لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد
لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

آخرین به روز رسانی : 1399/04/16

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

واحد

قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 1*1 خراسان افشارنژاد متر 14,500
2 سیم افشان 1/5*1 خراسان افشارنژاد متر 20,000
3 سیم افشان 2/5*1 خراسان افشارنژاد متر 33,000

4

سیم افشان 4*1 خراسان افشارنژاد

متر

51,000

5

سیم افشان 6*1 خراسان افشارنژاد

متر

75,500

6

سیم افشان 10*1 خراسان افشارنژاد

متر

134,000

7

سیم افشان 16*1 خراسان افشارنژاد

متر

206,000

8

سیم افشان 25*1 خراسان افشارنژاد

متر

313,000

9

سیم افشان 35*1 خراسان افشارنژاد

متر

442,000

10

سیم افشان 50*1 خراسان افشارنژاد

متر

627,000

11

سیم افشان 70*1 خراسان افشارنژاد

متر

884,000

12

سیم افشان 95*1 خراسان افشارنژاد

متر

1,190,000

13

سیم افشان 120*1 خراسان افشارنژاد

متر

1,480,000

14

سیم افشان 150*1 خراسان افشارنژاد

متر

1,880,000

15

سیم افشان 185*1 خراسان افشارنژاد

متر

2,290,000

16

سیم افشان 240*1 خراسان افشارنژاد

متر

3,030,000

17

سیم افشان 300*1 خراسان افشارنژاد

متر

3,790,000

18

کابل افشان 16*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

230,000

19

کابل افشان 25*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

340,000

20

کابل افشان 35*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

470,000

21

کابل افشان 50*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

660,000

22

کابل افشان 70*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

930,000

23

کابل افشان 95*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

1,270,000

24

کابل افشان 120*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

1,590,000

25

کابل افشان 150*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

1,970,000

26

کابل افشان 185*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

2,450,000

27

کابل افشان 240*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

3,170,000

28

کابل افشان 300*1 دو روکشه خراسان افشارنژاد

متر

3,960,000

29

کابل افشان شیلد دار 1*2 خراسان افشارنژاد

متر

66,000

30

کابل افشان شیلد دار 1/5*2 خراسان افشارنژاد

متر

84,000

31

کابل افشان شیلد دار 2/5*2 خراسان افشارنژاد

متر

120,000

32

کابل افشان شیلد دار 1*3 خراسان افشارنژاد

متر

94,000

33

کابل افشان شیلد دار 1/5*3 خراسان افشارنژاد

متر

121,000

34

کابل افشان شیلد دار 2/5*3 خراسان افشارنژاد

متر

170,000

35

کابل افشان شیلد دار 1*4 خراسان افشارنژاد

متر

110,000

36

کابل افشان شیلد دار 1/5*4 خراسان افشارنژاد

متر

150,000

37

کابل افشان شیلد دار 2/5*4 خراسان افشارنژاد

متر

220,000

38

کابل افشان شیلد دار 1*5 خراسان افشارنژاد

متر

130,000

39

کابل افشان شیلد دار 1/5*5 خراسان افشارنژاد

متر

180,000

40

کابل کولری 1/5*4 خراسان افشارنژاد

متر

112,000

41

کابل کولری 1/5*5 خراسان افشارنژاد

متر

136,000

42

کابل افشان 0/75 *2 خراسان افشارنژاد

متر

36,000

43

کابل افشان 1 *2 خراسان افشارنژاد

متر

44,000

44

کابل افشان 1/5 *2 خراسان افشارنژاد

متر

59,000

45

کابل افشان 2/5 *2 خراسان افشارنژاد

متر

94,000

46

کابل افشان 4 *2 خراسان افشارنژاد

متر

144,000

47

کابل افشان 6 *2 خراسان افشارنژاد

متر

198,000

48

کابل افشان 10 *2 خراسان افشارنژاد

متر

338,000

49

کابل افشان 16 *2 خراسان افشارنژاد

متر

514,000

50

کابل افشان 0/75 *3 خراسان افشارنژاد

متر

46,000

51

کابل افشان 1 *3 خراسان افشارنژاد

متر

57,000

52

کابل افشان 1/5 *3 خراسان افشارنژاد

متر

79,000

53

کابل افشان 2/5 *3 خراسان افشارنژاد

متر

128,000

54

کابل افشان 4 *3 خراسان افشارنژاد

متر

193,000

55

کابل افشان 6 *3 خراسان افشارنژاد

متر

278,000

56

کابل افشان 10 *3 خراسان افشارنژاد

متر

470,000

57

کابل افشان 16 *3 خراسان افشارنژاد

متر

727,000

58

کابل افشان 25 *3 خراسان افشارنژاد

متر

1,140,000

59

کابل افشان 35 *3 خراسان افشارنژاد

متر

1,570,000

60

کابل افشان 50 *3 خراسان افشارنژاد

متر

2,200,000

61

کابل افشان 70 *3 خراسان افشارنژاد

متر

3,070,000

62

کابل افشان 0/75 *4 خراسان افشارنژاد

متر

 

63

کابل افشان 1 *4 خراسان افشارنژاد

متر

75,000

64

کابل افشان 1/5 *4 خراسان افشارنژاد

متر

104,000

65

کابل افشان 2/5 *4 خراسان افشارنژاد

متر

165,000

66

کابل افشان 4 *4 خراسان افشارنژاد

متر

250,000

67

کابل افشان 6 *4 خراسان افشارنژاد

متر

357,000

68

کابل افشان 10 *4 خراسان افشارنژاد

متر

620,000

69

کابل افشان 16 *4 خراسان افشارنژاد

متر

950,000

70

کابل افشان 25 *4 خراسان افشارنژاد

متر

1,480,000

71

کابل افشان 35 *4 خراسان افشارنژاد

متر

2,050,000

72

کابل افشان 1/5 *5 خراسان افشارنژاد

متر

130,000

73

کابل افشان 2/5 *5 خراسان افشارنژاد

متر

207,000

74

کابل افشان 4 *5 خراسان افشارنژاد

متر

307,000

75

کابل افشان 6 *5 خراسان افشارنژاد

متر

440,000

76

کابل افشان 10 *5 خراسان افشارنژاد

متر

780,000

77

کابل افشان 16 *5 خراسان افشارنژاد

متر

1,190,000

78

کابل افشان 25 *5 خراسان افشارنژاد

متر

1,880,000

79

کابل افشان 35 *5 خراسان افشارنژاد

متر

2,560,000

80

کابل افشان 16+25*3 خراسان افشارنژاد

متر

1,350,000

81

کابل افشان 16+35*3 خراسان افشارنژاد

متر

1,750,000

82

کابل افشان 25+50*3 خراسان افشارنژاد

متر

2,560,000

83

کابل افشان 35+70*3 خراسان افشارنژاد

متر

3,500,000

84

کابل افشان 50+95*3 خراسان افشارنژاد

متر

4,760,000

85

کابل افشان 70+120*3 خراسان افشارنژاد

متر

6,000,000

86

کابل 2 زوج 06 خراسان افشارنژاد

متر

28,000

87

کابل 4 زوج 06 خراسان افشارنژاد

متر

45,000

88

کابل 6 زوج 06 خراسان افشارنژاد

متر

64,000

89

کابل 10 زوج 06 خراسان افشارنژاد

متر

102,000

90

کابل آنتن صادراتی 4/5C -2V خراسان افشارنژاد

متر

44,000

91

کابل زمینی 1/5*2 خراسان افشارنژاد

متر

91,000

92

کابل زمینی 2/5*2 خراسان افشارنژاد

متر

125,000

93

کابل زمینی 4*2 خراسان افشارنژاد

متر

175,000

94

کابل زمینی 6*2 خراسان افشارنژاد

متر

239,000

95

کابل زمینی 10*2 خراسان افشارنژاد

متر

357,000

96

کابل زمینی 16*2 خراسان افشارنژاد

متر

540,000

97

کابل زمینی 1/5*3 خراسان افشارنژاد

متر

114,000

98

کابل زمینی 2/5*3 خراسان افشارنژاد

متر

157,000

99

کابل زمینی 4*3 خراسان افشارنژاد

متر

233,000

100

کابل زمینی 6*3 خراسان افشارنژاد

متر

313,000

101

کابل زمینی 10*3 خراسان افشارنژاد

متر

470,000

102

کابل زمینی 16*3 خراسان افشارنژاد

متر

730,000

103

کابل زمینی 25*3 خراسان افشارنژاد

متر

1,120,000

104

کابل زمینی 35*3 خراسان افشارنژاد

متر

1,530,000

105

کابل زمینی 1/5*4 خراسان افشارنژاد

متر

135,000

106

کابل زمینی 2/5*4 خراسان افشارنژاد

متر

193,000

107

کابل زمینی 4*4 خراسان افشارنژاد

متر

290,000

108

کابل زمینی 6*4 خراسان افشارنژاد

متر

390,000

109

کابل زمینی 10*4 خراسان افشارنژاد

متر

615,000

110

کابل زمینی 16*4 خراسان افشارنژاد

متر

950,000

110

کابل زمینی 25*4 خراسان افشارنژاد

متر

1,400,000

111

کابل زمینی 1/5*5 خراسان افشارنژاد

متر

163,000

112

کابل زمینی 2/5*5 خراسان افشارنژاد

متر

235,000

113

کابل زمینی 4*5 خراسان افشارنژاد

متر

353,000

114

کابل زمینی 6*5 خراسان افشارنژاد

متر

490,000

115

کابل زمینی 10*5 خراسان افشارنژاد

متر

763,000

116

کابل زمینی 16*5 خراسان افشارنژاد

متر

1,190,000

117

کابل زمینی 25*5 خراسان افشارنژاد

متر

1,800,000

118

کابل زمینی 35*5 خراسان افشارنژاد

متر

2,450,000

128

کابل زمینی مفتول 16*1 خراسان افشارنژاد

متر

228,000

129

کابل زمینی مفتول 25*1 خراسان افشارنژاد

متر

342,000

130

کابل زمینی مفتول 35*1 خراسان افشارنژاد

متر

467,000

131

کابل زمینی مفتول 50*1 خراسان افشارنژاد

متر

638,000

132

کابل زمینی مفتول 70*1 خراسان افشارنژاد

متر

912,000

133

کابل زمینی مفتول 95*1 خراسان افشارنژاد

متر

1,250,000

134

کابل زمینی مفتول 120*1 خراسان افشارنژاد

متر

1,570,000

135

کابل زمینی مفتول 150*1 خراسان افشارنژاد

متر

1,940,000

136

کابل زمینی مفتول 185*1 خراسان افشارنژاد

متر

2,400,000

137

کابل زمینی مفتول 240*1 خراسان افشارنژاد

متر

3,150,000

138

کابل زمینی مفتول 300*1 خراسان افشارنژاد

متر

3.950.000

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی