لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

            لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

 

ردیف

شرح کالا( مشخصات)

واحد

قیمت مصرف کننده (ریال)

1کابل افشان 0/75 * 2 آرین ابهرمتر21.400
2کابل افشان 1 * 2 آرین ابهرمتر26.400
3کابل افشان 1/5 * 2 آرین ابهرمتر38.600
4

کابل افشان 2/5 * 2 آرین ابهر

متر

61.600

5

کابل افشان 4 * 2 آرین ابهر

متر

95.100

6

کابل افشان 6 * 2 آرین ابهر

متر

134.000

7

کابل افشان 10 * 2 آرین ابهر

متر

220.000

8

کابل افشان 16 * 2 آرین ابهر

متر

29.700

9

کابل افشان 1 * 3 آرین ابهر

متر

38.300

10

کابل افشان 1/5 * 3 آرین ابهر

متر

55.200

11

کابل افشان 2/5 * 3 آرین ابهر

متر

87.200

12

کابل افشان 4 * 3 آرین ابهر

متر

130.200

13

کابل افشان 6 * 3 آرین ابهر

متر

197.700

14

کابل افشان 10 * 3 آرین ابهر

متر

314.700

15

کابل افشان 16 * 3 آرین ابهر

متر

525.000

16

کابل افشان 25 * 3 آرین ابهر

متر

785.000

17

کابل افشان 35 * 3 آرین ابهر

متر

1.059.000

18

کابل افشان  16+25+3 آرین ابهر

متر

909.000

19

کابل افشان  16+35+3 آرین ابهر

متر

1.194.000

20

کابل افشان  25+50+3 آرین ابهر

متر

1.649.000

21

کابل افشان  35+70+3 آرین ابهر

متر

2.359.000

22

کابل افشان  50+95+3 آرین ابهر

متر

3.280.000

23

کابل افشان 0/75 * 4 آرین ابهر

متر

38.000

24

کابل افشان 1 * 4 آرین ابهر

متر

46.800

25

کابل افشان 1/5 * 4 آرین ابهر

متر

71.000

26

کابل افشان 2/5 * 4 آرین ابهر

متر

110.800

27

کابل افشان 4 * 4 آرین ابهر

متر

172.000

28

کابل افشان 6 * 4 آرین ابهر

متر

251.000

29

کابل افشان 10 * 4 آرین ابهر

متر

420.000

30

کابل افشان 16 * 4 آرین ابهر

متر

675.000

31

کابل افشان 25 * 4 آرین ابهر

متر

1.038.000

32

کابل افشان 35 * 4 آرین ابهر

متر

1.418.000

33

کابل افشان 1/5 * 5 آرین ابهر

متر

92.400

34

کابل افشان 2/5 * 5 آرین ابهر

متر

148.500

35

کابل افشان 4 * 5 آرین ابهر

متر

219.000

36

کابل افشان 6 * 5 آرین ابهر

متر

308.000

37

کابل افشان 10 * 5 آرین ابهر

متر

519.000

38

کابل افشان 16 * 5 آرین ابهر

متر

816.000

39

کابل افشان 25 * 5 آرین ابهر

متر

1.293.000

40کابل مفتول 0/75 * 2 آرین ابهرمتر
41کابل مفتول 1 * 2 آرین ابهرمتر27.200
42کابل مفتول 1/5 * 2 آرین ابهرمتر39.800
43

کابل مفتول 2/5 * 2 آرین ابهر

متر

63.500

44

کابل مفتول 4 * 2 آرین ابهر

متر

98.000

45

کابل مفتول 6 * 2 آرین ابهر

متر

137.000

46

کابل مفتول 10 * 2 آرین ابهر

متر

226.000

47

کابل مفتول 16 * 2 آرین ابهر

متر

 

48

کابل مفتول 1 * 3 آرین ابهر

متر

39.500

49

کابل مفتول 1/5 * 3 آرین ابهر

متر

56.900

50

کابل مفتول 2/5 * 3 آرین ابهر

متر

89.900

51

کابل مفتول 4 * 3 آرین ابهر

متر

134.000

52

کابل مفتول 6 * 3 آرین ابهر

متر

203.000

53

کابل مفتول 10 * 3 آرین ابهر

متر

324.000

54

کابل مفتول 16 * 3 آرین ابهر

متر

540.000

55

کابل مفتول 25 * 3 آرین ابهر

متر

808.000

56

کابل مفتول 35 * 3 آرین ابهر

متر

1.090.000

57

کابل مفتول 16+25+3 آرین ابهر

متر

909.000

58

کابل مفتول 16+35+3 آرین ابهر

متر

1.194.000

59

کابل افشان 25+50+3 آرین ابهر

متر

1.649.000

60

کابل مفتول 35+70+3 آرین ابهر

متر

2.359.000

61

کابل مفتول 50+95+3 آرین ابهر

متر

3.280.000

62

کابل مفتول 0/75 * 4 آرین ابهر

متر

39.200

63

کابل مفتول 1 * 4 آرین ابهر

متر

48.300

64

کابل مفتول 1/5 * 4 آرین ابهر

متر

74.200

65

کابل مفتول 2/5 * 4 آرین ابهر

متر

112.200

66

کابل مفتول 4 * 4 آرین ابهر

متر

177.000

67

کابل مفتول 6 * 4 آرین ابهر

متر

260.000

68

کابل مفتول 10 * 4 آرین ابهر

متر

433.000

69

کابل مفتول 16 * 4 آرین ابهر

متر

696.000

70

کابل مفتول 25 * 4 آرین ابهر

متر

1.069.000

71

کابل مفتول 35 * 4 آرین ابهر

متر

1.460.000

72

کابل مفتول 1/5 * 5 آرین ابهر

متر

95.200

73

کابل مفتول 2/5 * 5 آرین ابهر

متر

153.000

74

کابل مفتول 4 * 5 آرین ابهر

متر

225.500

75

کابل مفتول 6 * 5 آرین ابهر

متر

318.000

76

کابل مفتول 10 * 5 آرین ابهر

متر

535.000

77

کابل مفتول 16 * 5 آرین ابهر

متر

840.000

78

کابل مفتول 25 * 5 آرین ابهر

متر

1.321.000

79

سیم افشان 0/5*1 آرین ابهر

متر

5.300

80

سیم افشان 0/75*1 آرین ابهر

متر

7.550

81

سیم افشان 1*1 آرین ابهر

متر

10.000

82

سیم افشان 1/5*1 آرین ابهر

متر

15.000

83

سیم افشان 2/5*1 آرین ابهر

متر

23.500

84

سیم افشان 4*1 آرین ابهر

متر

38.500

85

سیم افشان 6*1 آرین ابهر

متر

55.500

86

سیم افشان 10*1 آرین ابهر

متر

97.900

87

سیم افشان 16*1 آرین ابهر

متر

152.000

88

سیم افشان 25*1 آرین ابهر

متر

239.000

89

سیم افشان 35*1 آرین ابهر

متر

331.500

90

سیم افشان 50*1 آرین ابهر

متر

477.000

91

سیم افشان 70*1 آرین ابهر

متر

677.000

92

کابل شیلد دار  0.75 * 2 آرین ابهر

متر

42.200

93

کابل شیلد دار  1 * 2 آرین ابهر

متر

46.300

94

کابل شیلد دار  1/5 * 2 آرین ابهر

متر

63.100

95

کابل شیلد دار  2/5 * 2 آرین ابهر

متر

95.500

96

کابل شیلد دار  1/5 * 3 آرین ابهر

متر

80.000

97

کابل شیلد دار  2/5 * 3 آرین ابهر

متر

127.400

98

کابل شیلد دار  1/5 * 4 آرین ابهر

متر

107.300

99

کابل شیلد دار  2/5 * 4 آرین ابهر

متر

163.000

100

کابل کولری 1*4 آرین ابهر

متر

53.000

101

کابل کولری 1/5*4 آرین ابهر

متر

72.000

102

کابل کوری 1/5*5 آرین ابهر

متر

87.200

103

کابل جوش TPR 1*16 آرین ابهر

متر

194.000

104

کابل جوش PVC 1*16 آرین ابهر

متر

 

105

کابل جوش TPR 1*25 آرین ابهر

متر

279.000

106

کابل جوش PVC 1*25 آرین ابهر

متر

 

107

کابل جوش TPR 1*35 آرین ابهر

متر

398.000

108

کابل جوش PVC 1*35 آرین ابهر

متر

 

109

کابل جوش TPR 1*50 آرین ابهر

متر

592.000

110

کابل جوش PVC 1*50 آرین ابهر

متر

 

111

کابل جوش TPR 1*70 آرین ابهر

متر

791.000

112

کابل جوش PVC 1*70 آرین ابهر

متر

 

113

کابل افشان تک رشته  25 * 1 آرین ابهر

متر

255.000

114

کابل افشان تک رشته  35 * 1 آرین ابهر

متر

348.000

115

کابل افشان تک رشته  50 * 1 آرین ابهر

متر

514.000

116

کابل افشان تک رشته  70 * 1 آرین ابهر

متر

714000

117

کابل افشان تک رشته  95 * 1 آرین ابهر

متر

951.000

118

کابل افشان تک رشته  120 * 1 آرین ابهر

متر

1.211.000

119

کابل افشان تک رشته  150 * 1 آرین ابهر

متر

1.537.000

120

کابل افشان تک رشته  185 * 1 آرین ابهر

متر

1.860.000

121

کابل افشان تک رشته  240 * 1 آرین ابهر

متر

2.468.000

122

کابل افشان تک رشته  300 * 1 آرین ابهر

متر

2.954.000

123

کابل مفتول تک رشته  25 * 1 آرین ابهر

متر

255.000

124

کابل مفتول تک رشته  35 * 1 آرین ابهر

متر

348.000

125

کابل مفتول تک رشته  50 * 1 آرین ابهر

متر

514.000

126

کابل مفتول تک رشته  70 * 1 آرین ابهر

متر

714.000

127

کابل مفتول تک رشته  95 * 1 آرین ابهر

متر

958.000

128

کابل مفتول تک رشته  120 * 1 آرین ابهر

متر

1.213.000

129

کابل مفتول تک رشته  150 * 1 آرین ابهر

متر

1.537.000

130

کابل مفتول تک رشته  185 * 1 آرین ابهر

متر

1.860.000

131

کابل مفتول تک رشته  240 * 1 آرین ابهر

متر

2.468.000

132

کابل مفتول تک رشته  300 * 1 آرین ابهر

متر

2.954.000

133

کابل کنستانتریک 6+6*1 آرین ابهر

متر

134

کابل کنستانتریک 10+10*1 آرین ابهر

متر

135

کابل کنستانتریک 6+6*3 آرین ابهر

متر

136

کابل کنستانتریک 10+10*3 آرین ابهر

متر

137

کابل هوایی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهر

متر

10.100

138

کابل هوایی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهر

متر

15.600

139

کابل هوایی 0/6 *2*6 CCA آریان ابهر

متر

21.800

140

کابل هوایی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهر

متر

35.900

141

کابل زمینی 0/6 *2*2 CCA آرین ابهر

متر

142

کابل زمینی 0/6 *2*4 CCA آرین ابهر

متر

143

کابل زمینی 0/6 *2*6 CCA آرین ابهر

متر

144

کابل زمینی 0/6 *2*10 CCA آرین ابهر

متر