لیست قیمت سیم و کابل آمل

لیست قیمت سیم و کابل آمل

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

لیست قیمت سیم و کابل آمل

 

 

 

 

ردیفشرح کالا( مشخصات)جنس مغزیقیمت مصرف کننده (ریال)
1سیم افشان  0.50*15180
2سیم افشان  0.75*17140
3سیم افشان  1*19180
4سیم افشان  1.5*112200
5سیم افشان  2.5*119560
6سیم افشان  4*131870
7سیم افشان  6*146520
8سیم افشان 10*180520
9سیم افشان  16*1128260
10سیم نایلون 0.50*210870
11سیم نایلون 0.75*214830
12سیم نایلون 1*219800
13سیم نایلون 1.5*226120
14سیم نایلون 2.5*241950
15سیم نایلون 0.35*26990
16سیم نایلون 0.50*212980
17سیم مفتول 0.50*14980
18سیم مفتول 0.75*17060
19سیم مفتول 1*19260
20سیم مفتول 1.5*113340
21سیم ارت 1.5*112240
22سیم ارت 2.5*119620
23سیم ارت 4*131960
24سیم ارت 6*146660
25سیم ارت 10*180760
26سیم ارت 16*1128640
27سیم زیر گچی 0.75*217840
28سیم زیر گچی 1*223760
29سیم زیر گچی 1.5*233610
30سیم زیر گچی 0.75*326930
31سیم زیر گچی 1*333750
32سیم زیر گچی 1.5*346220
33کابل کیسه ای 0.50*212450
34کابل کیسه ای 0.75*216840
35کابل کیسه ای 1*221810
36کابل شیلد دار 1.5*256020
37کابل شیلد دار 1.5*370530
38کابل مفتول 1.5*239690
39کابل مفتول 2.5*258460
40کابل مفتول 4*287280
41کابل مفتول 6*2115570
42کابل مفتول 10*2191960
43کابل مفتول 10*2191960
44کابل مفتول 6*3167720
45کابل مفتول 10*3275620
46کابل مفتول 1.5*470310
47کابل مفتول 2.5*4104360
48کابل مفتول 4*4160800
49کابل مفتول 6*4220070
50کابل مفتول 10*4355070
51کابل افشان 0.75*219950
52کابل افشان 1*223720
53کابل افشان 1.5*232980
54کابل افشان 2.5*251060
56کابل افشان 4*281060
57کابل افشان 6*2107370
58کابل افشان 10*2187370
59کابل افشان 1*334510
60کابل افشان 1.5*347000
61کابل افشان2.5*373130
62کابل افشان 4*3112660
63کابل افشان 6*3157590
64کابل افشان 10*3264920
کابل افشان 16*3423170
65کابل افشان 1*445170
66کابل افشان 1.5*460620
67کابل افشان 2.5*494820
68کابل افشان 4*4147690
69کابل افشان 6*4208560
70کابل افشان 10*4350770
71کابل افشان 1.5*575480
72کابل افشان 2.5*5119900
73کابل افشان 4*5187990
74کابل افشان 6*5263950
75کابل افشان 10*5453480
76کابل افشان 16*5702510
کابل فویلدار هوایی 0.50 مس 0.50*2*211280
کابل فویلدار هوایی 0.50 مس 0.50*2*420920
کابل فویلدار هوایی 0.50 مس 0.50*2*628340
کابل فویلدار هوایی 0.60 مس 0.60*2*214210
کابل فویلدار هوایی 0.60 مس 0.60*2*427300
کابل فویلدار هوایی 0.60 مس 0.60*2*636270
کابل فویلدار هوایی 0.60 مس 0.60*2*1063980
کابل فویلدار زمینی 0.50 مس 0.50*2*211480
کابل فویلدار زمینی 0.50 مس 0.50*2*420920
کابل فویلدار زمینی 0.50 مس 0.50*2*629000
کابل فویلدار زمینی 0.60 مس 0.60*2*214480
کابل فویلدار زمینی 0.60 مس 0.60*2*426910
کابل فویلدار زمینی 0.60 مس 0.60*2*636300
کابل فویلدار زمینی 0.60 مس 0.60*2*1063220
کابل آیفونی 0.40 مس 0.40*24690
کابل آیفونی 0.40 مس 0.40*47240
کابل آیفونی 0.40 مس 0.40*1217980
کابل آیفونی 0.50 مس 0.40*26200
کابل آیفونی 0.50 مس 0.40*49690
کابل آیفونی 0.50 مس 0.40*1225620
رانژه ( دو لا تابیده ) 0.40*23000
رانژه ( دو لا تابیده ) 0.50*24480
رانژه ( دو لا تابیده ) 0.60*26120
کابل دوبل مهاردار ( جنگی ) 0.70 +0.60*211430
بند تخت تلفنی 0.40*2*15040
بند تخت تلفنی 0.50*2*16930
کابل فویلدار هوایی 0.60 CCA  مخابراتی 0.60*2*28410
کابل فویلدار هوایی 0.60 CCA  مخابراتی 0.60*2*413460
کابل فویلدار هوایی 0.60 CCA  مخابراتی 0.60*2*618920
کابل آیفونی CCA 4*0.50 5570
کابل آیفونی مس 0.60*27950
کابل کواکسیال مدل (A) صوادراتیجنس مغزی : مس   جنس شیلد : مس21430
مدل Bجنس مغزی : CCA   جنس شیلد : CCA11450
مدل Cجنس مغزی : آلومینیوم   جنس شیلد : آلومینیوم7600
مدل Dجنس مغزی : مس   جنس شیلد : مس14070
مس RG59جنس مغزی : مس   جنس شیلد : مس20110
ترکیبی RGجنس مغزی : مس   جنس شیلد : مس28420