لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

 

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

 

 

 

 

ردیفنام محصولواحدقیمت (ریال)
1سیم افشان 0/5*1حلقه603/000
2سیم افشان 0/75*1حلقه871/000
3سیم افشان 1*1حلقه1/113/000
4سیم افشان 1/5*1حلقه1/503/000
5سیم افشان 2/5*1حلقه2/457/000
6سیم افشان 4*1حلقه3/969/000
7سیم افشان 6*1حلقه5/966/000
8سیم افشان 10*1حلقه10/300/000
9سیم افشان 16*1متر159/000
10سیم افشان 25*1متر254/000
11سیم افشان 35*1متر351/000
12سیم ارت 1*1حلقه1/113/000
13سیم ارت 1/5*1حلقه1/503/000
14سیم ارت 2/5*1حلقه2/457/000
15سیم ارت 4*1حلقه3/969/000
16سیم ارت 6*1حلقه5/966/000
17سیم ارت 10*1متر103/300
18سیم ارت 16*1متر159/000
19سیم ارت 25*1متر254/000
20سیم ارت 35*1متر351/000
21سیم نایلون 0/35*2حلقه983/000
22سیم نایلون 0/5*2حلقه1/307/000
23سیم نایلون 0/75*2حلقه1/846/000
24سیم نایلون 1*2حلقه2/371/000
25سیم نایلون 1/5*2حلقه3/421/000
26سیم نایلون 2/5*2حلقه5/385/000
27تخت تلفنی 0/5*2حلقه514/000
28سیم کیسه ای 0/5*2حلقه1/476/000
29سیم کیسه ای 0/75*2حلقه2/045/000
30سیم مفتول 0/75*1حلقه912/000
31سیم مفتول 1*1حلقه1/151/000
32سیم مفتول 1/5*1حلقه1/608/000
33سیم مفتول 2/5*1حلقه2/556/000
34سیم مفتول 4*1حلقه4/024/000
35کابل افشان 0/5*2حلقه1/658/000
36کابل افشان 0/75*2حلقه2/481/000
37کابل افشان 1*2حلقه3/025/000
38کابل افشان 1/5*2حلقه4/127/000
39کابل افشان 2/5*2حلقه6/620/000
40کابل افشان 4*2حلقه9/833/000
41کابل افشان 6*2حلقه14/522/000
42کابل افشان 10*2متر244/000
43کابل افشان 0/75*3حلقه3/268/000
44کابل افشان 1*3حلقه4/151/000
45کابل افشان 1/5*3حلقه5/748/000
46کابل افشان 2/5*3حلقه9/234/000
47کابل افشان 4*3حلقه13/917/000
48کابل افشان 6*3حلقه21/057/000
49کابل افشان 10*3متر358/000
50کابل افشان 16*3متر532/000
51کابل افشان 0/75*4حلقه4/236/000
52کابل افشان 1*4حلقه5/385/000
53کابل افشان 1/5*4حلقه7/358/000
54کابل افشان 2/5*4حلقه11/993/000
55کابل افشان 4*4حلقه18/637/000
56کابل افشان 6*4حلقه26/866/000
57کابل افشان 10*4متر455/000
58کابل افشان 16*4متر698/000
59کابل افشان 1/5*5حلقه9/137/000
60کابل افشان 2/5*5حلقه15/079/000
61کابل افشان 4*5حلقه22/994/000
62کابل افشان 6*5متر345/000
63کابل افشان 10*5متر581/000
64کابل افشان 16*5متر883/000
65کابل افشان 16+25*3متر998/000
66کابل افشان 16+35*3متر1/319/000
67کابل افشان 25+50*3متر1/973/000
68کابل افشان 35+70*3متر2/735/000
69کابل افشان 10*1متر114/000
70کابل افشان 16*1متر178/000
71کابل افشان 25*1متر253/000
72کابل افشان 35*1متر355/000
73کابل افشان 50*1متر494/000
74کابل افشان 70*1متر695/000
75کابل افشان 95*1متر956/000
76کابل افشان 120*1متر1/232/000
77کابل افشان 240*1متر2/282/000
78کابل تخت افشان 16*3متر524/000
79کابل تخت افشان 25*3متر828/000
80کابل تخت افشان 35*3متر1/166/000
81کابل تخت افشان 50*3متر1/598/000
82کابل تخت افشان 70*3متر2/291/000
83کابل تخت افشان 95*3متر3/029/000
84کابل کولری 1*4حلقه5/256/000
85کابل کولری 1/5*4حلقه7/675/000
86کابل کولری 1/5*5حلقه9/161/000
87کابل 1 زوج 0/4متر4/300
88کابل 2 زوج 0/4متر6/500
89کابل 4 زوج 0/4متر10/800
90کابل 6 زوج 0/4متر14/900
91کابل 1 زوج 0/5متر5/900
92کابل 2 زوج 0/5متر9/500
93کابل 4 زوج 0/5متر16/200
94کابل 6 زوج 0/5متر23/700
95کابل 2 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر11/300
96کابل 4 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر15/600
97کابل 6 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر26/400
98کابل 10 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر39/500
99کابل 15 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر
100کابل 20 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر
101کابل 25 زوج 0/60 فویلدار CCAمتر
102کابل 2 زوج 0/60 فویلدار مسمتر19/400
103کابل 4 زوج 0/60 فویلدار مسمتر34/800
104کابل 6 زوج 0/60 فویلدار مسمتر52/800
105کابل 10 زوج 0/60 فویلدار مسمتر86/300
106کابل 15 زوج 0/60 فویلدار مسمتر115/600
107کابل 20 زوج 0/60 فویلدار مسمتر154/700
108کابل 25 زوج 0/60 فویلدار مسمتر192/300
109کابل هوشمند KNXمتر47/400
110کابل کواکسیال مدل کپیتالمتر29/200
111کابل کواکسیال مدل سپهرمتر27/800
112کابل کواکسیال مدل کیانمتر16/600
113کابل کواکسیال مدل عرشمتر36/800
114کابل کواکسیال RG6 Uمتر45/800
115کابل کواکسیال RG-59متر32/100
116کابل کواکسیال SKY RG-59متر21/600
117کابل شیلدار 1*2متر34/800
118کابل شیلدار 1/5*2متر56/200
119کابل شیلدار 2/5*2متر81/500
120کابل شیلدار 1*3متر65/300
121کابل شیلدار 1/5*3متر86/800
122کابل شیلدار 2/5*3متر121/800
123کابل شیلدار 1*4متر72/100
124کابل شیلدار 1/5*4متر101/400
125کابل شیلدار 2/5*4متر128/100
126کابل فرمان 1*7متر95/200
127کابل فرمان 1*10متر122/700
128کابل فرمان 1*16متر227/200
129کابل فرمان 1/5*7متر140/000
130کابل فرمان 1/5*10متر191/600
131کابل فرمان 1/5*12متر237/800
132کابل فرمان 1/5*16متر306/300
133کابل فرمان 1/5*18متر336/500
134کابل فرمان 1/5*21متر394/900
135کابل فرمان 1/5*24متر446/900
136کابل مفتول 10*1متر123/000
137کابل مفتول 16*1متر195/000
138کابل مفتول 25*1متر291/000
139کابل مفتول 35*1متر403/000
140کابل مفتول 50*1متر545/000
141کابل مفتول 70*1متر774/000
142کابل مفتول 95*1متر1/073/000
143کابل مفتول 120*1متر1/358/000
144کابل مفتول 150*1متر1/669/000
145کابل مفتول 185*1متر2/079/000
146کابل مفتول 240*1متر2/659/000
147کابل مفتول 300*1متر3/367/000
148کابل مفتول 1/5*2متر55/000
149کابل مفتول 2/5*2متر79/000
150کابل مفتول 4*2متر112/000
151کابل مفتول 6*2متر173/000
152کابل مفتول 10*2متر279/000
153کابل مفتول 2/5*3متر110/000
154کابل مفتول 4*3متر164/000
155کابل مفتول 6*3متر232/000
156کابل مفتول 2/5*4متر88/000
157کابل مفتول 4*4متر211/000
158کابل مفتول 6*4متر296/000
159کابل مفتول 10*4متر508/000
160کابل مفتول 16*4متر743/000
161کابل مفتول تخت 16+25*3متر1/099/000
162کابل مفتول تخت 16+35*3متر1/456/000
163کابل مفتول تخت 25+50*3متر1/828/000
164کابل مفتول تخت 35+70*3متر2/785/000
165کابل مفتول تخت 50+95*3متر3/603/000
166کابل مفتول تخت 70+120*3متر4/593/000
167کابل مفتول تخت 70+150*3متر5/675/000
168کابل مفتول تخت 95+185*3متر6/927/000
169کابل آلومینیوم 10*1متر27/000
170کابل آلومینیوم 16*1متر38/000
171کابل آلومینیوم 25*1متر50/000
172کابل آلومینیوم 35*1متر67/000
173کابل آلومینیوم 50*1متر87/000
174کابل آلومینیوم 70*1متر112/000
175کابل آلومینیوم 95*1متر154/000
176کابل آلومینیوم 120*1متر186/000
177کابل آلومینیوم 150*1متر233/000
178کابل آلومینیوم 185*1متر282/000
179کابل آلومینیوم 240*1متر393/000
180کابل آلومینیوم 300*1متر471/000
181کابل آلومینیوم 400*1متر527/000
182کابل آلومینیوم 500*1متر699/000
183کابل آلومینیوم 6*2متر47/000
184کابل آلومینیوم 10*2متر67/000
185کابل آلومینیوم 16*2متر100/000
186کابل آلومینیوم 25*2متر132/000
187کابل آلومینیوم 35*2متر180/000
188کابل آلومینیوم 50*2متر250/000
189کابل آلومینیوم 25*3متر156/000
190کابل آلومینیوم 35*3متر210/000
191کابل آلومینیوم 50*3متر277/000
192کابل آلومینیوم 70*3متر317/000
193کابل آلومینیوم 95*3متر464/000
194کابل آلومینیوم 10*4متر99/000
195کابل آلومینیوم 16*4 تک روکشمتر136/000
196کابل آلومینیوم 16*4 دو روکشمتر148/000
197کابل آلومینیوم 25*4متر220/000
198کابل آلومینیوم 35*4متر274/000
199کابل آلومینیوم 50*4متر346/000
200کابل آلومینیوم 70*4متر416/000
201کابل آلومینیوم 95*4متر592/000
202کابل آلومینیوم 120*4متر692/000
203کابل آلومینیوم 150*4متر829/000
204کابل آلومینیوم 185*4متر1/143/000
205کابل آلومینوم 16+25*3متر193/000
206کابل آلومینوم 16+35*3متر244/000
207کابل آلومینوم 25+50*3متر312/000
208کابل آلومینوم 35+70*3متر402/000
209کابل آلومینوم 50+95*3متر501/000
210کابل آلومینوم 70+120*3متر660/000
211کابل آلومینوم 70+150*3متر794/000
212کابل آلومینوم 95+185*3متر1/031/000
213کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1متر30/600
214کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1متر45/600
215کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1متر59/900
216کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1متر78/200
217کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1متر96/300
218کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1متر130/300
219کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*2متر61/600
220کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*2متر91/000
221ACSR VEASEL 35کیلو گرمقیمت روز
222ACSR FOX 50کیلو گرمقیمت روز
223ACSR MINK 70کیلو گرمقیمت روز
224ACSR DOG 120کیلو گرمقیمت روز
225ACSR HYANA 130کیلو گرمقیمت روز
226ACSR WOLF 200کیلو گرمقیمت روز
227ACSR LYNX 240کیلو گرمقیمت روز
228ACSR HAWK 300کیلو گرمقیمت روز