لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور

سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل البرز الکتریک نور

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

آخرین به روز رسانی : 1398/12/03

شرح کالا( مشخصات)

سایز

واحد

قیمت(ریال)

سیم افشان البرز الکتریک نور

0.5*1

حلقه

652.000

سیم افشان البرز الکتریک نور

0.75*1

حلقه

870.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
1*1 حلقه 1.128.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
1.5*1 حلقه 1.528.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
2.5*1 حلقه 2.292.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
4*1 حلقه 3.820.000
سیم افشان البرز الکتریک نور

6*1

حلقه

5.840.000

سیم افشان البرز الکتریک نور

10*1

حلقه

9.900.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
16*1 حلقه 15.468.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
25*1 حلقه 250.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
35*1 حلقه 339.500
سیم افشان البرز الکتریک نور
50*1 متر 474.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
70*1 متر 698.500
سیم افشان البرز الکتریک نور
95*1 متر 954.000
سیم افشان البرز الکتریک نور
120*1 متر 1.224.000

سیم افشان ارت البرز الکتریک نور

1.5*1 حلقه 1.532.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 2.5*1 حلقه

2.298.000

سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 4*1 حلقه 3.830.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 6*1 حلقه 5.850.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 10*1 حلقه 9.936.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 16*1 حلقه 15.600.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 25*1 متر 258.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 35*1 متر 345.500
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 50*1 متر 478.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 70*1 متر 702.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 95*1 متر 958.000
سیم افشان ارت البرز الکتریک نور 120*1 متر 1.260.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
0.5*1 حلقه 653.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
0.75*1 حلقه 873.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
1*1 حلقه 1.130.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
1.5*1 حلقه 1.560.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
2.5*1 حلقه 2.340.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
4*1 حلقه 3.864.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
6*1 حلقه 5.856.000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
10*1 حلقه 9.938000
سیم مفتول البرز الکتریک نور
16*1 متر 157.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
0.5*2 حلقه 1.260.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
0.75*2 حلقه 1.872.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
1*2 حلقه 2.292.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور 1.5*2 حلقه 3.120.000
سیم نایلون البرز الکتریک نور
2.5*2 حلقه 4.968.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور 0.5*2 حلقه 1.560.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور 0.75*2 حلقه 2.130.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور 1*2 حلقه 2.800.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور 1.5*2 حلقه 3.8405.000
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور 2.5*2 حلقه 5.880.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

0.5*2 حلقه 1.572.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
0.75*2 حلقه

2.400.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

1*2 حلقه 2.892.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1.5*2 حلقه

4.090.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

2.5*2 حلقه 6.420.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
4*2 حلقه

10.000.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

6*2 حلقه 13.688.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
10*2 متر

234.500

کابل افشان البرز الکتریک نور

0.75*3 حلقه 3.372.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1*3 حلقه

3.996.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

1.5*3 حلقه 5.478.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*3 حلقه

9.324.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

4*3 حلقه 13.810.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*3 حلقه

19.900.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

10*3 متر 339.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
16*3 متر

498.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

25*3 متر 846.00
کابل افشان البرز الکتریک نور
35*3 متر

1.086.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

50*3 متر 1.596.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
70*3 متر

2.270.000

کابل افشان البرز الکتریک نور
95*3 متر

2.736.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

25+16*3 متر 965.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35+16*3 متر

1.284.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

50+25*3 متر 1.704.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
70+35*3 متر

2.580.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

95*1 متر 1.053.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
120*1 متر

1.296.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

0.75*4 حلقه 4.320.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
1*4 حلقه

5.214.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

1.5*4 حلقه 7.254.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*4 حلقه

11.910.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

4*4 حلقه 18.345.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*4 حلقه

26.230.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

10*4 متر 440.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
16*4 متر

682.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

25*4 متر 1.078.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35*4 متر

1.584.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

1.5*5 حلقه 9.192.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
2.5*5 حلقه

15.210.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

4*5 متر 223.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
6*5 متر

322.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

10*5 متر 557.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
16*5 متر

826.000

کابل افشان البرز الکتریک نور

25*5 متر 1.500.000
کابل افشان البرز الکتریک نور
35*5 متر

2.220.000

کابل مفتول  NYY البرز الکتریک نور

4*2 متر 106.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*2 متر

156.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

10*2 متر 240.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*3 متر

210.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

10*3 متر 350.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
25+16*3 متر

989.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

35+16*3 متر 1.320,000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
50+25*3 متر

1.742.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

4*4 متر 190.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
6*4 متر

276.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

10*4 متر 448.500
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
16*4 متر

696.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

6*5 متر 335.000
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور
10*5 متر

567.000

کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور

16*5 متر 843.000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور
1*4 حلقه

4.740.000

کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور

1.5*4 حلقه 6.925.000
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور
1*5 حلقه

6.030.000

کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور

1.5*5 حلقه 8.628.000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور
6+6*1 متر

177.000

کابل سازمانی البرز الکتریک نور

10+10*1 متر 226.000
کابل سازمانی البرز الکتریک نور
6+6*3 متر

280.000

کابل سازمانی البرز الکتریک نور

10+10*3 متر 456.000
کابل کواکسیال البرز الکتریک نور
4/5C-2V متر

31.000

کابل شیلد دار البرز الکتریک نور

1*2

متر

54.000

کابل شیلد دار البرز الکتریک نور

1.5*2

متر

63.000

کابل شیلد دار البرز الکتریک نور

2.5*2 متر 88.000
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور 1.5*3 متر

84.000

کابل شیلد دار البرز الکتریک نور

2.5*3

متر

120.000

کابل شیلد دار البرز الکتریک نور

1.5*4 متر 99.000
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
10*2 متر

72.000

کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور

16*2 متر 103.500
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
10*4 متر

108.000

کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور

16*4 متر 162.000
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور
25+16*3 متر

198.000

کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور

35+16*3 متر

234.000

کابل تلفنی البرز الکتریک نور 2 زوجی (مسی 0.6) متر

قیمت هوایی : 21.000

قیمت زمینی : 21.600

کابل تلفنی البرز الکتریک نور 4 زوجی (مسی 0.6) متر

قیمت هوایی : 35.400

قیمت زمینی : 36.000

کابل تلفنی البرز الکتریک نور 6 زوجی (مسی 0.6) متر

قیمت هوایی : 52.200

قیمت زمینی : 54.000

کابل تلفنی البرز الکتریک نور 10 زوجی (مسی 0.6) متر

قیمت هوایی : 69.900

قیمت زمینی : 86.400

کابل  RG59 البرز الکتریک نور ساده متر 25.200
کابل RG59 البرز الکتریک نور ترکیبی متر 34.800

کلمات کلیدی : قیمت سیم برق ساختمان , لیست قیمت البرز الکتریک نور , نمایندگی سیم و کابل البرز

0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد.
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی