لیست قیمت دربازکن هاي صوتی فوژان سیماران

لیست قیمت دربازکن هاي صوتی فوژان سیماران

لیست قیمت دربازکن هاي صوتی فوژان سیماران

لیست قیمت دربازکن هاي صوتی فوژان سیماران

ردیفتعداد واحدقیمت پنل(ریال)قیمت کامل(ریال)

1

1 واحدی

820،000

1،780،000

2

2 واحدی

950،000

2،280،000

3

3 واحدی

1،170،000

2،900،000

4

4 واحدی

1،220،000

3،320،000

5

5 واحدی

1،290،000

3،760،000

6

6 واحدی

1،370،000

4،210،000

7

7 واحدی

1،420،000

4،630،000

8

8 واحدی

1،560،000

5،140،000

9

9 واحدی

1،610،000

5،560،000

10

10 واحدی

1،740،000

6،060،000

11

11 واحدی

1،970،000

6،670،000

12

12 واحدی

2،040،000

7،110،000

13

13 واحدی

2،100،000

7،540،000

14

14 واحدی

2،200،000

8،010،000

15

15 واحدی

2،240،000

8،420،000

16

16 واحدی

2،320،000

8،870،000

17

17 واحدی

2،400،000

9،320،000

18

18 واحدی

2،490،000

9،780،000

19

19 واحدی

2،700،000

10،570،000

20

20 واحدی

2،760،000

11،000،000

21

21 واحدی

3،290،000

11،900،000

22

22 واحدی

3،350،000

12،330،000

23

23 واحدی

3،390،000

12،740،000

24

24 واحدی

3،670،000

13،390،000

25

25 واحدی

3،770،000

13،860،000