لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فوژان

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فوژان

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فوژان

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیف

شرح کالا( کد پنل)

35FL

43FL

43TK/M200

43TK/M100

72TK/M10073P/M20078P/M10078P/M100WIFIقیمت پنل(ریال)

1

آیفون تصویری تک واحدی VFC19.174.0009.504.00010.549.00011.055.00013.717.00014.256.00015.301.00019.272.0003.729.000

2

آیفون تصویری دو واحدی VFC213.706.00014.619.00016.709.00016.7219.00023.045.00024.123.00026.213.00034.155.0004.114.000

3

آیفون تصویری سه واحدی VFC318.447.00019.437.00022.572.00024.900.00032.076.00033.693.00036.828.00048.741.0004.202.000

4

آیفون تصویری چهار واحدی VFC422.979.00024.299.00028.479.00030.503.00041.151.00043.307.00047.487.00063.371.0004.334.000

5

آیفون تصویری پنج واحدی VFC5/N29.326.00030.976.00036.201.00038.731.00052.041.00054.736.00059.961.00079.816.0005.577.000

6

آیفون تصویری شش واحدی VFC6D32.604.00034.584.00040.854.00043.890.00059.862.00063.096.00069.366.00093.192.0004.455.000
7آیفون تصویری هفت واحدی VFC7C/N38.489.00040.799.00048.114.00051.656.00070.290.00074.063.00081.378.000109.175.0005.764.000

8

آیفون تصویری هشت واحدی VFC8D41.822.00044.462.00052.822.00056.870.00078.166.00082.478.00090.838.000122.606.0004.697.000

9

آیفون تصویری نه واحدی VFC9C/N47.663.00050.633.00060.038.00064.592.00088.550.00093.401.000102.806.000138.545.0005.973.000

10

آیفون تصویری ده واحدی VFC10D51.040.00054.340.00064.790.00069.850.00096.470.000101.860.000112.310.000152.020.0004.950.000

11

آیفون تصویری یازده واحدی VFC11C55.924.00059.554.00071.049.00076.615.000105.897.000111.826.000123.321.000167.002.0005.038.000

12

آیفون تصویری دوازده واحدی VFC12D60.445.00064.405.00076.945.00083.017.000114.961.000121.429.000133.969.000181.621.0005.159.000

13

آیفون تصویری سیزده واحدی VFC13C/N66.858.00071.148.00084.733.00091.311.000125.917.000132.924.000146.509.000198.132.0006.468.000

14

آیفون تصویری چهارده واحدی VFC14D69.685.00074.305.00088.935.00096.019.000133.287.000140.833.000155.463.000211.057.0005.379.000

15

آیفون تصویری پانزده واحدی VFC15C/N75.977.00080.927.00096.602.000104.192.000144.122.000152.207.000167.882.000227.447.0006.699.000