لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

 

لیست قیمت راد افشان سحر
لیست قیمت راد افشان سحر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روزرسانی : 1399/02/23

ر

4,330,000

ردیف شرح کالا( مشخصات) واحد قیمت مصرف کننده (ریال)
1 سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحر
حلقه

 515,000

2 سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحر
حلقه

 780,000

3 سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحر
حلقه

985,000

4 سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحر
حلقه

1,503,000

5 سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحر
حلقه

2,255,000

6 سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحر
حلقه

3,758,000

7 سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحر
حلقه

5,720,000

8 سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحر
حلقه

9,010,000

9 سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحر
حلقه

13,580,000

10 سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحر
متر

11 سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحر
متر

310,000

12 سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحر
متر

13 سیم ارت افشان  1/5 * 1  رادافشان سحر حلقه

1,518,000

14 سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحر حلقه

2,275,000

15 سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحر حلقه

3,793,000

16 سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحر حلقه

5,780,000

17 سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحر حلقه

9,100,000

18 سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحر حلقه

13,720,000

19 سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحر متر

20 سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحر متر

314,000

21 سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحر متر

22 کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحر حلقه

4,330,000

23 کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحر حلقه

6,520,000

24 کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحر حلقه

5,730,000

25 کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحر حلقه

7,960,000

26 کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,510,000

27 کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحر حلقه

2,330,000

28 سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,280,000

29 سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,820,000

30 سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحر حلقه

2,290,000

31 سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

3,130,000

32 سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

5,160,000

33 سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,280,000

34 سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,820,000

35 سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,360,000

36 سیم نایلون شیشه ای  0/75 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,910,000

37 سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,310,000

38 سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,850,000

39 کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

3,150,000

40 کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

1,510,000

41 کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحر حلقه

2,330,000

42 کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحر حلقه

2,850,000

43 کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

3,950,000

44 کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحر حلقه

6,270,000

45 کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحر حلقه

9,690,000

46 کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحر حلقه

13,910,000

47 کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحر متر

225,000

48 کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحر متر

300,000

49 کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحر حلقه

2,350,000

50 کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحر حلقه

3,190,000

51 کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحر حلقه

4,020,000

52 کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحر حلقه

5,610,000

53 کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحر حلقه

8,880,000

54 کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحر حلقه

13,730,000

55 کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحر حلقه

19,830,000

56 کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحر متر

329,000

57 کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحر متر

467,000

58 کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحر متر

59 کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحر متر

60 کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحر متر

61 کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحر متر

62 کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحر متر

63 کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحر متر

64 کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحر حلقه

3,030,000

65 کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحر حلقه

4,360,000

66 کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحر حلقه

5,100,000

67 کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحر حلقه

7,380,000

68 کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحر حلقه

11,410,000

69 کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحر حلقه

17,880,000

70 کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحر حلقه

26,200,000

71 کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحر متر

435,000

72 کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحر متر

605,000

73 کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحر متر

74 کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحر متر

75 کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحر حلقه

6,240,000

76 کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحر حلقه

9,250,000

77 کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحر حلقه

15,100,000

78 کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحر حلقه

21,880,000

79 کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحر حلقه

31,660,000

80 کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحر متر

535,000

81 کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحر متر

730,000

82 کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحر متر

83 کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحر متر

84 کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحر متر

85 کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحر متر

86 کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحر متر

87 کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحر متر

88 کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحر متر

89 کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحر متر

34,000

90 کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحر متر

41,000

91 کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحر متر

61,000

92 کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحر متر

84,000

93 کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحر متر

123,000

94 کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحر متر

95 کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحر متر

47,000

96 کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحر متر

58,000

97 کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحر متر

76,000

98 کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحر متر

102,000

99 کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحر متر

100 کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحر متر

101 کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحر متر

92,000

102 کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحر متر

103 کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحر متر

104 کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحر متر

105 کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحر متر

106 کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحر متر

107 کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحر متر

68,000

108 کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحر متر

99,000

109 کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحر متر

145,000

110 کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحر متر

244,000

111 کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحر متر

123,000

112 کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحر متر

195,000

113 کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحر متر

267,000

114 کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحر متر

435,000

115 کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحر متر

625,000

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی