لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز با سوئیچر

جهت اطلاع از تخفیفات نقدی میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار سازید.

021-66764955
021-66764956
021-66764957

ردیف

شرح کالا( کد پنل)

35FL

43FL

43TK/M200

43TK/M100

72TK/M10073P/M20078P/M10078P/M100WIFIقیمت پنل(ریال)

1

آیفون تصویری تک واحدی VFAC18.756.0009.086.00010.131.00010.637.00014.289.00014.894.00016.049.00020.460.0003.311.000

2

آیفون تصویری دو واحدی VFAC2D13.486.00014.146.00016.236.00017.248.00024.552.00025.762.00028.072.00036.894.0003.641.000

3

آیفون تصویری سه واحدی VFAC318.777.00019.767.00022.902.00024.420.00035.376.00037.191.00040.656.00053.889.0004.532.000

4

آیفون تصویری چهار واحدی VFAC423.430.0024.750.00028.930.00030.954.00045.562.00047.982.00052.602.00070.246.0004.785.000

5

آیفون تصویری شش واحدی VFAC632.494.00034.474.00040.744.00043.780.00065.692.00069.322.00076.252.000102.718.0005.049.000

6

آیفون تصویری هشت واحدی VFAC841.756.00044.396.00052.756.00056.804.00086.020.00090.860.000100.100.000135.388.0005.511.000

7

آیفون تصویری ده واحدی VFAC1050.974.00054.274.00064.724.00069.784.000106.304.000112.354.000123.904.000168.014.0005.929.000

8

آیفون تصویری دوازده واحدی VFAC1260.236.00064.196.00076.736.00082.808.000126.632.000133.892.000147.752.000200.684.0006.391.000

9

آیفون تصویری چهارده واحدی VFAC1469.465.00074.085.00088.715.00095.799.000146.927.000155.397.000171.567.000233.321.0006.820.000

10

آیفون تصویری شانزده واحدی VFAC1678.694.00083.974.000100.694.000108.790.000167.222.000176.902.000195.382.000265.958.0007.249.000

لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز بدون سوئیچر

ردیفشرح کالا( کد پنل)35FL43FL43TK/M20043TK/M10072TK/M10073P/M20078P/M10078P/M100WIFIقیمت پنل(ریال)
1آیفون تصویری دو واحدی VFEC2D14.267.00015.367.00017.325.00018.469.00024.365.00025.575.00027.885.00036.707.0003.454.000
2آیفون تصویری سه واحدی VFEC319.899.00021.549.00024.486.00026.202.00035.046.00036.861.00040.326.00053.559.0004.202.000
3آیفون تصویری چهار واحدی VFEC424.915.00027.115.00031.031.00033.319.00045.111.00047.531.00052.151.00069.795.0004.334.000
4آیفون تصویری شش واحدی VFEC6D35.508.00038.808.00044.682.00048.114.00065.802.00069.432.00076.362.000102.828.0004.455.000
5آیفون تصویری هشت واحدی VFEC8D45.694.00050.094.00057.926.00062.502.00086.086.00090.926.000100.166.000135.454.0004.697.000
6آیفون تصویری ده واحدی VFEC10D55.880.00061.380.00071.170.00076.890.000106.370.000112.420.000123.970.000168.080.0004.950.000
7آیفون تصویری دوازده واحدی VFEC12D66.253.00072.853.00084.601.00091.465.000126.841.000134.101.000147.961.000200.893.0005.159.000
8آیفون تصویری چهارده واحدی VFEC14D76.461.00084.161.00097.867.000105.875.000147.147.000155.617.000171.787.000233.541.0005.379.000
9آیفون تصویری شانزده واحدی VFEC16D86.570.00095.370.000111.034.000120.186.000190.175.000177.034.000195.514.000266.090.0005.632.000