لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

نام محصول

شرح کالا( مشخصات)

قیمت محصول (ریال)

ردیف

پنل کدینگ رنگی (فروز ) VFRC/D100

6،240،000

1

پنل کدینگ رنگی VFHC/D100

8،820،000

2

دیکودر 4 کانال

به ازاي هر 4 واحد 1 عدد دیکودر.

1،050،000

3

تقسیم کننده تصویر 4 کانال

زیر 20واحد نیاز نیست اما به ازاي هر 64واحد ،1عدد کافی.

460،000

4

ﺳﻮﯾﯿﭽﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺪﯾﻨﮓ

زمانیکه 2 پنل کدینگ داشته باشیم

1،540،000

5

730ﺗﻐﺬﯾﻪ

تغذیه تصویري 2عدد (1 براي پنل و1 براي دیکودر)

410،000

6

قفل دربازکن 715

قفل یک عدد.

240،000

7

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ GR256/M200

زمانیکه نیازمند ارتباط با نگهبانی باشیم

12،190،000

8

ﺳﻮﺋﯿﺞ ﺷﺒﮑﻪ DG/NT01

زمانیکه نیازمند ارتباط با نگهبانی باشیم

1،790،000

9

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺘﺎ

زمانیکه سیم کشی دو رایزر می شود.

1،600،000

10

کانکتور 4 پین و 2 پین

براي ارتباط با مرکز نگهبانی به ازاي هر واحد 1 عدد.

10،000

11

انواع مانیتور ها

مانیتور به تعداد واحدها.

12