لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

شرح کالا( مشخصات)

سایز

واحد

قیمت

سیم افشان

0.5*1

حلقه

649.600

سیم افشان

0.75*1

حلقه

868.000

سیم افشان

1*1

حلقه

112.0000

سیم افشان

1.5*1

حلقه

1.556.000

سیم افشان

2.5*1

حلقه

1.668.000

سیم افشان

4*1

حلقه

2.334.000

سیم افشان

6*1

حلقه

3.890.000

سیم افشان

10*1

حلقه

5.810.000

سیم افشان

16*1

حلقه

9.842.000

سیم افشان

25*1

متر

15.400.000

سیم افشان

35*1

متر

245.000

سیم افشان

50*1

متر

330.000

سیم افشان

70*1

متر

462.000

سیم افشان

95*1

متر

679.000

سیم افشان

120*1

متر

930.000

سیم افشان ارت

1.5*1

حلقه

1.560.000

سیم افشان ارت

2.5*1

حلقه

2.340.000

سیم افشان ارت

4*1

حلقه

3.900.000

سیم افشان ارت

6*1

حلقه

5.820.000

سیم افشان ارت

10*1

حلقه

9.982.000

سیم افشان ارت

16*1

حلقه

15.780.000

سیم افشان ارت

25*1

متر

260.000

سیم افشان ارت

35*1

متر

336.000

سیم افشان ارت

50*1

متر

470.000

سیم افشان ارت

70*1

متر

690.000

سیم افشان ارت

95*1

متر

945.000

سیم افشان ارت

120*1

متر

1.220.000

سیم مفتول

0.5*1

حلقه

649.600

سیم مفتول

0.75*1

حلقه

875.000

سیم مفتول

1*1

حلقه

1.127.000

سیم مفتول

1.5*1

حلقه

1.589.000

سیم مفتول

2.5*1

حلقه

2.380.000

سیم مفتول

4*1

حلقه

3.970.500

سیم مفتول

6*1

حلقه

5.698.000

سیم مفتول

10*1

حلقه

9.900.000

سیم مفتول

16*1

متر

154.000

سیم نایلون

0.5*1

حلقه

126.000

سیم نایلون

0.75*1

حلقه

1.862.000

سیم نایلون

1*2

حلقه

2.290.000

سیم نایلون

1.5*2

حلقه

3.100.000

سیم نایلون

2.5*2

حلقه

4.950.000

کابل افشان

0.5*2

حلقه

1665000

کابل افشان

0.75*2

حلقه

2365000

کابل افشان

1*2

حلقه

288400

کابل افشان

1.5*2

حلقه

3950000

کابل افشان

2.5*2

حلقه

6400000

کابل افشان

4*2

حلقه

9735000

کابل افشان

6*2

حلقه

13480000

کابل افشان

10*2

متر

230000

کابل افشان

0.75*2

حلقه

3360000

کابل افشان

1*3

حلقه

3980000

کابل افشان

1.5*3

حلقه

5460000

کابل افشان

2.5*3

حلقه

9300000

کابل افشان

4*3

حلقه

13440000

کابل افشان

6*3

حلقه

19110000

کابل افشان

10*3

متر

325000

کابل افشان

16*3

متر

495000

کابل افشان

25*3

متر

820000

کابل افشان

35*3

متر

1050000

کابل افشان

50*3

متر

1560000

کابل افشان

70*3

متر

2220000

کابل افشان

25+16*3

متر

930000

کابل افشان

35+16*3

متر

1210000

کابل افشان

50+25*3

مترر

1645000

کابل افشان

70+35*3

متر

2500000

کابل افشان

95*1

متر

1050000

کابل افشان

120*1

متر

1290000

کابل افشان

0.75*4

حلقه

4330000

کابل افشان

1*4

حلقه

5200000

کابل افشان

1.5*4

حلقه

7230000

کابل افشان

2.5*4

حلقه

11880000

کابل افشان

4*4

حلقه

18200000

کابل افشان

6*4

حلقه

25230000

کابل افشان

10*4

متر

427000

کابل افشان

16*4

متر

679000

کابل افشان

25*4

متر

1050000

کابل افشان

35*4

متر

1547000

کابل افشان

1.5*5

حلقه

9165000

کابل افشان

2.5*5

حلقه

15160000

کابل افشان

4*5

متر

215000

کابل افشان

6*5

متر

310000

کابل افشان

10*5

متر

545000

کابل افشان

16*5

متر

819000

کابل افشان

25*5

متر

1465000

کابل افشان

35*5

متر

2170000

کابل مفتول NYY

4*2

متر

105000

کابل مفتول NYY

6*2

متر

154000

کابل مفتول NYY

10*2

متر

235000

کابل مفتول NYY

6*3

متر

200000

کابل مفتول NYY

10*3

متر

355000

کابل مفتول NYY

25+16*3

متر

950000

کابل مفتول NYY

35+16*3

متر

1215000

کابل مفتول NYY

50+25*3

متر

1680000

کابل مفتول NYY

4*4

متر

185000

کابل مفتول NYY

6*4

متر

270000

کابل مفتول NYY

10*4

متر

430000

کابل مفتول NYY

16*4

متر

693000

کابل مفتول NYY

6*5

متر

329000

کابل مفتول NYY

10*5

متر

555000

کابل مفتول NYY

16*5

متر

840000

کابل مفتول کولری

1*4

حلقه

4725000

کابل مفتول کولری

1.5*4

حلقه

6900000

کابل مفتول کولری

1*5

حلقه

6010000

کابل مفتول کولری

1.5*5

حلقه

8600000

کابل سازمانی

6+6*1

متر

176500

کابل سازمانی

10+10*1

متر

221200

کابل سازمانی

6+6*3

متر

280000

کابل سازمانی

10+10*3

متر

457000

کابل کواکسیال

4/5C-2V

متر

31000

کابل شیلد دار

1*2

متر

53000

کابل شیلد دار

1.5*2

متر

63000

کابل شیلد دار

2.5*2

متر

87000

کابل شیلد دار

1.5*3

متر

84000

کابل شیلد دار

2.5*3

متر

120000

کابل شیلد دار

1.5*4

متر

98000

کابل آلومینیوم

10*2

متر

82000

کابل آلومینیوم

16*2

متر

115000

کابل آلومینیوم

10*4

متر

118000

کابل آلومینیوم

16*4

متر

182000

کابل آلومینیوم

25+16*3

متر

219000

کابل آلومینیوم

35+16*3

متر

280000