لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

لیست قیمت سیم و کابل برتر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

واحد

قیمت مصرف کننده (ریال)

1

سیم افشان 50*1 برتر

حلقه

472.000

2

سیم افشان 75*1 برتر

حلقه

671.000

3

سیم افشان 1*1 برتر

حلقه

883.000

4

سیم افشان 1/5*1 برتر

حلقه

1.177.000

5

سیم افشان 1/5*1 ارت برتر

حلقه

1.200.000

6

سیم افشان 2/5*1 برتر

حلقه

1.765.000

7

سیم 2/5*1 ارت برتر

حلقه

1.789.000

8

سیم افشان 4*1 برتر

حلقه

2.942.000

9

سیم 4*1 ارت برتر

حلقه

2.965.000

10

سیم افشان 6*1 برتر

حلقه

4.412.000

11

سیم 6*1 ارت برتر

حلقه

4.436.000

12

سیم افشان 10*1 برتر

حلقه

7.565.000

13

سیم  10*1 ارت برتر

حلقه

7.590.000

14

سیم نایلون 35*2 برتر

حلقه

546.000

15

سیم نایلون 50*2 برتر

حلقه

935.000

16

سیم نایلون 75*2 برتر

حلقه

1.344.000

17

سیم نایلون 1*2 برتر

حلقه

1.700.000

18

سیم نایلون 1/5*2 برتر

حلقه

2.313.000

19

سیم نایلون 2/5*2 برتر

حلقه

3.685.000

20

سیم نایلون 35*2 خط دار برتر

حلقه

570.000

21

سیم نایلون 50*2 خط دار برتر

حلقه

960.000

22

سیم نایلون 75*2 خط دار برتر

حلقه

1.365.000

23

کابل افشان 50*2 برتر

حلقه

1.318.000

24

کابل افشان 75*2 برتر

حلقه

1.636.000

25

کابل افشان 1*2 برتر

حلقه

2.095.000

26

کابل افشان 1/5*2 برتر

حلقه

2.930.000

27

کابل افشان 2/5*2 برتر

حلقه

4.756.000

28

کابل افشان 4*2 برتر

حلقه

7.236.000

29

کابل افشان 6*2 برتر

حلقه

10.000.000

30

کابل افشان 10*2 برتر

متر

168.700

31

کابل افشان 50*3 برتر

حلقه

1.790.000

32

کابل افشان 75*3 برتر

حلقه

2.506.000

33

کابل افشان 1*3 برتر

حلقه

2.965.000

34

کابل افشان 1/5*3 برتر

حلقه

4.354.000

35

کابل افشان 2/5*3 برتر

حلقه

6.942.000

36

کابل افشان 4*3 برتر

حلقه

9.983.000

37

کابل افشان 6*3 برتر

حلقه

14.895.000

38

کابل افشان 10*3 برتر

متر

240.500

39

کابل افشان 1*4 برتر

حلقه

3.800.000

40

کابل افشان 1/5*4 برتر

حلقه

5.460.000

41

کابل افشان 2/5*4 برتر

حلقه

9.177.000

42

کابل افشان 4*4 برتر

حلقه

12.942.000

43

کابل افشان 6*4 برتر

حلقه

19.483.000

44

کابل افشان 10*4 برتر

متر

310.600

45

کابل افشان 1/5*5 برتر

متر

723.600

46

کابل افشان 2/5*5 برتر

متر

114.700

47

کابل افشان 4*5 برتر

متر

161.200

48

کابل افشان 6*5 برتر

متر

239.000

49

کابل افشان 10*5 برتر

متر

400.000

50

کابل 4*2 مفتول برتر

متر

765.000

51

کابل 6*2 مفتول برتر

متر

111.800

52

کابل 10*2 مفتول برتر

متر

171.100

53

کابل 4*4 مفتول برتر

متر

139.400

54

کابل 6*4 مفتول برتر

متر

200.000

55

کابل 10*4 مفتول برتر

متر

318.800

56

کولری 1*4 برتر

حلقه

3.024.000

57

کولری 1/5*4 برتر

حلقه

4.389.000

58

کولری 1*5 برتر

حلقه

3.906.000

59

کولری 1/5*5 برتر

حلقه

5.460.000

60

کابل سازمانی 6+6*1 برتر

متر

126.800

61

کابل سازمانی 6+6*3 برتر

متر

207.700

62

کابل سازمانی 10+10*1 برتر

متر

166.700

63

کابل سازمانی 10+10*3 برتر

متر

339.400

64

کابل کیسه ای 50*2 برتر

حلقه

1.177.000

65

کابل کیسه ای 75*2 برتر

حلقه

1.495.000

66

کابل کیسه ای 1*2 برتر

حلقه

1.836.000

67

کابل کیسه ای 1/5*2 برتر

حلقه

2.607.000

68

کابل زیر گچی 1*2 برتر

حلقه

1.563.000

69

کابل زیر گچی 1*3 برتر

حلقه

2.225.000

70

کابل آنتن برتر

حلقه

1.295.000

71

کابل آنتن شهاب برتر

حلقه

1.000.000

72

کابل آنتن شهاب برتر

حلقه

1.000.000

73

نایلون شیشه ای 35*2 مس برتر

حلقه

621.000

74

نایلون شیشه ای 50*2 مس برتر

حلقه

1.037.200

75

شیشه ای 50*2 CCA برتر

حلقه

621.000

76

کابل 1 زوج 04 معمولی برتر

متر

3.180

77

کابل 2 زوج 04 معمولی برتر

متر

4.950

78

کابل 2 زوج 06 فویلدار برتر

متر

7.890

79

کابل 4 زوج 06 فویلدار برتر

متر

14.480

80

کابل 6 زوج 06 فویلدار برتر

متر

21.200

81

RG 59 برتر

متر

13.120

82

RG برقدار برتر

متر

22.590