لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

لیست قیمت اﺟﺰا درﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺪﯾﻨﮓ سیماران

نام محصول

شرح کالا ( مشخصات)

قیمت محصول (ریال)

ردیف

پنل کدینگ رنگی (فروز ) VFRC/D100

7،800،000

1

پنل کدینگ رنگی VFHC/D100

11،020،000

2

دیکودر 4 کانالبه ازاي هر 4 واحد 1 عدد دیکودر.1،310،0003
تقسیم کننده تصویر 4 کانالزیر 20واحد نیاز نیست اما به ازاي هر 64واحد ،1عدد کافی.570،0004
ﺳﻮﯾﯿﭽﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺪﯾﻨﮓزمانیکه 2 پنل کدینگ داشته باشیم 1،920،0005
730ﺗﻐﺬﯾﻪ

تغذیه تصویري 2عدد (1 براي پنل و1 براي دیکودر)

510،000

6

قفل دربازکن 715

قفل یک عدد.

300،000

7

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ GR256/M200

زمانیکه نیازمند ارتباط با نگهبانی باشیم

15،240،000

8

ﺳﻮﺋﯿﺞ ﺷﺒﮑﻪ DG/NT01

زمانیکه نیازمند ارتباط با نگهبانی باشیم

2،240،000

9

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺘﺎ

زمانیکه سیم کشی دو رایزر می شود.

2،000،000

10

کانکتور 4 پین و 2 پین

براي ارتباط با مرکز نگهبانی به ازاي هر واحد 1 عدد.

15،000

11

انواع مانیتور هامانیتور به تعداد واحدها.12