1 متر 32,700

5

کابل RG59 تیپ 2 متر 24,900

6

کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1 متر 48,800

7

کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2 متر 41,000

8

کابل RG6 متر 46,900

9

کابل 2.5C-2V متر 0

10

کابل MINI COAXIAL 2R متر 40,700

11

کابل MINI COAXIAL 4R متر 51,900

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیف کابل فرمان YSLCY واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل شیلد دار 1 * 2 رویان متر 55,300

2

کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویان متر 70,530

3

کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویان متر 108,500

4

کابل شیلد دار 1 * 3 رویان متر 72,200

5

کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویان متر 106,450

6

کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویان متر 150,900

7

کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویان متر 129,000

8

کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویان متر 193,500

9

کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویان متر 229,100

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیف کابل زمینی  CCA
واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 7,800

2

کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 11,400

3

کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 14,500

4

کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 20,100

5

کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان متر 33,500

6

کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 9,200

7

کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 13,300

8

کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 17,300

9

کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 26,000

10

کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 9,700

11

کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 15,500

12

کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 20,800

13

کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 31,000

14

کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 45,500

15

کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 61,900

16

کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 78,500

17

کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 93,000

18

کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 121,300

19

کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 151,500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیف کابل هوایی CCA واحد قیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان متر 0

2

کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان متر 0

3

کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان متر 0

4

کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان متر 0

5

کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان متر 7,750

6

کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان متر 12,800

7

کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان متر 17,100

8

کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان متر 25,800

9

کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان متر 8,900

10

کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان متر 14,500

11

کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان متر 19,900

12

کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان متر 30,200

13

کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان متر 44,500

14

کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان متر 60,900

15

کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان متر 78,500

16

کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان متر 91,300

17

کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان متر 121,600

18

کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان متر 151,200

لیست قیمت سیم و کابل رویان

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی