لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

جهت اطلاع از لیست قیمت سیم و کابل سایر شرکت ها کلیک کنید.

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان
لیست قیمت سیم و کابل افلاک خراسان

آخرین به روز زسانی : 1399/02/08

 

ردیف نام محصول واحد قیمت (ریال)
1 سیم افشان 0/5*1 حلقه 718,000
2 سیم افشان 0/75*1 حلقه 1,050,000
3 سیم افشان 1*1 حلقه 1,333,000
4 سیم افشان 1/5*1 حلقه 1,831,000
5 سیم افشان 2/5*1 حلقه 3,000,000
6 سیم افشان 4*1 حلقه 4,823,000
7 سیم افشان 6*1 حلقه 7,092,000
8 سیم افشان 10*1 حلقه 12,198,000
9 سیم افشان 16*1 متر 190,000
10 سیم افشان 25*1 متر 301,000
11 سیم افشان 35*1 متر 421,000
12 سیم ارت 1*1 حلقه 1,333,000
13 سیم ارت 1/5*1 حلقه 1,831,000
14 سیم ارت 2/5*1 حلقه 3,000,000
15 سیم ارت 4*1 حلقه 4,823,000
16 سیم ارت 6*1 حلقه 7,092,000
17 سیم ارت 10*1 متر 121,980
18 سیم ارت 16*1 متر 190,000
19 سیم ارت 25*1 متر 301,000
20 سیم ارت 35*1 متر 421,000
21 سیم نایلون 0/35*2 حلقه 1,191,000
22 سیم نایلون 0/5*2 حلقه 1,560,000
23 سیم نایلون 0/75*2 حلقه 2,227,000
24 سیم نایلون 1*2 حلقه 2,823,000
25 سیم نایلون 1/5*2 حلقه 4,042,000
26 سیم نایلون 2/5*2 حلقه 6,510,000
27 تخت تلفنی 0/5*2 حلقه 624,000
28 سیم کیسه ای 0/5*2 حلقه 1,801,000
29 سیم کیسه ای 0/75*2 حلقه 2,440,000
30 سیم مفتول 0/75*1 حلقه 1,103,000
31 سیم مفتول 1*1 حلقه 1,393,000
32 سیم مفتول 1/5*1 حلقه 1,943,000
33 سیم مفتول 2/5*1 حلقه 3,092,000
34 سیم مفتول 4*1 حلقه 4,869,000
35 کابل افشان 0/5*2 حلقه 1,957,000
36 کابل افشان 0/75*2 حلقه 2,922,000
37 کابل افشان 1*2 حلقه 3,489,000
38 کابل افشان 1/5*2 حلقه 4,823,000
39 کابل افشان 2/5*2 حلقه 7,801,000
40 کابل افشان 4*2 حلقه 11,773,000
41 کابل افشان 6*2 حلقه 17,021,000
42 کابل افشان 10*2 متر 294,000
43 کابل افشان 0/75*3 حلقه 3,830,000
44 کابل افشان 1*3 حلقه 5,021,000
45 کابل افشان 1/5*3 حلقه 6,879,000
46 کابل افشان 2/5*3 حلقه 11,064,000
47 کابل افشان 4*3 حلقه 16,879,000
48 کابل افشان 6*3 حلقه 25,106,000
49 کابل افشان 10*3 متر 433,000
50 کابل افشان 16*3 متر 647,000
51 کابل افشان 0/75*4 حلقه 4,964,000
52 کابل افشان 1*4 حلقه 6,510,000
53 کابل افشان 1/5*4 حلقه 8,865,000
54 کابل افشان 2/5*4 حلقه 14,468,000
55 کابل افشان 4*4 حلقه 22,269,000
56 کابل افشان 6*4 حلقه 32,623,000
57 کابل افشان 10*4 متر 546,000
58 کابل افشان 16*4 متر 861,000
59 کابل افشان 1/5*5 حلقه 10,922,000
60 کابل افشان 2/5*5 حلقه 18,014,000
61 کابل افشان 4*5 حلقه 27,659,000
62 کابل افشان 6*5 متر 418,000
63 کابل افشان 10*5 متر 702,000
64 کابل افشان 16*5 متر 1,078,000
65 کابل افشان 16+25*3 متر 1,220,000
66 کابل افشان 16+35*3 متر 1,603,000
67 کابل افشان 25+50*3 متر 2,411,000
68 کابل افشان 35+70*3 متر 3,333,000
69 کابل افشان 10*1 متر 138,000
70 کابل افشان 16*1 متر 215,000
71 کابل افشان 25*1 متر 307,000
72 کابل افشان 35*1 متر 431,000
73 کابل افشان 50*1 متر 598,000
74 کابل افشان 70*1 متر 841,000
75 کابل افشان 95*1 متر 1,159,000
76 کابل افشان 120*1 متر 1,493,000
77 کابل افشان 240*1 متر 2,779,000
78 کابل تخت افشان 16*3 متر 631,000
79 کابل تخت افشان 25*3 متر 993,000
80 کابل تخت افشان 35*3 متر 1,376,000
81 کابل تخت افشان 50*3 متر 1,939,000
82 کابل تخت افشان 70*3 متر 2,779,000
83 کابل تخت افشان 95*3 متر 3,674,000
84 کابل کولری 1*4 حلقه 6,333,000
85 کابل کولری 1/5*4 حلقه 9,405,000
86 کابل کولری 1/5*5 حلقه 10,205,000
87 کابل 1 زوج 0/4 CCA متر 5,000
88 کابل 2 زوج 0/4 CCA متر 6,900
89 کابل 4 زوج 0/4 CCA متر 12,400
90 کابل 6 زوج 0/4 CCA متر 17,000
91 کابل 1 زوج 0/5 مس متر 6,900
92 کابل 2 زوج 0/5 مس متر 11,500
93 کابل 4 زوج 0/5 مس متر 21,600
94 کابل 6 زوج 0/5 مس متر 30,800
95 کابل 2 زوج 0/60 فویلدار CCA متر 13,100
96 کابل 4 زوج 0/60 فویلدار CCA متر 20,000
97 کابل 6 زوج 0/60 فویلدار CCA متر 30,800
98 کابل 10 زوج 0/60 فویلدار CCA متر 43,200
99 کابل 15 زوج 0/60 فویلدار CCA متر
100 کابل 20 زوج 0/60 فویلدار CCA متر
101 کابل 25 زوج 0/60 فویلدار CCA متر
102 کابل 2 زوج 0/60 فویلدار مس متر 21,600
103 کابل 4 زوج 0/60 فویلدار مس متر 40,000
104 کابل 6 زوج 0/60 فویلدار مس متر 58,600
105 کابل 10 زوج 0/60 فویلدار مس متر 98,600
106 کابل 15 زوج 0/60 فویلدار مس متر 127,800
107 کابل 20 زوج 0/60 فویلدار مس متر 172,700
108 کابل 25 زوج 0/60 فویلدار مس متر 215,900
109 کابل هوشمند KNX متر 55,400
110 کابل کواکسیال مدل کپیتال متر 33,200
111 کابل کواکسیال مدل سپهر متر 31,700
112 کابل کواکسیال مدل کیان متر 20,200
113 کابل کواکسیال مدل RG59 متر 52,200
114 کابل کواکسیال RG6 U متر 36,400
115 کابل کواکسیال RG-59 متر 42,700
116 کابل کواکسیال SKY RG-59 متر 25,300
117 کابل شیلدار 1*2 متر 39,600
118 کابل شیلدار 1/5*2 متر 68,100
119 کابل شیلدار 2/5*2 متر 96,600
120 کابل شیلدار 1*3 متر 76,000
121 کابل شیلدار 1/5*3 متر 101,300
122 کابل شیلدار 2/5*3 متر 143,900
123 کابل شیلدار 1*4 متر 85,500
124 کابل شیلدار 1/5*4 متر 120,300
125 کابل شیلدار 2/5*4 متر 150,400
126 کابل فرمان 1*7 متر 114,000
127 کابل فرمان 1*10 متر 147,200
128 کابل فرمان 1*16 متر 273,900
129 کابل فرمان 1/5*7 متر 167,800
130 کابل فرمان 1/5*10 متر 229,600
131 کابل فرمان 1/5*12 متر 285,000
132 کابل فرمان 1/5*16 متر 369,900
133 کابل فرمان 1/5*18 متر 407,300
134 کابل فرمان 1/5*21 متر
135 کابل فرمان 1/5*24 متر 539,800
136 کابل مفتول 10*1 متر 146,000
137 کابل مفتول 16*1 متر 229,000
138 کابل مفتول 25*1 متر 328,000
139 کابل مفتول 35*1 متر 461,000
140 کابل مفتول 50*1 متر 639,000
141 کابل مفتول 70*1 متر 901,000
142 کابل مفتول 95*1 متر 1,242,000
143 کابل مفتول 120*1 متر 1,601,000
144 کابل مفتول 150*1 متر 1,958,000
145 کابل مفتول 185*1 متر 2,441,000
146 کابل مفتول 240*1 متر 2,964,000
147 کابل مفتول 300*1 متر 3,957,000
148 کابل مفتول 1/5*2 متر 49,000
149 کابل مفتول 2/5*2 متر 81,000
150 کابل مفتول 4*2 متر 121,000
151 کابل مفتول 6*2 متر 178,000
152 کابل مفتول 10*2 متر 304,000
153 کابل مفتول 2/5*3 متر 113,000
154 کابل مفتول 4*3 متر 171,000
155 کابل مفتول 6*3 متر 259,000
156 کابل مفتول 2/5*4 متر 148,000
157 کابل مفتول 4*4 متر 229,000
158 کابل مفتول 6*4 متر 331,000
159 کابل مفتول 10*4 متر 560,000
160 کابل مفتول 16*4 متر 903,000
160 کابل مفتول 10*5 متر 749,000
160 کابل مفتول 16*5 متر 1,146,000
161 کابل مفتول تخت 16+25*3 متر 1.287.000
162 کابل مفتول تخت 16+35*3 متر 1.707.000
163 کابل مفتول تخت 25+50*3 متر 2.546.000
164 کابل مفتول تخت 35+70*3 متر 3.536.000
165 کابل مفتول تخت 50+95*3 متر 4,200,000
166 کابل مفتول تخت 70+120*3 متر 5,346,000
167 کابل مفتول تخت 70+150*3 متر 6,618,000
168 کابل مفتول تخت 95+185*3 متر 8,068,000
169 کابل آلومینیوم 10*1 متر 30,000
170 کابل آلومینیوم 16*1 متر 39,000
171 کابل آلومینیوم 25*1 متر 56,000
172 کابل آلومینیوم 35*1 متر 75,000
173 کابل آلومینیوم 50*1 متر 98,000
174 کابل آلومینیوم 70*1 متر 126,000
175 کابل آلومینیوم 95*1 متر 175,000
176 کابل آلومینیوم 120*1 متر 211,000
177 کابل آلومینیوم 150*1 متر 264,000
178 کابل آلومینیوم 185*1 متر 319,000
179 کابل آلومینیوم 240*1 متر 444,000
180 کابل آلومینیوم 300*1 متر 527,000
181 کابل آلومینیوم 400*1 متر 593,000
182 کابل آلومینیوم 500*1 متر 791,000
183 کابل آلومینیوم 6*2 متر 51,000
184 کابل آلومینیوم 10*2 متر 77,000
185 کابل آلومینیوم 16*2 متر 112,000
186 کابل آلومینیوم 25*2 متر 139,000
187 کابل آلومینیوم 35*2 متر 191,000
188 کابل آلومینیوم 50*2 متر 265,000
189 کابل آلومینیوم 25*3 متر 170,000
190 کابل آلومینیوم 35*3 متر 228,000
191 کابل آلومینیوم 50*3 متر 302,000
192 کابل آلومینیوم 70*3 متر 347,000
193 کابل آلومینیوم 95*3 متر 502,000
194 کابل آلومینیوم 10*4 متر 116,000
195 کابل آلومینیوم 16*4 تک روکش متر 146,000
196 کابل آلومینیوم 16*4 دو روکش متر 165,000
197 کابل آلومینیوم 25*4 متر 244,000
198 کابل آلومینیوم 35*4 متر 305,000
199 کابل آلومینیوم 50*4 متر 384,000
200 کابل آلومینیوم 70*4 متر 465,000
201 کابل آلومینیوم 95*4 متر 658,000
202 کابل آلومینیوم 120*4 متر 773,000
203 کابل آلومینیوم 150*4 متر 921,000
204 کابل آلومینیوم 185*4 متر 1,222,000
205 کابل آلومینوم 16+25*3 متر 215,000
206 کابل آلومینوم 16+35*3 متر 265,000
207 کابل آلومینوم 25+50*3 متر 322,000
208 کابل آلومینوم 35+70*3 متر 430,000
209 کابل آلومینوم 50+95*3 متر 573,000
210 کابل آلومینوم 70+120*3 متر 731,000
211 کابل آلومینوم 70+150*3 متر 888,000
212 کابل آلومینوم 95+185*3 متر 1,233,000
213 کابل آلومینیوم خود نگهدار 16*1 متر 30,000
214 کابل آلومینیوم خود نگهدار 25*1 متر 45,000
215 کابل آلومینیوم خود نگهدار 35*1 متر 60,000
216 کابل آلومینیوم خود نگهدار 50*1 متر 77,000
217 کابل آلومینیوم خود نگهدار 70*1 متر 97,000
218 کابل آلومینیوم خود نگهدار 95*1 متر 135,000
221 ACSR VEASEL 35 کیلو گرم قیمت روز
222 ACSR FOX 50 کیلو گرم قیمت روز
223 ACSR MINK 70 کیلو گرم قیمت روز
224 ACSR DOG 120 کیلو گرم قیمت روز
225 ACSR HYANA 130 کیلو گرم قیمت روز
226 ACSR WOLF 200 کیلو گرم قیمت روز
227 ACSR LYNX 240 کیلو گرم قیمت روز
228 ACSR HAWK 300 کیلو گرم قیمت روز
0 نظرات
فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه با هدف ارائه محصولات دارای با کیفیت بالا و استاندارد و با قیمتهای مناسب جهت تامین نیاز های مصرف کنندگان لوازم برقی و الکترونیکی تاسیس و در مدت کوتاهی جایگاه مناسبی در میان همکاران بدست آورده است. در فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه مصرف کننده های محترم می توانند محصول مورد نظر خود را به قیمت عمده فروشی تهیه نمایید.


استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی پرشین پیشرانه فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی پرشین پیشرانه می‌باشد. © Copyrights - PersianPishraneh Co. - 2012
طراحی و توسعه وبسایت توسط شبکه دی