لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان سحر

شرح کالا( مشخصات)

مدل

شرح کالا( مشخصات)

تعداد در کارتن

قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 0/5 * 1 راد افشان سحرحلقه520.000
2سیم افشان 0/75 * 1 راد افشان سحرحلقه790.000
3سیم افشان 1 * 1 راد افشان سحرحلقه1.000.000

4

سیم افشان 1/5 * 1 راد افشان سحر

حلقه

1.540.000

5

سیم افشان 2/5 * 1 راد افشان سحر

حلقه

2.310.000

6

سیم افشان 4 * 1 راد افشان سحر

حلقه

3.850.000

7

سیم افشان 6 * 1 راد افشان سحر

حلقه

5.880.000

8

سیم افشان 10 * 1 راد افشان سحر

حلقه

9.350.000

9

سیم افشان 16 * 1 راد افشان سحر

حلقه

13.840.000

10

سیم افشان 1/5 * 1 ارت راد افشان سحر

حلقه

1.560.000

11

سیم افشان 2/5 * 1  ارت راد افشان سحر

حلقه

2.340.000

12

سیم افشان 4 * 1 ارت راد افشان سحر

حلقه

3.900.000

13

سیم افشان 6 * 1 ارت راد افشان سحر

حلقه

5.940.000

14

سیم افشان 10 * 1 ارت راد افشان سحر

حلقه

9.440.000

15

سیم افشان 16 * 1 ارت راد افشان سحر

حلقه

13.980.000

16

سیم نایلون 0/5 * 2   راد افشان سحر

حلقه

1.290.000

17

سیم نایلون 0/75 * 2   راد افشان سحر

حلقه

1.830.000

18

سیم نایلون  1 * 2  راد افشان سحر

حلقه

2.340.000

19

سیم نایلون 1/5 * 2   راد افشان سحر

حلقه

3.880.000

20

سیم نایلون 2/5 * 2   راد افشان سحر

حلقه

5.200.000

21

کابل کیسه ای 0/5 * 2  راد افشان سحر

حلقه

1.570.000

22

کابل کیسه ای 0/75 * 2  راد افشان سحر

حلقه

2.420.000

23

کابل آنتن صادراتی راد افشان سحر

حلقه

3.180.000

24

کابل افشان 0/5 * 2  راد افشان سحر

حلقه

1.520.000

25

کابل افشان 0/75 * 2  راد افشان سحر

حلقه

2.350.000

26

کابل افشان 1 * 2  راد افشان سحر

حلقه

2.870.000

27

کابل افشان 1/5 * 2  راد افشان سحر

حلقه

4.070.000

28

کابل افشان 2/5 * 2  راد افشان سحر

حلقه

6.410.000
29

کابل افشان 4 * 2  راد افشان سحر

حلقه

9.810.000
30

کابل افشان 6 * 2 راد افشان سحر

حلقه

14.180.000

31

کابل افشان 10 * 2  راد افشان سحر

متر

226.000

32

کابل افشان 16 * 2  راد افشان سحر

متر

315.000
33

کابل افشان 0/5 * 3  راد افشان سحر

حلقه

2.380.000

34

کابل افشان 0/75 * 3  راد افشان سحر

حلقه

3.210.000

35

کابل افشان 1 * 3  راد افشان سحر

حلقه

4.050.000

36

کابل افشان 1/5 * 3  راد افشان سحر

حلقه

5.720.000
37

کابل افشان 2/5 * 3  راد افشان سحر

حلقه

9.180.000
38

کابل افشان 4 * 3  راد افشان سحر

حلقه

13.980.000

39

کابل افشان 6 * 3  راد افشان سحر

حلقه

19.980.000

40

کابل افشان 10 * 3  راد افشان سحر

متر

335.000

41

کابل افشان 16 * 3  راد افشان سحر

متر

490.000

42

کابل افشان 0/5 * 4  راد افشان سحر

حلقه

3.070.000

43

کابل افشان 0/75 * 4  راد افشان سحر

حلقه

4.410.000

44

کابل افشان 1 * 4  راد افشان سحر

حلقه

5.150.000

45

کابل افشان 1/5 * 4  راد افشان سحر

حلقه

7.530.000

46

کابل افشان 2/5 * 4  راد افشان سحر

حلقه

11.660.000

47

کابل افشان 4 * 4  راد افشان سحر

حلقه

18.340.000

48

کابل افشان 6 * 4  راد افشان سحر

حلقه

26.850.000

49

کابل افشان 10 * 4  راد افشان سحر

متر

440.000

50

کابل افشان 16 * 4  راد افشان سحر

متر

634.000

51

کابل افشان 1 * 5  راد افشان سحر

حلقه

6.370.000

52

کابل افشان 1/5 * 5  راد افشان سحر

حلقه

9.330.000

53

کابل افشان 2/5 * 5  راد افشان سحر

حلقه

15.230.000
54

کابل افشان 4 * 5  راد افشان سحر

حلقه

22.080.000

55

کابل افشان 6 * 5  راد افشان سحر

حلقه

31.890.000

56

کابل افشان 10 * 5  راد افشان سحر

متر

540.000

57

کابل افشان 16 * 5  راد افشان سحر

متر

780.000

58

کابل زمینی 4 * 2  راد افشان سحر

متر

100.000

59

کابل زمینی 6 * 2 راد افشان سحر

متر

146.000

60

کابل زمینی 10 * 2  راد افشان سحر

متر

246.000

61

کابل زمینی 6 * 4  راد افشان سحر

متر

270.000

62

کابل زمینی 10 * 4  راد افشان سحر

متر

435.000

63

کابل زمینی 16 * 4 راد افشان سحر

متر

658.000

64

کابل کولری 1 * 4 راد افشان سحر

حلقه

4.420.000

65

کابل کولری 1/5 * 4 راد افشان سحر

حلقه

6.630.000

66

کابل کولری 1 * 5 راد افشان سحر

حلقه

5.770.000
67

کابل کولری 1/5 * 5 راد افشان سحر

حلقه

8.030.000

68

کابل  شیلددار 1 * 2 راد افشان سحر

متر

37.500

69

کابل  شیلددار 1/5 * 2 راد افشان سحر

متر

57.000

70

کابل  شیلددار 2/5 * 2 راد افشان سحر

متر

78.500

71

کابل  شیلددار 4* 2 راد افشان سحر

متر

115.000

72

کابل  شیلددار 0.75 *3 راد افشان سحر

متر

55.000

73

کابل  شیلددار 1.5 * 3 راد افشان سحر

متر

71.000