لیست قیمت سیم و کابل رویان

لیست قیمت سیم و کابل رویان

سیم و کابل رویان پرشین پیشرانه

سیم و کابل رویان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1398/10/19

شرح کالا( مشخصات)

ردیفCAT 6قیمت مصرف کننده (ریال)

1

CAT 6 – UTP44000

2

CAT 6 – UTP (LSZH)48000

3

CAT 6 – FTP51000

4

CAT 6 – FTP (LSZH)55000

5

CAT 6 – SFTP56000

6

CAT 6 – SFTP (O.D)58000

7

CAT 6 – SFTP (O.D) (D.J)61000

8

CAT 6 – SFTP (LSZH)60000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 5قیمت مصرف کننده (ریال)

1

CAT 5 – UTP32000

2

CAT 5 – UTP (LSZH)35000

3

CAT 5 – SFTP45500

4

CAT 5 – SFTP (LSZH)48500

5

CAT 5 – UTP (D.J)37000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفCAT 6 (PATCH CORF)قیمت مصرف کننده (ریال)

1

CAT 6 – SFTP44000

2

CAT 6 – SFTP (LSZH)47000

3

CAT 6 – UTP37000

5

CAT 6 – UTP (LSZH)40000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل شبکه – PATCH CABLEمترقیمت (ریال)

1

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.3070000

2

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD0.5080000

3

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1105000

4

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD1.5130000

5

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD2156000

6

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD3210000

7

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD5290000

8

کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD10495000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفنایلونمتر (ریال) نقدی

1

سیم نایلون 1 * 219100

2

سیم نایلون 1/5 * 227500

3

سیم نایلون 2/5 * 243600

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل کولریمتر (ریال) نقدی

1

کابل کولری 1 * 43500

2

کابل کولری 1/5 * 448000

3

کابل کولری 1 * 543500

4

کابل کولری 1/5 * 564100

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل زمینی مس
واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر11200

2

کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر18500

3

کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر25800

4

کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر40000

5

کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر74000

6

کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویانمتر89000

7

کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویانمتر113500

8

کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویانمتر0

9

کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر14500

10

کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر23800

11

کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر33300

12

کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر52000

13

کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر17800

14

کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر30000

15

کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر43000

16

کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر70000

17

کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر98000

18

کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر128000

19

کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر0

20

کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر189000

21

کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر312000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل هوایی مس
واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر10500

2

کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر17500

3

کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر23800

4

کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر38000

5

کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر72000

6

کابل هوایی 0/4 * 2 * 25 رویانمتر86500

7

کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر13600

8

کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر24200

9

کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر32700

10

کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر52400

11

کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر17000

12

کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر29500

13

کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر42000

14

کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر69000

15

کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر97000

16

کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر125000

17

کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر0

18

کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر185000

19

کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر0

20

کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر308000

 

شرح کالا( مشخصات)

ردیفکابل آیفونی مس
واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل آیفونی 0/4 * 2 رویانمتر460

2

کابل آیفونی 0/4 * 4 رویانمتر7700

3

کابل آیفونی 0/4 * 6 رویانمتر11000

4

کابل آیفونی 0/4 * 8 رویانمتر14300

5

کابل آیفونی 0/4 * 10 رویانمتر18000

6

کابل آیفونی 0/4 * 12 رویانمتر21500

7

کابل آیفونی 0/5 * 2 رویانمتر5800

8

کابل آیفونی 0/5 * 4 رویانمتر10500

9

کابل آیفونی 0/5 * 6 رویانمتر15300

10

کابل آیفونی 0/5 * 8 رویانمتر20200

11

کابل آیفونی 0/5 * 10 رویانمتر24400

12

کابل آیفونی 0/5 * 12 رویانمتر28900

لیست قیمت سیم و کابل رویان

 

کابل هوایی شیلددار مسواحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویانمتر28000

2

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویانمتر40000

3

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویانمتر58000

4

کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویانمتر75000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل افشان 0/5 * 2 رویانمتر15000

2

کابل افشان 0/75 * 2 رویانمتر20000

3

کابل افشان 1 * 2 رویانمتر23100

4

کابل افشان 1/5 * 2 رویانمتر32700

5

کابل افشان 2/5 * 2 رویانمتر52800

6

کابل افشان 4 * 2 رویانمتر80500

7

کابل افشان 6 * 2 رویانمتر121500

8

کابل افشان 10 * 2 رویانمتر199000

9

کابل افشان 0/5 * 3 رویانمتر19900

10

کابل افشان 0/75 * 3 رویانمتر27000

11

کابل افشان 1 * 3 رویانمتر33000

12

کابل افشان 1/5 * 3 رویانمتر46200

13

کابل افشان 2/5 * 3 رویانمتر75000

14

کابل افشان 4 * 3 رویانمتر118400

15

کابل افشان 6 * 3 رویانمتر175200

16

کابل افشان 10 * 3 رویانمتر286000

17

کابل افشان 1 * 4 رویانمتر41500

18

کابل افشان 1/5 * 4 رویانمتر60400

19

کابل افشان 2/5 * 4 رویانمتر97000

20

کابل افشان 4 * 4 رویانمتر152900

21

کابل افشان 6 * 4 رویانمتر225300

22

کابل افشان 10 * 4 رویانمتر384400

23

کابل افشان 1 * 5 رویانمتر52700

24

کابل افشان 1/5 * 5 رویانمتر76500

25

کابل افشان 2/5 * 5 رویانمتر122600

26

کابل افشان 4 * 5 رویانمتر191500

27

کابل افشان 6 * 5 رویانمتر292500

28

کابل افشان 10 * 5 رویانمتر472500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

 

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 0/75 * 1 رویانمتر7700

2

سیم افشان 1 * 1 رویانمتر9200

3

سیم افشان 1/5 * 1 رویانمتر13000

4

سیم افشان 2/5 * 1 رویانمتر21000

5

سیم افشان 4 * 1 رویانمتر33500

6

سیم افشان 6 * 1 رویانمتر50700

7

سیم افشان 10 * 1 رویانمتر85400

8

سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویانمتر7730

9

سیم افشان 1 * 1 ارت رویانمتر9230

10

سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویانمتر13070

11

سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویانمتر21070

12

سیم افشان 4 * 1 ارت رویانمتر33600

13

سیم افشان 6 * 1 ارت رویانمتر50800

14

سیم افشان 10 * 1 ارت رویانمتر85530

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل مفتول 4 * 2 رویانمتر92000

2

کابل مفتول 6 * 2 رویانمتر131500

3

کابل مفتول 4 * 4 رویانمتر171500

4

کابل مفتول 6 * 4 رویانمتر252000

5

کابل مفتول 4 * 5 رویانمتر0

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفشرح کالا( مشخصات)واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم نایلون 0/5 * 2 رویانمتر10700

2

سیم نایلون 0/75 * 2 رویانمتر15400

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

ردیفCOAXIALواحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل آنتن تیپ 1متر25200

2

کابل آنتن تیپ 2متر19500

3

کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن)متر14200

4

کابل RG59 تیپ 1متر21000

5

کابل RG59 تیپ 2متر16200

6

کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1متر31500

7

کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2متر26000

8

کابل RG6متر32000

9

کابل 2.5C-2Vمتر0

10

کابل MINI COAXIAL 2Rمتر27000

11

کابل MINI COAXIAL 4Rمتر33000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

ردیفکابل فرمان YSLCYواحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل شیلد دار 1 * 2 رویانمتر37000

2

کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویانمتر47000

3

کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویانمتر72000

4

کابل شیلد دار 1 * 3 رویانمتر48000

5

کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویانمتر71000

6

کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویانمتر99800

7

کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویانمتر86000

8

کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویانمتر128000

9

کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویانمتر152000

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیفکابل زمینی  CCA
واحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر6.900

2

کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر10.100

3

کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر12.700

4

کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر17.900

5

کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویانمتر30.100

6

کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر8.200

7

کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر12.400

8

کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر16.000

9

کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر23.800

10

کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر8.400

11

کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر13.600

12

کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر18.600

13

کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر28.700

14

کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر41.900

15

کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر57.000

16

کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر75.500

17

کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر87.800

18

کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر116.400

19

کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر144.500

لیست قیمت سیم و کابل رویان

شرح کالا( مشخصات)

CCA

ردیفکابل هوایی CCAواحدقیمت مصرف کننده (ریال)

1

کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویانمتر

2

کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویانمتر

3

کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویانمتر

4

کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویانمتر

5

کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویانمتر7.100

6

کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویانمتر11.500

7

کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویانمتر15.700

8

کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویانمتر23.000

9

کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویانمتر8.000

10

کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویانمتر12.400

11

کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویانمتر18.200

12

کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویانمتر27.700

13

کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویانمتر41.700

14

کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویانمتر56.500

15

کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویانمتر74.000

16

کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویانمتر87.000

17

کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویانمتر115.000

18

کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویانمتر143.100

لیست قیمت سیم و کابل رویان

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.